Search result for

stows

(221 entries)
(0.0306 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stows-, *stows*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stows มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stows*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stow    [VT] จัดเก็บ, See also: เก็บให้เรียบร้อย, Syn. make ready, put away
stow    [VT] บรรจุ, See also: ใส่, Syn. bundle, pack
stow    [VT] หยุด (คำสแลง), Syn. stop
bestow    [VT] ให้, See also: สละให้, มอบรางวัลให้, มอบให้, Syn. confer, donate
stowage    [N] การบรรจุ, See also: การใส่, Syn. loading, packing
stowage    [N] การจัดเก็บ, See also: การเก็บให้เรียบร้อย
stowage    [N] ของที่เก็บ, See also: สิ่งที่เก็บใส่
stowage    [N] สถานที่บรรจุ, See also: สถานที่จัดเก็บ, Syn. storage
stowage    [N] ค่าบรรจุ, See also: ค่าเก็บรักษา
bestow on    [PHRV] มอบให้, See also: พระราชทาน, ให้
stow away    [PHRV] เก็บไว้
stow away    [PHRV] กินอาหารจำนวนมาก, See also: กินจุ
stow into    [PHRV] เก็บไว้ใน, See also: บรรจุใน
stow with    [PHRV] เติมให้เต็มด้วย, See also: บรรจุด้วย
bestow upon    [PHRV] มอบให้, See also: พระราชทาน, ให้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jonestown Mass Suicide, Jonestown, Guyana, 1978การฆ่าตัวตายหมู่ที่โจนส์ทาวน์ กายอานา, ค.ศ. 1978 [TU Subject Heading]
Bristow Procedureการผ่าตัดแก้ไขข้อไหล่หลุดซ้ำโดยวิธีของบริสโตว์ [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bestow(บีส'โท) {bestowed,bestowing,bestows} vt. มอบของขวัญให้,มอบรางวัลให้,ให้ใช้,จ่าย,สละให้,เก็บ,วาง, See also: bestowal n. ดูbestow bestowment n. ดูbestow, Syn. present,grant
stow(สโท) vt. เก็บ,เก็บรักษา,บรรจุ,ใส่,กอง,หยุด,ทำให้อยู่หรือพัก,หยุด, stow away แอบซ่อนอยู่ในเรือหรือเครื่องบินเพื่อเลี่ยงการจ่ายค่าโดยสารหรือเพื่อหลบหนีผู้ติดตาม., See also: stowable adj., Syn. pack,cram,jam
stowage(สโท'อิจฺ) n. การเก็บ,การเก็บรักษา,การบรรจุ,การใส่,สิ่งที่เก็บใส่,สิ่งที่บรรจุ,ค่าบรรจุ,ค่าคลังสินค้า,ค่าโกดัง,สถานที่บรรจุ

English-Thai: Nontri Dictionary
bestow(vt) ให้,มอบรางวัลให้,สละให้
stow(vt) เก็บไว้,รวบรวม,บรรจุ,กอง,ใส่,พัก,หยุด
stowaway(n) คนแอบซ่อนไปในเรือหรือรถ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stowThe ship was stowed with arms.
stowThe committee bestowed a medal on him.
stowThe manager bestowed a trophy on him.
stowHe who gives to another bestows on himself.
stowThe college bestowed an honorary degree on him.
stowHe bestowed a large amount of money on the institute.
stowThey bestowed several gifts on the royal visitors.
stowShe bestowed a gift on me.
stowBaseball is said to have been invented in Cooperstown in 1839.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
This nation is annexed to the Tomainian Empire, and the people will obey the laws bestowed on us by our great leader,ประเทศนี้ จะผนวกกับอาณาจักร โทไมเนีย และประชาชนจะใช้กฏหมายของเรา โดยเป็นประชาชนที่ดีของเรา The Great Dictator (1940)
All right, lads, time to stow the gab and turn to.โอเคเด็กเวลาที่จะ เก็บพูดเรื่องไม่มีสาระและหันไป Yellow Submarine (1968)
I'd say he's a stowaway slipped into first classเขาแอบเข้ามามั่วที่ชั้น 1 นี่ The Legend of 1900 (1998)
It is custom to bestow favors for those who... who please king.It is custom to bestow favors for those who... who please king. Anna and the King (1999)
At which time the king will bestow his royal blessing upon you and your...err...ได้เวลาแล้วที่พระราชาจพระราชทานพร ให้เป็นศิริมงคล ให้กับพระธิดา และ คุณ... Shrek 2 (2004)
Would anyone like to venture a guess... ... astowhatisinside?ไหนใครจะลองทายดุมั้ย ว่ามีอะไรอยู่ในนี้ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
And I'm not the one in Bartstown drinking every Saturday.และชั้นจะไม่เป็นหนึ่งในบาทสทาวน์ Walk the Line (2005)
Mrs Bennet, I have been bestowed by the good grace of Lady Catherine de Bourgh a parsonage of no mean size.คุณนายเบ็นเนต ผมได้รับความอุปถัมภ์จาก เลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์ก ให้ที่อยู่ซึ่งไม่ใหญ่โตนัก Pride & Prejudice (2005)
She could not have bestowed her kindness on a more grateful subject.ท่านได้ทำบุญคุณ ให้กับบ่าวที่ซื่อสัตย์ที่สุด Pride & Prejudice (2005)
We know it's been a long night, so stow your belongings and take your seats as quickly as possible, we'll be under way.ท่านผู้โดยสารค่ะ เนื่องจากไฟล์ทล่าช้า กรุณานั่งที่ เพื่อเครื่องจะได้ออกโดยเร็ว ขอบคุณค่ะ Red Eye (2005)
In preparation for landing, make sure your seat belts are fastened and your seats in the upright positions with tray tables stowed.อีกไม่นานเครื่องจะลงจอด กรุณารัดเข็มขัด กรุณาปรับเบาะให้เข้าที่ด้วยค่ะ Red Eye (2005)
Dude, stow the touchy-feely, self-help-yoga crap. It's not helping!นี่ นายไม่ได้มาขู่ หลอก หรือปลอบอะไรฉันหรอกน่า Phantom Traveler (2005)
And then, the King will bestow the ceremonial wine to the Crown Prince,หลังจากนั้น พระราชาจะมอบมงกุฎให้แก่เจ้าชาย Episode #1.3 (2006)
Now, this appears to be no more as we have a stowaway on board.เอาละ ห้ามเอาเรื่องนี้มาพูดอีก ตราบใดที่เราอยู่บนเรือลำนี้ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
That you will once again in the year to come bestow on us the rich and diverse fruits of thy realm.เราขออีกครั้งในปีที่กำลังจะมาถึง ขอท่านจงมอบ ความอุดมสมบูรณ์แก่พืชผลเรา The Wicker Man (2006)
Now bestow the tablet upon me so that I may assume command of my kingdom.Now bestow the tablet upon me... ...so that I may assume command of my kingdom. Night at the Museum (2006)
I would Iove to bestow it upon you, but we don't actually have it.I would... ...love to bestow it upon you, but we don't actually... ...have it. Night at the Museum (2006)
This is Barstow all over again.นี่คือบราสโทว์ อีกแล้ว Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
I'm sure the johns up in Boystown are loving that Duran Duran look.ต้องชอบทรงดูแรนดูแรนนี่แน่ Left Turn Ahead (2007)
Well,then,you've seen the,uh, The stow 'n go seating system,right?คุณเห็นเบาะนั่งพับได้นี่แล้วใช่มั้ย An Inconvenient Lie (2007)
Secure provisions and stow the cargo.ในท้องทะเลที่มีปีศาจตนหนึ่ง Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
I stowed them both in the travel case, as instructed.ผมเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทาง ตามที่บอกแล้ว National Treasure: Book of Secrets (2007)
AII right, I'II catch the bus from Primm and meet you in Barstow.ตกลง,ฉันจะขึ้นรถบัสจากPrimm และไปพบคุณที่ Barstow Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
The parachute will bestow the blessing of the wedding upon he who catches it!ร่มชูชีพอันนี้จะมอบพรด้านการแต่งงานให้แก่คนที่คว้ามันไปได้ We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
This is the same helplessness you've bestowed onto others.- นี่มันก็เหมือน ๆ กับไร้น้ำใจ - ช่วยด้วย! แบบที่คุณมอบให้คนอื่น Saw V (2008)
Alright, stow it, stow it.เอาละ พอกันได้แล้ว 100 Million BC (2008)
Gonna pull the van around so we can stow these guys.เดี๋ยวจะไปเลื่อนรถมา จะได้เก็บสองคนนี้ได้ Chuck Versus the Cougars (2008)
come on,can we stow the couples therapy,huh?ไม่เอาน่า อย่ามัวมานั่งบำบัดชีวิตคู่กันอยู่เลย Wishful Thinking (2008)
3-29-77, johnstown, west virginia.29 มีนาคม 1977 จอห์สทาวน์ เวสท์เวอร์จิเนีย The Legend (2008)
First we have to thank the vampire for the gifts that he's bestowed upon us.ความเหงามันฟ้องที่ดวงตาของเธอ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของเธอไป นี่คุณขายแอมเวย์ใช่ป่ะ? Plaisir d'amour (2008)
Stumbled out in front of the crosstown bus as it was leaving the stop.หกล้มตรงหน้ารถบัส(ขนส่งระหว่างเมือง)ที่กำลังจะออกจากป้าย Page Turner (2008)
Talk to Reggie Mastow.I insist on it. Power Trip (2008)
Detective Mastow contacted you?He said I assaulted him? Power Trip (2008)
And all I'm saying is I've seen Mastow.Miss Duquesne. Power Trip (2008)
Reggie Mastow.I'm sorry. Power Trip (2008)
Detective Mastow's methods may be wrong, but I think he may be right abouyou.back to back. Can anyone vouch for that? Power Trip (2008)
Reggie Mastow.Look, guys, Power Trip (2008)
Well, crosstown traffic killed me.- ผมต้องฝ่ารถติดข้ามเมืองมานะ Back in Business (2008)
- A true monarch bestows favors.\ความจริงที่ฉันเป็นที่ชื่นชอบของราชวงศ์กษัติย์ The Serena Also Rises (2008)
We have stowaways on board.เรามีเชลยหลบหนี Destroy Malevolence (2008)
Find the stowaway and bring them to me.ค้นหาพวกหลบหนี และนำมันมาให้ข้า Destroy Malevolence (2008)
The reason I bestowed such a crucial position upon you... is because something else requires my attention.เหตุผลที่ข้าให้ตำแหน่งสำคัญนี้กับเจ้า... ก็เพราะว่ามีเรื่องอื่นที่ข้าต้องดูแล The Kingdom of the Winds (2008)
Bestow this sword to Baegeuk, and tell him about its legacy.สละดาบนี้ให้แบกิอุค แล้วบอกว่าท่านได้รับสืบทอดมา The Kingdom of the Winds (2008)
Don't you realize bestowing them your head... would only mean power and riches for me?ท่านคิดจะก้มหัวให้พวกมันอย่างนั้นรึ The Kingdom of the Winds (2008)
The Moon Princess unleashed the power bestowed upon her and cast a terrifying curse over them all...เจ้าหญิงจันทราละทิ้งพลังที่เธอได้รับมา และโยนคำสาปที่น่าหวาดหวั่น สู่พวกเขาทั้งหมด The Secret of Moonacre (2008)
The favor he would bestow upon us... I mean upon you, if he liked you.ความอุปถัมภ์ที่พระองค์จะทรงมอบให้เรา จะแสดงถึงว่าพระองค์ทรงโปรดเจ้า The Other Boleyn Girl (2008)
And as I once read on a wall, in a truck stop bathroom in Barstow,ผมเคยอ่านเจอที่ข้างฝาห้องน้ำ ในที่จอดพักรถบรรทุก The Love Guru (2008)
Bestow my armor upon this young manเอาเกราะของข้ามาให้หนุ่มน้อยผู้นี้ Three Kingdoms (2008)
I hereby further bestow upon General Zilong The title Chief Vanguardข้าขอแต่งตั้งให้ขุยพลจูล่ง เป็นแม่ทัพหน้า Three Kingdoms (2008)
I shall request His Majesty to bestow an honorable title on youข้าจะขอให้จักรพรรดิ์เลื่อนบรรดาศักดิ์ให้ท่าน Three Kingdoms (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทูนหัว    [V] give, See also: bestow, grant, present, Example: ถ้าท่านต้องประสงค์บุตรีของเกล้ากระผม เกล้ากระผมก็จะทูนหัวให้, Thai definition: ยกให้หรือมอบให้ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งยวด
อำนวย    [V] give, See also: produce, afford, accord, bestow, grant, permit, Syn. อวย, ให้, Example: พ่อแม่มุ่งหวังให้ลูกเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวย
มอบให้    [V] give, See also: bestow, grant, hand out, Syn. ให้, สละให้, ส่งให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้, Example: ข้าพเจ้านำหนังสือจำนวน 5,000 เล่มมามอบให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียน, Thai definition: สละให้หรือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ผู้อื่น
มอบ    [V] give, See also: bestow, grant, hand out, Syn. ให้, ส่งให้, ส่งมอบ, ยกให้, มอบให้, Example: นักโบราณคดีได้มอบทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งมีมากมายมหาศาลให้กับทางราชการ, Thai definition: สละให้หรือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
ปูนบำเหน็จ    [V] reward (with a gift), See also: give, distribute, allot, bestow, mete, Syn. ให้รางวัล, Example: รัฐบาลได้ปูนบำเหน็จให้เขาในฐานะที่ปฏิบัติงานได้ผล
ให้รางวัล [V] reward (with a gift), See also: give, distribute, allot, bestow, mete, Syn. ปูนบำเหน็จ, Example: รัฐบาลให้รางวัลแก่คณะของเขา ในฐานะที่ปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จเกินคาด, Thai definition: ให้สิ่งของโดยความชอบหรือเพื่อเป็นสินน้ำใจเป็นต้น
เอื้ออำนวย [V] provide, See also: bestow, give, accord, grant, impart, Syn. อำนวย, ให้, Example: เจ้าหน้าที่เอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างให้แก่คณะสำรวจอย่างเต็มใจ, Thai definition: เอาใจใส่ให้, มีน้ำใจให้
ยก    [V] contribute, See also: devote, give, grant, bestow, confer, endow, donate, Syn. มอบ, ให้, Example: บริษัทเอกชนยกที่ดินให้รัฐบาล
ประทาน    [V] grant, See also: give, offer, confer, bestow, Syn. ให้, แจก, มอบให้, ยื่นให้, Example: เจ้าชายทรงประทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันหมากรุกในครั้งนี้, Notes: (ราชา)
ประสาท    [V] give, See also: be pleased to give, bestow, confer, grant, Syn. ยื่นให้, มอบให้, ยินดีให้, โปรดให้, Example: อธิการบดีประสาทปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีนี้
ประสิทธิ์ประสาท    [V] bestow, See also: endow, give, Example: วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับนักศึกษามากมาย, Thai definition: อำนวยความสำเร็จให้เกิดมีขึ้น
ประสาทพร    [V] bless, See also: wish, bestow a blessing on, Syn. ให้ศีลให้พร, ให้พร, อวยพร, Example: พระกำลังประสาทพรให้คู่บ่าวสาว
ประสาทปริญญา    [V] bestow a degree, See also: confer a degree, Syn. มอบปริญญา, ให้ปริญญา, Example: อธิการบดีกำลังประสาทปริญญาบัตรที่หอประชุมใหญ่
ทูลเกล้าฯ ถวาย    [V] present, See also: offer, dedicate, consecrate, give, bestow, confer, Syn. ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย, Thai definition: ถวาย (ใช้แก่ของที่ยกได้ที่ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระบรมราชกุมารี), Notes: (ราชา)
อวย    [V] grant, See also: give, permit, bestow, yield, consent, Syn. อนุญาต, ยอม
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย    [V] present, See also: offer, dedicate, consecrate, give, bestow, confer, Syn. ทูลเกล้าฯ ถวาย, Ant. พระราชทาน, รับพระราชทาน, Thai definition: ถวาย (ใช้แก่ของที่ยกได้ที่ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระบรมราชกุมารี), Notes: (ราชา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
ให้รางวัล[v. exp.] (hai rāngwan) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; mete   FR: récompenser
มอบ[v.] (møp) EN: award ; give ; confer ; grant ; bestow   FR: conférer ; décerner ; attribuer ; délivrer ; remettre
มอบให้[v. exp.] (møp hai) EN: give ; bestow ; grant ; hand out   FR: attribuer ; conférer
ประสาท[v.] (prasāt) EN: give ; bestow ; confer   FR: offrir ; conférer ; décerner ; octroyer
ประสาทปริญญา[v. exp.] (prasāt parinyā) EN: bestow a degree ; confer a degree   FR: octroyer un titre
ประสาทพร[v. exp.] (prasāt phøn) EN: bless ; wish ; bestow a blessing on   FR: bénir
ประสิทธิ์ประสาท[v.] (prasitprasāt) EN: bestow ; endow ; give   
ประทาน[v.] (prathān) EN: give ; confer ; bestow   FR: donner ; accorder ; octroyer
ปูนบำเหน็จ[v. exp.] (pūn bamnet) EN: reward ; give ; distribute ; allot ; bestow ; mete   FR: récompenser
อวย[v.] (ūay) EN: give ; yield ; grant ; tender ; bestow ; consent ; accomodate oneself   FR: donner ; fournir ; prêter ; offrir ; souhaiter

CMU English Pronouncing Dictionary
STOW    S T OW1
STOWE    S T OW1
MOSTOW    M AA1 S T AW0
RISTOW    R IH1 S T OW0
BASTOW    B AE1 S T OW0
BESTOW    B AH0 S T OW1
STOWER    S T OW1 ER0
STOWED    S T OW1 D
STOWELL    S T AA1 W EH0 L
BESTOWS    B AH0 S T OW1 Z
STOWERS    S T OW1 ER0 Z
BARSTOW    B AA1 R S T OW2
BRISTOW    B R IH1 S T OW0
BESTOWED    B AH0 S T OW1 D
LORDSTOWN    L AO1 R D Z T AW2 N
ADAMSTOWN    AE1 D AH0 M S T AW2 N
JONESTOWN    JH OW1 N Z T AW0 N
JOHNSTOWN    JH AA1 N Z T AW2 N
JAMESTOWN    JH EY1 M Z T AW2 N
BESTOWING    B AH0 S T OW1 IH0 NG
CROSSTOWN    K R AO1 S T AW2 N
BEARDSTOWN    B IH1 R D S T AW2 N
YOUNGSTOWN    Y AH1 NG Z T AW2 N
PRESTOWITZ    P R EH1 S T AH0 W IH2 T S
HAGERSTOWN    HH EY1 G ER0 Z T AW2 N
MORRISTOWN    M AO1 R AH0 S T AW2 N
MOORESTOWN    M AO1 R Z T AW2 N
CHARLESTOWN    CH AA1 R L Z T AW2 N
CHARLESTOWN    CH AA1 R AH0 L Z T AW2 N
CHROSTOWSKI    K R AH0 S T AO1 F S K IY0
COOPERSTOWN    K UW1 P ER0 Z T AW2 N
ZAWISTOWSKI    Z AA0 V AH0 S T AO1 F S K IY0
WILLIAMSTOWN    W IH1 L Y AH0 M S T AW2 N
SHIREMANSTOWN    SH AY1 R M AH0 N Z T AW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stow    (v) (s t ou1)
stows    (v) (s t ou1 z)
bestow    (v) (b i1 s t ou1)
stowed    (v) (s t ou1 d)
bestows    (v) (b i1 s t ou1 z)
stowing    (v) (s t ou1 i ng)
Chepstow    (n) (ch e1 p s t ou)
bestowal    (n) (b i1 s t ou1 @ l)
bestowed    (v) (b i1 s t ou1 d)
stowaway    (n) (s t ou1 @ w ei)
bestowals    (n) (b i1 s t ou1 @ l z)
bestowing    (v) (b i1 s t ou1 i ng)
stowaways    (n) (s t ou1 @ w ei z)
Felixstowe    (n) (f ii1 l i k s t ou)
Stowmarket    (n) (s t ou1 m aa k i t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschenk {n} | Geschenke {pl}bestowment | bestowments [Add to Longdo]
Ladung {f}; Stauung {f} | Ladungen {pl}; Stauungen {pl}stowage | stowages [Add to Longdo]
Passagier {m}; Reisender {m} | Passagiere {pl} | blinder Passagier; versteckter Passagier | blinde Passagiere; versteckte Passagierepassenger | passengers | stowaway; bilker | stowaways [Add to Longdo]
Schenkung {f} | Schenkungen {pl}bestowal | bestowals [Add to Longdo]
Stauraum {m} [naut.]stowage [Add to Longdo]
Stauung {f}actual stowage [Add to Longdo]
Verleiher {m} | Verleiher {pl}bestower | bestowers [Add to Longdo]
Verleihung {f}bestowal [Add to Longdo]
nichtsdestoweniger; nichtsdestotrotz {adv}nevertheless [Add to Longdo]
verdrücken | verdrückend | verdrückt | verdrückt | verdrückteto stow away | stowing away | stowed away | stows away | stowed away [Add to Longdo]
verleihen (Preis; Titel)to bestow [Add to Longdo]
verstauen; stauento stow [Add to Longdo]
Er ist ein blinder Passagier.He is a stowaway. [Add to Longdo]
Halt's Maul!Stow it! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下賜[かし, kashi] (n,vs) grant; bestowal; giving something to someone of low social standing (by a person of very high social standing) [Add to Longdo]
給う;賜う[たまう, tamau] (v5u) (1) (arch) to receive; (2) to grant; to bestow; to award; (3) (male) semi-polite or endearing auxiliary verb indicating reception by the speaker (suffixed to the -masu stem of another verb) [Add to Longdo]
恵与[けいよ, keiyo] (n,vs) presentation; giving; bestowing [Add to Longdo]
幸御魂;幸魂[さきみたま, sakimitama] (n) god who bestows happiness upon people [Add to Longdo]
仕舞い込む;しまい込む[しまいこむ, shimaikomu] (v5m,vt) to put away; to stow away; to tuck away; to hoard [Add to Longdo]
賜る;賜わる;給わる[たまわる, tamawaru] (v5r,vt) (1) (hum) to be given; to be granted; to be honored with; to be honoured with; (2) (hon) to give; to bestow; to confer; to honor; to honour [Add to Longdo]
[しゃく;さく(ok), shaku ; saku (ok)] (n) (1) jue (ancient 3-legged Chinese wine pitcher, usu. made of bronze); (2) peerage (hereditary title bestowed by the emperor) [Add to Longdo]
授章[じゅしょう, jushou] (n,vs) (See 受章) bestowing a decoration or order [Add to Longdo]
収納[しゅうのう, shuunou] (n,vs) crop; harvest; receipts; putting or stowing away; (P) [Add to Longdo]
女院[にょういん;にょいん, nyouin ; nyoin] (n) (hon) (See 院) woman bestowed with the title "in" (usu. the empress, imperial princesses, etc.) [Add to Longdo]
乗り移す[のりうつす, noriutsusu] (v5s) to transfer (a stowaway) [Add to Longdo]
積み込む[つみこむ, tsumikomu] (v5m,vt) to load (with goods, cargo); to put on board; to stow aboard; (P) [Add to Longdo]
茶名[ちゃめい, chamei] (n) tea name (name bestowed upon a tea ceremony practitioner) [Add to Longdo]
底積み[そこづみ, sokodumi] (n) stowage at the bottom; goods stowed at the bottom [Add to Longdo]
二十日正月[はつかしょうがつ, hatsukashougatsu] (n) twentieth day of the first month (end of New Year celebrations, upon which remaining New Year's food is eaten, decorations are stowed away, etc.) [Add to Longdo]
拝領[はいりょう, hairyou] (n,vs) receiving (from a superior); bestowed [Add to Longdo]
被く[かずく;かづく, kazuku ; kaduku] (v5k) (1) (uk) (arch) to wear on the head; (2) to have cloth, clothing, etc. bestowed upon one by their lord or master; to wear such cloth on the left shoulder; (3) to be injured [Add to Longdo]
付与[ふよ, fuyo] (n,vs) grant; allowance; endowment; bestowal; assignment; conferment; (P) [Add to Longdo]
偏諱を賜う[へんきをたまう, henkiwotamau] (exp,v5u) (arch) (of a nobleperson) to bestow one of the kanji in one's name upon someone (e.g. a meritorious retainer, a boy coming of age, etc.) [Add to Longdo]
法眼[ほうげん, hougen] (n) (1) {Buddh} (See 五眼) the dharma eye; (2) (abbr) second highest priestly rank in Buddhism; (3) (arch) title bestowed upon doctors, etc. [Add to Longdo]
密航者[みっこうしゃ, mikkousha] (n) a stowaway [Add to Longdo]
与える[あたえる, ataeru] (v1,vt) (1) to give (esp. to someone of lower status); to bestow; to grant; to confer; to present; to award; (2) to provide; to afford; to offer; to supply; (3) to assign; (4) to cause; (5) {comp} to pass (a variable to a function); (P) [Add to Longdo]
様様;様々[さまさま, samasama] (suf) (1) our gracious (Queen); honorific that attaches to name of a person or thing that has bestowed grace or favour upon you; (n) (2) agreeable condition [Add to Longdo]
利生[りしょう, rishou] (n) (obsc) {Buddh} blessings bestowed by the Buddha on all living creatures [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偷渡[tōu dù, ㄊㄡ ㄉㄨˋ, ] to stowaway (on a ship); to steal across the international border; to run a blockade [Add to Longdo]
偷渡者[tōu dù zhě, ㄊㄡ ㄉㄨˋ ㄓㄜˇ, ] a stowaway (on a ship) [Add to Longdo]
[huán, ㄏㄨㄢˊ, ] place where supreme bestows books [Add to Longdo]
宗圣侯[Zōng shèng hóu, ㄗㄨㄥ ㄕㄥˋ ㄏㄡˊ, / ] hereditary title bestowed on Confucius' descendants [Add to Longdo]
宗圣公[Zōng Shèng gōng, ㄗㄨㄥ ㄕㄥˋ ㄍㄨㄥ, / ] hereditary title bestowed on Confucius' descendants [Add to Longdo]
恩慈[ēn cí, ㄣ ㄘˊ, ] bestowed kindness [Add to Longdo]
衍圣公[Yǎn shèng gōng, ㄧㄢˇ ㄕㄥˋ ㄍㄨㄥ, / ] hereditary title bestowed on Confucius' descendants [Add to Longdo]
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, / ] bestow; confer [Add to Longdo]
[zhōu, ㄓㄡ, / ] bestow alms [Add to Longdo]
[zhōu, ㄓㄡ, / ] to give to the needy; to bestow alms; charity [Add to Longdo]
赒人[zhōu rén, ㄓㄡ ㄖㄣˊ, / ] to help the needy; to bestow alms; charity [Add to Longdo]
[lài, ㄌㄞˋ, / ] bestow; confer [Add to Longdo]
[cì, ㄘˋ, / ] confer; bestow; grant [Add to Longdo]
赐予[cì yǔ, ㄘˋ ㄩˇ, / ] to grant; to bestow [Add to Longdo]
赐给[cì gěi, ㄘˋ ㄍㄟˇ, / ] to bestow; to give [Add to Longdo]
赐与[cì yǔ, ㄘˋ ㄩˇ, / ] to grant; to bestow; variant of 賜予|赐予 [Add to Longdo]
[shǎng, ㄕㄤˇ, / ] to bestow (a reward); to give (to an inferior); to hand down; a reward (bestowed by a superior); to appreciate (beauty) [Add to Longdo]
赏赐[shǎng cì, ㄕㄤˇ ㄘˋ, / ] to bestow; to confer (a reward for service); a reward [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, / ] poetic essay; taxation; bestow on; endow with [Add to Longdo]
赋予[fù yǔ, ㄈㄨˋ ㄩˇ, / ] to assign; to entrust (a task); to give; to bestow [Add to Longdo]
金斯敦[jīn sī dūn, ㄐㄧㄣ ㄙ ㄉㄨㄣ, ] Kingstown (capital of Saint Vincent and the Grenadines) [Add to Longdo]
颁赏[bān shǎng, ㄅㄢ ㄕㄤˇ, / ] to bestow a prize or reward; an award [Add to Longdo]
[lái, ㄌㄞˊ, ] to confer; to bestow on an inferior; to reward [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top