Search result for

suret

(63 entries)
(0.0482 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suret-, *suret*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surety[N] ความแน่นอน, Syn. pledge, forfeit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surety(ชัว'ที) n. เครื่องประกัน,การประกัน,การค้ำประกัน,การรับรอง,ผู้ค้ำประกัน,การรับรอง,ผู้ประกัน,ผู้ค้ำประกัน,ความแน่นอน,ความมั่นคง,สิ่งที่ทำให้แน่นอน

English-Thai: Nontri Dictionary
surety(n) ผู้ค้ำประกัน,การประกันภัย,ความแน่นอน,นายประกัน,ความมั่นคง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suretyผู้ค้ำประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surety companyบริษัทประกันภัยค้ำประกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surety insuranceการประกันภัยค้ำจุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suretyshipการค้ำประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suretyship, contract ofสัญญาค้ำประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suretyship and guarantyการค้ำประกัน และการรับประกัน [เศรษฐศาสตร์]
Suretyship and guarantyค้ำประกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is it not natural I seek some surety?เป็นธรรมดาที่ข้าจะต้องหาหลักประกันไว้ With All My Heart (2012)
That boy was your surety, great king!พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ เด็กนั่นเป็นประกันของท่านนะ With All My Heart (2012)
Thror ruled with utter surety never doubting his house would endure for his line lay secure in the lives of his son and grandson.ปกครองโดยธรอร์ กษัตริย์ในเขตใต้ขุนเขา กษัตริย์เหนือกษัตริย์แห่งคนแคระทั้งปวง อำนาจของธรอร์เป็นปึกแผ่น The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suretLoan on deeds needed the joint surety.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักประกัน[N] guarantee, See also: surety, pledge, warranty, Example: ประเทศสมาชิกที่มีปัญหาการขาดดุลการชำระเงินระหว่างประเทศจะต้องมีหลักประกันอย่างแจ่มชัด, Thai definition: เงินสด หลักทรัพย์ หรือบุคคลที่นำมาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือประกันการชำระหนี้
ผู้รับประกัน[N] guarantor, See also: surety, Example: ทางบริษัทจะเป็นผู้รับประกัน หากความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของบริษัท, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ยืนยันหรือรับรองค่าเสียหาย
ผู้รับรอง[N] surety, See also: acceptor, guarantor, Syn. ผู้ค้ำประกัน, ผู้รับผิดชอบ, Example: บริษัทให้เขาหาผู้รับรองเพื่อตรวจสอบความประพฤติก่อนรับเข้าทำงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รับประกันว่าจะรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้น
นายประกัน[N] guarantor, See also: surety, bailsman, Syn. ผู้รับประกัน, ผู้ค้ำประกัน, Example: เขาไม่ยอมเป็นนายประกันให้ใครง่ายๆ เพราะได้รับบทเรียนมาแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้ำประกัน[v.] (khamprakan) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety   FR: garantir ; assurer ; certifier
ค้ำประกันให้[v. exp.] (khamprakan hai) EN: vouch for ; stand surety for   
เข็มกลัด[n.] (khemklat) EN: brooch ; clasp ; pin   FR: épingle de sûreté [f]
เข็มหมุดซ่อนปลาย[n. exp.] (khem mut søn plāi) EN: safety pin   FR: épingle de sûreté [f]
ของค้ำประกัน[n. exp.] (khøng khamprakan) EN: surety   
ของประกัน[n. exp.] (khøng prakan) EN: surety   
เครื่องประกัน[n. exp.] (khreūang prakan) EN: security ; surety   
เงินค้ำประกัน[n. exp.] (ngoen khamprakan) EN: surety ; security   
ผู้จำนองค้ำประกัน[n. exp.] (phū jamnøng khamprakan) EN: surety   
ผู้ค้ำประกัน[n. exp.] (phū khamprakan) EN: guarantor ; surety   

CMU English Pronouncing Dictionary
SURETY    SH UH1 R AH0 T IY0
SURETTE    S ER0 EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surety    (n) (sh u@1 r @ t ii)
sureties    (n) (sh u@1 r @ t i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
すれてない[, suretenai] (adj-i) naive [Add to Longdo]
に連れて[につれて, nitsurete] (conj) (uk) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.) [Add to Longdo]
カツレツ[, katsuretsu] (n) cutlet (usu. crumbed and fried) [Add to Longdo]
コースレット[, ko-suretto] (n) corselet [Add to Longdo]
スレタイ[, suretai] (n) (abbr) (See スレッドタイトル) thread title [Add to Longdo]
チキンカツレツ[, chikinkatsuretsu] (n) chicken cutlet [Add to Longdo]
ニュースレター[, nyu-sureta-] (n) newsletter; (P) [Add to Longdo]
ビーフカツレツ[, bi-fukatsuretsu] (n) beef cutlet [Add to Longdo]
ビジネスレター;ビジネス・レター[, bijinesureta-; bijinesu . reta-] (n) business letter [Add to Longdo]
ブレスレット[, buresuretto] (n) bracelet; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (21 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 copy
 
 1. kopya, suret, nüsha, numune, örnek
 2. müsvedde
 3. asıl
 4. (gazet) metin, yazı. copybook yazı defteri, not defteri. copyboy gazete idarehanesinde çalışan çocuk. copycat (kdili) başkalarının davranışlarını taklit eden kimse. good copy (gazet) basılmaya değer konu. rough copy müsvedde, karalama, eskiz.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 configuration
 
 1. şekil, suret, görünüş
 2. gruplaşma
 3. (astr.) gezegenlerin birbirlerine oranla yerleri, yıldız kümesi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 counterpart
 
 1. taydaş
 2. karşılık, tamamlayıcı herhangi bir şey
 3. kopya, ikinci nüsha, suret.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 facsimile
 
 1. faksimile, kopya, suret, aynı, tıpkı
 2. radyo veya telgraf ile resim veya yazı gönderilmesi metodu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dummy
 
 1. kukla, manken
 2. taklit, suret
 3. dilsiz, az konuşan kimse
 4. (argo) budala kimse
 5. (matb.) mizanpaj
 6. (iskambil) ölü el
 7. sözde kendisi hakikatte başkası hesabına hareket eden kimse
 8. dilsiz, dili tutulmuş, sessiz
 9. sahte, yapma, taklit. dummy barge yükleme ve boşaltmada kullanılan dört köşe duba, şat.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 duplicate
 
 1. eşini yapmak, kopyasını yapmak
 2. suretini çıkarmak, teksir etmek
 3. ikinci kere yapmak, tekrarlamak, çift yapmak. duplicate bridge turnuva brici. in duplicate iki nüsha halinde. duplicator teksir makinası. duplica'tion teksir etme, teksir, suret.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 duplicate
 
 1. eş
 2. kopya, aynı, (bir şeyin) aynı
 3. ikinci nüsha, suret.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 effigy
 
 1. heykel, büst, resim, tasvir, suret, şekil
 2. hoşa gitmeyen bir kimsenin kötü tasviri. burn veya hang in effigy (halkın nefret ifadesi olarak) bir kimsenin büstünü veya resmini yakmak veya asmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 exemplar
 
 1. örnek, numune, sembol, timsal, misal
 2. suret, kopya, nüsha.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 figure
 
 1. rakam, numara, adet
 2. değer, fiyat
 3. vücut yapısı, endam, boybos
 4. yüz, çehre, sima, gösteriş, görünüş
 5. hal, tavır
 6. şahsiyet, şahıs, resim, suret
 7. (geom.) şekil
 8. (edeb.) mecaz, istiare
 9. dansta figür. figure dancer figür yapan dansör veya dansöz. figurehead sözde mevki sahibi, gerçek yetki sahibi olmayan kimse
 10. (den.) gemi aslanı gibi oyma süs. figure of speech mecaz, istiare, kinaye. figure skating figür yaparak paten kayma. at a low figure ucuz fiyata. income in five figures beş rakamlı gelir. keep one' figure şişmanlamamak, kilo almamak, vucudunu iyi muhafaza etmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 form
 
 1. şekil, biçim, suret
 2. beden, vücut, kalıp, cisim
 3. cins, sınıf
 4. tarz, usul, teamül
 5. (spor) form
 6. fiş, müracaat fişi
 7. gelenek, etiket, hal
 8. üslup
 9. (matb.) forma
 10. (ing) (okullarda) sınıf: first form orta bir. bad form (ing) etikete aykırı davranış, uygunsuz tavır. form leeter basılmış hazır mektup. for forms sake adet yerini bulsun diye. in due form usul dairesinde. in good form iyi halde, keyfi yerinde. out of form pek iyi halde olmayan, keyifsiz
 11. biçimsiz
 12. (spor) formunda olmayan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 image
 
 1. şekil, suret, tasvir, heykel
 2. sanem, put
 3. fikir, hayal
 4. timsal
 5. (bir kimse hakkında) toplumun kanaati
 6. (fiz.) Işınların etkisi veya mercek vasıtasıyle meydana gelen şekil, görüntü, hayal
 7. tasvirini yapmak
 8. yansıtmak, aksettirmek (ayna)
 9. hayal etmek, zihninde şekillendirmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 likeness
 
 1. suret, kılık
 2. resim, tasvir
 3. benzeyiş, benzerlik, benzeşme.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 picture
 
 1. resim, tasvir, suret, timsal
 2. tanımlama, tarif
 3. filim
 4. gorüntü
 5. tanımlamak, tarif veya tasvir etmek, resmetmek
 6. canlandırmak, tasavvur etmek, hayal etmek. picture book resim kitabı, resimli kitap. picture frame resim çerçevesi. picture gallery resim galerisi. picture postcard kartpostal. picture tube kineskop. picture window manzara seyredebilmek için büyük pencere. come into the picture ortaya çıkmak. draw a picture resim çiz mek
 7. göz önüne sermek. moving pictures sinema. the pictures (İng.) sinema. the picture of health sıhhat numunesi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 representation
 
 1. temsil etme veya edilme
 2. simgeleyen şey, resim, suret
 3. temsil, tiyatro oyunu, piyes
 4. rol
 5. başkalarını temsil etme hakkı
 6. ifade, takrir
 7. önerme
 8. milletvekili seçim sistemi
 9. vekiller heyeti.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 similitude
 
 1. benzerlik, müşabehet
 2. teşbih, mesel, suret.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 semblance
 
 1. suret, şekil
 2. benzerlik, müşabehet
 3. görünüş.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 shape
 
 1. biçim, şekil, suret
 2. hal, durum
 3. heyet, endam
 4. hayal, tayf, hayalet
 5. kalıp
 6. biçimlendirmek, şekillendirmek
 7. ayarlamak, düzenlemek, tanzim etmek, tertip etmek
 8. yaratmak, vücuda getirmek
 9. yön vermek. shape up (k. dili) iyi gitmek, yolunda gitmek
 10. şekle girmek. take shape şekil almak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 transcript
 
 1. ikinci nüsha, suret, kopya
 2. bir öğrenim süresinde okunan derslerden alınan notlann resmi sureti. transcrip'tion kopyasını çıkarma
 3. transkripsiyon
 4. (müz.) uyarlayış.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 wise
 
 1. usul, tarz, suret, yol, yöntem . in any wise herhangi bir suretle. in no wise hiç bir suretle, katiyen, asla. in some wise bir dereceye kadar. on this wise bu veçhile.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 aspect
 
 1. görünüş, gösteriş, veçhe, suret
 2. yüz, çehre, sima
 3. bakış, görüş, nazar
 4. safha, hal, durum, vaziyet
 5. (astrol.) gezegenlerin birbirine oranla durumları.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top