ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

supervisions

S UW2 P ER0 V IH1 ZH AH0 N   
116 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supervisions-, *supervisions*, supervision
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา supervisions มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *supervisions*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supervision[N] การดูแลตรวจตรา, See also: การควบคุม, การจัดการ, Syn. guidance, management, control, direction, superintendence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
supervision(ซูเพอะวิช'เชิน) n. การดูแล,การควบคุม,การควบคุมการก่อสร้าง,การตรวจตรา

English-Thai: Nontri Dictionary
supervision(n) การควบคุม,การดูแล,การจัดการ,การอำนวยการ,การตรวจตรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supervisionการควบคุมดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supervisionการควบคุมดูแล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supervision order๑. คำสั่งให้คุมประพฤติ (เด็กและเยาวชน)๒. คำสั่งให้คุมความประพฤติ (ระหว่างการรอลงอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
School supervisionการนิเทศโรงเรียน [TU Subject Heading]
School supervision, Secondaryการนิเทศโรงเรียนมัธยมศึกษา [TU Subject Heading]
State supervisionการตรวจสอบโดยรัฐ [TU Subject Heading]
Supervisionการนิเทศ [TU Subject Heading]
Supervision of employeesการนิเทศพนักงาน [TU Subject Heading]
Child Health Supervisionการดูแลสุขภาพเด็ก [การแพทย์]
Clinical Supervisionการทดสอบทางคลีนิค,การนิเทศแบบคลินิค [การแพทย์]
Medical Supervisionการนิเทศก์ทางการแพทย์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With your permission, and under the supervision of your family.ได้รับอนุญาตของคุณและภายใต้การดูแลของครอบครัวของคุณ The Godfather (1972)
Under my personal guidance and supervision... and with the aid of a new wonder drug, Expectane...ภายใต้การแนะแนวและวิสัยทัศน์ ในการช่วยเหลือการสร้างยาที่วิเศษ เอ็กซ์เพกเทน Junior (1994)
I've spoken to the judge, and he's agreed to release you under my supervision.ชั้นคุยกับผู้พิพากษาแล้ว เขายอมปล่อย เธอให้อยู่ในความดูแลของชั้น Good Will Hunting (1997)
When the eighth army needed Jap civilians to help them out in our occupation they called on native doctors to administer DDT under the supervision of our men to stand a potential typhus epidemic.เมื่อกองทัพที่แปดต้องการพลเรือนชาวญี่ปุ่น ให้มาช่วยในการยึดครอง กองทัพเรียกแพทย์ท้องถิ่นให้มาพ่นดีดีที The Corporation (2003)
Eleven of which he was under my personal supervision.11 ปีภายใต้ความดูแลผม Crash (2004)
Under Prince Ju-Mong's supervision, our task is going well.ภายใต้การควบคุมขององค์ชายจูมง ภารกิจของเราเป็นไปด้วยดี Episode #1.43 (2006)
You're gonna fix the road under my supervision.คุณกำลังจะแก้ไขถนนภายใต้ การดูแลของฉัน Cars (2006)
Supervision is in your best interest... and in ours.การดูแลเป็นสิ่งที่คุณใส่ใจที่สุด... เราก็เช่นกัน Chapter Three 'Kindred' (2007)
All data will be transferred to this facility and the research will continue under my personal supervision.ข้อมูลทั้งหมดจะถูกถ่ายโอน มาที่ศูนย์แห่งนี้ และงานวิจัยจะดำเนินต่อไป ภายใต้การควบคุมโดยคนของผม Resident Evil: Extinction (2007)
So this one's gonna stay in my locker, and you can play it when you get some adult supervision.ดังนั้นฉันจะเก็บอันนี้ไว้ก่อน ถ้าอยากเล่นต้องมีผู้ใหญ่เฝ้า Chuck Versus the Marlin (2008)
It's your call whether or not it's under your supervision.ก็เลือกเองว่าจะให้เขาอยู่ในการดูแลของคุณหรือเปล่า Chapter Three 'One of Us, One of Them' (2008)
Under my supervision.ภายใต้การควบคุมของชั้น. Episode #2.6 (2008)
I want you in a secure location, under supervision.ไม่, ฉันอยากให้เธออยู่ในที่ ที่ปลอดภัย Selfless (2008)
More reason to have her in a hospital under constant supervision.มีเหตุผลที่ต้องให้ อยู่ในโรงพยาบาล ภายใต้การดูแลอย่างสม่ำเสมอ Resurrection (2008)
I'm just calling to remind you that I'm gonna need her medical and dental charts for my supervision report.เรื่องที่ฉันต้องการผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวจสุขภาพฟันสำหรับรายงานการอุปการะน่ะค่ะ Orphan (2009)
You will be under 24-hour supervision, and you will not leave these premises.คุณจะอยุ่ภายใต้การเฝ้าระวัง 24 ชม. และคุณจะไม่สามารถออกจากบริเวณนี้ได้ The Fourth Kind (2009)
no no. like I said, I only allow him to see Stan under this roof, under my supervision.ไม่ ไม่ ฉันบอกแล้วว่ายอมให้เขาพบกันแค่ในบ้านกับฉัน The Big Wheel (2009)
I mean, you know, without, like, adult supervision.หมายถึง โดยที่ไม่ต้องให้ผู้ใหญ่ดูแล The Twilight Saga: New Moon (2009)
You must know someone. And I know you said no more presents, but I went online, under Emma's supervision, and downloaded a CD of New York noises to help you sleep.You must know someone. and downloaded a CD of New York noises to help you sleep. Did You Hear About the Morgans? (2009)
So there was no adult supervision in the household at the time.งั้นก็ไม่มีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านในตอนนั้น Ourselves Alone (2009)
You know, I know this whole 24-hour supervision thing isn't exactly great, but when the CIA finds us a new apartment, at least we'll have separate rooms.ฉันรู้ว่าการดูแลตลอด 24 ชั่วโมงนี้ ไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก แต่เมื่อ CIA หาอพาร์ทเม้นท์ใหม่ให้เราได้ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
I CAN'T GIVE YOU THE TIME, THE SUPERVISIONพ่อให้เวลาลูกและดูแลลูก Valley Girls (2009)
Under supervision.ภายใต้การดูแลเข้มงวด Sam, Interrupted (2010)
I've seen them. These patients are under 24-hour supervision!คนไข้พวกนี้ถูกดูแล 24 ชั่วโมงเลยนะ The Eleventh Hour (2010)
Jesse was capable of working under my supervision.เจสซี่มีความสามารถในการทำงาน ภายใต้การดูแลของผม Más (2010)
You are not playing with our children without supervision.เราไม่ได้เล่นกับลูกของเรา โดยปราศจากการตรวจดูแล The Couple in the Cave (2010)
The final phase of the project allows subjects to be released under the supervision of a guardian's care.ขั้นตอนสุดท้ายของโครการนี้ อนุญาติให้ปล่อยตัวผู้เข้ารับการทดลอง ภายใต้การดูแลของผู้พิทักษ์ The Plateau (2010)
He was serving the remainder of a four-year sentence under my supervision.เขารับโทษที่เกลือสี่ปี ภายใต้การกำกับดูแลของผม Withdrawal (2010)
- Under my supervision.- ภายใต้การควบคุมของชั้น Sorry Grateful (2010)
Supervision Department sent a subpoena.แผนกกำกับดูแลส่งหมายศาลมา Dae Mul (2010)
At the Supervision Department, you actually call Prosecutors as "Hey".ที่แผนกกำกับดูแล คุณเรียกอัยการว่า เฮ้ Dae Mul (2010)
With my supervision, we are right on target for Easter.และฉันไม่ทำงานคุณมากกว่าและคุณก็เจ็บ ... Hop (2011)
He was a major advocate of the lobotomy, under Friedkin supervision there were about 140 lobotomies.เขาเป็นผู้ส่งเสริมในการผ่าตัดสมอง เขาได้ผ่าตัดสมองไปแล้ว 140 กว่าคน Grave Encounters (2011)
Does it look like I have parental supervision?แล้วดูเหมือนว่าฉันมีพ่อแม่ คอยสอดส่องมั้ยล่ะ? Ricochet Rabbit (2011)
I-I don't like those federal agents around the house without supervision.ฉันไม่ชอบให้เจ้าหน้าที่เอฟบีไอเข้ามา เวลาที่ฉันไม่อยู่ Taking Account (2011)
Well, Kurt already claimed the gig, but I guess he's gonna need some adult supervision, so... welcome aboard.เคริ์ทก็เรียกร้องเหมือนกัน แต่ผมเดาว่าเขาจะช่วย ผู้ใหญ่สอดส่องด้วยเหมือนกัน งั้น... Pot O' Gold (2011)
I mean, facing our foes head-on without any adult supervision?นี่มันถึงตายแน่ ฉันหมายถึง เผชิญซึ่งหน้ากับศัตรูแบบนี้ โดยไม่มีผู้ใหญ่มาดูแล Mash Off (2011)
We expect better supervision from our senior agents, which is why Lisbon is being investigated and her team reassigned to other posts.เราคาดหวังการกำกับดูแลที่ดีกว่านั้นจาอเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส นั่นคือเหตุผลที่ลิสบอนถูกสอบสวน ทีมของเธอได้รับมอบหมายงานให้ไปอยู่สถานีอื่น Little Red Book (2011)
Without supervision?โดยไม่มีใครควบคุมเหรอ Self Fulfilling Prophecy (2011)
Well, gentlemen, as you can see, talented as they are, no doubt, in the kitchen, from time to time, adult supervision is required.ก็นะ ท่านสุภาพบุรุษทั้งหลาย อย่างที่เห็น เรามีปัญหาในครัวกันนิดหน่อย Django Unchained (2012)
He needs constant supervision.เขาจำเป็นต้องมีคนคอยดูแล ให้คำปรึกษา Pulling Strings (2012)
She'll be held here for two more days under mandatory supervision.เธอต้องอยู่ดูอาการขั้นพิเศษ อีกสองวันนะคะ If You're Just an Evil Bitch Then Get Over It (2012)
The patients, four of them, including Willie last night, have disappeared under your supervision.คนไข้ทั้งหมดสี่ราย รวมถึงวิลลี่เมื่อคืนนี้ด้วย ที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณ แล้วหายตัวไป Welcome to Briarcliff (2012)
Mona is in Radley under 24-hour supervision.โมน่าอยู่ในแรดเลย์ภายใต้การควบคุม 24 ชั่วโมง Birds of a Feather (2012)
You've already served two years of a four-year sentence under the supervision of Special Agent Peter Burke.คุณรับโทษไปแล้วสองจากสี่ปี ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่พิเศษปีเตอร์ เบิร์ก Judgment Day (2012)
Even the most experienced surgeon can't operate without supervision.แม้แต่หมอผ่าตัดประสบการณ์สูง ก็ผ่าตัดไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ควบคุม God Complex (2012)
And because we do not yet know the downside of this artifact, the metronome will stay with us, and agent Jinks will be under supervision.และเรายังไม่รู้ว่า มันมีผลข้างเคียงของวัตถุนี้หรือเปล่า เมโทรนอมจะต้องอยู่กับพวกเรา An Evil Within (2012)
Lifetime supervision.ตลอดชีวิต An Evil Within (2012)
I know i'd feel more comfortable If I know, she was receiving that level of supervision.ผมคงสบายใจหากได้ทราบว่า เธอได้รับการดูแลใกล้ชิดในระดับนั้น August: Osage County (2013)
With my supervision it's quite safe.กับการดูแลของฉันมันค่อนข้างปลอดภัย Oeuf (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
supervisionThe shop is kept under police supervision.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การควบคุมดูแล[N] supervision, Example: การควบคุมดูแลอย่างทั่วถึงของหัวหน้าทำให้พนักงานผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพดี
การคุม[N] supervision, Syn. การควบคุม, Example: การคุมนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ผู้คุมต้องมีความรับผิดชอบสูง
ความควบคุมดูแล[N] supervision, See also: superintendent, Syn. ความดูแล, ความกำกับดูแล, Example: คณะวิชาทั้งสองส่วนอยู่ในความควบคุมดูแลของรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา
ธุรการ[N] administration, See also: management, supervision, superintendence, Example: สมคิดเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ, Thai definition: การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย ซึ่งมิใช่งานวิชาการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การควบคุมดูแล[n. exp.] (kān khūapkhum dūlaē) EN: supervision   
การคุม[n.] (kān khum) EN: supervision ; control   FR: contrôle [m]
นิเทศ[n.] (nithēt) EN: supervision ; demonstration ; information   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPERVISION S UW2 P ER0 V IH1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supervision (n) sˌuːpəvˈɪʒn (s uu2 p @ v i1 zh n)
supervisions (n) sˌuːpəvˈɪʒnz (s uu2 p @ v i1 zh n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
监管[jiān guǎn, ㄐㄧㄢ ㄍㄨㄢˇ, / ] to oversee; to take charge of; to supervise; to administer; supervisory; supervision, #1,752 [Add to Longdo]
管制[guǎn zhì, ㄍㄨㄢˇ ㄓˋ, ] control; supervision, #8,119 [Add to Longdo]
国家质量监督检验检疫总局[guó jiā zhì liàng jiān dū jiǎn yàn jiǎn yì zǒng jú, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ ㄐㄧㄢ ㄉㄨ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧˋ ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, / ] AQSIQ; PRC State Administration of Quality Supervision and Quarantine [Add to Longdo]
督建[dū jiàn, ㄉㄨ ㄐㄧㄢˋ, ] to supervise and construct; constructed under the supervision of [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufsicht {f} | unter ärztlicher Aufsichtsupervision | under medical supervision [Add to Longdo]
Bauaufsicht {f}; Bauüberwachung {f}construction supervision [Add to Longdo]
Bauleitung {f}construction supervision; management of works [Add to Longdo]
Beaufsichtigung {f}supervision [Add to Longdo]
Betreuung {f} (von wissenschaftlichen Arbeiten)supervision [Add to Longdo]
Gewerbeaufsicht {f}trade control; trade supervision [Add to Longdo]
unter ärztlicher Kontrolleunder medical supervision [Add to Longdo]
unter Polizeiaufsichtunder police supervision [Add to Longdo]
Steuerung {f}; Überwachung {f}supervision [Add to Longdo]
Supervision {f}; Überwachung {f}supervision [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
の下に;の許に[のもとに, nomotoni] (exp) (1) (uk) under the supervision of; (2) underneath; (3) on the basis of [Add to Longdo]
スーパービジョン[, su-pa-bijon] (n) supervision [Add to Longdo]
ネットワーク監視[ネットワークかんし, nettowa-ku kanshi] (n) {comp} network supervision [Add to Longdo]
遠隔監視[えんかくかんし, enkakukanshi] (n) {comp} remote supervision [Add to Longdo]
監修[かんしゅう, kanshuu] (n,vs) (1) (editorial) supervision; general editorship; (n) (2) supervising director (of anime, TV series etc.); (P) [Add to Longdo]
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P) [Add to Longdo]
監理(P);幹理[かんり, kanri] (n,vs) superintendence; supervision; administration; (P) [Add to Longdo]
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m,vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P) [Add to Longdo]
銀行監督[ぎんこうかんとく, ginkoukantoku] (n) bank supervision [Add to Longdo]
宰領[さいりょう, sairyou] (n,vs) supervision; superintendence; management; supervisor [Add to Longdo]
指導監督[しどうかんとく, shidoukantoku] (n,vs) guidance and supervision [Add to Longdo]
主管[しゅかん, shukan] (n,vs) supervision; management; supervisor; manager; (P) [Add to Longdo]
主宰[しゅさい, shusai] (n,vs) supervision; chairmanship; (P) [Add to Longdo]
取り締まり(P);取締まり(P);取り締り(P);取締り(P);取締[とりしまり, torishimari] (n) control; management; supervision; (P) [Add to Longdo]
静観[せいかん, seikan] (n,vs,adj-no) watchful waiting; careful supervision; (P) [Add to Longdo]
責任[せきにん, sekinin] (n) (1) duty; responsibility (incl. supervision of staff); (2) liability; onus; (P) [Add to Longdo]
担当[たんとう, tantou] (n,vs) (in) charge (of an area of responsibility, but not necessarily supervision of staff); (P) [Add to Longdo]
直属[ちょくぞく, chokuzoku] (n,vs,adj-no) direct control; direct supervision; (P) [Add to Longdo]
締めくくり;締め括り[しめくくり, shimekukuri] (n) conclusion; end; completion; summing up; supervision [Add to Longdo]
統括(P);統轄[とうかつ, toukatsu] (n,vs) (1) unification; bringing together; generalization; (2) (esp. 統轄) control; supervision; (P) [Add to Longdo]
統監[とうかん, toukan] (n,vs) supervision; supervisor [Add to Longdo]
付きっ切り[つきっきり, tsukikkiri] (n) constant attendance; uninterrupted supervision [Add to Longdo]
保護処分[ほごしょぶん, hogoshobun] (n) disposing of a case by placing an offender on probation or under supervision [Add to Longdo]
預かり(P);預り[あずかり, azukari] (n) (1) under custody; under supervision; (2) undecided match; draw; tie; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネットワーク監視[ネットワークかんし, nettowa-ku kanshi] network supervision [Add to Longdo]
遠隔監視[えんかくかんし, enkakukanshi] remote supervision [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top