Search result for

sua

(93 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sua-, *sua*
Possible hiragana form: すあ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suave[ADJ] อ่อนโยน, See also: นุ่มนวล, ละมุนละไม, Syn. bland, charming, smooth, polite
suable[ADJ] ซึ่งฟ้องร้องได้
suasion[N] การชักจูง, See also: การโน้มน้าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suable(ซู'อะเบิล) adj. ฟ้องร้องได้., See also: suability n. suably adv.
suasion(ซเว'เ?ิน) n. การแนะนำ,การชักชวน,การพูดจูงใจ,การโน้มน้าว., See also: suasive adj. suasiveness n.
suave(สวาฟว) adj. กลมกล่อม,อ่อนโยน,ละ-มุนละไม,สุภาพ,ขัดเกลา,มีฤทธิ์อ่อน,ประจบ, See also: suaveness n., Syn. glib
suavity(สวา'วิที) n. ความกลมกล่อม,ความอ่อนโยน,ความละมุนละไม,ความสุภาพ., See also: suavities ความมีมารยาท ความสุภาพ., Syn. suaveness
assuage(อะสเวจฺ') vt. ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบ,ผ่อนคลาย, ทำให้พอใจ,แก้หิว,แก้กระหายน้ำ. -assuagement n., Syn. allay, ease,moderate ###A. irritate,aggravate)
assuan(อาส'วาน) n. = Aswan
assuasive(อะซเว'ซิฟว) adj. ซึ่งบรรเทา
audiovisual(ออดีโอวิช'ชวล) adj. เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท,เกี่ยวกับเสียงและภาพ. -n. สิ่งที่เกี่ยวกับโสตประสาทและจักษุประสาท
casual(แคส' ชวล) adj. โดยบังเอิญ,จร,ประจวบเหมาะ,ไม่แน่นอน,ตามอารมณ์,ไม่เป็นทางการ,ธรรมดา ๆ (ชุดแต่งกาย) -n. คนทำงานที่ให้มาทำงานในเวลาที่ไม่แน่นอน, Syn. haphazard
casualism(แคซ'ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อหรือลัทธิที่เชื่อว่าสิ่งต่าง ๆ เป็นไปโดยบังเอิญ, See also: casualist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
suave(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,ละมุนละไม,กลมกล่อม
suavity(n) ความสุภาพ,ความอ่อนโยน,ความละมุนละไม,ความกลมกล่อม
assuage(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้ผ่อนคลาย
casual(adj) ประจวบเหมาะ,บังเอิญ,ตามอารมณ์,ธรรมดาๆ,ไม่เป็นทางการ
casualty(n) ความเสียหาย,อุบัติเหตุ,ผู้บาดเจ็บ,จำนวนผู้เสียชีวิต
dissuade(vt) ยังยั้ง,หน่วงเหนี่ยว,ห้ามปราม,ปราม
dissuasion(n) การหน่วงเหนี่ยว,การยับยั้ง,การห้ามปราม,การปราม
persuade(vt) ชักจูง,ชักนำ,เกลี้ยกล่อม,โน้มน้าว,ชักชวน,โอ้โลม
persuasion(n) การชักจูง,การชักนำ,การโน้มน้าว,การชักชวน,การโอ้โลม
persuasive(adj) ซึ่งชักชวน,ซึ่งเชิญชวน,ซึ่งโน้มน้าวใจ,เป็นการเกลี้ยกล่อม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-That's Suarez.-นั้นคือซูเรซ Vantage Point (2008)
"lines of influence, dominance and suasion."เส้นแบ่งแห่งอิทธิพล การครอบงำ และการโน้มน้าวใจ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Influence, dominance and suasion.อิทธิพล การครอบงำ และการโน้มน้าวใจ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Interlocking lines of suasion between members of the collective result in multiple duplicities.การโน้มน้าวใจ มีเส้นทางเชื่อมต่อกัน ระหว่างสมาชิก ที่ได้รวมหมู่กัน ส่งผลให้เกิดการโกหก ไปต่างๆ นาๆ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Suave. I might as well just get Greer to come back.อ่อนโยน ผมอาจจะต้องให้เกรียร์กลับมา Trial and Error (2010)
I'm sorry. I was looking for my contractor boyfriend, not a... suave international spy.ขอโทษที ฉันตามหาแฟนหนุ่ม นักก่อสร้างอยู่ Pleasant Little Kingdom (2010)
Aristocratic, suave, cool, sweet, and has sexy looks. Like that?คุณป็นผู้ดี อ่อนโยน แสนเท่ห์ อ่อนหวาน เซ็กซี่ อะไรประมาณนั้น Episode #1.2 (2010)
I didn't mean to say that, but when I get nervous, my Rico Suave comes out.ผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนั้น แต่ว่าพอผมตื่นเต้น ผมออกเบ่งเก๊ก And the Pretty Problem (2011)
The impact of suavity and the structure accentuates the ultimate beauty.ผลของความอ่อนโยนและโครงสร้าง ที่เน้นความงามที่ดีที่สุด Me Too, Flower! (2011)
Ooh! Get against the railing and try to look suave.ทุกคนเกาะรั้ว ทำหน้าใสซื่อกันหน่อย The Perks of Being a Wallflower (2012)
♪ Nos fuimos pa' el bar, baby, go, look suave ♪Nos fuimos pa' el bar, baby, go, look suave The Spanish Teacher (2012)
Second-grader Angel Suarez.นักเรียนเกรด 12 แองเจิล ซัวเรซ Foundation (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอ่อนหวาน[N] suavity, See also: blandness, politeness, mildness, Syn. ความละมุนละไม, Example: จินตภาพของสาวเหนือคือความอ่อนหวานพูดจาไพเราะเจื้อยแจ้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice   FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate   FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: offer herself for sensual pleasure   
ชักชวน[v.] (chakchūan) EN: persuade ; ask ; induce ; invite   FR: persuader ; décider
ชักจูงใจ[v.] (chakjūngjai) EN: persuade   
ชักนำ[v.] (chaknam) EN: lead ; induce ; guide ; persuade ; draw   FR: inciter ; tenter
ฉาบฉวย[v.] (chāpchūay) EN: treat lightly ; be casual ; make shift   FR: agir avec désinvolture
เช่นเคย[adv.] (chen khoēi) EN: as usual ; usually   FR: comme d'habitude
ฉีกแนว[X] (chīknaēo) EN: unique ; uncommon ; unusual ; odd   FR: unique
เชิญ[X] (choēn) EN: invite ; go ahead ; invite ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore   FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y !

CMU English Pronouncing Dictionary
SUARD    S UW1 AA0 R D
SUARD    S W AA1 R D
SUATA    S UW0 AA1 T AH0
SUAVE    S W AA1 V
SUAZO    S W AA1 Z OW0
SUAREZ    S W AA0 R EH1 Z
SUASION    S W EY1 ZH AH0 N
SUATA'S    S UW0 AA1 T AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suave    (j) (s w aa1 v)
suasion    (n) (s w ei1 zh n)
suavely    (a) (s w aa1 v l ii)
suavity    (n) (s w aa1 v i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Suaheli {n}; Swahili {n}swahili [Add to Longdo]
Suaheli-Bülbülgrasmücke {f} [ornith.]Kretschmer's Longbill [Add to Longdo]
Suahelisperling {m} [ornith.]Swahili Sparrow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana) [Add to Longdo]
GSR[ジーエスアール, ji-esua-ru] (n) galvanic skin response; GSR [Add to Longdo]
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
いつも通り;何時も通り[いつもどおり;いつもとおり(ik), itsumodoori ; itsumotoori (ik)] (adv) (See 何時もの通りに) as always; as usual [Add to Longdo]
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old [Add to Longdo]
かき氷(P);掻き氷(oK);欠き氷;欠氷[かきごおり, kakigoori] (n) shaved ice (usually served with flavored simple syrup); Italian ice; Sno-cone; snow cone; (P) [Add to Longdo]
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face [Add to Longdo]
ごっつあん[, gottsuan] (exp) (sl) thank you (sumo slang) [Add to Longdo]
ご多分にもれず;ご多分に漏れず;御多分に漏れず;ご多分に洩れず;御多分に洩れず;御多分にもれず[ごたぶんにもれず, gotabunnimorezu] (exp) (See 御多分) as is usual with; in common with [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[suān, ㄙㄨㄢ, ] (mythical animal) [Add to Longdo]
[suān, ㄙㄨㄢ, ] aching of limbs [Add to Longdo]
[suàn, ㄙㄨㄢˋ, ] regard as; to figure [Add to Longdo]
[suàn, ㄙㄨㄢˋ, ] regard as; to figure; to calculate; to compute [Add to Longdo]
算不得[suàn bù dé, ㄙㄨㄢˋ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ, ] not count as [Add to Longdo]
算了[suàn le, ㄙㄨㄢˋ ㄌㄜ˙, ] let it be; let it pass; forget about it [Add to Longdo]
算出[suàn chū, ㄙㄨㄢˋ ㄔㄨ, ] to figure out [Add to Longdo]
算卦[suàn guà, ㄙㄨㄢˋ ㄍㄨㄚˋ, ] fortune telling [Add to Longdo]
算命[suàn mìng, ㄙㄨㄢˋ ㄇㄧㄥˋ, ] fortune-telling [Add to Longdo]
算子[suàn zi, ㄙㄨㄢˋ ㄗ˙, ] operator (math.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセスアーム[あくせすあーむ, akusesua-mu] access arm [Add to Longdo]
インタフェースアドレス[いんたふぇーすあどれす, intafe-suadoresu] interface address [Add to Longdo]
オフィスアプリケーション[おふぃすあぷりけーしょん, ofisuapurike-shon] office application [Add to Longdo]
カスタムLSI[カスタムエルエスアイ, kasutamueruesuai] custom LSI [Add to Longdo]
クロスアセンブラ[くろすあせんぶら, kurosuasenbura] cross assembler [Add to Longdo]
サービスアクセスポイント[さーびすあくせすぽいんと, sa-bisuakusesupointo] service access point, SAP [Add to Longdo]
サービスアスペクト[さーびすあすぺくと, sa-bisuasupekuto] service aspect [Add to Longdo]
テレビ電話[テレビでんわ, terebi denwa] visual telephone, screen-phone [Add to Longdo]
データベースアプリケーション[でーたべーすあぷりけーしょん, de-tabe-suapurike-shon] database application [Add to Longdo]
バスアービトレーション[ばすあーびとれーしょん, basua-bitore-shon] bus arbitration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SUA
     Single User Account [feature] (Internet, NAT)
     

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 sua
   his
   its
   her
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top