Search result for

stores

(43 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stores-, *stores*, store
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stores[N] เสบียง, See also: เครื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็น, Syn. commissariate, reserves, supplies

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stores, Retailร้านค้าปลีก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stores them someplace off the grid.โกดังเก็บของบางแห่ง ไม่มีลวดหนาม Pilot (2008)
There are some supplies left in the palace stores.มีเสบียงบางส่วนที่เก็บไว้ในปราสาท The Labyrinth of Gedref (2008)
Not even used book stores carry these ones!ในร้านหนังสือก็ไม่มีพวกนี้ Heartbreak Library (2008)
Now there's these junk stores and these vendors and these big signs and overhead construction cranes and all this...เดี๋ยวนี้มีแต่ร้านรวงเต็มไปหมด และป้ายโฆษณาเกลื่อนเมือง และมีแต่สร้างตึกสูงตะหง่าน เครนเอยและอีกมาก Fighting (2009)
Do you find yourself constantly drawn toward stores?คุณติดเดินห้างใช่หรือไม่ Confessions of a Shopaholic (2009)
Probably paid half what you paid, not that they often shop at thrift stores.อาจจะซื้อราคาครึ่งนึง คุณละ ไม่ใช่นะ พวกเขาชอบซื้อของโจร Confessions of a Shopaholic (2009)
I bought your magazine this morning and have already told three stores where to stick their credit cards."ฉันซื้อนิตยสารของคุณ เมื่อเช้านี้ บอกกับ 3 ร้านให้เก็บบัตรเครดิต Confessions of a Shopaholic (2009)
I mean, stores are put there to enjoy.ฉันว่า ร้านค้ามีวไห้เราเพลิดเพลิน Confessions of a Shopaholic (2009)
He tried to sell it to health food stores in the area up there.พยายามส่งขายตามร้านขายยาและอาหารสุขภาพ แถวๆ นั้น Duplicity (2009)
Three stores I've been to so far, and not one of them have it in stock.พวกเขามีมีผ้าอ้อม สำหรับทารกแรกเกิดขายงั้นเหรอ Phoenix (2009)
Focus on the high-end department stores.พุ่งเป้าไปที่ศูนย์การค้าหรูๆ พวกเขาเล็งเอาไว้ Bloodline (2009)
They sell them at club stores.พวกนั้นขายอยู่ที่นั่น Nothing But the Blood (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
storesAre there any stores with "going out of business" sales?
storesAre the stores closed on Sunday in England?
storesDepartment stores sell numerous things.
storesDo you know of any inexpensive stores?
storesEventually it was decided that the stores be equipped with surveillance cameras.
storesI don't really like the stores there.
storesI get most things at the stores.
storesI inquired about the book in many stores.
storesI like shopping in used-book stores and in used-clothing shops.
storesMany high school students hang around at book stores reading comics.
storesMom-and-pop stores will turn a profit in the new fiscal year.
storesSave energy by abolishing the convenience stores' 24-hour-a-day trading!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้านรวง[N] shops, See also: stores, Syn. ร้าน, Example: ก่อนถึงถนนใหญ่จะเป็นห้องแถวและร้านรวงต่างๆ, Count unit: ร้าน, Thai definition: ร้านค้าที่รวมอยู่เป็นกลุ่ม
ห้างร้าน[N] shops, See also: stores, Syn. ร้านค้า, ร้านรวง, Example: ถนนเยาวราชเต็มไปด้วยห้างร้านมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้างร้าน[n.] (hāngrān) EN: shops ; stores   FR: boutique [f] ; échoppe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STORES    S T AO1 R Z
STORES'    S T AO1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stores    (v) (s t oo1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンビニスト[, konbinisuto] (n) (sl) someone who frequents convenience stores (wasei [Add to Longdo]
スイカ[, suika] (n) (See パスモ) Suica (rechargeable prepaid IC card that can be used as a train pass in the greater Tokyo, Osaka and Sendai regions and also as electric money in some stores) [Add to Longdo]
パスモ[, pasumo] (n) (See スイカ) PASMO (rechargeable prepaid IC card that can be used as a train and bus ticket in the greater Tokyo region and also as electric money in some stores) [Add to Longdo]
軍需[ぐんじゅ, gunju] (n) munitions; military stores; (P) [Add to Longdo]
軍需品[ぐんじゅひん, gunjuhin] (n) munitions; military stores [Add to Longdo]
軍用品[ぐんようひん, gunyouhin] (n) military stores; munitions of war [Add to Longdo]
市販[しはん, shihan] (n,vs) (1) selling on the market (in the marketplace, in stores, etc.); making something commercially available; (adj-no) (2) commercial (e.g. software); over-the-counter; off-the-shelf; store-bought; (P) [Add to Longdo]
収納代行サービス[しゅうのうだいこうサービス, shuunoudaikou sa-bisu] (n) receiving agent services; over the counter payment accepted through convenience stores [Add to Longdo]
占地;湿地[しめじ;シメジ, shimeji ; shimeji] (n) (1) (uk) (See 本占地) Lyophyllum shimeji (species of edible mushroom); (2) (See 平茸) euagaric fungus (in grocery stores, usu. refers to cultivated field mushrooms, etc.) [Add to Longdo]
大店法[だいてんほう, daitenhou] (n) (abbr) (See 大規模小売店舗立地法・だいきぼこうりてんぽりっちほう) Large-scale Retail Stores Law [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヒステリシス[ひすてりしす, hisuterishisu] historesis, hysteresis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top