Search result for

strates

(733 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strates-, *strates*, strate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา strates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *strates*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
administration การบริหาร
alien registrationทะเบียนคนต่างด้าว

English-Thai: Longdo Dictionary
substrate(n) สารตั้งต้น(ทางเคมี), starting material
defenestration(n) การโยนคนออกนอกหน้าต่าง
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stratum[N] ชั้น, See also: ชั้นดิน, ชั้นหิน, Syn. layer
stratum[N] ชั้นบรรยากาศ
stratum[N] ชั้นเนื้อเยื่อ
stratum[N] ชนชั้น, Syn. class
stratus[N] ชั้นเมฆ, Syn. cloud, cumulus
castrate[VT] กำจัด, See also: ขจัด, Syn. deprive
castrate[VT] ทำหมัน, See also: ตอน, Syn. emasculate, geld
castrate[N] สัตว์หรือคนที่ถูกทำหมัน
strategy[N] ยุทธวิธี, See also: กลวิธี, ยุทธศาสตร์, Syn. procedure, tactics
strategy[N] แผนการ, See also: วิธีการ, โครงการ, Syn. plan, policy, scheme
stratify[VI] แบ่งเป็นชั้นๆ, See also: แยกเป็นชั้นๆ, Syn. laminate, zone
stratify[VT] แบ่งเป็นชั้นๆ, See also: แยกเป็นชั้นๆ, Syn. laminate, zone
stratify[VI] แบ่งเป็นชนชั้น, Syn. classify
stratify[VT] แบ่งเป็นชนชั้น, Syn. classify
stratify[VT] ใส่เมล็ดพันธุ์ตามชั้นดิน
frustrate[VT] ทำให้ท้อแท้, See also: ทำให้โกรธ, ทำให้ผิดหวัง, ทำให้หมดความอดทน, Syn. discourag, exasperate, weary
prostrate[ADJ] ที่นอนราบกับพื้น, See also: หมอบ, นอนคว่ำ, Syn. prone
prostrate[ADJ] หมดกำลัง, See also: อ่อนเพลีย
prostrate[VT] หมอบ, See also: หมอบราบ, Syn. fall on one's knees, bow and scrape
prostrate[VT] ทำให้แพ้, See also: ทำลาย, Syn. destroy, ruin, surrender
prostrate[VT] ทำให้หมดกำลัง, Syn. enervate, fatigue, weaken, Ant. energize
stratagem[N] กลอุบาย
strategic[ADJ] เกี่ยวกับยุทธวิธีหรือกลยุทธ์, See also: ในทางยุทธศาสตร์, Syn. cunning, diplomatic, tricky
castration[N] การทำหมัน, See also: การตอน, Syn. emasculation, gelding
frustrated[ADJ] ท้อแท้, See also: ท้อถอย, ผิดหวัง, ไม่ประสบผลสำเร็จ, Syn. disappointed, unfulfilled, unsatisfied
illustrate[VT] เป็นตัวอย่างของ, See also: เป็นลักษณะของ, มีคุณสมบัติของ
illustrate[VI] แสดงตัวอย่าง, See also: อธิบายด้วยตัวอย่าง, กล่าวเปรียบเทียบ, Syn. demonstrate, exemplify, explain
illustrate[VT] แสดงตัวอย่าง, See also: ให้ตัวอย่าง, ให้คำอธิบาย, กล่าวเปรียบเทียบ, Syn. demonstrate, exemplify, explain
illustrate[VT] ใส่ภาพประกอบ, See also: ตกแต่งด้วยภาพ, วาดภาพประกอบ, ระบายสีสัน, Syn. adorn, embellish, illuminate, paint, color
lustration[N] การทำพิธีชำระล้างบาป
magistrate[N] ผู้พิพากษา, Syn. judge
magistrate[N] เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, See also: พนักงานปกครอง, Syn. jurist, justice, officer
prostrated[ADJ] ซึ่งหมดแรง, Syn. tired
strategics[N] ยุทธศาสตร์
strategist[N] ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์, Syn. tactician, shemer
substratum[N] ชั้นล่าง, See also: ชั้นรอง, Syn. base, footing
demonstrate[VI] ประท้วง, Syn. protest
demonstrate[VT] พิสูจน์, See also: ทดลองให้เห็น, Syn. show, prove, confirm
demonstrate[VT] สาธิต, See also: แสดง, แสดงให้เห็น, Syn. show, prove, exhibit
demonstrate[VT] อธิบาย, See also: ให้เหตุผล, Syn. explain, describe, express
frustration[N] ความไม่พอใจ, See also: ความผิดหวัง, Syn. disappointment, discontentment, dissatisfaction, Ant. fulfillment, satisfaction
illustrator[N] ผู้วาดภาพประกอบในหนังสือหรือนิตยสาร, See also: คนวาดรูปประกอบ, Syn. artist, cartoonist
orchestrate[VT] ประพันธ์โน้ตดนตรีแก่วงดนตรี
orchestrate[VI] ประพันธ์โน้ตดนตรีแก่วงดนตรี
prostration[N] การหมอบราบ, See also: การยอมแพ้, Syn. surrender, downfall
prostration[N] การหมดกำลัง, Syn. tiredness, weariness
remonstrate[VI] คัดค้าน, See also: โต้แย้ง, Syn. expostulate, protest, Ant. agree
strategical[ADJ] เกี่ยวกับยุทธวิธีหรือกลยุทธ์, Syn. tactical
administrate[VT] บริหารงาน, See also: ควบคุม, ดูแลงาน, จัดการ, Syn. administrate, manage
demonstrator[N] ผู้เดินขบวน, See also: คนเดินขบวน, คนประท้วง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
administrative(แอดมิน' นิสเทรทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหาร (managerial)
administrator(แอดมินนิสเทร' เทอะ) n. ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้ให้ยา, Syn. boss, executive)
administratrix(แอดมินนิสเทร' ทริคซฺ) n. (pl. administratrices) ผู้บริหารหญิง
altostratus(แอลดทสเทร' ทัส) n., (pl. -tus) ชั้นเมฆที่มีควสมสูงในระดับ 8,000-20,000 ฟุต
castrate(แคส'เทรท) vt. ตอน,ตัดเอาลูกอันฑะทั้งสองออก,ตัดเอารังไข่ทั้งสองออก,ขจัด,ตัดตอนแก้ไข, See also: castration n. ดูcastrate castrator n. ดูcastrate, Syn. geld,unsex
castration complexn. โรคกลัวสูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
cirrostratusn. ชั้นเมฆผลึกน้ำแข็ง มีความสูงอยู่ระหว่าง 20,000-40,000 ฟุต
defenestrationn. การโยนคนออกนอกหน้าต่าง
demonstrate(เดม'เมินสเทรท) vt. แสดง,สาธิต,เดินขบวน,พิสูจน์,แสดงความรู้สึก,ทดลองให้เห็นจริง, See also: demonstration n. ดูdemonstrate demonstrative adj. ดูdemonstrate demonstrator n. ดูdemonstrate
fenestrateadj. ซึ่งมีหน้าต่าง,ซึ่งมีรูเปิด
fenestratedadj. ซึ่งมีหน้าต่าง,ซึ่งมีรูเปิด
fenestration(ฟีเนสเทร' เชิน) n. การประกอบหน้าต่าง,รู,ช่อง,
frustratevi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นไม่ได้ผล,กลายเป็นไม่สมหวัง., See also: frustrater n. frustrative adj., Syn. fail
frustratedadj. ผิดหวัง,ท้อแท้ใจมาก,ข้อข้องใจ
frustration(ฟรัสเทร'เชิน) n. ความขัดข้องใจ,ความผิดหวัง,การพบอุปสรรค
illustrate(อิ'ลัสเทรท) v. แสดงให้เห็น (ด้วยภาพ,ตัวอย่างหรืออื่น ๆ) ,อธิบาย,ยกตัวอย่าง,ทำให้เข้าใจ, See also: illustrable adj., Syn. depict,picture
illustrated(อิ'ลัสเทรททิด) adj. มีภาพประกอบ,มีตัวอย่างอธิบาย. n. สิ่งตีพิมพ์ที่มีภาพประกอบ
illustration(อิลัสเทร'เชิน) n. ภาพประกอบ,ภาพอธิบาย,การอธิบายด้วยภาพประกอบ,การยกตัวอย่าง,ความชัดเจน., Syn. picture
illustrativeadj. มีภาพประกอบ,มีตัวอย่างประกอบ,เป็นการอธิบาย
illustrator(อิลัสเทร'เทอะ) n. ผู้วาดภาพประกอบ,ผู้ยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
magistrate(แมจ'จิสเทรท) n. ผู้พิพากษา,พนักงานผู้ปกครอง, See also: magistrateship n.
ministration(มินนิสเทร'เชิน) n. การให้ความช่วยเหลือ,การทำหน้าที่เป็นพระ,การจัดการ., See also: ministrative adj.
prostrate(พรอส'เทรท) vt. นอนคว่ำ,หมอบราบ,นอนราบ,หมดกำลัง,ถูกพิชิต. adj. นอนคว่ำ,หมอบราบ,ถูกพิชิต,หมดกำลัง, Syn. lay flat,prone,bow
prostration(พรอสเทร'เชิน) n. การนอนคว่ำ,การหมอบราบ,การนอนราบ,การหมดกำลัง,ภาวะหดหู่ใจเป็นที่สุด, Syn. exhaustion
registration(เรจจิสเทร'เชิน) n. การจดทะเบียน,การลงทะเบียน,สมุดจดทะเบียน,วิธีการพิมพ์สอดสีให้เข้ากัน, See also: registrational adj.
remonstrate(รีมอน'สเทรท) vt. คัดค้าน,ทัดทาน,ประท้วง,โต้แย้ง vi. คัดค้านหรือโต้แย้งด้วยเหตุผล, See also: remonstration n. remonstrative adj. remonstrator n., Syn. protest,object,contend
strata(สเทร'ทะ) n. พหูพจน์ของ stratum (ดู)
stratagem(สแทรท'ทะเจม) n. กลยุทธ,ยุทธวิธี,เล่ห์เหลี่ยม,อุบาย,กโลบาย,แผนการ
stratal(สเทร'เทิล) adj. เกี่ยวกับชั้น
strategic(สทระที'จิค) adj. เกี่ยวกับ (กลยุทธ,ยุทธวิธี) ,เป็นยุทธปัจจัย., See also: strategically adv., Syn. strategical,major,vital
strategics(สทระที'จิคซฺ) n. ยุทธศาสตร์,ยุทธวิธี,กลยุทธ,วิชาว่าด้วยการรบทางทหาร
strategist(สแทรท'ทิจิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์ (ยุทธวิธี,กลยุทธ)
strategy(สแทรท'ทิจี) n. แผนการณ์,วิธีการ,อุบาย,กโลบาย,ยุทธศาสตร์,ยุทธวิธี,กลยุทธ
stratification(สแทรททะฟิเค'เชิน) n. การแบ่งออกเป็นชั้น ๆ ,ลักษณะเป็นชั้น ๆ ,ชนชั้นของสังคม,การเกิดเป็นชั้น ๆ ,การจมทับถมกันเป็นชั้น
stratify(สแทรท'ทะไฟ) vt.,vi. เกิดเป็นชั้น ๆ ,แบ่งเป็นชั้น ๆ ,ใส่เมล็ดพืชตามชั้นของพื้นผิวดิน.
stratum(สเทร'ทัม) n. ชั้น,ชั้นพื้นดิน,ชั้นหิน,ชนชั้น,ระดับชั้น,ชั้นเนื้อเยื่อ,ชั้นเซลล์,ชั้น มหาสมุทร,ชั้นบรรยากาศ. -stratous adj.
stratum corneumเป็นชั้นบนสุดของหนังกำพร้า
stratum granulosumเป็นชั้นกลางของหนังกำพร้า
stratum spinurosumเป็นชั้นล่างสุดของหนังกำพร้า
substratum(ซับสเทร'ทัม,-สแทรท'ทัม) n. ฐาน,ฐานรอง,รากฐาน,ชั้นรอง,ชั้นล่าง,ชั้นใต้ผิวดิน., See also: substrative adj. substratal adj. pl. substrata

English-Thai: Nontri Dictionary
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการบริหาร
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
castrate(vt) ตอนสัตว์
demonstrate(vt) สาธิต,แสดงให้เห็นจริง,พิสูจน์,ทดลอง,เดินขบวน
demonstration(n) การสาธิต,การทดลอง,การพิสูจน์,การเดินขบวน
demonstrative(adj) ชี้เฉพาะ,ซึ่งแสดงได้,เป็นการสาธิต,ซึ่งทดลองได้
demonstrator(n) ผู้แสดง,ผู้สาธิต,ผู้พิสูจน์,ผู้ทดลอง,ผู้เดินขบวน
frustrate(vt) กำจัด,ทำลาย,ทำให้สิ้นหวัง,ทำให้ไร้ผล,ลบล้าง,ทำให้ไม่สมหวัง
frustration(n) ความไร้ผล,การทำลาย,ความขัดข้อง,การหักหลัง
illustrate(vt) อธิบายโดยใช้ภาพประกอบ,แสดง,ยกตัวอย่าง
illustration(n) การแสดง,ภาพประกอบ,อุทาหรณ์,การยกตัวอย่าง
illustrative(adj) ยกตัวอย่างประกอบ,เป็นการอธิบาย
illustrator(n) ผู้อธิบายโดยใช้ภาพประกอบ,ผู้แสดง,ผู้วาดภาพประกอบ
magistrate(n) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร,ผู้พิพากษา,นักปกครอง
ministration(n) การรับใช้,การปรนนิบัติ,การช่วยเหลือ,การให้
prostrate(adj) นอนคว่ำ,หมอบราบ
prostrate(vt) นอนราบ,หมอบราบ,กราบกราน
prostration(n) การนอนราบ,การนอนคว่ำ,การหมอบ,การกราบ
registration(n) การขึ้นทะเบียน,การจดทะเบียน,การจดบันทึก,การลงทะเบียน
remonstrate(vt) ประท้วง,คัดค้าน,ทัดทาน,โต้แย้ง
sequestration(n) การแยกออก,การยึดทรัพย์,การปลดประจำการ,การเนรเทศ,การขับออก
strata(n) pl ของ stratum
stratagem(n) ยุทธวิธี,เล่ห์เหลี่ยม,อุบาย,กลยุทธ์,กุศโลบาย,แผนการ
strategic(adj) เป็นกลยุทธ์,สำคัญทางยุทธศาสตร์,เป็นยุทธปัจจัย
strategist(n) นักยุทธศาสตร์
strategy(n) ยุทธวิธี,กลยุทธ์,แผนการณ์,อุบาย,กุศโลบาย,ยุทธศาสตร์
stratification(n) ชนชั้นสังคม,การแบ่งชั้น,กลุ่มสังคม
stratify(vt) แบ่งเป็นชั้นๆ,จัดเป็นชั้น
stratosphere(n) บรรยากาศเหนือพื้นโลกตั้งแต่7ไมล์ขึ้นไป
stratum(n) ขั้น,ชั้น,ชนชั้น,ชั้นบรรยากาศ
substratum(n) รากฐาน,ชั้นล่าง,ฐาน,ชั้นรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prostrate; procumbent; trailingทอดนอน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prostrationภาวะสิ้นกำลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostration, heatภาวะสิ้นกำลังเหตุความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
provincial administrationราชการบริหารส่วนภูมิภาค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parastratotypeชั้นหินแบบฉบับเสริม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
planigraphy; laminagraphy; laminography; planography; stratigraphy; tomographyการถ่ายภาพรังสีระนาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, beaked; pelvis, rostrateเชิงกรานรูปปากนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta fenestrataรกโหว่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary sequestrationปอดส่วนเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacy administrationการบริหารเภสัชกิจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permanent registrationการทำบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งถาวร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, rostrate; pelvis, beakedเชิงกรานรูปปากนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personnel administrationการบริหารงานบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodic registrationการทำบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งเป็นระยะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penal administrationการราชทัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
procumbent; prostrate; trailingทอดนอน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
planography; laminagraphy; laminography; planigraphy; stratigraphy; tomographyการถ่ายภาพรังสีระนาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
public administration๑. การบริหารรัฐกิจ๒. รัฐประศาสนศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public administration๑. รัฐประศาสนศาสตร์๒. การบริหารรัฐกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lithostratigraphic horizonแนวชั้นลำดับชั้นหินตามลักษณะหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lithostratigraphic unitหน่วยลำดับชั้นหินตามลักษณะหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lithostratigraphic zoneส่วนชั้นลำดับชั้นหินตามลักษณะหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lithostratigraphy๑. วิชาลำดับชั้นหินตามลักษณะหิน๒. การลำดับชั้นหินตามลักษณะหิน๓. ลำดับชั้นหินตามลักษณะหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
laminography; laminagraphy; planigraphy; planography; stratigraphy; tomographyการถ่ายภาพรังสีระนาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laminagraphy; laminography; planigraphy; planography; stratigraphy; tomographyการถ่ายภาพรังสีระนาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
local administrationราชการบริหารส่วนท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law, administrativeกฎหมายปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
land registrationการจดทะเบียนที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lectostratotypeชั้นหินแบบฉบับเพิ่มเติม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lithostratigraphic classificationการจำแนกลำดับชั้นหินตามลักษณะหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rostrateคล้ายปากนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rostrate; beakedมีจะงอย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rostrate pelvis; pelvis, beakedเชิงกรานรูปปากนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
registration, permanentการทำบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งถาวร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiation castration; sterilisation, radiation; sterilization, radiation๑. การทำหมันด้วยรังสี๒. การทำไร้เชื้อด้วยรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiation sterilisation; castration, radiation; sterilization, radiation๑. การทำหมันด้วยรังสี๒. การทำไร้เชื้อด้วยรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resources, administrativeทรัพยากรทางการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
registrationการประทับจำ, การจดจำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
registrationการจดทะเบียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiation sterilization; castration, radiation; sterilisation, radiation๑. การทำหมันด้วยรังสี๒. การทำไร้เชื้อด้วยรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reorganization, administrativeการปรับปรุงราชการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
registrationการทะเบียน, การจดทะเบียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
registrationการจดทะเบียน [ดู enregistrement] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registration of birthการจดทะเบียนคนเกิด, การจดทะเบียนการเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registration of companyการจดทะเบียนบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registration of deathการจดทะเบียนการตาย, การจดทะเบียนคนตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registration of marriageการจดทะเบียนสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registration of titleการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
registration recordบันทึกทะเบียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
registration statisticsสถิติการทะเบียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Table of illustrationสารบัญภาพ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Illustrationภาพประกอบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Illustratorผู้วาดภาพประกอบ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library administrationการบริหารงานห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library administratorผู้บริหารห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Table of illustrationสารบัญภาพ
Table of illustration หนังสือที่มีภาพประกอบประเภทรูปภาพ แผนภูมิ หรือแผนที่ ต้องทำบัญชีภาพประกอบเหล่านั้นตามลำดับ การอ้างในเนื้อเรื่องพร้อมเลขกำกับไว้ให้ผู้อ่านสะดวกในการค้นหา โดยทำหน้าที่สารบัญแยกตามประเภท ดังนี้

1 สารบัญแผนที่ (List of Maps)

2 สารบัญตาราง (List of Tables)

3 สารบัญภาพ (List of Illustration) ซึ่งรวมแผนภูมิ (Chart) แผนผังต่าง ๆ (Diagram of Figure) หนังสือบางเล่มอาจใช้คำว่า บัญชีภาพ หรือบัญชีตาราง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

web-based administrationการบริหารจัดการผ่านเว็บ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Administrative economic councilสภาบริหารเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Administrative feeค่าธรรมเนียมการบริหาร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural administrationการบริหารการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Customs administrationการบริหารศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Development administrationการบริหารการพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Economic administrationการบริหารเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Stratospheric falloutฝุ่นกัมมันตรังสีสตราโทสเฟียร์, ฝุ่นกัมมันตรังสี
[นิวเคลียร์]
Network administrator ผู้บริหารเครือข่าย [คอมพิวเตอร์]
Visual Strategiesกลวิธีผ่านการมอง, วิธีการที่ช่วยพัฒนาการสื่อสารของบุคคลออธิซึมหรือผู้ที่มีปัญหาการรับรู้ภาษาพูด โดยช่วยให้เด็กเข้าใจการสื่อสารจากภาษาพูดเป็นสื่อการรับรู้ด้วยภาพ เพื่อให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมได้ [Assistive Technology]
Administrationการบริหาร [TU Subject Heading]
Administration & dosageการใช้และขนาด [TU Subject Heading]
Administration, Cutaneousการใช้ยาที่ผิวหนัง [TU Subject Heading]
Administrative actsการกระทำในทางปกครอง [TU Subject Heading]
Administrative agenciesส่วนราชการ [TU Subject Heading]
Administrative and political divisionsหน่วยบริหารและปกครอง [TU Subject Heading]
Administrative assistantsผู้ช่วยทางการบริหาร [TU Subject Heading]
Administrative courtsศาลปกครอง [TU Subject Heading]
Administrative discretionดุลยพินิจทางการปกครอง [TU Subject Heading]
Administrative lawกฎหมายปกครอง [TU Subject Heading]
Administrative procedureวิธีพิจารณาคดีปกครอง [TU Subject Heading]
Administrative remediesการอุทธรณ์ทางการปกครอง [TU Subject Heading]
Administrative responsibilityความรับผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ [TU Subject Heading]
Adobe Illustratorอะโดเบ อิลลัสเตรเตอร์ [TU Subject Heading]
Agricultural administrationการบริหารเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Archaeological illustrationภาพประกอบทางโบราณคดี [TU Subject Heading]
Botanical illustrationภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์ [TU Subject Heading]
Carbon sequestrationการสะสมคาร์บอน [TU Subject Heading]
Castrationการตอน [TU Subject Heading]
Civil rights demonstrationsสิทธิพลเมืองในการเดินขบวน [TU Subject Heading]
College administratorsผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Communication in library administrationการสื่อสารในการบริหารห้องสมุด [TU Subject Heading]
Communication in police administrationการสื่อสารในการบริหารงานตำรวจ [TU Subject Heading]
Communication in public administrationการสื่อสารในการบริหารรัฐกิจ [TU Subject Heading]
Communist strategyยุทธศาสตร์คอมมิวนิสต์ [TU Subject Heading]
Complaints (Administrative procedure)การร้องทุกข์ (วิธีพิจารณาคดีปกครอง) [TU Subject Heading]
Convention Relation to Registration of Rights in Respect of Vessels under Construction, 1967อนุสัญญาว่าด้วยการจดทะเบียนซึ่งสิทธิบางประการของเรือที่อยู่ระหว่างการต่อ (ค.ศ. 1967) [TU Subject Heading]
Court administrationการบริหารงานศาล [TU Subject Heading]
Criminal justice, Administration ofการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา [TU Subject Heading]
Customs administrationศุลกากร [TU Subject Heading]
Demonstrationsการเดินขบวน [TU Subject Heading]
Elementary school administrationการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา [TU Subject Heading]
Executors and administratorsผู้จัดการมรดก [TU Subject Heading]
Exhaustion of administrative remediesการแก้ไขความเสียหายให้ครบขั้นตอนก่อนฟ้องคดีปกครอง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
(d) administrative proceedingการพิจารณาคดีทางปกครอง
- Report to Managing Director / Supervise 3 Junior Administration staffs - Day- to- (org )
administration [administration ] administration
Administrative Organization of the State (uniq) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
administratrixผู้ดูแลมรดก (หญิง)
approach strategy (adj) กลยุทธ์เชิงรุก
Department of Provincial Administrationกรมการปกครอง
frustrating (adj ) น่าท้อแท้
House Registration (n) ทะเบียนราษฏร์
letter of administration (n) หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล
public admistration (n ) การบริหารการปกครอง
public demonstration การประ้ัท้ัวง
registration duty อากรจากการจดทะเบียน
sequestrationการอายัดทรัพย์ระหว่างคดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm frustrated.- ผมเข้าใจ The Wheels on the Bus... (2012)
RECORDS OFFICEREGISTRATUR The Odessa File (1974)
Demonstrate, professor.สาธิตเลย The Great Dictator (1940)
I've arranged for a demonstration. It will only take two minutes.ผมจัดการทดสอบ มันจะใช้เวลาไม่กี่นาที The Great Dictator (1940)
Such demonstrations demoralize the country.การทำแบบนี้ ทำให้ประเทศล้าหลังนะ The Great Dictator (1940)
A few of these guinea pigs survive, castrated.สัตว์ทดลองบางตัวก็รอดชีวิต ถูกตอน Night and Fog (1956)
The administration photographs the inmates as soon as they arrive.ทางการได้บันทึกรูปถ่ายของพวกเขา ในทันทีที่มาถึง Night and Fog (1956)
I'll give you a demonstration. Somebody get up.ฉันจะให้คุณสาธิต ใครบางคนลุกขึ้น 12 Angry Men (1957)
I am about to demonstrate the correct use of the identification triangle.ฉันจะแสดงให้เห็นถึง การใช้งานที่ถูกต้องของรูป สามเหลี่ยมประชาชน How I Won the War (1967)
You know to what we're driven by frustrated desireคุณรู้ให้สิ่งที่เรา'ถูก driven by ผิดหวังปราถนา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You have demonstrated, over the years an astonishing lack of interest in spiritual matters.คุณใช้เวลาสาธิตนานปีกว่าเกี่ยวกับ การไม่มีความเชี่ยวชาญใดๆ ทางด้านจิตวิญญาณ Oh, God! (1977)
This site also demonstrates...one of the great dangers of archaeology, not to life and limb, though that does happen too...This site also demonstrates... ...สิ่งที่อันตรายที่สุดของโบราญคดี.. อย่าไปทำชีวประวัติแล้วก็เขย่ามัน, ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นในบางเวลา... Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
They're only holding me until the magistrate's hearing.เขาแค่กักตัวผมไว้ รอศาลแขวงตัดสิน Gandhi (1982)
But you know the strategy.แต่คุณก็รู้วิธีการ Gandhi (1982)
-Forgive my stupid illustration.- ขอโทษสำหรับตัวอย่างที่โง่ๆ Gandhi (1982)
No administration.ไม่มีฝ่ายบริหาร Gandhi (1982)
With respect, Mr. Gandhi without British administration this country would be reduced to chaos.ด้วยความเคารพนะ คุณคานธี ถ้าไม่มีการบริหารของอังกฤษ ประเทศนี้ก็จะวุ่นวาย Gandhi (1982)
And experience suggests that his troops and his administration are essential in order to secure the peace.และประสบการณ์บอกว่าทหาร และการบริหารของพระองค์ยังจำเป็น เพื่อรักษาความสงบ Gandhi (1982)
There's not been one demonstration.ไม่มีการประท้วงอีกแล้ว Gandhi (1982)
But the administration has decided:แต่ฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจว่า: Idemo dalje (1982)
They have you in a hopeless situation, strategically.คุณจะต้องยิงมันจนท้อเลยล่ะ Day of the Dead (1985)
history demonstrates conclusively that naive wishing for peace is the surest possible way to encourage an aggressor.ประวัติศาสตร์ชี้ชัดว่า พวกโลกสวยที่เรียกร้องสันติภาพ มีทางเดียวที่เป็นไปได้ นั่นคือ ยอมสยบแก่ผู้รุกราน Spies Like Us (1985)
You are so immature. I'm sorry Jesse, I'm just frustrated.ทำไมทำแบบนี้ฮ่ะ ไปเองเลยไป Full House (1987)
My lips are sealed. I appreciate this demonstration.ปากผมรูดซิปอยู่แล้ว และผมก็ชื่นชมในน้ำใจของคุณด้วย Mannequin (1987)
A demonstration!ใช่แล้วการประท้วง! Mannequin (1987)
I need Vizzini to plan. I have no gift for strategy.ข้าอยากให้เวสสินีวางแผนให้จัง ข้าไม่มีพรสวรรค์ด้านนี้เลย The Princess Bride (1987)
There were demonstrators, cops, and even the damn army!มีคนเดินขบวน, ตำรวจ และแม้แต่กองทัพบ้าบอนั่น Akira (1988)
But with all those demonstrations and terrorist attacks lately, things are rough.แต่ด้วยการสาธิตและการโจมตีของ ผู้ก่อการร้ายเมื่อเร็วๆนี้ ของอาจไม่ดีนัก Akira (1988)
Half seem to be anti-government demonstrators.ครึ่งหนึ่งดูเหมือนจะเป็น พวกกลุ่มต่อต้านรัฐบาล Akira (1988)
Feeling frustrated, Kaneda?หมดท่าแล้วหล่ะสิ, คาเนดะ? Akira (1988)
Susan, doing that means marketing and strategy and stuff like that!ฉันเป็นแฟนเขา Big (1988)
In a nutshell, the Soviet's strategic capability for waging nuclear war.สรุปความสามารถในเชิงกลยุทธ์ของสหภาพโซเวียตสำหรับทำสงครามนิวเคลียร์ The Russia House (1990)
Well, if it's strategic, we can't evaluate it without the Americans.ดีถ้ามันเป็นเชิงกลยุทธ์เราไม่สามารถประเมินได้โดยไม่ต้องชาวอเมริกัน The Russia House (1990)
I'm in business administration, my father's idea.ฉันเรียน บริหารธุรกิจ, เพราะตามใจพ่อ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
The Director wants a personal demonstration... of his... progress.ผู้อำนวยการต้องการเห็นการสาธิต ของความสามารถที่เขามี The Lawnmower Man (1992)
I've observed a demonstration.ผมได้เห็นการสาธิต The Lawnmower Man (1992)
London and Liverpool today in demonstrations... demanding the release of the Guildford Four.ลอนดอนและลิเวอร์พูลในวันนี้ ในการสาธิต ... เรียกร้องปล่อย ของ Guildford Four In the Name of the Father (1993)
And if nobody play well, then the game is just like Jewish mah jong, no strategy.แล้วถ้าไม่มีใครเล่นได้ดี เกมมันก็จะเป็นแค่ไพ่นกกระจอกยิว ที่ไม่มีกลยุทธ์อะไรเลย The Joy Luck Club (1993)
Record payoffs to the Main Administration and Economics Office, the Arm--บันทึกจ่ายกรมเศรษฐกิจ... Schindler's List (1993)
- Their pain and frustration is genuine.- ความเจ็บและความไม่พอใจนี่มันวิเศษ Junior (1994)
I'm illustrating if we did, it'd be easier than what we've been doing.ฉันแสดงถ้าเราทำมันก็จะง่ายขึ้นกว่าสิ่งที่เราได้ทำ Pulp Fiction (1994)
I reminded you about it, but I didn't illustrate how personal the watch was to me.ฉันเตือนคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ผมไม่ได้แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ดูเป็นกับผม Pulp Fiction (1994)
- Civilized, strategic.- อารยะยุทธศาสตร์ The Shawshank Redemption (1994)
I prostrate myself before you and beg forgiveness. Don't get me wrong.ผมคงต้องโค้งคำนับเพื่อขออภัย Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Registration.แผนกทะเบียน Heat (1995)
Ultimately, this enabled us to devise a strategy with which we lured his program into a designated body.㹷ش, ҡ֧Ἱâͧ ¡ͧ ҧ Ghost in the Shell (1995)
Dr. Willis, Head of Strategic Research at Neutron Company.ดร.วิลลิส, หัวหน้านักวิจัย ของบริษัทนิวตรอน Ghost in the Shell (1995)
I have installed programs into specific ghosts in order to maximize the strategic advantage of certain organizations and selected individuals.ผมจะติดตั้งโปรแกรมลงในจิตตามชนิดของแต่ละจิต ตั้งแต่เล็กๆจนถึงขนาดใหญ่ เพื่อหาข้อได้เปรียบในทางยุทธศาสตร์ ในองค์กรต่างๆและในผู้ที่มีลักษณะเฉพาะ Ghost in the Shell (1995)
Alignment symbols, registration marks, but they don't line up.สัญลักษณ์การจัดเครื่องหมายการลง ทะเบียน แต่พวกเขาไม่ได้เข้าแถว Contact (1997)
This key section uncovered tonight, and obtained exclusively by CNN shows an illustration of a human figure inside a geometric structure of some kind.นี้ส่วนสำคัญเปิดในคืนนี้ และได้รับโดยเฉพาะซีเอ็นเอ็น แสดงให้เห็นภาพของร่างมนุษย์ Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strat60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
stratAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
stratAlso, "armchair shopping" gets rid of the frustrations of crowds and traffic.
stratAn illustration may make the point clear.
stratBe sure to fill out the registration form in person.
stratChildren exhibit a low tolerance for the frustrations of learning.
stratColumbus demonstrated that the world is not flat.
stratDepending on the results both companies may be put under administrative guidance from February.
stratDid the union participate in the demonstration?
stratDid you finish your registration?
stratDozens of young people attended the demonstration.
stratFill up this registration card, please.
stratFor this design house it was an appropriate strategy to introduce even more radical colors into computer production.
stratHe argues that the administration must look for alternative sources of revenue.
stratHe demonstrated his courage by his actions in battle.
stratHe demonstrated new vacuum cleaners.
stratHe illustrated him theory with examples.
stratHe illustrated his theory with diagrams.
stratHe illustrated the problem with an example.
stratHe illustrated the theory with facts.
stratHe lay prostrate, ready to ambush the invaders.
stratHe prostrated himself and begged my pardon.
stratHer constant complaints frustrated him deeply.
stratHere's an illustration at the top of this page.
stratHe's in charge of administration at the hospital.
stratHe took part in the anti-war demonstration.
stratHe went on to demonstrate how to use the machine.
stratHis anger was born of frustration.
stratI am able to obtain a registration form for free.
stratI can't believe I misplaced the party information and registration you sent to me.
stratI found out about a back-door registration technique from his secretary.
stratIf she continues to live with a man she doesn't love for his money, the day will come when she will be utterly frustrated and between the devil and the deep blue sea.
stratIf there are too many irons in the fire in too short a time, good strategy cannot result.
stratI illustrated his biography with some pictures.
stratI'll demonstrate how this machine works.
stratIllness frustrated his plans for the trip.
stratI made it so only root could access the administrative screen.
stratI'm going to join a demonstration.
stratIn our next line of business let's make it our strategy to win by losing.
stratIn the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.
stratIn the game of espionage, one side counters the other side by apple cart of military strategies.
stratIn the opening paragraphs I query the validity of so-called supply-side economic strategies.
stratI remonstrated with him about his treatment of his children.
stratIsn't it better to get drunk once in a while and blow off the tension of daily frustration?
stratIt has been demonstrated in various researches that the private sector has little influence over policy making.
stratIt was frustrating, as the manager took his team to a near-miss in the tournament.
stratI've mistakenly deleted the party information and registration you sent to me.
stratI will illustrate the way people use language.
stratI would like to illustrate children's books for a living.
stratLet's take time out and talk about our strategy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะเบียนการค้า[N] business registration, Thai definition: ใบสำคัญที่แสดงหลักฐานในการประกอบการธุรกิจ
ทะเบียนคนไข้[N] patient's record, See also: patient's registration, Example: โรงพยาบาลใช้คอมพิวเตอร์ในการทำทะเบียนคนไข้, Thai definition: บัญชีรายชื่อและประวัติของคนไข้
ทะเบียนรถ[N] motor vehicle registration, See also: car license, Syn. ทะเบียนรถยนต์, Example: กระทรวงคมนาคมได้ทำการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถใหม่นัยว่าเพื่อทำให้มีเบอร์รองรับจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น, Thai definition: ใบสำคัญที่แสดงหลักฐานผู้เป็นเจ้าของรถยนต์, รูปร่างลักษณะของรถ
ผู้บริหารงาน[N] executive, See also: administrator, Example: เจ้าหน้าจัดเตรียมเอกสารการประชุมผู้บริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2540, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นผู้นำ มีอำนาจในการสั่งงานเพื่อให้งานรุดหน้าไป
ผู้บริหารประเทศ[N] government administrator, See also: government official, Example: ประชาชนพอใจผู้บริหารประเทศที่แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในประเทศ
ผู้ประท้วง[N] protester, See also: demonstrator, Syn. คนประท้วง, คนคัดค้าน, ผู้คัดค้าน, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ฝ่ายตำรวจได้ปะทะกวาดล้างผู้ประท้วง จนมีผู้เสียชีวิตไปมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่กระทำการหรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการคัดค้านเพราะไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจอย่างยิ่ง
อายัดทรัพย์[V] seize, See also: sequestrate, impound, Example: ศาลตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิดและสั่งอายัดทรัพย์ของกลางเข้ารัฐแล้ว, Thai definition: ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน
กลเม็ดเด็ดพราย[N] trick, See also: finesse, stratagem, artifice, ingenious device, technique, Syn. กลเม็ด, Example: ผู้สอนไม่เคยลงมือเขียน จึงไม่อาจพบกับกลเม็ดเด็ดพรายที่เกิดจากฉันทลักษณ์หรือหลักการ เพื่อเอาไว้แนะผู้เรียนได้, Thai definition: วิธีที่พลิกแพลงเป็นพิเศษ
ปล่อยทีเด็ด[V] demonstrate a trick, Syn. ปล่อยหมัดเด็ด, Example: ฝ่ายค้านปล่อยทีเด็ดโดยยกประเด็นการทุจริตของรัฐมนตรีขึ้นมาอภิปราย, Thai definition: แสดงสิ่งสุดยอดหรือความสามารถพิเศษออกไป
ทค.[N] Department of Commercial Registration, See also: DCR, Syn. กรมทะเบียนการค้า
นาซา[N] NASA, See also: National Aeronautics and Space Administration, Syn. องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (ของสหรัฐอเมริกา)
ร.บ.[N] bachelor of public administration, Syn. รัฐศาสตรบัณฑิต
อย.[N] The Food and Drug Administration, Syn. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ด้านการบริหาร[ADJ] administrative, Example: พ่ออยากให้เขาเรียนวิชาด้านการบริหารมากกว่าทางศิลปะอย่างที่เขาชอบ, Thai definition: ที่เกี่ยวกับทางการดำเนินการและการจัดการภายในงาน
สาธิต[V] demonstrate, See also: show, display, Syn. แสดง, แสดงให้เห็น
การบริหาร[N] administration, Syn. การปกครอง, การดำเนินการ, การจัดการ, Example: นายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลที่มีอำนาจในการบริหารประเทศสูงสุด
คับข้องใจ[V] frustrate, See also: feel constraint, Syn. ข้องใจ, คับใจ, อึดอัดใจ, คับอกคับใจ, Ant. สบายใจ, Example: เมื่อมีผู้ขัดขวางไม่ให้เราดำเนินงานให้สำเร็จ เราอาจคับข้องใจและแสดงความก้าวร้าวออกมาได้, Thai definition: คับใจและสงสัยไม่เข้าใจ
ฝ่ายปกครอง[N] administration, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองได้รับรายงานว่า จะมีคนร้ายลักลอบข้ามชายแดนไทยเข้ามาก่อความไม่สงบในประเทศ, Thai definition: ส่วนที่ทำหน้าที่บริหาร
หมอบคลาน[V] prostrate, See also: crouch, crawl, grovel, fall into swoon, kowtow, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ประกาศยกเลิกประเพณีหมอบคลาน ซึ่งใครมาเฝ้าพระองค์ ไม่ต้องหมอบคลาน และทรงอนุญาตให้นั่งเก้าอี้ได้
งานบริหาร[N] administrative work, Example: ทีมงานบริหารของบริษัทนี้ค่อนข้างแข็งแกร่ง ซึ่งช่วยพัฒนาศักยภาพของบริษัทได้เป็นอย่างมาก
ศาลปกครอง[N] administrative court, Thai definition: ศาลที่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง
เขตการปกครอง[N] administrative district, See also: administrative district, Example: ในแผ่นดินจีนก่อนสมัยใหม่จะมีการแบ่งเขตการปกครองทั้งในระดับมณฑลและอำเภออย่างชัดเจน, Count unit: เขต
รูปประกอบ[N] illustration, Syn. ภาพประกอบ, Example: เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะแสดงบทความจากบุคคลต่างๆ ประกอบด้วยประวัติ ผลงาน คำไว้อาลัย และรูปประกอบ, Count unit: รูป, Thai definition: รูปที่จัดทำเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่นำเสนอมากขึ้น
ผู้อำนวยการ[N] director, See also: chief, head, leader, administrator, Ant. พนักงาน, ลูกน้อง, Example: ตอนนั้นผมทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการวิจัยภาษาธรรมชาติอยู่ที่ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์, Count unit: คน
กราบกราน[V] prostrate oneself, See also: kowtow, Syn. หมอบกราบ, Thai definition: เคารพนบนอบ ก้มหัวลง
การปกครอง[N] administration, See also: rule, government, Example: เมื่อ พ.ศ.2475 หลังการฉลองกรุงไม่กี่วันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นในประเทศไทย โดยทหารและพลเรือน
ทะเบียนรถยนต์[N] car registration, Example: ป้ายทะเบียนรถยนต์มีอักษร 7 ตัว
ยุทธศาสตร์[ADJ] strategic, Syn. ที่มีความสำคัญในการรบ, Example: กองทัพสหรัฐบินโจมตีและทิ้งระเบิดที่มั่นยุทธศาสตร์ทางทหารในอิรัก
ยุทธศาสตร์[N] strategy, Syn. วิชาการรบ, Example: การทำยุทธศาสตร์ของสหรัฐคือการใช้แสนยานุภาพทางอากาศสร้างแรงกดดันต่ออิรักทางด้านกำลัง
ริ้ว[N] strip, See also: line, stripe, streak, welt, strath mark, Example: การปั้นจีวรพระสมัยนี้จะปั้นเป็นริ้ว ใกล้เคียงธรรมชาติมากขึ้น, Count unit: ริ้ว, Thai definition: เส้นลายหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเป็นรอย เป็นทางๆ เป็นแถว เป็นแนวยาวไป หรือเป็นแล่งๆ
ศาลแขวง[N] district court, See also: magistrate court, Example: เขาเคยเป็นผู้พิพากษาศาลแขวงมาเป็นเวลาสิบปีแล้ว, Count unit: ศาล, แห่ง, Thai definition: ศาลชั้นต้นซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีและมีอำนาจไต่สวนหรือออกคำสั่งใดๆ ซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวมีอำนาจดังที่ระบุไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม, Notes: (กฎหมาย)
หมอบ[V] crouch, See also: prostrate, kowtow, Syn. ยอบตัว, หมอบราบ, Example: แมวตัวหนึ่งหมอบอยู่กับพื้นตาจ้องนกกระจอกกำลังจิกหนอน, Thai definition: กิริยาที่ยอบตัวลงให้ขาและแขนราบอยู่กับพื้น, ยอบตัวลงในอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น
อำนาจบริหาร[N] executive power, See also: administrative power, Example: กฎหมายมีการกำหนดอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ ไว้อย่างชัดเจน, Notes: (กฎหมาย)
รูป[N] photograph, See also: picture, drawing, painting, illustration, image, portrait, Syn. รูปภาพ, Example: ี่ไปเที่ยวภูเก็ตกลับมา มีรูปให้พวกเราดูหรือเปล่า, Count unit: รูป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รูปภาพ[N] picture, See also: photograph, drawing, painting, illustration, image, portrait, Example: ไม่มีข้อความใดที่จะบรรยายรายละเอียดได้ดีเท่ารูปภาพ, Count unit: รูป
ลูกไม้[N] trick, See also: trickery, finesse, stratagem, wile, ruse, artifice, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, กลเม็ด, กลอุบาย, อุบาย, Example: เขามีลูกไม้แพรวพราวในการทำธุรกิจ เขาจึงชนะคู่แข่งเสมอมา, Thai definition: เล่ห์เหลี่ยม หรืออุบายที่ใช้หลอกลวงผู้อื่น
เลศนัย[N] hidden motive, See also: ruse, artifice, stratagem, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, Example: แววตาของเขามักมีเลศนัยเสมอ ไม่น่าไว้ใจเลย, Thai definition: สิ่งที่ซ่อนเร้น
เล่ห์กระเท่[N] trick, See also: artifice, stratagem, ruse, subterfuge, ploy, Syn. เล่ห์, เล่ห์กล, กลอุบาย, อุบาย, Example: คนบางคนชอบใช้เล่ห์กระเท่เอาชนะผู้อื่นแทนที่จะใช้ความสามารถของตัวเอง, Thai definition: กลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงผิดหรือเข้าใจผิด
สาธิต[ADJ] demonstration, Example: โครงการนี้เป็นเพียงโครงการสาธิตเท่านั้น, Thai definition: เกี่ยวกับการแสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สาธิต[V] demonstrate, See also: show, explain, illustrate, describe, elucidate, Example: ทางร้านสาธิตวิธีการใช้มาเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: แสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เภทุบาย[N] trick, See also: craft, plot, artifice, wiles, stratagem, Syn. อุบาย, เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เขาใช้เภทุบายต่างๆ เพื่อจะซื้อกิจการของคุณ, Thai definition: อุบายที่ทำให้ผู้อื่นแตกกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อึดอัด[V] frustrate, See also: feel uncomfortable, be not satisfied, Syn. ลำบากใจ, กังวลใจ, ไม่สบายใจ, คับอกคับใจ, Example: ผมรู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่พบเขา
ตัดพ้อต่อว่า[V] complain, See also: remonstrate, blame, Example: หล่อนตัดพ้อต่อว่าเขาที่ไม่ค่อยมีเวลามาหาลูกๆ, Thai definition: ต่อว่าด้วยความน้อยใจ
กลมารยา[N] trick, See also: artifice, stratagem, deception, wile, ruse, Syn. มารยา, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เธอใช้กลมารยาทุกอย่างเพื่อยั่วยวนเขา, Thai definition: เล่ห์เหลี่ยมมารยา
ยึด[V] confiscate, See also: seize, expropriate, sequester, sequestrate, impound, Example: รถของเขาถูกยึดเพราะหาเงินมาผ่อนไม่ทัน, Thai definition: ถือสิทธิครอบครองเพราะอีกฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา
เก้อ[V] embarrass, See also: disconcert, frustrate, abash, faze, Syn. เขิน, อาย, กระดาก, เคอะเขิน, เก้อเขิน, Example: เมื่อพบกันทีนี้ผมจะไม่เก้อจนเกินไปเพราะมีสิ่งที่เป็นสื่อให้เราได้ทำความรู้จักกัน
แสดงออก[V] express, See also: demonstrate, exhibit, show, Syn. เปิดเผย, Example: บรรพบุรุษของไทยได้สร้างผลงานทางประติมากรรมขึ้นเพื่อแสดงออกถึงจิตนาการ ความรู้สึกและความเชื่อ, Thai definition: แสดงความรู้สึกนึกคิดออกมา
อัดอั้นใจ[V] feel utterly repressed, See also: be frustrated, smoulder, feel utterly repressed, Syn. อัดอั้น, อัดอั้นตันใจ, Example: ผมอัดอั้นใจเหลือเกินที่ถูกลูกเจ้าของบ้านข่มเหง, Thai definition: รู้สึกคับแค้นใจแต่ไม่อาจแสดงออกมาได้
งานแสดง[N] exhibition, See also: demonstration, display, show, exposition, Example: กรมพาณิชย์สัมพันธ์จะจัดงานแสดงสินค้าในระหว่างวันที่1-10 เดือนหน้า, Count unit: งาน
แง่งอน[N] artifice, See also: stratagem, trick, ruse, Syn. ชั้นเชิง, มารยา, เกี่ยงงอน, ข้อแม้, Example: เขาลงนามในสัญญาโดยปราศจากแง่งอน, Thai definition: อาการที่แสร้งทำชั้นเชิงเพื่อให้ผู้อื่นเอาใจหรือให้เป็นที่พอใจตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børihān) EN: executive power ; administrative power ; executive authority   FR: pouvoir exécutif [m]
อำนาจการปกครอง[n. exp.] (amnāt kān pokkhrøng) EN: administrative power   
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อาณา[n.] (ānā) EN: authority ; power ; administration   FR: juridiction [f]
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka   FR: onction sainte [f] ; lustration [f]
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อธิบดี[n. exp.] (athibødī) EN: director-general (administration)   FR: directeur général (de l'administration) [m]
ใบทะเบียนบ้าน[n. exp.] (bai thabīen bān) EN: house registration   
บัลลังก์[n.] (banlang) EN: bench ; tribunal   FR: bancs de la magistrature [mpl]
บัตรผู้ป่วย[n. exp.] (bat phūpūay) EN: patient's registration card   FR: carte médicale [f]
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]
บริหารศาสตร์[n. exp.] (børihānsāt) EN: administrative science   FR: sciences administratives [fpl]
บริหารธุรกิจ[n. exp.] (børihān thurakit) EN: business administration   
บริหารธุรกิจบัณฑิต[n. exp.] (børihān thurakit bandit) EN: Bachelor of Business Administration   
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต[n. exp.] (børihān thurakit dutsadībandit) EN: Doctor of Business Administration   
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต[n. exp.] (børihān thurakit mahābandit) EN: Master of Business Administration   
บุ๋น[adj.] (bun) EN: civil ; administratif   
ใช้อุบาย[v. exp.] (chāi ubāi) EN: raise a diversion ; fool ; trick   FR: utiliser un stratagème
ชัยภูมิ[n.] (chaiyaphūm ) EN: strategically located place ; strategically favourable position   FR: position stratégique [f]
ชั้น [n.] (chan) EN: layer ; stratum ; tier   FR: couche [f] ; strate [f] ; niveau [m]
ชั้น [n.] (chan) EN: [class. : layer ; tier ; stratum ; terrace]   
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill   FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
ชั้นสตราโทสเฝียร์[n.] (chan satrāthosfīa) EN: stratosphere   FR: stratosphère [f]
เชิงกลยุทธ์[adj.] (choēng konlayut) EN: strategic   FR: stratégique
ดำเนินการ[adj.] (damnoēnkān) EN: administrative ; executive   
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration   FR: défiler ; manifester
เอกสารราชการ[n. exp.] (ēkkasān rātchakān) EN: government document ; official government papers   FR: document administratif [m] ; document officiel [m]
อึดอัดใจ[v.] (eut-atjai) EN: frustrate   
ฝ่ายปกครอง[n. exp.] (fāi pokkhrøng) EN: administration   
แห่[n.] (haē) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration   FR: procession [f] ; parade [f] ; cavalcade [f]
ห้องประชุมคณะกรรมการ[n. exp.] (hǿng prachum khanakammakān) EN: boardroom   FR: salle de conférence du conseil d'administration [f]
หอทะเบียนที่ดิน[n. exp.] (hø thabīen thīdin) EN: land registration office   
จุดยุทธศาสตร์ [n. exp.] (jut yutthasāt) EN: stronghold ; strategic point ; strategic position   
การ[n.] (kān ...) EN: authority (government agency)   FR: autorité (administrative)
การบินสาธิต[n. exp.] (kānbin sāthit) EN: demonstration flight   FR: vol de démonstration [m]
การบริหาร[n.] (kān børihān) EN: administration ; management   FR: administration [f] ; gestion [f]
การบริหารเชิงกลยุทธ์[n. exp.] (kān børihān choēng konlayut) EN: strategic management   
การบริหารการคลัง[n. exp.] (kān børihān kānkhlang) EN: financial administration   
การบริหารการศึกษา[n. exp.] (kān børihān kān seuksā) EN: education administration   
การบริหารงานบุคคล[n. exp.] (kān børihān ngān bukkhon) EN: personnel management ; human resource management ; personnel administration   FR: gestion des ressources humaines [f]
การบริหารธุรกิจ[n. exp.] (kān børihān thurakit) EN: business administration   
การดำเนินการ[n.] (kān damnoēnkān) EN: administration ; execution ; action   FR: action [f]
การดำเนินคดีในด้านการปกครอง[n. exp.] (kān damnoēnkhadī nai dān kān pokkhrøng) EN: administrative court   
การเดินขบวน[n. exp.] (kān doēn khabūan) EN: demonstration   FR: manifestation [f]
การจัดการ[n.] (kān jatkān) EN: management ; administration ; arrangement ; handling   FR: management [m] ; administration [f]
การกำหนดกลยุทธ์[n. exp.] (kān kamnot konlayut) EN: strategy formulation ; strategy   
การคิดเชิงกลยุทธ์[n. exp.] (kān khit choēng konlayut) FR: pensée stratégique [f]
การลงทะเบียน[n.] (kān longthabīen) EN: registration   FR: enregistrement
การปฏิบัติตามกลยุทธ์[n. exp.] (kān patibat tām konlayut) EN: strategy implementation   
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence   FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certication [f] ; démonstration [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STRATE    S T R EY1 T
STRATA    S T R AE1 T AH0
STRATER    S T R EY1 T ER0
STRATUS    S T R AE1 T AH0 S
STRATAS    S T R AE1 T AH0 Z
STRATUM    S T R AE1 T AH0 M
STRATEGY    S T R AE1 T AH0 JH IY0
CASTRATE    K AE1 S T R EY2 T
STRATIFY    S T R AE1 T AH0 F AY2
STRATTON    S T R AE1 T AH0 N
STRATMAN    S T R AE1 T M AH0 N
STRATHMAN    S T R AE1 TH M AH0 N
STRATEGIC    S T R AH0 T IY1 JH IH0 K
STRATMANN    S T R AE1 T M AH0 N
FRUSTRATE    F R AH1 S T R EY2 T
STRATEGEM    S T R AE1 T IH0 JH EH0 M
STRATUS'S    S T R AE1 T AH0 S AH0 Z
SUBSTRATE    S AH1 B S T R EY2 T
STRATFORD    S T R AE1 T F ER0 D
STRATACOM    S T R AE1 T AH0 K AA0 M
CASTRATED    K AE1 S T R EY2 T AH0 D
PROSTRATE    P R AA1 S T R EY0 T
CASTRATES    K AE1 S T R EY2 T S
STRATEGIST    S T R AE1 T IH0 JH AH0 S T
STRATOFLEX    S T R AE1 T OW0 F L EH2 K S
MAGISTRATE    M AE1 JH AH0 S T R EY2 T
STRATIFIED    S T R AE1 T AH0 F AY2 D
STRATEGIES    S T R AE1 T AH0 JH IY0 Z
STRATEGIZE    S T R AE1 T AH0 JH AY0 Z
ILLUSTRATE    IH1 L AH0 S T R EY2 T
STRATEGY'S    S T R AE1 T AH0 JH IY0 Z
CASTRATING    K AE1 S T R EY2 T IH0 NG
SUBSTRATES    S AH1 B S T R EY2 T S
CASTRATION    K AE2 S T R EY1 SH AH0 N
FRUSTRATED    F R AH1 S T R EY2 T AH0 D
FRUSTRATES    F R AH1 S T R EY2 T S
STRATAGEMS    S T R AE1 T AH0 JH AH0 M Z
VANSTRATEN    V AE2 N S T R EY1 T AH0 N
MAGISTRATES    M AE1 JH AH0 S T R EY2 T S
ORCHESTRATE    AO1 R K AH0 S T R EY2 T
STRATEGISTS    S T R AE1 T IH0 JH AH0 S T S
ILLUSTRATOR    IH1 L AH0 S T R EY2 T ER0
DEMONSTRATE    D EH1 M AH0 N S T R EY2 T
STRATEGICAL    S T R AH0 T IY1 JH IH0 K AH0 L
STRATEGISTS    S T R AE1 T IH0 JH AH0 S S
FRUSTRATING    F R AH1 S T R EY2 T IH0 NG
FRUSTRATION    F R AH0 S T R EY1 SH AH0 N
ILLUSTRATED    IH1 L AH0 S T R EY2 T AH0 D
ILLUSTRATES    IH1 L AH0 S T R EY2 T S
PROSTRATION    P R AA0 S T R EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strata    (n) (s t r aa1 t @)
stratum    (n) (s t r aa1 t @ m)
castrate    (v) (k a1 s t r ei1 t)
strategy    (n) (s t r a1 t @ jh ii)
stratify    (v) (s t r a1 t i f ai)
castrated    (v) (k a1 s t r ei1 t i d)
castrates    (v) (k a1 s t r ei1 t s)
frustrate    (v) (f r uh1 s t r ei1 t)
prostrate    (j) (p r o1 s t r ei t)
prostrate    (v) (p r o1 s t r ei1 t)
stratagem    (n) (s t r a1 t @ jh @ m)
strategic    (j) (s t r @1 t ii1 jh i k)
substrata    (n) (s uh2 b s t r aa1 t @)
substrate    (n) (s uh1 b s t r ei t)
Strathaven    (n) (s t r ei1 v n)
castrating    (v) (k a1 s t r ei1 t i ng)
castration    (n) (k a1 s t r ei1 sh @ n)
frustrated    (v) (f r uh1 s t r ei1 t i d)
frustrates    (v) (f r uh1 s t r ei1 t s)
illustrate    (v) (i1 l @ s t r ei t)
magistrate    (n) (m a1 jh i s t r ei t)
prostrated    (v) (p r o1 s t r ei1 t i d)
prostrates    (v) (p r o1 s t r ei1 t s)
stratagems    (n) (s t r a1 t @ jh @ m z)
strategics    (n) (s t r @1 t ii1 jh i k s)
strategies    (n) (s t r a1 t @ jh i z)
strategist    (n) (s t r a1 t i jh i s t)
stratified    (v) (s t r a1 t i f ai d)
stratifies    (v) (s t r a1 t i f ai z)
substrates    (n) (s uh1 b s t r ei t s)
substratum    (n) (s uh2 b s t r aa1 t @ m)
Strathclyde    (n) (s t r a1 th k l ai1 d)
castrations    (n) (k a1 s t r ei1 sh @ n z)
demonstrate    (v) (d e1 m @ n s t r ei t)
frustrating    (v) (f r uh1 s t r ei1 t i ng)
frustration    (n) (f r uh1 s t r ei1 sh @ n)
illustrated    (v) (i1 l @ s t r ei t i d)
illustrates    (v) (i1 l @ s t r ei t s)
illustrator    (n) (i1 l @ s t r ei t @ r)
magistrates    (n) (m a1 jh i s t r ei t s)
orchestrate    (v) (oo1 k i s t r ei t)
prostrating    (v) (p r o1 s t r ei1 t i ng)
prostration    (n) (p r o1 s t r ei1 sh @ n)
remonstrate    (v) (r e1 m @ n s t r ei t)
sequestrate    (v) (s i1 k w e1 s t r ei t)
strategical    (j) (s t r @1 t ii1 jh i k l)
strategists    (n) (s t r a1 t i jh i s t s)
stratifying    (v) (s t r a1 t i f ai i ng)
demonstrated    (v) (d e1 m @ n s t r ei t i d)
demonstrates    (v) (d e1 m @ n s t r ei t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
登録[とうろく, touroku] Thai: การขึ้นทะเบียน English: registration (vs)
経営[けいえい, keiei] Thai: การบริหาร English: administration
運営[うんえい, un'ei] Thai: การบริหาร English: administration

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absonderung {f}; Ausschluss (von; aus)sequestration (from) [Add to Longdo]
Abtastfrequenz {f}; Abtastrate {f}sampling rate [Add to Longdo]
Administrationsbefehl {m}administration command [Add to Longdo]
Administrationsprogramm {n}administrative program [Add to Longdo]
Administrator {m}administrator [Add to Longdo]
Amt {n} (Dienststelle) | Ämter {pl} | ein Amt übernehmen | im Amt | von Amts wegen(administrative) office; agency; department | administrative bodies | to assume an office | in office | ex officio; officially [Add to Longdo]
Amtsbezirk {m}administrative district [Add to Longdo]
Amtsführung {f}; Verwaltung {f}administration [Add to Longdo]
Amtshilfe {f}administrative cooperation [Add to Longdo]
Angebotsstrategie {f}proposal strategy [Add to Longdo]
Anmeldeformular {n}; Einschreibeformular {n}registration form [Add to Longdo]
Anmeldefrist {f}registration period; registration deadline [Add to Longdo]
Anmeldebestätigung {f}registration confirmation [Add to Longdo]
Anmeldegebühr {f}registration fee; application fee; filing fee [Add to Longdo]
Anmeldeschluss {m}registration deadline; application deadline [Add to Longdo]
Anmeldetermin {m}registration date [Add to Longdo]
Anmeldeunterlagen {pl}registration documents [Add to Longdo]
Anmeldung {f}registration (desk) [Add to Longdo]
Anschauungsmaterial {n}illustrative material [Add to Longdo]
Autokennzeichen {n}; Kfz-Kennzeichen {n}; Nummernschild {n}number plate; registration plate [Br.]; license plate [Am.] [Add to Longdo]
Beeidigung {f}administration of oath [Add to Longdo]
Behörde {f}; Behörden {pl} | nächsthöhere Behörde {f} | zuständige Behörde {f}authority; authorities; administrative bodies | superior authority | responsible authority; appropriate authority [Add to Longdo]
Beschlagnahme {f}; Zwangsverwaltung {f}; Einziehung {f}sequestration [Add to Longdo]
Beschwerde {f}administrative appeal [Add to Longdo]
Betontheit {f}demonstrativeness [Add to Longdo]
Beurlaubung {f}; Suspendierung {f} | zeitweise Beurlaubung {f}suspension | administrative suspension [Add to Longdo]
Bevölkerungsschicht {f}population stratum; class of population [Add to Longdo]
Bildmontage {f}composite illustration [Add to Longdo]
Bodengrund {m} (Aquarium)substrate [Add to Longdo]
Bodengrundheizung {f}substrate heating [Add to Longdo]
Deckschicht {f}; Oberschicht {f}top layer; topping; top stratum [Add to Longdo]
Demonstrant {m}; Demonstrantin {f} | vermummte Demonstrantendemonstrator | masked demonstrators; hooded demonstrators [Add to Longdo]
Demonstration {f}; Kundgebung {f} | Demo {f} | Demonstrationen {pl}; Kundgebungen {pl}demonstration | demo | demonstrations [Add to Longdo]
Demonstration {f}; Vorführung {f}; Beweis {m} | Demonstrationen {pl}; Vorführungen {pl} | eine Vorführung vereinbarendemonstration | demonstrations | to arrange a demonstration [Add to Longdo]
Dienst {m}ministration [Add to Longdo]
Dokumentenprüfung {f}administrative checking [Add to Longdo]
Durchführungsverzögerung {f}administrative lag [Add to Longdo]
Eintragung {f}; Einschreibung {f}registration [Add to Longdo]
Einwohnermeldeamt {n}registration office [Add to Longdo]
Erfassung {f}registration [Add to Longdo]
Erfassungssystem {n}registration system; capture system; detection system [Add to Longdo]
Ermessensspielraum {m}scope of (administrative) discretion [Add to Longdo]
Erstzulassung {f}registration date [Add to Longdo]
Eunuch {m}; Eunuche {m}; Kastrat {m}eunuch [Add to Longdo]
Fahrzeugbrief {m}(vehicle) registration document [Add to Longdo]
Fensterwerk {n}fenestration [Add to Longdo]
Finanzbuchhaltung {f}; Geschäftsbuchhaltung {f}administrative accounting [Add to Longdo]
Friedensrichter {m}magistrates [Add to Longdo]
Frustration {f} | Frustrationen {pl}frustration | frustrations [Add to Longdo]
Frustration {f} | Frustrationen {pl}snit | snits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
B52[ビーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber [Add to Longdo]
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR [Add to Longdo]
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]
SIS[シス, shisu] (n) (See 戦略情報システム) strategic information system (SIS) [Add to Longdo]
UA能力の登録[ユーエーのうりょくのとうろく, yu-e-nouryokunotouroku] (n) {comp} UA capabilities registration [Add to Longdo]
うざっこい[, uzakkoi] (adj-i) jumbled up; confused; frustrating [Add to Longdo]
おぼろ雲;朧雲[おぼろぐも, oborogumo] (n) (See 高層雲) altostratus cloud [Add to Longdo]
こそあど[, kosoado] (n) {ling} (See 指示語) Japanese ko-so-a-do demonstratives (e.g. pronouns [Add to Longdo]
せん馬;騸馬(oK)[せんば, senba] (n) gelding; castrated horse [Add to Longdo]
それならそうと[, sorenarasouto] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
それならそれで[, sorenarasorede] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
アウロノカラロストラートゥム[, auronokararosutora-toumu] (n) Aulonocara rostratum (species of peacock cichlid from Lake Malawi) [Add to Longdo]
アトモキセチン[, atomokisechin] (n) atomoxetine (Strattera) [Add to Longdo]
アドミニストレーション[, adominisutore-shon] (n) {comp} administration [Add to Longdo]
アドミニストレータ;アドミニストレーター[, adominisutore-ta ; adominisutore-ta-] (n) administrator [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] (n) {comp} address administration [Add to Longdo]
アブストラクトゲーム[, abusutorakutoge-mu] (n) abstract strategy game (wasei [Add to Longdo]
イラスト[, irasuto] (n) (abbr) (See イラストレーション) illustration; (P) [Add to Longdo]
イラストマップ[, irasutomappu] (n) illustrated map [Add to Longdo]
イラストレーション[, irasutore-shon] (n) illustration [Add to Longdo]
イラストレーター[, irasutore-ta-] (n) illustrator; (P) [Add to Longdo]
オーケストレーション[, o-kesutore-shon] (n) orchestration [Add to Longdo]
カストラート[, kasutora-to] (n) castrato (ita [Add to Longdo]
シスアド[, shisuado] (n) (abbr) {comp} (computer) systems administrator [Add to Longdo]
システムアドミニストレータ[, shisutemuadominisutore-ta] (n) {comp} system administrator [Add to Longdo]
システム管理者[システムかんりしゃ, shisutemu kanrisha] (n) {comp} system administrator [Add to Longdo]
シャープノーズパファー[, sha-puno-zupafa-] (n) Caribbean sharpnose-puffer (Canthigaster rostrata); sharpnose puffer [Add to Longdo]
ジグザグデモ[, jiguzagudemo] (n) (abbr) zigzag demonstration [Add to Longdo]
ジャストインタイム[, jasutointaimu] (n) just-in-time (inventory strategy); JIT [Add to Longdo]
スイング戦略[スイングせんりゃく, suingu senryaku] (n) swing strategy [Add to Longdo]
ストラテジー[, sutorateji-] (n) strategy [Add to Longdo]
セールス戦略[セールスせんりゃく, se-rusu senryaku] (n) sales strategy [Add to Longdo]
ソルト[, soruto] (n) (1) Strategic Arms Limitation Talks; SALT; (2) salt [Add to Longdo]
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] (n) {comp} Data Base Administrator; DBA [Add to Longdo]
データ管理者[データかんりしゃ, de-ta kanrisha] (n) {comp} data administrator [Add to Longdo]
データ登録[データとうろく, de-ta touroku] (n) {comp} data registration [Add to Longdo]
デモ[, demo] (n) (abbr) (See デモンストレーション) demo; demonstration; (P) [Add to Longdo]
デモる[, demo ru] (v5r,vi) to demonstrate (e.g. in the streets) [Add to Longdo]
デモテープ[, demote-pu] (n) demonstration tape [Add to Longdo]
デモンストレーション[, demonsutore-shon] (n) demonstration; (P) [Add to Longdo]
デモンストレーション効果[デモンストレーションこうか, demonsutore-shon kouka] (n) demonstration effect [Add to Longdo]
デモンストレーター[, demonsutore-ta-] (n) demonstrator [Add to Longdo]
デモ行進[デモこうしん, demo koushin] (n) demonstration parade [Add to Longdo]
デモ隊[デモたい, demo tai] (n) demonstrators; (P) [Add to Longdo]
デモ版[デモばん;デモはん, demo ban ; demo han] (n) {comp} demonstration version; demo version [Add to Longdo]
ネットワークアドミニストレータ[, nettowa-kuadominisutore-ta] (n) {comp} network administrator [Add to Longdo]
ネットワークアドミン[, nettowa-kuadomin] (n) {comp} network administration [Add to Longdo]
ネットワーク管理[ネットワークかんり, nettowa-ku kanri] (n) {comp} network administration [Add to Longdo]
ネットワーク管理者[ネットワークかんりしゃ, nettowa-ku kanrisha] (n) {comp} network administrator [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǐ, ㄌㄧˇ, / ] inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration, #83 [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, / ] inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration, #83 [Add to Longdo]
管理[guǎn lǐ, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, ] to supervise; to manage; to administer; management; administration, #143 [Add to Longdo]
地方[dì fāng, ㄉㄧˋ ㄈㄤ, ] region; regional (away from the central administration), #330 [Add to Longdo]
制度[zhì dù, ㄓˋ ㄉㄨˋ, ] (political or administrative) system or institution, #491 [Add to Longdo]
显示[xiǎn shì, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ, / ] to show; to illustrate; to display; to demonstrate, #612 [Add to Longdo]
[céng, ㄘㄥˊ, / ] layer; stratum; laminated; floor (of a building); storey; classifier for layers; repeated; sheaf (math.), #815 [Add to Longdo]
战略[zhàn, ㄓㄢˋlu:e4, / ] strategy, #900 [Add to Longdo]
[zhèng, ㄓㄥˋ, / ] certificate; proof; to prove; to demonstrate; to confirm; certificate; proof, #913 [Add to Longdo]
说明[shuō míng, ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ, / ] to explain; to illustrate; explanation; directions; caption, #924 [Add to Longdo]
行政[xíng zhèng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ, ] administration; administrative, #949 [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] county, PRC administrative division below province 省 and above district 區|区, #993 [Add to Longdo]
[kē, ㄎㄜ, ] branch of study; administrative section; division; field; branch; stage directions; family (taxonomy); rules; laws; to mete out (punishment); to levy (taxes etc); to fine sb, #1,083 [Add to Longdo]
手段[shǒu duàn, ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ, ] method; means (of doing sth); strategy; trick, #1,338 [Add to Longdo]
表演[biǎo yǎn, ㄅㄧㄠˇ ㄧㄢˇ, ] play; show; performance; exhibition; to perform; to act; to demonstrate, #1,755 [Add to Longdo]
决策[jué cè, ㄐㄩㄝˊ ㄘㄜˋ, / ] strategic decision; decision-making; policy decision; to determine policy, #2,441 [Add to Longdo]
呈现[chéng xiàn, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] to appear; to emerge; present (a certain appearance); demonstrate, #2,533 [Add to Longdo]
[sài, ㄙㄞˋ, ] strategic pass, #2,726 [Add to Longdo]
[lu:è, ㄜˋ, ] plan; strategy; outline; summary; slightly; rather; to rob; to plunder; to summarize, #2,750 [Add to Longdo]
司法[sī fǎ, ㄙ ㄈㄚˇ, ] judicial; (administration of) justice, #2,789 [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] banner; flag; (in Qing times) refers to Manchurian ruling class, from 八旗 eight banners; administrative subdivision in inner Mongolia equivalent to 縣|县 county, #2,886 [Add to Longdo]
层次[céng cì, ㄘㄥˊ ㄘˋ, / ] arrangement of ideas; administrative level; level; stage; phase, #3,599 [Add to Longdo]
示范[shì fàn, ㄕˋ ㄈㄢˋ, / ] to demonstrate; to show how to do sth; demonstration; an illustrative example, #4,048 [Add to Longdo]
过渡[guò dù, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ, / ] to cross over (by ferry); transition; interim; caretaker (administration), #5,572 [Add to Longdo]
总监[zǒng jiān, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ, / ] rank of local governor in Tang dynasty administration; commissioner (police); inspector-general, #5,694 [Add to Longdo]
党政[dǎng zhèng, ㄉㄤˇ ㄓㄥˋ, / ] party policy; (Communist) Party and government administration, #6,031 [Add to Longdo]
手下[shǒu xià, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄚˋ, ] leadership; under one's control or administration; subordinates; to take action; to run out of money, #6,123 [Add to Longdo]
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, ] variant of 冏, velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright; used as emoticon ("smiley") meaning sad :-(, depressed or frustrated, #6,488 [Add to Longdo]
论证[lùn zhèng, ㄌㄨㄣˋ ㄓㄥˋ, / ] to prove a point; proof; to expound on; demonstrate or prove (through argument), #6,650 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] a ram, esp. gelded; to castrate; deer's skin; Jie people, originally a branch of the Tokhara 月支; also general term for non-Han people, #6,675 [Add to Longdo]
辖区[xiá qū, ㄒㄧㄚˊ ㄑㄩ, / ] administrative region, #7,001 [Add to Longdo]
孙子[Sūn zǐ, ㄙㄨㄣ ㄗˇ, / ] Sun Wu 孫武|孙武, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法, #7,510 [Add to Longdo]
游行[yóu xíng, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] march; parade; demonstration, #7,601 [Add to Longdo]
门户[mén hù, ㄇㄣˊ ㄏㄨˋ, / ] door; strategic gateway; portal; faction; sect; family status; family; web portal, #7,957 [Add to Longdo]
特区[tè qū, ㄊㄜˋ ㄑㄩ, / ] Special administrative region; abbr. for 特別行政區|特别行政区, #8,377 [Add to Longdo]
示威[shì wēi, ㄕˋ ㄨㄟ, ] to demonstrate (as a protest); a demonstration; a military show of force, #8,853 [Add to Longdo]
直辖市[zhí xiá shì, ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city, #10,080 [Add to Longdo]
攻关[gōng guān, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄢ, / ] to storm a strategic pass; fig. to tackle a key problem, #10,799 [Add to Longdo]
醒目[xǐng mù, ㄒㄧㄥˇ ㄇㄨˋ, ] eye-grabbing (headline); striking (illustration), #10,899 [Add to Longdo]
演示[yǎn shì, ㄧㄢˇ ㄕˋ, ] to demonstrate; to show, #11,207 [Add to Longdo]
战略性[zhàn, ㄓㄢˋlu:e4 xing4, / ] strategic, #11,909 [Add to Longdo]
管理员[guǎn lǐ yuán, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄩㄢˊ, / ] manager; administrator, #12,201 [Add to Longdo]
两手[liǎng shǒu, ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ, / ] double tactics; twin strategies, #12,375 [Add to Longdo]
纵横[zòng héng, ㄗㄨㄥˋ ㄏㄥˊ, / ] lit. warp and woof in weaving; vertically and horizontal; length and breadth; criss-crossed; able to move unhindered; Political Strategists (pre-Han school of thought), #12,452 [Add to Longdo]
坎坷[kǎn kě, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ, ] bumpy (road); rough; fig. down on one's luck; full of frustrations and dashed hopes, #12,672 [Add to Longdo]
[pū, ㄆㄨ, ] fall prostrate, #12,722 [Add to Longdo]
抢占[qiǎng zhàn, ㄑㄧㄤˇ ㄓㄢˋ, / ] to seize (the strategic high ground), #12,826 [Add to Longdo]
地层[dì céng, ㄉㄧˋ ㄘㄥˊ, / ] stratum (geology), #15,767 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] to remonstrate; to admonish, #15,875 [Add to Longdo]
干事[gàn shi, ㄍㄢˋ ㄕ˙, / ] administrative secretary (in charge of sth), #16,194 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration [Add to Longdo]
システム管理者[システムかんりしゃ, shisutemu kanrisha] system administrator [Add to Longdo]
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] Data Base Administrator (DBA) [Add to Longdo]
データ管理者[データかんりしゃ, de-ta kanrisha] data administrator [Add to Longdo]
データ登録[データとうろく, de-ta touroku] data registration [Add to Longdo]
ネットワークアドミニストレータ[ねっとわーくあどみにすとれーた, nettowa-kuadominisutore-ta] network administrator [Add to Longdo]
ネットワークアドミン[ねっとわーくあどみん, nettowa-kuadomin] network administration [Add to Longdo]
ネットワーク管理[ネットワークかんり, nettowa-ku kanri] network administration [Add to Longdo]
ネットワーク管理者[ネットワークかんりしゃ, nettowa-ku kanrisha] network administrator [Add to Longdo]
ユーザ登録[ユーザとうろく, yu-za touroku] user registration [Add to Longdo]
位置決め[いちぎめ, ichigime] registration [Add to Longdo]
階層化[かいそうか, kaisouka] stratification, classification [Add to Longdo]
管轄ポート[かんかつポート, kankatsu po-to] administration port [Add to Longdo]
管理機関[かんりきかん, kanrikikan] administrative authority [Add to Longdo]
管理業務[かんりぎょうむ, kanrigyoumu] management task, administrative task [Add to Longdo]
基板[きばん, kiban] board, substrate [Add to Longdo]
局所アドレス管理[きょくしょアドレスかんり, kyokusho adoresu kanri] local address administration [Add to Longdo]
事務管理データ処理[じむかんりデータしょり, jimukanri de-ta shori] administrative data processing [Add to Longdo]
主官庁管理領域[しゅかんちょうかんりりょういき, shukanchoukanriryouiki] ADMD, ADministrative Management Domain [Add to Longdo]
主管機関[しゅかんきかん, shukankikan] administration [Add to Longdo]
主管機関ディレクトリ管理領域[しゅかんきかんディレクトリかんりりょういき, shukankikan deirekutori kanriryouiki] Administration Directory Management Domain (ADDMD) [Add to Longdo]
主管機関管理領域[しゅかんきかんかんりりょういき, shukankikankanriryouiki] Administration Management Domain, ADMD [Add to Longdo]
主管機関領域名[しゅかんきかんりょういきめい, shukankikanryouikimei] administration domain name [Add to Longdo]
図表一覧[ずひょういちらん, zuhyouichiran] list of illustrations [Add to Longdo]
戦略情報システム[せんりゃくじょうほうシステム, senryakujouhou shisutemu] strategic information system (SIS) [Add to Longdo]
戦略的[せんりゃくてき, senryakuteki] strategic [Add to Longdo]
全域アドレス管理[ぜんいきアドレスかんり, zen'iki adoresu kanri] universal address administration, global address administration [Add to Longdo]
登録[とうろく, touroku] accession, registration [Add to Longdo]
登録識別子[とうろくしきべつし, tourokushikibetsushi] registration-identifier [Add to Longdo]
利用者の登録[りようしゃのとうろく, riyoushanotouroku] user registration [Add to Longdo]
連邦航空管理局[れんぼうくこうかんりきょうく, renboukukoukanrikyouku] Federal Aviation Administration (FAA) [Add to Longdo]
シスアド[しすあど, shisuado] (abbr) (computer) systems administrator [Add to Longdo]
アドミニストレータ[あどみにすとれーた, adominisutore-ta] administrator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
層雲[そううん, souun] Schichtwolke, Stratuswolke [Add to Longdo]
戦略[せんりゃく, senryaku] Strategie, Kriegskunst [Add to Longdo]
挿絵[さしえ, sashie] Illustration, Abbildung [Add to Longdo]
行政[ぎょうせい, gyousei] Verwaltung, Administration [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top