ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stores

S T AO1 R Z   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stores-, *stores*, store
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stores[N] เสบียง, See also: เครื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็น, Syn. commissariate, reserves, supplies

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stores, Retailร้านค้าปลีก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sheriff murdered, crops burned stores looted, people stampeded and cattle raped!นายอำเภอถูกฆ่า, นาถูกเผา... ...ร้านค้าถูกปล้น, คนหนึพล่าน... ...วัวควายถูกข่มขืน Blazing Saddles (1974)
Our other stores--ร้านอื่นของเรา Oh, God! (1977)
...at fine stores everywhere. Batteries not included.ตามร้านค้าทั่วไป ไม่รวมแบตเตอรี่ครับ *batteries not included (1987)
- It's a comic book... - See, there's a computer chip inside,... ..which stores the choices.There's a computer chip inside which stores the choices. Big (1988)
A merchant owns two stores.พ่อค้าเป็นเจ้าของร้านค้าสองร้าน. Cinema Paradiso (1988)
And what I do, right, is I go downtown to carpet stores and I walk into the place and I say: "Hi.ผมไปร้านขายพรม ผมเดินเข้าไปและบอกว่า Punchline (1988)
-No more liquor stores?ไม่มีร้านเหล้ามากขึ้นหรือไม่ Pulp Fiction (1994)
Yeah, no more liquor stores.ใช่ไม่มากร้านเหล้า Pulp Fiction (1994)
Besides, it ain't the giggle it used to be. There's too many foreigners own liquor stores.นอกจากนี้ยังไม่ได้ขำที่มันเคยเป็น มีชาวต่างชาติมากเกินไปร้านเหล้าของตัวเองเป็น Pulp Fiction (1994)
Bars, liquor stores, gas stations; you get your head blown off sticking' up one of them.บาร์ร้านสุรา สถานีบริการน้ำมัน; คุณจะได้รับหัวของคุณพัดออกจาก stickin 'ขึ้นหนึ่งของพวกเขา Pulp Fiction (1994)
Police believe the riots began... because the stores could not meet the demand... for advance orders of Sutter Cane's latest novel...ตำรวจเชื่อว่าความโกลาหลเกิดขึ้น เพราะร้านหนังสือไม่สามารถสนองความต้องการ ในการสั่งจองล่วงหน้า นิยายเรื่องล่าสุดของ ซัทเตอร์ เคน In the Mouth of Madness (1994)
In related news, there were eighteen other stores...ข่าวต่อไปนะคะ ร้านต่างๆกว่าสิบแปดร้านย่ายชานเมือง... In the Mouth of Madness (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
storesAre there any stores with "going out of business" sales?
storesAre the stores closed on Sunday in England?
storesDepartment stores sell numerous things.
storesDo you know of any inexpensive stores?
storesEventually it was decided that the stores be equipped with surveillance cameras.
storesI don't really like the stores there.
storesI get most things at the stores.
storesI inquired about the book in many stores.
storesI like shopping in used-book stores and in used-clothing shops.
storesMany high school students hang around at book stores reading comics.
storesMom-and-pop stores will turn a profit in the new fiscal year.
storesSave energy by abolishing the convenience stores' 24-hour-a-day trading!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้านรวง[N] shops, See also: stores, Syn. ร้าน, Example: ก่อนถึงถนนใหญ่จะเป็นห้องแถวและร้านรวงต่างๆ, Count unit: ร้าน, Thai definition: ร้านค้าที่รวมอยู่เป็นกลุ่ม
ห้างร้าน[N] shops, See also: stores, Syn. ร้านค้า, ร้านรวง, Example: ถนนเยาวราชเต็มไปด้วยห้างร้านมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้างร้าน[n.] (hāngrān) EN: shops ; stores   FR: boutique [f] ; échoppe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STORES    S T AO1 R Z
STORES'    S T AO1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stores    (v) stˈɔːz (s t oo1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンビニスト[, konbinisuto] (n) (sl) someone who frequents convenience stores (wasei [Add to Longdo]
スイカ[, suika] (n) (See パスモ) Suica (rechargeable prepaid IC card that can be used as a train pass in the greater Tokyo, Osaka and Sendai regions and also as electric money in some stores) [Add to Longdo]
パスモ[, pasumo] (n) (See スイカ) PASMO (rechargeable prepaid IC card that can be used as a train and bus ticket in the greater Tokyo region and also as electric money in some stores) [Add to Longdo]
軍需[ぐんじゅ, gunju] (n) munitions; military stores; (P) [Add to Longdo]
軍需品[ぐんじゅひん, gunjuhin] (n) munitions; military stores [Add to Longdo]
軍用品[ぐんようひん, gunyouhin] (n) military stores; munitions of war [Add to Longdo]
市販[しはん, shihan] (n,vs) (1) selling on the market (in the marketplace, in stores, etc.); making something commercially available; (adj-no) (2) commercial (e.g. software); over-the-counter; off-the-shelf; store-bought; (P) [Add to Longdo]
収納代行サービス[しゅうのうだいこうサービス, shuunoudaikou sa-bisu] (n) receiving agent services; over the counter payment accepted through convenience stores [Add to Longdo]
占地;湿地[しめじ;シメジ, shimeji ; shimeji] (n) (1) (uk) (See 本占地) Lyophyllum shimeji (species of edible mushroom); (2) (See 平茸) euagaric fungus (in grocery stores, usu. refers to cultivated field mushrooms, etc.) [Add to Longdo]
大店法[だいてんほう, daitenhou] (n) (abbr) (See 大規模小売店舗立地法・だいきぼこうりてんぽりっちほう) Large-scale Retail Stores Law [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヒステリシス[ひすてりしす, hisuterishisu] historesis, hysteresis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top