Search result for

streut

(86 entries)
(0.0316 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -streut-, *streut*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา streut มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *streut*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nonsense. The pieces were all over the place.Unsinn. die Teile waren überall verstreutSpaceball (1980)
A Government Press release, in fact.Mann streut dem Bürger Sand in die Augen. Eine Presseverlautbarung der Regierung. The Economy Drive (1980)
I´m so absent-minded these days.- Ich bin im Moment so zerstreutThe Last Metro (1980)
Come on. Remember they used to grind glass in each other's cold cream. One would only kiss the other if she had viral pneumonia.Damals streuten sie sich gegenseitig gemahlenes Glas in die Hautcreme. The Mirror Crack'd (1980)
And Danny had scattered some of his school papers all over the room and my husband grabbed his arm to pull him away from them.Danny hat einige seiner Schulunterlagen im ganzen Raum verstreut und mein Mann griff ihn am Arm um ihn wegzuziehen. The Shining (1980)
Last week I almost scored a goal, but someone threw nails from the stand... and punctured both my tires.Vor ein paar Wochen hätte ich fast getroffen. Aber jemand streute Nägel aus und durchlöcherte meine Reifen. Spetters (1980)
There's a crowd gathering at the city hospital. It needs to be dispersed.Beim Krankenhaus sammelt sich eine Menge, die soll zerstreut werden. Man of Iron (1981)
It is awesome to think of the hundreds of billions of stars spread in an infinite volume of space, too vast for the human mind to comprehend.Es ist überwältigend: Hunderte Milliarden von Sternen, verstreut in einem unendlichen Raum, der unsere Vorstellungskraft übersteigt. Endless Love (1981)
A guilt so terrible that it can only be obliterated by spreading the evidence all over the countryside.Sie kann nur getilgt werden, wenn man die Beweise verstreutRoad Games (1981)
They scattered.Sie verstreuten. Do You Remember Dolly Bell? (1981)
Everything turned into stones and rocks; spread to the void.Alles brach auseinander und wurde ins All zerstreutDünyayi Kurtaran Adam (1982)
Because I'm awfully absent-minded.Ah, ich bin nämlich furchtbar zerstreut, wissen Sie? The Bed of Nails (1982)
Mr. Herbert's study is mysteriously littered... with papers and my gloves are there.Mr. Herberts Arbeitszimmer ist mit Papieren gestreut. Und meine Handschuhe sind dort. The Draughtsman's Contract (1982)
Or be scattered about an estate... as ambiguous evidence... of an obscure allegory.Oder seine Fetzen werden auf einem Anwesen verstreut als ein zweideutiger Hinweis auf eine obskure Allegorie. The Draughtsman's Contract (1982)
Front-de-Boeuf is dead and his men are scattered.Front-de-Boeuf ist tot und seine Männer sind verstreutIvanhoe (1982)
He sprinkled some powder of prickly ash.Er hat Pfeffer gestreut, um den Duft zu überlagern. The Ninja Wars (1982)
KATHY: They must've put sand in the gas tank while I was parked outside a hotel.Sie müssen mir Sand in den Tank gestreut haben, als ich vor dem Hotel parkte. The Taxicab Wars (1983)
Oh, wait. If you're going down, you could help a forgetful client retrieve his briefcase.Sie könnten einem zerstreuten Klienten bei der Suche nach seiner Tasche helfen. White Bird (1983)
Unfortunately, if there are any casual onlookers who aren't supplicants, then nothing happens.Wenn jemand hier ist, der unbeteiligt ist und zerstreut und sich der Anrufung fern hält, tja, dann geschieht leider gar nichts. Nostalgia (1983)
We put a bit of salt in each of those holes and after a while, the clam will pop out... because it thought it was the low tide.Wenn man Salz in die Löcher streut, kommt die Muschel in kürzester Zeit von selbst herausgeschossen. Weil sie denkt, die Flut kommt. Premiers désirs (1983)
With the imperial fleet spread throughout the galaxy... in a vain effort to engage us... it is relatively unprotected.Da die imperiale Flotte über die ganze Galaxis verstreut ist... und vergeblich versucht, uns in Kämpfe zu verwickeln... ist der Todesstern relativ schutzlos. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Serve him well over the fences and he'll warm you to the chase.Mr. H ist jung. Und er hat keine Flinte, die schon ein bisschen streutFanny Hill (1983)
You forgot your pen.Sie haben Ihren Kugelschreiber vergessen. Ich bin etwas zerstreutThe Lift (1983)
Yes. She also said he was the archetypal absentminded professor.Sie sagt auch, er sei der typische zerstreute Professor. Small Town Steele (1984)
Amanda your mind seems to be so scattered lately.Amanda... Du bist in letzter Zeit etwas zerstreutSavior (1984)
In a stirring ceremony at Knights Field, star Bump Bailey's ashes were dropped from a plane as fans and ballplayers stood and paid their last respects.In einer bewegenden Feier wurde die Asche von Bump Bailey aus einem Flugzeug gestreut, während Fans und Spieler ihre letzte Achtung erwiesen. The Natural (1984)
You sprinkle it on something and the thing comes to life.Man streut es auf etwas, und dann wird es lebendig. Return to Oz (1985)
Their bones are scattered all over the West.Ihre Knochen sind überall verstreutYear of the Dragon (1985)
From the sound of things, I'm about 20 seconds away from becoming a part of the landscape.Es hörte sich so an, als hätte ich noch 20 Sekunden, bevor ich in kleinen Teilen über der Landschaft verstreut wäre. To Be a Man (1986)
My soul swims in it, scattered across time, trapped in the world offormlessness.Meine Seele schwimmt darin, zerstreut über die Zeiten, gefangen in Formlosigkeit. Big Trouble in Little China (1986)
Just to sprinkle stardust and to whisperEr streut Sternenstaub und flüstert Blue Velvet (1986)
Just to sprinkle stardust and to whisperEr streut Sternenstaub und flüstert: Blue Velvet (1986)
Things all over the floor.Sachen auf dem Boden verstreutLittle Shop of Horrors (1986)
Kill sites have been clustered all over Northeast Texas the last two years.Die Tatorte der letzten zwei Jahre waren über den Nordosten von Texas verstreutThe Texas Chainsaw Massacre 2 (1986)
The children of most of these women live in foster homes all over the state.Die meisten dieser Kinder haben überall verstreut Pflegefamilien. Why Punish the Children? (1987)
There's a splattered Santa all over your yard.Der Nikolaus ist überall in eurem Garten verstreutYou Better Watch Out (1987)
What happened? He cut his wrists last night. Could you come down here?Ich suchte nach dem Zeug und es war alles auf dem Boden verstreut, meine Päckchen waren weg, das Telefon klingelte und da war dieser Typ am Pool, der mir sagte, meine Tochter wäre tot, weil sie mein Scheißzeug genommen hatte. Fatal Beauty (1987)
And when the tree fell... the monkeys were scattered.Und als der Baum umfiel, wurden die Affen in alle Richtungen zerstreutThe Last Emperor (1987)
All of us were scattered.Wir wurden alle zerstreutMasters of the Universe (1987)
I alone, out of a thousand men still fought when all had fled!Ich allein, unter tausend schon Zerstreuten stellte mich noch dem Feind entgegen! Il trovatore (1988)
My people are scattered, lost.Mein Volk ist verstreut, verloren. Mask of the Wolf (1988)
Nah, she'll understand. I wouldn't bet on it.Als die Grenzpolizei ihn fand, war sein Körper über die ganze Wüste verstreutA Rock and a Hard Place (1988)
He's scattered all over the hall.Sie ist dort überall verstreutChild's Play (1988)
Please see that my grandmother gets my insurance, and if my body's washed ashore, that my remains are cremated and tossed over the Suwannee River."Meine Oma soll die Versicherungssumme bekommen und ich, sollte ich an Land gespült werden möchte eingeäschert und über dem Suwannee River verstreut werden." Dirty Rotten Scoundrels (1988)
- I put the powder in the palms.- Ja, ich streute das Pulver auf die Hände. The Serpent and the Rainbow (1988)
Suitcases... deserted stations... words and expressions we don't understand... and we get scared at night.Koffer,... verstreute Bahnhöfe, Wörter und Gesten die man nicht versteht, und die Nacht, die uns Angst macht. Landscape in the Mist (1988)
I hope that relays your very understandable fears.Ich hoffe, das zerstreut Ihre verständlichen Ängste. The Adventure of the Clapham Cook (1989)
The body'll be cremated, the ashes scattered from his yacht.Er wird verbrannt und die Asche in alle Winde verstreutThe Secret Agenda of Mesmer's Bauble (1989)
A long, rambling, kind of incoherent letter.Einen langen, zusammenhanglosen, zerstreuten Brief. The Cell Within (1989)
And we got scattered in the dunes.Wir wurden zwischen den Dünen verstreutBorn on the Fourth of July (1989)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verstörtheit {f}; Verwirrung {f}; Zerstreutheit {f}; Zerrüttung {f}distraction [Add to Longdo]
Zerfahrenheit {f}; Zerstreutheit {f}absentmindedness [Add to Longdo]
Zerstreutheit {f}abstractedness [Add to Longdo]
Zerstreutheit {f}abstraction [Add to Longdo]
auseinander jagen; auseinanderjagen [alt]; auseinander treiben; auseinandertreiben [alt]; zerstreuen | auseinander jagend; auseinanderjagend [alt]; zerstreuend | auseinander gejagt; auseinandergejagt [alt]; zerstreutto scatter | scattering | scattered [Add to Longdo]
bestreuen | bestreuend | bestreutto bestrew | bestrewing | bestrewed [Add to Longdo]
besetzen; übersäen; verstreut seinto stud [Add to Longdo]
fein verteilt; auseinander getrieben; auseinandergetrieben [alt]; zerstreut {adj}dispersed [Add to Longdo]
geistesabwesend; zerstreut {adj}absent-minded [Add to Longdo]
gestreute Speicherung einer Dateirandom organization [Add to Longdo]
gestreutes Lesenscatter read [Add to Longdo]
gestreutes Speichernscatter write [Add to Longdo]
streut einintersperses [Add to Longdo]
streute eininterspersed [Add to Longdo]
versprengt; zerstreutdisperses [Add to Longdo]
verstreuen; sich zerstreuen | verstreuend; sich zerstreuend | verstreut; zerstreut | verstreutto scatter | scattering | scattered | scatters [Add to Longdo]
verstreuen; versteuen; bestreuen | verstreuend; streuend; bestreuend | verstreut; gestreut; bestreut | er/sie verstreut | ich/er/sie verstreute | er/sie hat/hatte verstreutto strew {strewed; strewn, strewed} | strewing | strewn | he/she strews | I/he/she strewed | he/she has/had strewn [Add to Longdo]
kreuz und quer verstreutstrewn at large [Add to Longdo]
zerstreutabstracted [Add to Longdo]
in alle vier Winde zerstreutscattered to the four winds [Add to Longdo]
zerfahren; zerstreut {adj} | zerfahrener | am zerfahrenstenabsentminded | more absentminded | most absentminded [Add to Longdo]
zerstreutedispels [Add to Longdo]
(sich) zerstreuen; auflösen | zerstreuend; auflösend | zerstreut | zerstreut | zerstreuteto disperse | dispersing | dispersed | disperses | dispersed [Add to Longdo]
zerstreuen | zerstreuend | zerstreut | zerstreut | zerstreuteto scatter | scattering | scattered | scatters | scattered [Add to Longdo]
zerstreut {adv}absentmindedly [Add to Longdo]
zerstreut {adv}diffusedly [Add to Longdo]
zerstreutdiverts [Add to Longdo]
zerstreutdiverted [Add to Longdo]
zerstreut; schusselig; schusslig; zerfahren; konfus; gedankenlos; verwirrt {adj}scatterbrained [Add to Longdo]
zerstreut {adj} | zerstreuter | am zerstreutestenscattered | more scattered | most scattered [Add to Longdo]
Er ist zerstreut.He is absentminded. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
慌て者[あわてもの, awatemono] Uebereiliger, Geistesabwesender, Zerstreuter [Add to Longdo]
散漫[さんまん, sanman] Zerstreutheit, Planlosigkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  streut [ʃtrɔit]
     strews
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top