Search result for

sty

(132 entries)
(0.0248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sty-, *sty*.
English-Thai: Longdo Dictionary
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
styled (n) ทันสมัย มีเอกลักษณ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sty    [N] คอกหมู, See also: เล้าหมู, Syn. den, hovel, pigpen
sty    [VT] ใส่เล้าหมู, See also: ใส่หมูในคอก
Styx    [N] แม่น้ำในนรก
style    [N] รูปแบบ, See also: ลีลา, ท่าทาง, วิธีการ, Syn. manner, method, way
style    [N] สำนวน, See also: ท่วงทำนอง, โวหาร, Syn. form, technique
style    [N] ความเก๋ไก๋, See also: ความงดงาม, รสนิยม, Syn. elegance, flair, smartness, taste
style    [N] ความนิยม, See also: สมัยนิยม, แฟชั่น, Syn. fashion, vogue
style    [VT] ทำให้เป็นรูปแบบ, See also: ออกแบบ, Syn. arrange, design, fashion, shape
style    [VT] ขนานนาม (คำเป็นทางการ), See also: ตั้งชื่อ, Syn. call, entitle, name
stymy    [VT] ขัดขวาง, See also: ขวางกั้น, สกัดกั้น, กีดกัน, Syn. hinder, block, thwart, frustrate, confound, stymie

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sty; hordeolum; stye๑. กุ้งยิง๒. กุ้งยิงด้านนอก, กุ้งยิงขอบหนังตา [มีความหมายเหมือนกับ hordeolum, external] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stye; hordeolum; sty๑. กุ้งยิง๒. กุ้งยิงด้านนอก, กุ้งยิงขอบหนังตา [มีความหมายเหมือนกับ hordeolum, external] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
styioliteแนวฟันในหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
styleก้านเกสรเพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
styleลีลา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
styleกระบวนแบบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
style; stilet; stilette; stylet๑. เข็มแกน, ไส้เข็ม๒. แท่งแยง, ลวดแยง [มีความหมายเหมือนกับ stilus; stylus ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stylet; stilet; stilette; style๑. เข็มแกน, ไส้เข็ม๒. แท่งแยง, ลวดแยง [มีความหมายเหมือนกับ stilus; stylus ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
styliform; styloidยาวเรียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
styloidผลึกรูปแท่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Styleวัจนลีลา [TU Subject Heading]
styleก้านเกสรเพศเมีย, ส่วนของเกสรตัวเมียช่วงระหว่างยอดเกสรตัวเมียกับรังไข่  เป็นทางผ่านของหลอดละอองเรณูที่จะนำสเปิร์มนิวเคลียส เข้าผสมกับไข่ในรังไข่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Style, Literaryแนวการเขียน [TU Subject Heading]
stylusสไตลัส, ปากกาป้อนข้อมูลทางหน้าจอ มักใช้กับระบบ pen-based [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Styrene-butadiene rubberยางเอสบีอาร์เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งผลิตโดยการเตรียมโคพอลิ เมอร์ระหว่างสไตรีนและบิวทาไดอีนด้วยวิธีพอลิเมอไรเซชั่นแบบอิมัลชัน (Emulsion polymerization) มีชื่อเรียกว่า Buna-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1) และ GR-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2) เป็นยางที่ใช้ในงานทั่วไป ราคาไม่แพง มีหลายเกรดขึ้นกับกระบวนการสังเคราะห์ ยางเอสบีอาร์เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติจะมีคุณภาพสม่ำเสมอกว่า มีสิ่งเจือปนน้อยกว่า และที่สำคัญคือ ไม่ต้องบดยางให้นิ่มก่อนทำการผสมเคมียางเนื่องจากยางชนิดนี้ถูกสังเคราะห์มา ให้มีน้ำหนักโมเลกุลที่ไม่สูงมากนัก จึงมีความหนืดที่เหมาะสมทำให้สารเคมีกระจายตัวได้ดี ไหลได้ง่ายในระหว่างการขึ้นรูป มีแนวโน้มที่จะเกิดยางตายในระหว่างกระบวนการผลิตน้อยกว่า มีอัตราเร็วในการคงรูปช้ากว่าและถูกออกซิไดซ์ได้ช้ากว่ายางธรรมชาติ ทำให้สามารถผสมยางในเครื่องผสมระบบปิดที่อุณหภูมิสูงกว่าได้ แม้ว่ายางเอสบีอาร์จะมีค่าความทนต่อแรงดึงและความทนต่อการฉีกขาดต่ำกว่ายาง ธรรมชาติ เนื่องจากไม่สามารถเกิดการตกผลึกได้เมื่อถูกยืด แต่ถ้ามีการเติมสารตัวเติมเสริมแรงลงไปก็สามารถทำให้ค่าดังกล่าวสูงใกล้ เคียงหรือต่ำกว่ายางธรรมชาติเพียงเล็กน้อย สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น การผลิตสายพาน พื้นรองเท้า ฉนวนหุ้มสายไฟ และส่วนมากจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางล้อยานพาหนะขนาดเล็กโดยใช้ผสมกับ ยางชนิดอื่นๆ เช่น ยางธรรมชาติ ยางบิวทาไดอีน [เทคโนโลยียาง]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
styFashions of thirty years ago have come back in style.
styI like your sarong style skirt.
styTake a fresh look at your life style.
styI think that style of dress will return again next year.
styThe writer has an excellent style.
styThis ethnic dish is arranged in a Japanese style.
styIt is certain that Emmet contrived his 'dyad' style to facilitate the process of architectural design.
styIt is beyond the scope of the present work to describe all the components that comprise Emmet's architectural style.
styA cafeteria is a self-service style restaurant.
styWe deal here with Emmet's 'dyad' style first presented in his experimental works in the late sixties.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sty(สไท) n. โรคกุ้งยิง, Syn. stye) ,คอกหมู,ที่สกปรก vi.,vt. (ใส่ให้) อยู่ในที่สกปรก,อยู่ในเล้าหมู
stye(สไท) n. โรคกุ้งยิง
style(สไทลฺ) n. ชนิด,รูปแบน,ลักษณะ,ท่าทาง,สำนวน,โวหาร,ทำนอง,ท่วงทำนอง,วิธีการ,วิธีการเขียน,แบบอย่าง,ลีลา,คำขนานนาม,ปากกาสมัยโบราณสำหรับเขียนบนแผ่นขี้ผึ้ง,สิ่งที่คล้ายปากกาดังกล่าว,เข็มเครื่องเล่นจานเสียง,เข็มนาฬิกาแดด,วิธีการจับเวลา,แกนดอกไม้,เดือย,หนาม,
stylish(สไท'ลิช) adj. ทันสมัย,เข้ารูปแบบปัจจุบัน,เก๋,สวยงาม., See also: stylishly adv. stylishness n., Syn. chic,fashionable
stylist(สไท'ลิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญรูปแบบ,นักออกแบบ,นักกีฬามีชื่อเสียง มีวิธีการเล่นที่ถูกต้องและได้ผล,นักตกแต่ง,นักสำนวน
stylo(สไท'โล) n. = stylograph (ดู)
stylograph(สไท'ละกราฟ,-กราฟ'ฟิค) n. ปากกาหมึกหลอดจิ๋ว (แทนที่จะเป็นปุ่มที่หัว) ,ปากกาปากเหล็ก (สมัยก่อน) สำหรับเขียนแผ่นขี้ผึ้ง
stylographic pen(สไท'ละกราฟ,-กราฟ'ฟิค) n. ปากกาหมึกหลอดจิ๋ว (แทนที่จะเป็นปุ่มที่หัว) ,ปากกาปากเหล็ก (สมัยก่อน) สำหรับเขียนแผ่นขี้ผึ้ง
stylus(สไท'ลัส) n. เข็มจานเสียง,ปากกาปากแหลมสมัยก่อนที่ใช้เขียนบนแผ่นขี้ผึ้ง,เข็มนาฬิกาแดด,เข็มวาดภาพ, (พืช) ท่อรังไข่,แกนดอกไม้ pl. styli,styluses
stylus printerเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่ง ที่จะแสดงผลออกมาเป็นจุดห่าง ๆ ประเภทเดียวกับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) ผลที่ออกมาจะไม่คมชัด โดยเฉพาะส่วนโค้ง จะดูไม่ค่อยสวย

English-Thai: Nontri Dictionary
sty(n) ตากุ้งยิง,เล้าหมู,ที่สกปรก
style(n) ลีลา,สมัย,ชนิด,รูปแบบ,ท่าทาง,ท่วงทำนอง
style(vt) ขนานนาม,เรียกขาน,ตั้งชื่อ,ออกแบบ,ทำให้ทันสมัย
stylish(adj) เก๋,ทันสมัย,สวยงาม,เข้าสมัย
stylus(n) เข็มจานเสียง,เหล็กจารหนังสือ,แกนดอกไม้
styptic(adj) ซึ่งห้ามเลือด
styptic(n) สิ่งที่ใช้ห้ามเลือด
amnesty(n) นิรโทษกรรม
bloodthirsty(adj) กระหายเลือด,โหดร้าย
crusty(adj) มีเปลือก,ปากร้ายใจดี,ดื้อ,หยาบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สไตล์    [N] style
สไตล์    [N] style, Syn. แบบ, Example: เก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิง สไตล์สแกนดิเนเวียน, Count unit: สไตล์, Notes: (อังกฤษ)
กุ้งยิง    [N] sty, See also: stye, Example: การรักษากุ้งยิงต้องรักษาด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะหยอดตาและใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นประคบ, Thai definition: ฝีหัวเล็กๆ ซึ่งเกิดจากการอักเสบที่ต่อมขอบตา
แนว [N] style, See also: trend, fashion, craze, fad, vogue, Syn. แบบ, ลักษณะ, รูปแบบ, Example: เพลงแนวนี้กำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น
ตามสมัย    [ADV] fashionably, See also: stylishly, in vogue, up to date, Syn. ตามสมัยนิยม, Example: แฟชั่นเสื้อผ้ามักเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยอย่างรวดเร็ว, Thai definition: ตามช่วงเวลานั้น, คราวนั้น
ตะแบงมาน    [ADJ] style of wearing the scarf-cloth of Thai (started from behind passed under the armpits across the chest and tied behind the neck), See also: way of wearing a scarf crossed over the bosom and tied at the back of the neck, Syn. ตะเบ็งมาน, Thai definition: วิธีห่มผ้าแถบแบบหนึ่ง โดยคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายทั้ง 2 ไขว้ไปผูกที่ต้นคอ
ตะเบ็งมาน    [ADJ] style of wearing the scarf-cloth of Thai (started from behind passed under the armpits across the chest and tied behind the neck), See also: way of wearing a scarf crossed over the bosom and tied at the back of the neck, Syn. ตะแบงมาน, Example: หญิงโบราณจะห่มผ้าแบบตะเม็งมานเวลาออกทำงานหรือเวลาบ้านเมืองคับขัน, Thai definition: วิธีห่มผ้าแถบแบบหนึ่ง โดยคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายทั้ง 2 ไขว้ไปผูกที่ต้นคอ
ทำนอง    [N] way, See also: style, manner, Syn. แบบ, แบบอย่าง, ทาง, Example: เรื่องทำนองนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว
ท่าทาง    [N] style, See also: posture, gesture, action, Syn. ลีลา, อิริยาบถ, อาการ, ทีท่า, ท่วงท่า, ท่า, ท่าที, การวางท่า, Example: สมชายเดินด้วยท่าทางมั่นใจ
ปฐมเทศนา    [N] style of Buddha in the attitude of giving a sermon, Syn. ปางปฐมเทศนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภัย[n.] (aphai) EN: pardon ; amnesty   FR: pardon [m] ; excuse [f] ; amnistie [f]
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty   FR: amnistier ; absoudre
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable   FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อาร์ตนูโว[n. exp.] (āt nūwō) EN: Art Nouveau ; Jugendstil ; modern style   FR: art nouveau [m] ; modern style [m]
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious   FR: imprudent ; casse-cou
แบบ[n.] (baēp) EN: design ; pattern ; style ; form   FR: design [m]
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind   FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f]
แบบลูกทุ่ง[n. exp.] (baēp lūkthung) EN: in simple style ; in folksy style ; like countryfolk   
แบบผม[n.] (baēp phom) EN: hairstyle ; hairdo ; coiffure   FR: coiffure [f] ; style de coiffure [m]
แบบพิเศษ[n. exp.] (baēp phisēt) EN: peculiar style ; singular style   FR: style particulier [m] ; genre particulier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STY    S T AY1
STYS    S T IH1 S
STYX    S T IH1 K S
STYLE    S T AY1 L
STYNE    S T AY1 N
STYER    S T AY1 ER0
STYMIE    S T AY1 M IY0
STYERS    S T AY1 ER0 Z
STYLUS    S T AY1 L AH0 S
STYRON    S T AY1 R AO0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sty    (n) (s t ai1)
Styx    (n) (s t i1 k s)
stye    (n) (s t ai1)
styes    (n) (s t ai1 z)
style    (v) (s t ai1 l)
styled    (v) (s t ai1 l d)
styles    (v) (s t ai1 l z)
stylus    (n) (s t ai1 l @ s)
stymie    (v) (s t ai1 m ii)
Stygian    (j) (s t i1 jh i@ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign [Add to Longdo]
A系;エー系[エーけい, e-kei] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See 秋葉系) Akihabara style; nerdy [Add to Longdo]
hoge[ほげ, hoge] (n) {comp} foobar-style name for a dummy variable [Add to Longdo]
あわてん坊;慌てん坊;慌てんぼう[あわてんぼう, awatenbou] (n) flustered person; hasty person [Add to Longdo]
いかす[, ikasu] (v5s,vi) to be smart; to be cool; to be sharp; to be stylish [Add to Longdo]
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy [Add to Longdo]
うた沢;歌沢;哥沢[うたざわ, utazawa] (n) (歌沢 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
うた沢節;歌沢節;哥沢節[うたざわぶし, utazawabushi] (n) (歌沢節 was used especially by the Tora school that emphasized voice; 哥沢節 was used especially by the Shiba school that emphasized shamisen) (See うた沢) slow-paced style of shamisen music with vocal accompaniment (popular during the late Edo period) [Add to Longdo]
えげつない[, egetsunai] (adj-i) dirty; vulgar; nasty [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作风[zuò fēng, style="font-size:smaller">ㄗㄨㄛˋ ㄈㄥ, style='color: black' HREF="search/作">作style='color: black' HREF="search/风">风 / style='color: black' HREF="search/作">作style='color: black' HREF="search/風">風] style; style of work; way [Add to Longdo]
唱针[chàng zhēn, style="font-size:smaller">ㄔㄤˋ ㄓㄣ, style='color: black' HREF="search/唱">唱style='color: black' HREF="search/针">针 / style='color: black' HREF="search/唱">唱style='color: black' HREF="search/針">針] stylus (gramophone needle) [Add to Longdo]
妨碍球[fáng ài qiú, style="font-size:smaller">ㄈㄤˊ ㄞˋ ㄑㄧㄡˊ, style='color: black' HREF="search/妨">妨style='color: black' HREF="search/碍">碍style='color: black' HREF="search/球">球 / style='color: black' HREF="search/妨">妨style='color: black' HREF="search/礙">礙style='color: black' HREF="search/球">球] stymie (golf) [Add to Longdo]
式样[shì yàng, style="font-size:smaller">ㄕˋ ㄧㄤˋ, style='color: black' HREF="search/式">式style='color: black' HREF="search/样">样 / style='color: black' HREF="search/式">式style='color: black' HREF="search/樣">樣] style [Add to Longdo]
招式[zhāo shì, style="font-size:smaller">ㄓㄠ ㄕˋ, style='color: black' HREF="search/招">招style='color: black' HREF="search/式">式] style; manner [Add to Longdo]
施蒂利尔[shī dì lì ěr, style="font-size:smaller">ㄕ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄦˇ, style='color: black' HREF="search/施">施style='color: black' HREF="search/蒂">蒂style='color: black' HREF="search/利">利style='color: black' HREF="search/尔">尔 / style='color: black' HREF="search/施">施style='color: black' HREF="search/蒂">蒂style='color: black' HREF="search/利">利style='color: black' HREF="search/爾">爾] Styria province of Austria [Add to Longdo]
施蒂利尔州[shī dì lì ěr zhōu, style="font-size:smaller">ㄕ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄦˇ ㄓㄡ, style='color: black' HREF="search/施">施style='color: black' HREF="search/蒂">蒂style='color: black' HREF="search/利">利style='color: black' HREF="search/尔">尔style='color: black' HREF="search/州">州 / style='color: black' HREF="search/施">施style='color: black' HREF="search/蒂">蒂style='color: black' HREF="search/利">利style='color: black' HREF="search/爾">爾style='color: black' HREF="search/州">州] Styria province of Austria [Add to Longdo]
格调[gé diào, style="font-size:smaller">ㄍㄜˊ ㄉㄧㄠˋ, style='color: black' HREF="search/格">格style='color: black' HREF="search/调">调 / style='color: black' HREF="search/格">格style='color: black' HREF="search/調">調] style (of art or literature); form; one's work style; moral character [Add to Longdo]
标格[biāo gé, style="font-size:smaller">ㄅㄧㄠ ㄍㄜˊ, style='color: black' HREF="search/标">标style='color: black' HREF="search/格">格 / style='color: black' HREF="search/標">標style='color: black' HREF="search/格">格] style; character [Add to Longdo]
款式[kuǎn shì, style="font-size:smaller">ㄎㄨㄢˇ ㄕˋ, style='color: black' HREF="search/款">款style='color: black' HREF="search/式">式] style [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
スタイラス[すたいらす, sutairasu] stylus [Add to Longdo]
スタイル[すたいる, sutairu] style [Add to Longdo]
ドット字形[どっとじけい, dottojikei] dot-style [Add to Longdo]
ハッチ内部様式[はっちないぶようしき, hacchinaibuyoushiki] hatch interior style [Add to Longdo]
ハッチ様式[はっちようしき, hacchiyoushiki] hatch style [Add to Longdo]
バーストトラヒック[ばーすととらひっく, ba-sutotorahikku] burst traffic, bursty traffic [Add to Longdo]
バースト的[バーストてき, ba-suto teki] bursty [Add to Longdo]
パターン内部様式[パターンないぶようしき, pata-n naibuyoushiki] pattern interior style [Add to Longdo]
割付け体裁[わりつけていさい, waritsuketeisai] layout style [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sty \Sty\ (st[imac]), n.; pl. {Sties} (st[imac]z). [Written also
   {stigh}.] [AS. stigu, fr. st[imac]gan to rise; originally,
   probably, a place into which animals climbed or went up.
   [root]164. See {Sty}, v. i., and cf. {Steward}.]
   1. A pen or inclosure for swine.
    [1913 Webster]
 
   2. A place of bestial debauchery.
    [1913 Webster]
 
       To roll with pleasure in a sensual sty. --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sty \Sty\, v. t. [imp. & p. p. {Stied} (st[imac]d); p. pr. & vb.
   n. {Stying} (st[imac]"[i^]ng).]
   To shut up in, or as in, a sty. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sty \Sty\, v. i. [OE. stien, sti[yogh]en, AS. st[imac]gan to
   rise; akin to D. stijgen, OS. & OHG. st[imac]gan, G. steigen,
   Icel. st[imac]ga, Sw. stiga, Dan. stige, Goth. steigan, L.
   vestigium footstep, Gr. ? to walk, to go, Skr. stigh to
   mount. Cf. {Distich}, {Stair} steps, {Stirrup}, {Sty} a boil,
   a pen for swine, {Vestige}.]
   To soar; to ascend; to mount. See {Stirrup}. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      With bolder wing shall dare aloft to sty,
      To the last praises of this Faery Queene. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sty \Sty\, n. [For older styan, styanye, understood as sty on
   eye, AS. st[imac]gend (sc. e['a]ge eye), properly, rising, or
   swelling (eye), p. p. of st[imac]gan to rise. See {Sty}, v.
   i.] (Med.)
   An inflamed swelling or boil on the edge of the eyelid.
   [Written also {stye}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sty
   n 1: an infection of the sebaceous gland of the eyelid [syn:
      {sty}, {stye}, {hordeolum}, {eye infection}]
   2: a pen for swine [syn: {sty}, {pigsty}, {pigpen}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top