Search result for

sudeln

(5 entries)
(0.1187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sudeln-, *sudeln*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sudeln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sudeln*)
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beflecken; beschmutzen; besudeln | befleckend; beschmutzend; besudelnd | befleckt; beschmutzt; besudelt | beflecktto stain | staining | stained | stains [Add to Longdo]
besudeln | besudelnd | besudelt | besudelt | besudelteto besmirch | besmirching | besmirched | besmirches | besmirched [Add to Longdo]
besudeln | besudelnd | besudelt | besudelt | besudelteto smirch | smirching | smirched | smirches | smirched [Add to Longdo]
sudeln; verpfuschento botch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  sudeln [zuːdəln]
     to botch
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top