Search result for

summ

(128 entries)
(0.0468 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -summ-, *summ*. Possible hiragana form: すんん
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
summarizationการสรุป การให้ข้อสรุป
See also: S. brief, conclusion,
Summary Critical items addressed and mutually accepted by parties: 1. Exception to C (word )

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
summer    [N] ฤดูร้อน, See also: หน้าร้อน, Syn. warmest season
summer    [N] ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด, See also: ช่วงเวลาที่เฟื่องฟูที่สุด, Syn. bright days, palmy days
summer    [VI] ใช้เวลาในฤดูร้อน, Syn. spend summer
summer    [VT] เลี้ยงสัตว์ในฤดูร้อน
summer    [ADJ] เกี่ยวกับฤดูร้อน
summit    [N] ยอดสุดของภูเขา, See also: ยอดเขา, Syn. crest, hilltop
summit    [N] การประชุมสุดยอด
summit    [N] ระดับสูงสุด, See also: จุดสูงสุด, Syn. acme, apex, peak, top
summit    [ADJ] สุดยอด, See also: สุดขีด, สูงสุด, Syn. high-level, topmost
summon    [VT] ใช้หมายศาลเรียก, See also: ออกหมายเรียก, Syn. bid, send for

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
summable functionฟังก์ชันรวมยอดได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
summandส่วนของผลบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
summaryข้อสรุป, ความย่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
summary๑. ข้อสรุป๒. อย่างรวบรัด (การพิจารณาคดี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
summary๑. ข้อสรุป๒. อย่างรวบรัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
summary convictionการตัดสินลงโทษอย่างรวบรัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
summary jurisdictionอำนาจตัดสินคดีอย่างรวบรัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
summary proceedingการดำเนินคดีอย่างรวบรัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
summary reportรายงานสรุป [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
summary tableตารางย่อ, ตารางสังเขป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Summary judgmentsคำพิพากษาศาล (ย่อ) [TU Subject Heading]
Summary proceedingsกระบวนพิจารณาคดีแบบรวบรัด [TU Subject Heading]
summation signเครื่องหมายรวมยอด, อักษรภาษากรีก เขียนแทนด้วย ∑ โดยทั่วไปหมายถึงผลบวกของตัวแปร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Summer monsoonมรสุมฤดูร้อน [อุตุนิยมวิทยา]
Summit Diplomacyการเจรจาตัวต่อตัวโดยตรง (Direct face-to-face negotiation) ระหว่างประมุขของรัฐ (Head of State) หรือ ระหว่างหัวหน้าของรัฐ (Head of Government) ในปัจจุบันเรียกว่า การเจรจาสุดยอด [การทูต]
Summonsหมายเรียก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
summIndian summers run into October.
summThere are four seasons in a year: spring, summer, fall and winter.
summWe could see the summit of a mountain twenty miles away.
summMany young women in their 20s plan to go abroad during their summer holidays.
summThis is the hottest summer we have had in fifty years.
summI am going to summer school from August 10.
summI want to know what you did this summer.
summYour summary leaves nothing to be desired.
summWhich do you like better, summer or winter?
summWhat are you going to do during the summer holidays?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
summarise(ซัม'มะไรซ) vt. สรุป,รวบยอด,รวบรัด., See also: summarisable adj. summarizable adj. summarisation n. summarization n. summaris (z) er n. summaris (z) t n., Syn. abridge
summarize(ซัม'มะไรซ) vt. สรุป,รวบยอด,รวบรัด., See also: summarisable adj. summarizable adj. summarisation n. summarization n. summaris (z) er n. summaris (z) t n., Syn. abridge
summary(ซัม'มะรี) n. สรุป,ใจความสำคัญ,ใจความรวบรัด,บทความย่อ,สาระสำคัญ,จุด สำคัญ. adj. สรุป,รวบรัด,ใจความสำคัญ,โดยสังเขป,รวดเร็ว,โดยตรง., See also: summarily adv. summariness n., Syn. compendium,brief,condensation
summation(ซัมเม'เชิน) n. การรวม,การบวก,การรวบรัด,ผลรวม,ผลบวก,ข้อสรุป,ข้อโต้แย้งสรุป., Syn. conclusion,summing up
summer(ซัม'เมอะ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ฤดูร้อน,ยุคเฟื่องฟู,ช่วงที่ดีที่สุดหรือสมบูรณ์ที่สุดก่อนที่เริ่มตกต่ำลง vi.,vt. ใช้เวลาในฤดูร้อน
summer schooln. โรงเรียนที่เปิดสอนในฤดู
summersault(ซัม'เมอะซอลทฺ) n.,vi. = somersault (ดู), Syn. summerset {ร้อน
summing-up(ซัม'มิงอัพ) n. ข้อสรุป,บทความสรุป pl. summingsup
summit(ซัม'มิท) n. จุดสุดยอด,สุดยอด,ความต้องการสูงสุด,ปริมาณสูงสุด. adj. สุดยอด,สุดขีด., See also: summital adj. summitless adj., Syn. top,maximum,climax
summon(ซัม'เมิน) vt. เรียก,เรียกตัว,เรียกประชุม,ออกหมายเรียก,ปลุกเร้า,ปลุกให้ตื่น,กระตุ้น., See also: summonable adj. summoner n., Syn. call

English-Thai: Nontri Dictionary
summarize(vt) สรุป,ย่อ,รวบรัด,รวบยอด
summary(adj) สั้น,ย่อ,รวบรัด,โดยสังเขป,โดยตรง
summary(n) ใจความสรุป,เรื่อง,สาระสำคัญ,จุดสำคัญ
summer(n) หน้าร้อน,ฤดูร้อน,คิมหันต์ฤดู
summer(vi) อยู่ระหว่างฤดูร้อน
summit(n) ระดับสูงสุด,จุดสุดยอด
summon(vt) ออกหมายเรียก,เรียกประชุม,กระตุ้น,ปลุกเร้า
summons(n) หมายศาล,หมายเรียกตัว,การเรียกตัว,การขอร้อง
consummate(adj) สมบูรณ์,บริบูรณ์,บรรลุ,เลิศ,เต็มที่,เสร็จสมบูรณ์
consummate(vt) ทำให้สมบูรณ์ทำให้บริบูรณ์,ทำให้สำเร็จ,ทำให้บรรลุ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวมความ    [V] summarize, See also: sum up, Syn. สรุปความ, Ant. ขยายความ, Example: ทิวหมายถึงสิ่งที่ทอดยาวหรือต่อเนื่อง ทัศน์หมายถึงการมองเห็นหรือความรู้สึกนึกคิด รวมความแล้ว ทิวทัศน์ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดต่อเนื่องที่สบายๆ อันเกิดจากการมอง, Thai definition: นำเรื่องราวทั้งหมดมาผนวกเข้ากัน
เรียกตัว [V] summon, See also: call someone to come, Ant. ส่งตัว, Example: ป.ป.ช. เรียกตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร มาให้ปากคำเรื่องหุ้น, Thai definition: เรียกให้มา
สรุป    [V] sum up, See also: summarize, Syn. ย่อความ, รวมความ, ย่อใจความ, Ant. ขยายความ
อย่างรวบรัด    [ADV] summary, Example: รายงานนี้สรุปได้อย่างรวบรัดชัดเจนยิ่ง
เรื่องย่อ [N] synopsis, See also: summary, abridgment, outline, precis, review, Ant. เรื่องขยาย, เรื่องเต็ม, Example: ถ้าคุณไม่มีเวลาดูละครทุกวัน คุณก็อ่านเรื่องย่อก่อนก็ได้, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องเล่าที่สรุปจากรายละเอียดของเรื่องทั้งหมด
จุดสุดยอด    [N] peak, See also: summit, zenith, top, pinnacle, apex, Syn. จุดสูงสุด, Example: ผลงานของเขาถือว่าเป็นจุดสุดยอดของการขาย, Count unit: จุด, Thai definition: ความสูงสุด, ความเหนือสุดกว่าสิ่งใดๆ
กล่าวสรุป    [V] sum up, See also: summarize, put in a nutshell, recapitulate, Syn. สรุป, Example: อาจารย์กล่าวสรุปเนื้อหาบทเรียนให้นักเรียนเพื่อเป็นการทบทวนก่อนสอบ
เก็บความ    [V] summarize, See also: extract, digest, conclude, Example: เนื้อหาส่วนที่ 1 แกนเนื้อหาหลักจะเก็บความจากบางส่วนของหนังสือชั้นดี, Thai definition: เลือกเอาแต่ข้อความที่สำคัญ, เก็บใจความ, สรุปความ
คิมหันต์    [N] summer, See also: hot season, Syn. ฤดูร้อน, หน้าร้อน
ความสรุป    [N] summary, See also: compendium, resume, Thai definition: ประเด็นย่อๆ ของเรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสั่ง[v.] (baisang) EN: order ; ticket ; police summons   FR: commande [f]
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
บนยอดเขา[n. exp.] (bon yøtkhao) EN: on the peak ; on the summit ; on the crest   FR: au sommet (de la montagne)
บนยอดสุดของภูเขา [xp] (bon yøt sut khøng phūkhao) EN: on the summit   FR: au sommet de la montagne ; au point culminant de la montagne
บทคัดย่อ[n. exp.] (botkhatyø) EN: abstract ; summary   FR: résumé [m] ; synthèse [f] ; abrégé [m]
บทสรุป[n.] (botsarup) EN: conclusion ; concluding remarks ; summary   FR: conclusion [f]
ฉบับสรุปย่อ[n. exp.] (chabap sarup yø) EN: summary   
เดือนร้อน[n. exp.] (deūoen røn) EN: summer   FR: mois d'été [m]
โดยย่อ[adv.] (dōi yø) EN: briefly ; summarily ; concisely ; in brief   FR: en résumé ; en bref ; brièvement
จุดสูงสุด[n. exp.] (jut sūngsut) EN: peak ; highest point ; point of greatest success ; pinnacle   FR: summum [m] ; pinacle [m] ; point culminant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUMMA    S UW1 M AH0
SUMMY    S AH1 M IY0
SUMMER    S AH1 M ER0
SUMMEY    S AH1 M IY0
SUMMIT    S AH1 M AH0 T
SUMMED    S AH1 M D
SUMMON    S AH1 M AH0 N
SUMMAR    S AH1 M ER0
SUMMUM    S AH1 M AH0 M
SUMMONS    S AH1 M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
summat    (prp) (s uh1 m @ t)
summed    (v) (s uh1 m d)
summer    (v) (s uh1 m @ r)
summit    (n) (s uh1 m i t)
summon    (v) (s uh1 m @ n)
summary    (n) (s uh1 m @ r ii)
summers    (v) (s uh1 m @ z)
summery    (j) (s uh1 m @ r ii)
summing    (v) (s uh1 m i ng)
summits    (n) (s uh1 m i t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっぱっぱ;アッパッパ[, appappa ; appappa] (n) loose-fitting summer dress [Add to Longdo]
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer [Add to Longdo]
お召し;御召し;お召;御召[おめし, omeshi] (n) (1) (hon) summoning; calling; riding; wearing; dressing; clothing; (2) (abbr) (See 御召縮緬) (high-quality) silk crepe (fabric) [Add to Longdo]
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
なつあし[, natsuashi] (n) kanji radical 35 when at the bottom (as in the character for summer) [Add to Longdo]
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] (n) {comp} summer; analog adder [Add to Longdo]
インディアンサマー[, indeiansama-] (n) Indian summer [Add to Longdo]
サマー[, sama-] (n) summer; (P) [Add to Longdo]
サマーウール[, sama-u-ru] (n) summer wool [Add to Longdo]
サマーウェア[, sama-uea] (n) summer wear [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yún, ㄩㄣˊ, ] summon; propagate, transmit [Add to Longdo]
传票[chuán piào, ㄔㄨㄢˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] summons [Add to Longdo]
汇总[huì zǒng, ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ, / ] summary; to summarize; to collect (data, receipts etc); to gather and report [Add to Longdo]
[xià, ㄒㄧㄚˋ, ] summer [Add to Longdo]
夏令[xià lìng, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄥˋ, ] summer; summer season [Add to Longdo]
夏令营[xià lìng yíng, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄥˋ ˊ, / ] summer camp [Add to Longdo]
夏天[xià tiān, ㄒㄧㄚˋ ㄊㄧㄢ, ] summer [Add to Longdo]
夏季[xià jì, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧˋ, ] summer [Add to Longdo]
小结[xiǎo jié, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] summary; short; brief; wrap-up [Add to Longdo]
峰会[fēng huì, ㄈㄥ ㄏㄨㄟˋ, / ] summit meeting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] summer, analog adder [Add to Longdo]
加算積分器[かさんせきぶんき, kasansekibunki] summing integrator [Add to Longdo]
格納メッセージ該当数[かくのうメッセージがいとうすう, kakunou messe-ji gaitousuu] stored message summary, MS [Add to Longdo]
計数抽象操作[けいすうちゅうしょうそうさ, keisuuchuushousousa] Summarize abstract-operation [Add to Longdo]
呼び出す[よびだす, yobidasu] to call, to summon, to invoke [Add to Longdo]
合計検査[ごうけいけんさ, goukeikensa] summation check, sum check [Add to Longdo]
合計穿孔機[ごうけいせんこうき, goukeisenkouki] summary punch [Add to Longdo]
被加数[ひかすう, hikasuu] augend, summand [Add to Longdo]
要旨[ようし, youshi] summary [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひたい, hitai] SUMME, MENGE, GERAHMTES_BILD [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top