ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

submission

S AH0 B M IH1 SH AH0 N   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -submission-, *submission*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
submission(ซับมิช'เชิน) n. การยอม,การจำนน,การยอมแพ้,การอ่อนน้อม,สิ่งที่ยอมจำนน,การเสนอให้พิจารณา., Syn. capitulation,surrender

English-Thai: Nontri Dictionary
submission(n) ความอ่อนน้อม,การยอมจำนน,การยอมแพ้,การเสนอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
submission of a plaintการเสนอคำฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A simple offering of earth and water a token of Sparta's submission to the will of Xerxes.บรรณาการ ? ประเสริฐ แต่มีปัญหาอยู่บ้าง 300 (2006)
It's a submission from an Arthur Blistermanเป็นการเสนอจาก อาเธอร์ บลิสเทอร์แมน Art Imitates Life (2008)
Dan, you know submissions have to be original works, right?แดน คุณก็รู้การเสนอควรจะเป็นงานเดิมใช่มั้ย Dr. Estrangeloved (2010)
Okay, I'll sing him into submission and--Okay, I'll sing him into submission and-- Something Wicked This Fae Comes (2011)
So he beats her into submission and then suffocates her with the bag.เขาซ้อมเธอจนน่วม จากนั้นทำให้ขาดอากาศตายด้วยถุง The Apprenticeship (2012)
With a little luck, we'll hammer her into submission before she can bring her broadsides to bear.พร้อมโชคเล็กๆของเรา พวกเราจะยิงกระหน่ำจนมันยอมจำนน ก่อนที่เรือลำนั้นหันด้านข้าง เพื่อแล่นเรือหลบหนีไป VIII. (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
submissionWe have the alternatives of death and submission.

CMU English Pronouncing Dictionary
SUBMISSION S AH0 B M IH1 SH AH0 N
SUBMISSIONS S AH0 B M IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
submission (n) sˈəbmˈɪʃən (s @1 b m i1 sh @ n)
submissions (n) sˈəbmˈɪʃənz (s @1 b m i1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
归顺[guī shùn, ㄍㄨㄟ ㄕㄨㄣˋ, / ] submission, #44,458 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
投稿[とうこう, toukou] Thai: การส่งเรื่องไปลงหนังสือพิมพ์หรือวารสาร English: submission

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Submission {f}tender [Add to Longdo]
Unterwerfung {f} (unter) | Unterwerfungen {pl}submission (to) | submissions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターネットによる願書提出[インターネットによるがんしょていしゅつ, inta-netto niyoruganshoteishutsu] (n) {comp} on-line submission of an application form [Add to Longdo]
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] (n) {comp} message-submission abstract-operation [Add to Longdo]
威服[いふく, ifuku] (n,vs) awe into submission [Add to Longdo]
往生[おうじょう, oujou] (n,vs) (1) death; passing to the next life; dying a happy death; (2) giving up a struggle; submission; (3) at wit's end; flummoxed; (P) [Add to Longdo]
甘受[かんじゅ, kanju] (n,vs) submission to; putting up with [Add to Longdo]
間接発信[かんせつはっしん, kansetsuhasshin] (n) {comp} indirect submission [Add to Longdo]
間接発進ポート[かんせつはっしんポート, kansetsuhasshin po-to] (n) {comp} indirect-submission port [Add to Longdo]
帰順[きじゅん, kijun] (n,vs) submission; return to allegiance [Add to Longdo]
帰伏;帰服[きふく, kifuku] (n,vs) submission; surrender [Add to Longdo]
恐妻[きょうさい, kyousai] (n) submission to one's wife [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation [Add to Longdo]
間接発信[かんせつはっしん, kansetsuhasshin] indirect submission [Add to Longdo]
間接発進ポート[かんせつはっしんポート, kansetsuhasshin po-to] indirect-submission port [Add to Longdo]
直接発信[ちょくせつはっしん, chokusetsuhasshin] direct submission [Add to Longdo]
投入[とうにゅう, tounyuu] submission (vs), investment [Add to Longdo]
発信[はっしん, hasshin] submission [Add to Longdo]
発信の否認不能[はっしんのひにんふのう, hasshinnohininfunou] non-repudiation of submission [Add to Longdo]
発信時刻表示[はっしんじこくひょうじ, hasshinjikokuhyouji] submission time stamp indication, MS [Add to Longdo]
発信証明[はっしんしょうめい, hasshinshoumei] proof of submission [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Submission \Sub*mis"sion\, n. [L. submissio a letting down,
   lowering: cf. F. soumission.]
   1. The act of submitting; the act of yielding to power or
    authority; surrender of the person and power to the
    control or government of another; obedience; compliance.
    [1913 Webster]
 
       Submission, dauphin! 't is a mere French word;
       We English warrious wot not what it means. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being submissive; acknowledgement of
    inferiority or dependence; humble or suppliant behavior;
    meekness; resignation.
    [1913 Webster]
 
       In all submission and humility
       York doth present himself unto your highness.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       No duty in religion is more justly required by God .
       . . than a perfect submission to his will in all
       things.                --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   3. Acknowledgement of a fault; confession of error.
    [1913 Webster]
 
       Be not as extreme in submission
       As in offense.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) An agreement by which parties engage to submit any
    matter of controversy between them to the decision of
    arbitrators. --Wharton (Law Dict.). Bouvier.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 submission
   n 1: something (manuscripts or architectural plans and models or
      estimates or works of art of all genres etc.) submitted for
      the judgment of others (as in a competition); "several of
      his submissions were rejected by publishers"; "what was the
      date of submission of your proposal?" [syn: {submission},
      {entry}]
   2: the act of submitting; usually surrendering power to another
     [syn: {submission}, {compliance}]
   3: the condition of having submitted to control by someone or
     something else; "the union was brought into submission"; "his
     submission to the will of God"
   4: the feeling of patient, submissive humbleness [syn:
     {meekness}, {submission}]
   5: a legal document summarizing an agreement between parties in
     a dispute to abide by the decision of an arbiter
   6: an agreement between parties in a dispute to abide by the
     decision of an arbiter
   7: (law) a contention presented by a lawyer to a judge or jury
     as part of the case he is arguing

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top