ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suppression

S AH0 P R EH1 SH AH0 N   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suppression-, *suppression*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suppression[N] การปราบปราม, See also: การหยุดยั้ง, การขจัด, การล้มล้าง, Syn. abolition, elimination, quashing, destruction
suppression[N] การอดกลั้น, See also: การระงับ, การข่มจิต, Syn. constraint, repression, restraint

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suppression(ซะเพรส'เชิน) n. การระงับ,การหยุดยั้ง,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด,การอำพราง,การปิดบัง., Syn. restraint,curb,check,repression

English-Thai: Nontri Dictionary
suppression(n) การระงับ,การกดขี่,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suppression๑. การห้ามไหล๒. การกด๓. การพยายามลืม (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suppressionการปราบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suppressionการปราบ, การกำจัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suppression hearingการพิจารณาตัดพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suppression of evidenceการตัดพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, sir. Suppression measures have failed. We can't contain it.ท่านครับ เราไม่สามารถตรึงกำลังไว้ได้แล้ว Resident Evil: Apocalypse (2004)
My Celtic ancestors, all the way back rebelled against the suppression of the feminine.บรรพบุรุษชาวเคลท์ของฉัน ทุกคนไม่มียกเว้น ต่อต้านการกดขี่เพศหญิง The Wicker Man (2006)
The sound suppression is superb. I could not place the direction of fire.เก็บเสียงได้เยี่ยมมากไม่รู้ทิศทางการยิงเลย The American (2010)
The fire suppression team.การบุกโจมตีครั้งแรก Subversion (2010)
Negative, but medics and fire suppression are on the way.ไม่มีค่ะ แต่หน่วยกู้ภัยและ หน่วยดับเพลิงกำลังไปที่นั่น Devil's Night (2010)
Wilkes, suppression fire. Shut them down.วิลส์ ยิงคุ้มกัน หยุดพวกนั้น Fast Five (2011)
It's a suppression spell of some kind.มันเป็นเวทย์ปราบชนิดหนึ่ง Heather (2011)
Like a suppression spell.ฉันคิดว่าตรานี่หมายถึง สะกดไม่ให้ความชั่วร้ายออกมา Heather (2011)
And we have a state-of-the art fire suppression system.และเรามีระบบกันไฟที่ทันสมัยที่สุด The Three Bears (2012)
I supplied them with a targeted suppression program, one that took it out of their conscious and unconscious control.ผมจัดให้เขาเช้าร่วมในโปรแกรม การอำพรางจุดหมาย ซึ่งนำออกนอกการควบคุม ของจิตสำนึก และจิตใต้สำนึก Big Feet (2012)
Phase Three Suppression Door with a Draycon XL-1218 keypad.เจาะรหัสประตูสามด้วย Draycon XL-1218 Family of Rogues (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suppressionUp till now American has called itself the world's police and continued suppression relying on military force.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การระงับ[N] suppression, See also: alleviation, allaying, cessation, stop, check, discontinuance, discontinuity, Syn. การหยุด, การยับยั้ง, การหยุดยั้ง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง, Example: การระงับเหตุต่างๆ สำเร็จลงด้วยดีจากความร่วมมือของตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การระงับ[n.] (kān ra-ngap) EN: suppression ; abatement   
การยับยั้ง[n.] (kān yapyang) EN: suppression ; veto   
กองปราบ[n. exp.] (køng prāp) EN: Crime Suppression Department   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPPRESSION S AH0 P R EH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suppression (n) sˈəprˈɛʃən (s @1 p r e1 sh @ n)
suppressions (n) sˈəprˈɛʃənz (s @1 p r e1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
镇压[zhèn yā, ㄓㄣˋ ㄧㄚ, / ] suppression; repression; to suppress; to put down; to quell, #11,165 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entstörung {f}suppression of interference; suppressing [Add to Longdo]
Unterdrückung {f} | Unterdrückungen {pl}suppression | suppressions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サプレス[, sapuresu] (n,vs) {comp} suppression [Add to Longdo]
サプレッションプール[, sapuresshonpu-ru] (n) (See 圧力抑制プール・あつりょくよくせいプール) suppression pool (nuclear reactor) [Add to Longdo]
ゼロサプレス[, zerosapuresu] (n) {comp} zero suppression [Add to Longdo]
ゼロサプレス機能[ゼロサプレスきのう, zerosapuresu kinou] (n) {comp} zero suppression function [Add to Longdo]
ゼロ抑制[ゼロよくせい, zero yokusei] (n) {comp} zero suppression [Add to Longdo]
ゼロ抑制機能[ゼロよくせいきのう, zero yokuseikinou] (n) {comp} zero suppression function [Add to Longdo]
圧力抑制[あつりょくよくせい, atsuryokuyokusei] (n) pressure suppression (e.g. pool, container in a nuclear power plant) [Add to Longdo]
圧力抑制プール[あつりょくよくせいプール, atsuryokuyokusei pu-ru] (n) pressure suppression pool (nuclear reactor) [Add to Longdo]
圧力抑制室[あつりょくよくせいしつ, atsuryokuyokuseishitsu] (n) (See 圧力抑制プール,サプレッションプール) suppression pool (nuclear reactor); pressure suppression chamber [Add to Longdo]
隠蔽;陰蔽;隠ぺい[いんぺい, inpei] (n,vs) concealment; suppression; hiding [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゼロサプレス機能[ぜろさぷれすきのう, zerosapuresukinou] zero suppression function [Add to Longdo]
ゼロ抑制[ぜろよくせい, zeroyokusei] zero suppression [Add to Longdo]
ゼロ抑制機能[ぜろよくせいきのう, zeroyokuseikinou] zero suppression function [Add to Longdo]
無音抑制[むおんよくせい, muonyokusei] silence suppression [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suppression \Sup*pres"sion\, n. [L. suppressio: cf. F.
   suppression.]
   1. The act of suppressing, or the state of being suppressed;
    repression; as, the suppression of a riot, insurrection,
    or tumult; the suppression of truth, of reports, of
    evidence, and the like.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) Complete stoppage of a natural secretion or
    excretion; as, suppression of urine; -- used in
    contradiction to retention, which signifies that the
    secretion or excretion is retained without expulsion.
    --Quain.
    [1913 Webster]
 
   3. (Gram.) Omission; as, the suppression of a word.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Overthrow; destruction; concealment; repression;
     detention; retention; obstruction.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suppression
   n 1: the failure to develop some part or organ
   2: the act of withholding or withdrawing some book or writing
     from publication or circulation; "a suppression of the
     newspaper" [syn: {suppression}, {curtailment}]
   3: forceful prevention; putting down by power or authority; "the
     suppression of heresy"; "the quelling of the rebellion"; "the
     stifling of all dissent" [syn: {suppression}, {crushing},
     {quelling}, {stifling}]
   4: (psychology) the conscious exclusion of unacceptable thoughts
     or desires [syn: {inhibition}, {suppression}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top