ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stutterer

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stutterer-, *stutterer*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Damn, Garces. We catch one and he turns out to be a stutterer.ไปตายซะ กาเซส พวกเราจับได้คนนึง และเขากลายเป็นคนติดอ่าง Pan's Labyrinth (2006)
The stutterer spoke of an informer. Here... at the mill.เจ้าคนติดอ่างนั่นมันบอกว่า มีสายอยู่ในโรงโม่นี่ Pan's Labyrinth (2006)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stutterer    (n) stˈʌtərər (s t uh1 t @ r @ r)
stutterers    (n) stˈʌtərəz (s t uh1 t @ r @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stutterer \Stut"ter*er\, n.
   One who stutters; a stammerer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stutterer
   n 1: someone who speaks with involuntary pauses and repetitions
      [syn: {stammerer}, {stutterer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top