Search result for

suc

(146 entries)
(0.0837 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suc-, *suc*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
such    [ADJ] เช่นนี้, See also: เช่นนั้น, Syn. of the kind, of the sort
such    [ADJ] มาก, See also: เหลือเกิน, Syn. so extreme, so much
such    [ADV] อย่างมาก, See also: มาก, Syn. extremely, very
such    [PRON] บุคคลหรือสิ่งเช่นนี้, See also: บุคคลหรือสิ่งเช่นนั้น, Syn. this, that, such a thing
suck    [VT] ดูด, See also: ดูดด้วยปาก, Syn. absorb, engulf, swallow
suck    [VI] แย่มาก (คำสแลง), See also: เลวร้าย, Syn. be very bad
suck    [N] การดูด
succor    [N] การช่วยเหลือ, See also: ความช่วยเหลือ, Syn. aid, assistance, help, relief
succor    [N] ผู้ช่วยเหลือ, See also: สิ่งที่ช่วยบรรเทา, Syn. assistant, helper
succor    [VT] ช่วยเหลือ, See also: บรรเทา, สงเคราะห์, Syn. aid, assist, help, relieve

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
succedaneous-ใช้แทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
succedaneous toothฟันแท้แทนฟันน้ำนม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
succedaneumสารแทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
succenturiate๑. ช่วย๒. ใช้เป็นสารแทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
succenturiate placenta; placenta, accessoryรกส่วนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
successionการสืบมรดก, การสืบต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
succession dutyอากรมรดก [ดู death duty, estate duty และ legacy duty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
succession, line ofลำดับการสืบราชสันตติวงศ์, ลำดับการสืบทอดตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
successive approximationการประมาณสืบเนื่อง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
successorผู้สืบมรดก, ผู้สืบตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Successความสำเร็จ [TU Subject Heading]
Success in businessความสำเร็จทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Successful peopleผู้ประสบความสำเร็จ [TU Subject Heading]
Successionการสืบทอดตำแหน่ง [TU Subject Heading]
successionการเปลี่ยนแปลงแทนที่, กระบวนการที่สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในระบบนิเวศ ถูกแทนที่โดยกลุ่มสิ่งมีชีวิตใหม่ เมื่อสภาวะแวดล้อมเดิมเปลี่ยนแปลงไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
succession of statesการสืบทอดของรัฐ [การทูต]
Succulent plantsพืชอวบน้ำ [TU Subject Heading]
Sucing การทำเหมืองแล่น
การทำเหมืองแร่โดยการใช้น้ำฉีดพังดินแร่หน้า เหมือง ให้น้ำพัดพาจากที่สูงหรือไหล่เขาหรือที่ลาดเทลงสู่อุปกรณ์แต่งแร่ [สิ่งแวดล้อม]
sucraseซูเครส, เอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างขึ้นสำหรับย่อยน้ำตาลซูโครสให้เป็นฟรักโทสและกลูโคส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sucroseซูโครส, น้ำตาลโมเลกุลคู่ชนิดหนึ่ง  สูตรโมเลกุลคือ C12H22O11 เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุล คือฟรักโทสและกลูโคส มาเรียงต่อกัน น้ำตาลชนิดนี้พบในอ้อยซึ่งนำมาทำเป็นน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลทราย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suc"Don't say such rubbish!" said the farmer.
sucWhen I told her I'd never seen such a homely girl, she accused me of sexual harassment.
sucThe teacher said, "Above all, what is necessary for success is perseverance."
suc"His father died yesterday." "I have never seen such a man before."
suc"Will he succeed?" "I fear not."
sucTen years ago, such business would have been a success.
sucNow that you are 18 years old, you should not do such a thing.
sucI succeeded in my first attempt.
sucWe succeeded in breaking the door open after trying for half an hour.
sucIt rained five successive days.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
succeed(ซัคซีด') vi. ประสบความสำเร็จ,บรรลุผล,เจริญ,รับช่วง,ตามหลัง,เกิดต่อเนื่อง. vt. เกิดต่อเนื่อง,ตามหลัง., See also: succeedable adj. succeeder n. succeedingly adv., Syn. achieve,fulfill,follow
success(ซัคเซส') n. ความสำเร็จ,ผลสำเร็จ,การประสบความสำเร็จ,ชัยชนะ,สิ่งที่ประสบความสำเร็จ,บุคคลที่ประสบความสำเร็จ., Syn. accomplishment,achievement ###A. loss
successful(ซัคเซส'ฟูล) adj. ประสบความสำเร็จ,เป็นผลสำเร็จ,มีชัยชนะ., See also: successfully adv. successfulness n., Syn. perfect,prosperous,thriving
succession(ซัคเซส'เชิน) n. การต่อเนื่อง,ลำดับ,การสืบมรดก,การรับช่วง,สิทธิการรับช่วง,สิทธิการสืบมรดก,ผู้สืบช่วงต่อ,ทายาท,ผู้สืบสันดาน,ผู้สืบตระกูล,ลักษณะต่อเนื่อง., See also: successional adj. successionally adv., Syn. cntinuatio
successive(ซัค'เซสซิฟว) adj. ต่อเนื่อง,เป็นลำดับ,ตามลำดับ,รับช่วง,ตามหลัง,ติด ๆ กัน., See also: successiveness n., Syn. consecutive,ensuing
successor(ซัค'เซสเซอะ) n. ผู้รับช่วง,ผู้สืบมรดก,ทายาท,ผู้สืบตระกูล,ผู้สืบสันดาน,สิ่งที่รับช่วง,สิ่งที่ต่อเนื่อง,ผู้ประสบความสำเร็จ., See also: successoral adj.
succinct(ซัค'ซิงคฺทฺ) adj. รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป,ย่อ,ไม่เยินเย้อ,รัดรูป., See also: succinctness n., Syn. terse,concise ###A. verbose,prolix
succor(ซัค'เคอะ) n. การช่วยเหลือ,การ
succulent(ซัค'คิวเลินทฺ) adj. ฉ่ำ,มีน้ำมาก,อุดมสมบูรณ์,บำรุงจิตใจ, (พืช) มีเนื่อเยื่อและมีน้ำมาก., See also: succulence n. succulency n., Syn. moist,juicy,pulpy
succumb(ซะคัมบฺ') vi. ยอม,ยอมจำนน,เชื่อฟัง,ตกอยู่ในอำนาจ,ได้รับโรค,ได้รับบาดแผล,แก่,ตาย., See also: succumber n., Syn. yield,submit,die ###A. persist,endure

English-Thai: Nontri Dictionary
succeed(vt) บรรลุผล,สืบต่อ,รับช่วง,เจริญ
success(n) ชัยชนะ,ความสำเร็จ,ผลสำเร็จ,การประสบความสำเร็จ
successful(adj) มีชัยชนะ,สัมฤทธิ์ผล,เป็นผลสำเร็จ
succession(n) อันดับ,การสืบต่อ,ทายาท,การรับช่วง,ผู้สืบสันดาน
successive(adj) ตามหลัง,ตามลำดับ,ต่อเนื่อง
successor(n) ทายาท,ผู้รับมรดก,ผู้รับช่วง,ผู้สืบตระกูล
succinct(adj) กะทัดรัด,สั้น,รวบรัด
succor(n) การสงเคราะห์,การช่วยเหลือ,การบรรเทา
succor(vt) สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,บรรเทา
succulence(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความฉ่ำ,ความชุ่ม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวตายตัวแทน    [N] successor, Syn. ตัวแทน, Example: ลูกชายคนโตสามารถเป็นตัวตายตัวแทนของคุณพ่อในการบริหารกิจการได้, Thai definition: บุคคลที่มาสืบช่วงภารกิจของผู้ที่ตายไป
ผู้สืบต่อ    [N] successor, Syn. ผู้สืบทอด, ผู้สานต่อ, คนสืบต่อ, คนสืบทอด, Example: สำหรับป่าแล้วเสือโคร่งเปรียบได้กับผู้กำจัด ผู้สร้างและผู้สืบต่อ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำต่อเนื่องไปจากที่ทำไว้แล้ว
พ้นตัว    [V] succeed in escaping, See also: get clear of, Syn. รอดตัว, Example: เขาพ้นตัวจากคดีเรื่องนี้ไปได้อย่างโล่งอก, Thai definition: รอดตัวไปได้
บรรลุเป้าหมาย    [V] achieve, See also: succeed, accomplish, attain, fulfill, Syn. สำเร็จ, Ant. ล้มเหลว, Example: ครูต้องการให้นักเรียนทั้งชั้นบรรลุเป้าหมายของวิชานั้นๆ, Thai definition: สำเร็จตามที่กำหนดไว้
สำเร็จผล    [V] succeed, See also: be a success, accomplish, Syn. บรรลุผล, เป็นผล, สัมฤทธิ์ผล
สืบราชสมบัติ    [V] succeed to the throne, See also: enthrone, Syn. สืบราชสันตติวงศ์, สืบสาย, สืบตระกูล
สืบราชสันตติวงศ์    [V] succeed to the throne, See also: enthrone, Syn. สืบราชสมบัติ, สืบสาย, สืบตระกูล
สูบ    [V] suck, See also: draw into, pump, Syn. ดูด
ประสบผลสำเร็จ    [V] succeed, See also: meet with success, make the grade, make it, be successful, prosper, thrive, flourish, make, Syn. ประสบความสำเร็จ, Ant. ล้มเหลว, Example: การลงทุนในบ้านและที่ดินเป็นการลงทุนที่มีโอกาสประสบผลสำเร็จสูงเกือบ 100%, Thai definition: ได้ผลตามที่ต้องการ หรือตามที่หวังไว้
สืบสาน    [V] inherit, See also: succeed to, carry on, come to, Syn. สืบต่อ, สืบทอด, Example: ความเป็นช่างศิลปะของชาวล้านนายังคงสืบสานมาสู่ชาวล้านนาในปัจจุบันนี้อย่างไม่ขาดสาย, Thai definition: ปฏิบัติติดต่อกันมา, ถ่ายทอดติดต่อกันมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend   FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
เอาใจช่วย[v. exp.] (aojai chūay) EN: wish somebody success ; wish success to somebody   FR: soutenir ; encourager
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration   
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable   FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อร่อยดี[adj.] (arøi dī) EN: luscious   FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
อร่อยจัง[X] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy   FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยมาก[adj.] (arøi māk) EN: delicious ; very good (in taste)   FR: très bon ; délicieux ; succulent
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as   FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[X] (āthichen) EN: for example ; like ; for instance ; such as   FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt phon) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful   FR: porter ses fruits

CMU English Pronouncing Dictionary
SUCH    S AH1 CH
SUCK    S AH1 K
SUCRE    S UW1 K ER0
SUCHY    S AH1 CH IY0
SUCKS    S AH1 K S
SUCCOR    S AH1 K ER0
SUCKLE    S AH1 K AH0 L
SUCKER    S AH1 K ER0
SUCKOW    S AH1 K AW0
SUCHAN    S AH1 CH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
such    (j) (s uh ch)
suck    (v) (s uh1 k)
sucks    (v) (s uh1 k s)
Suchow    (n) (s uu2 ch au1)
sucked    (v) (s uh1 k t)
sucker    (n) (s uh1 k @ r)
suckle    (v) (s uh1 k l)
succeed    (v) (s @1 k s ii1 d)
success    (n) (s @1 k s e1 s)
succour    (v) (s uh1 k @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
suchenค้นหา
Besucher(n) |der, pl. Besucher| ผู้มาเยือน, แขก
versuchenทดลอง, พยายาม |versuchte, versucht|
eifersüchtig(adj) ขี้หึง, ขี้อิจฉา
eifersüchtig auf etw./jmdn.(adj) หึง อิจฉาสิ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
untersuchen(vt) |untersuchte, hat untersucht| ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์
Versuch(n) |der, pl. Versuche| การทดลอง, การทดสอบ เช่น der chemische Versuch การทดลองเคมี, Der Versuch, aus dem Gefängnis zu entfliehen, mißlang. ความพยายามที่จะหนีออกจากคุกนั้นล้มเหลว
Versuchung(n) |die, pl. Versuchungen| การล่อลวงให้ทำในสิ่งที่คนเราไม่อยากทำ, การชักจูงในทางที่ไม่ดี เช่น Einmal war er in Versuchung, die Armbanduhr zu stehlen. ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกล่อลวงให้ขโมยนาฬิกาข้อมือ
selbstsüchtig(adj) เห็นแก่ตัวเอง, See also: S. egoistisch
ersuchen(vi) |ersuchte, hat ersucht| ขอความกรุณา, วิงวอน เช่น Wir ersuchen um Verlängerung folgender Läuferpasse.

French-Thai: Longdo Dictionary
sucre(n) |m| น้ำตาล เช่น Dire que le sucre est mauvais pour la santé est facile mais inutile, car tout est potentiellement dangereux pour la santé.

Japanese-English: EDICT Dictionary
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation) [Add to Longdo]
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation) [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
おべっかを使う[おべっかをつかう, obekkawotsukau] (exp,v5u) (See おべっか) to suck up to; to curry up to someone [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
こ;っこ[, ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6,慣れっこ,ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small") [Add to Longdo]
こう言う;斯ういう;斯う言う[こういう(P);こうゆう(こう言う;斯う言う), kouiu (P); kouyuu ( kou iu ; kau iu )] (adj-pn) such; like this; (P) [Add to Longdo]
こんな[, konna] (adj-pn) (See あんな,そんな,どんな・1) such (about something; someone close to the speaker (including the speaker), or about ideas expressed by the speaker); like this; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世袭[shì xí, ㄕˋ ㄒㄧˊ, / ] succession; inheritance; hereditary [Add to Longdo]
世袭之争[shì xí zhī zhēng, ㄕˋ ㄒㄧˊ ㄓ ㄓㄥ, / ] succession struggle; dispute over inheritance [Add to Longdo]
[xiā, ㄒㄧㄚ, ] suck, swallow, drink [Add to Longdo]
[sì, ㄙˋ, ] succession (to a title); to inherit; continuing (a tradition); posterity [Add to Longdo]
[suō, ㄙㄨㄛ, ] suck [Add to Longdo]
[zuō, ㄗㄨㄛ, ] suck [Add to Longdo]
多汁[duō zhī, ㄉㄨㄛ ㄓ, ] succulent; juicy [Add to Longdo]
大功告成[dà gōng gào chéng, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄍㄠˋ ㄔㄥˊ, ] successfully accomplished (project or goal); to be highly successful [Add to Longdo]
女强人[nǚ qiáng rén, ㄋㄩˇ ㄑㄧㄤˊ ㄖㄣˊ, / ] successful career woman; able woman [Add to Longdo]
成功[chéng gōng, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ, ] success; to succeed [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターエクスチェンジ[いんたーえくすちえんじ, inta-ekusuchienji] interexchange [Add to Longdo]
ウイルスチェック[ういるすちえっく, uirusuchiekku] virus check [Add to Longdo]
サイクルスチール[さいくるすちーる, saikurusuchi-ru] cycle stealing [Add to Longdo]
シンタックスチェッカ[しんたっくすちえっか, shintakkusuchiekka] syntax checker [Add to Longdo]
ジェスチャ[じえすちゃ, jiesucha] gesture [Add to Longdo]
ディジタル検出遅延時間[ディジタルけんしゅつちえんじかん, deijitaru kenshutsuchienjikan] recognition time [Add to Longdo]
開発中[かいはつちゅう, kaihatsuchuu] under development [Add to Longdo]
技術調査[ぎじゅつちょうさ, gijutsuchousa] technical investigation [Add to Longdo]
後続[こうぞく, kouzoku] trailing (a-no), succeeding, following [Add to Longdo]
実行不成功[じっこうふせいこう, jikkoufuseikou] unsuccessful execution [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
婿選び[むこえらび, mukoerabi] Suche_nach_einem_Ehemann, fuer_die_Tochter [Add to Longdo]
捜す[さがす, sagasu] suchen [Add to Longdo]
捜索[そうさく, sousaku] Suche, Durchsuchung [Add to Longdo]
探す[さがす, sagasu] suchen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  suc [syk]
     juice; sap
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top