ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strolling

S T R OW1 L IH0 NG   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strolling-, *strolling*, stroll
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
strollingการเดินเล่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you should see the Lord come Strolling in viewถ้าเธอเห็นพระเจ้าเดินผ่านมา The Little Prince (1974)
Two hours strolling around Clerkenwell and nobody saw her, so....2 ชั่วโมงเดินเล่นอยู่รอบๆเคิร์คเคนเวล และไม่มีใครเห็นเธอ ดังนั้น... Basic Instinct (1992)
Your boys are only strolling on the beachลูกน้องคุณไปเดินเล่นที่ชายหาดเท่านั้น Infernal Affairs (2002)
But yet this white woman sees two black guys who look like UCLA students strolling down the sidewalk, and her reaction is blind fear?แต่พอผู้หญิงคนนั้น เห็นคนดำสองคน ที่เหมือนเด็กนักเรียน UCLA เดินเตร่อยู่ข้างถนน และการตอบสนองของเธอ เกิดจากความกลัวงั้นเหรอ Crash (2004)
# strolling in the park, # # watching winter turn to spring. ## strolling in the park, # # watching winter turn to spring. The Ten (2007)
I mean,you've been kind of strolling a dark road lately.เพราะหลังๆมานี่ ถนนที่นายเดินเล่นอยู่มันมืดพอควรนะ Metamorphosis (2008)
Because you were out strolling for a hooker?เพราะคุณออกร่อนหาคุณโส? Do You Take Dexter Morgan? (2008)
Strolling into a hotel weeks after being releasedเขาเดินอยู่ในโรงแรม หนึ่งอาทิตย์หลังจากถูกปล่อยตัว Connect! Connect! (2009)
I'm not strolling the streets of Atlanta with just my good intentions, okay?ฉันไม่เดินตัวเปล่า บนถนนแอดแลนต้า กับแค่ ความมุ่งมั่น หรอกน่ะ Vatos (2010)
Strolling the Christmas markets with daddy and Roman, celebrating Beaujolais Nouveau at Le Tambour.เดินเล่น ที่ตลาดคริสมาสต์กับพ่อและโรมัน ฉลองเบโจเลอัส โนเวอู ที่เลแทมโบ Gaslit (2010)
I love strolling by the pottery shops on my free days.ฉันชอบไปเดินเล่น ตามร้านเครื่องปั้นดินเผาเวลาที่ว่าง Ghost (2010)
Well, just because I was alone manning the fort, handling Gibbs solo while you've been strolling around South Beach, dancing to the rhythm of the night why would I feel the need to say anything negative?ก็แค่เพราะฉันต้องอยู่เฝ้าป้อมคนเดียว รับมือกับกิบบส์เดี่ยวๆ ในขณะที่เธอได้ไปเดินทอดน่อง อยู่ริมชายหาด Spider and the Fly (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strollingI spent my time strolling about the streets.
strollingMy favorite pastime is strolling along the shore.

CMU English Pronouncing Dictionary
STROLLING    S T R OW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strolling    (v) strˈoulɪŋ (s t r ou1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぴょこぴょこ[, pyokopyoko] (adv-to) (1) (on-mim) up and down; lightly; nimbly; moving in small leaps as a frog or rabbit; (2) (on-mim) (See ひょいひょい・2) casually; (strolling about) without a care [Add to Longdo]
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
散策[さんさく, sansaku] (n,vs) walking; strolling; (P) [Add to Longdo]
漫歩[まんぽ, manpo] (n,vs) rambling; sauntering; strolling [Add to Longdo]
門付け;門付;門附け;門附[かどづけ;かどつけ, kadoduke ; kadotsuke] (n,vs) door-to-door entertainment; door-to-door entertainer; strolling musician; street musician [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stroll \Stroll\, v. i. [imp. & p. p. {Strolled}; p. pr. & vb. n.
   {Strolling}.] [Cf. Dan. stryge to stroll, Sw. stryka to
   stroke, to ramble, dial. Sw. strykel one who strolls about,
   Icel. strj?ka to stroke, D. struikelen to stumble, G.
   straucheln. Cf. {Struggle}.]
   To wander on foot; to ramble idly or leisurely; to rove.
   [1913 Webster]
 
      These mothers stroll to beg sustenance for their
      helpless infants.            --Swift.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To rove; roam; range; stray.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top