Search result for

stole

(71 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stole-, *stole*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stole[N] ผ้าคลุมไหล่สำหรับผู้หญิง, Syn. muffler, scarf, shawl
stole[N] ผ้าคลุมไหล่ของบาทหลวง, Syn. tippet
stole[N] กระโปรงยาวของผู้หญิงโรมันโบราณ, Syn. Roman robe
stole[VI] กริยาช่องที่ 2 ของ steal
stole[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ steal
stolen[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ steal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stole(สโทล) n. ผ้าคลุมไหล่ของผู้หญิง (ทำด้วยผ้าขนสัตว์หรือสิ่งทออื่น) ,ผ้าคลุมไหล่ของบาทหลวงในขณะประกอบพิธี,ผ้าคลุมยาว vi,vt.. กริยาช่อง 2 ของ steal
stolen(สโท'เลิน) vi,vt. กริยาช่อง 3 ของ steal
diastole(ไดแอส'ทะลี) n. การขยายตัวตามปกติของหัวใจ
systole(ซิส' ทะลี) n. การบีบตัวหรือระยะบีบตัวของหัวใจ โดยเฉพาะห้องปลายหัวใจ. -sytolic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
stole(vt) pt ของ steal
stolen(vt) pp ของ steal

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stolen propertyของโจร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dan stole your best friend. Now you can steal his.แดนขโมยเพื่อนซี้ของเธอ ตอนนี้ ตาเธอแล้ว Chuck in Real Life (2008)
You know that I stole a car when I was a teenager.คุณรู้ว่าผมเคยขโมยรถตอนเป็นวัยรุ่น Lucky Thirteen (2008)
You stole her identity.คุณขโมยหมายเลขประชาชนเธอ Emancipation (2008)
{\pos(194,215)}On a video game you stole from the pediatric ward?ในวิดิโอเกมส์ที่ขโมยมาจากแผนกกุมารแพทย์? Dying Changes Everything (2008)
- Stole the Niners' M4s.- ขโมยปืน M4 ของไนเนอร์ Pilot (2008)
Stole our M4s. We need you.ขโมย M4 ของเราไป พวกเราต้องการนาย Pilot (2008)
- She's stolen your heart, has she? - Yeah, something like that.เธอขโมยหัวใจมีงแล้วใช่ไหม อือ คล้ายๆ อย่างนั้นแหละ Episode #1.5 (2008)
Jedi Master Kit Fisto has traced the stolen ship to a remote system, hoping to recapture Gunray and return him to justice.อาจารย์เจไดคิต ฟิสโตได้ตามรอยยานที่ถูกขโมย ไปยังระบบดาวห่างไกล โดยหวังที่จะจับกุมกันเรย์และส่งตัวเขา กลับสู่กระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง Lair of Grievous (2008)
I have tracked the location of our stolen ship to the Vassek system.ข้าแกะรอยยานลำที่ถูกขโมยไป จนมาถึงระบบดาววาสเซ็ก Lair of Grievous (2008)
Gunray and his accomplices stole a Republic ship to make their getawayกันเรย์และผู้สมรู้ร่วมคิด ได้ขโมยยานสาธารณรัฐเพื่อหลบหนี Cloak of Darkness (2008)
You stole from me and from friends of mine.คุณขโมยจากผม และจากเพื่อนของผม The Bank Job (2008)
Just a couple of things from what you've stolen.ก็แค่ของสองสิ่งที่พวกแกขโมยไป The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stoleAdvance to third on a stolen base.
stoleA group of gangsters stole money.
stoleAll of the money in the cupboard was stolen.
stoleAn icy chill stole into the car.
stoleA number of books were stolen.
stoleBurglars broke into our apartment and stole my wife's fur coat.
stoleHe accused me of having stolen his watch.
stoleHe admitted that he had stolen the treasure.
stoleHe admitted that stole the gold.
stoleHe denied having stolen the money.
stoleHe had his car stolen in broad daylight.
stoleHe had his car stolen in that parking lot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของโจร[N] steal, See also: stolen goods, Syn. ของร้อน, Example: การรับซื้อของโจรนั้นผิดกฎหมาย, Thai definition: สิ่งของที่ถูกโจรกรรมมา
ของร้อน[N] stolen article, See also: suspected article, Syn. ของโจร, ของเถื่อน, Example: นาฬิกาเรือนนี้เป็นของร้อน, Thai definition: ของที่มีผู้ขโมยเขาเอามาฝากไว้หรือจำหน่ายให้ ถ้ารับเอาไว้จะทำให้เดือดร้อน, ของที่ผิดกฎหมาย ถ้ามีไว้ในครอบครองจะทำให้เดือดร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรับของโจร[n. exp.] (kān rap khøngjōn) EN: receiving stolen goods   
ของโจร[n. exp.] (khøng jōn) EN: stolen goods   
ของกลาง[n.] (khøngklāng) EN: property in dispute ; common property in dispute ; stolen property ; corpus deficit   
เงินร้อน[n. exp.] (ngoen røn) EN: stolen money   
ปะ[v.] (pa) EN: repair ; patch up ; mend   FR: rapiécer ; rafistoler ; racommoder ; repriser ; réparer ; rapetasser (fam.)
ปืน[n.] (peūn) EN: gun ; firearm ; rifle   FR: arme [f] ; revolver [m] ; fusil [m] ; pistolet [m] ; arme à feu [f]
ปืนพก[n.] (peūnphok) EN: pistol ; revolver   FR: pistolet [m] ; revolver [m]
ปืนสั้น [n.] (peūnsan) EN: pistol ; revolver   FR: pistolet [m] ; revolver [m]
ปืนสัญญาณ[n. exp.] (peūn sanyān) EN: flare pistol ; signal pistol   FR: pistolet d'alarme [m] ; revolver d'alarme [m]
พ่นสี[v. exp.] (phon sī) EN: spray-paint ; paint   FR: peindre au pistolet ; peindre à la bombe

CMU English Pronouncing Dictionary
STOLE    S T OW1 L
STOLEN    S T OW1 L AH0 N
STOLER    S T OW1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stole    (v) (s t ou1 l)
stolen    (v) (s t ou1 l @ n)
stoles    (n) (s t ou1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストール[, suto-ru] (n) (1) stole (scarf); (2) stall (of an engine or aircraft); (P) [Add to Longdo]
ストールン[, suto-run] (adj-f) stolen [Add to Longdo]
牙保[がほ, gaho] (n) brokerage; mediation; fencing (of stolen goods) [Add to Longdo]
拡張期[かくちょうき, kakuchouki] (n) diastole [Add to Longdo]
巻き物;巻物;巻きもの[まきもの, makimono] (n) (1) (usu. 巻(き)物) scroll; rolled book; makimono; (2) (usu. 巻きもの) scarf; muffler; stole; (3) (usu. 巻きもの) (See 巻き寿司・まきずし) sushi made rolled in nori seaweed with a core of filling [Add to Longdo]
袈裟[けさ, kesa] (n) (1) {Buddh} kasaya (monk's stole); (2) (abbr) (See 袈裟懸け) wearing an article of clothing in the same manner as a kasaya (i.e. draped over one shoulder) [Add to Longdo]
系図買い;窩主買い;窩主買(io)[けいずかい, keizukai] (n) (1) (系図買い only) pedigree buying; (2) (See 故買・こばい) fencing stolen goods; fence [Add to Longdo]
月の輪[つきのわ, tsukinowa] (n) (1) moon (esp. full moon); (2) circle fashioned after the moon; (3) (See 袈裟) decorative ring on the chest of a monk's stole; (4) straw trivet; (5) (See 月の輪熊) white crescent-shaped chest patch of an Asiatic black bear [Add to Longdo]
故買[こばい, kobai] (n,vs) buying stolen goods [Add to Longdo]
故買者[こばいしゃ, kobaisha] (n) a fence; dealer in stolen goods [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Steal \Steal\ (st[=e]l), v. t. [imp. {Stole} (st[=o]l); p. p.
   {Stolen} (st[=o]"l'n); p. pr. & vb. n. {Stealing}.] [OE.
   stelen, AS. stelan; akin to OFries. stela, D. stelen, OHG.
   stelan, G. stehlen, Icel. stela, SW. stj[aum]la, Dan.
   stiaele, Goth. stilan.]
   1. To take, and carry away, feloniously; to take without
    right or leave, and with intent to keep wrongfully; as, to
    steal the personal goods of another.
    [1913 Webster]
 
       Maugre thy heed, thou must for indigence
       Or steal, or beg, or borrow, thy dispense.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The man who stole a goose and gave away the giblets
       in alms.               --G. Eliot.
    [1913 Webster]
 
   2. To withdraw or convey clandestinely (reflexive); hence, to
    creep furtively, or to insinuate.
    [1913 Webster]
 
       They could insinuate and steal themselves under the
       same by their humble carriage and submission.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       He will steal himself into a man's favor. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To gain by insinuating arts or covert means.
    [1913 Webster]
 
       So Absalom stole the hearts of the men of Israel.
                          --2 Sam. xv.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   4. To get into one's power gradually and by imperceptible
    degrees; to take possession of by a gradual and
    imperceptible appropriation; -- with away.
    [1913 Webster]
 
       Variety of objects has a tendency to steal away the
       mind from its steady pursuit of any subject. --I.
                          Watts.
    [1913 Webster]
 
   5. To accomplish in a concealed or unobserved manner; to try
    to carry out secretly; as, to steal a look.
    [1913 Webster]
 
       Always, when thou changest thine opinion or course,
       profess it plainly, . . . and do not think to steal
       it.                  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {To steal a march}, to march in a covert way; to gain an
    advantage unobserved; -- formerly followed by of, but now
    by on or upon, and sometimes by over; as, to steal a march
    upon one's political rivals.
    [1913 Webster]
 
       She yesterday wanted to steal a march of poor Liddy.
                          --Smollett.
    [1913 Webster]
 
       Fifty thousand men can not easily steal a march over
       the sea.               --Walpole.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To filch; pilfer; purloin; thieve.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stole \Stole\,
   imp. of {Steal}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stole \Stole\, n. [L. stolo, -onis.] (Bot.)
   A stolon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stole \Stole\, n. [AS. stole, L. stola, Gr. ? a stole, garment,
   equipment, fr. ? to set, place, equip, send, akin to E.
   stall. See {Stall}.]
   1. A long, loose garment reaching to the feet. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       But when mild morn, in saffron stole,
       First issues from her eastern goal.  --T. Warton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl.) A narrow band of silk or stuff, sometimes enriched
    with embroidery and jewels, worn on the left shoulder of
    deacons, and across both shoulders of bishops and priests,
    pendent on each side nearly to the ground. At Mass, it is
    worn crossed on the breast by priests. It is used in
    various sacred functions.
    [1913 Webster]
 
   {Groom of the stole}, the first lord of the bedchamber in the
    royal household. [Eng.] --Brande & C.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stole
   n 1: a wide scarf worn about their shoulders by women

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 steal
 
 1. (stole, stolen) çalmak, aşırmak, (slang) yürütmek
 2. çaktırmadan almak
 3. gizlice yapmak
 4. gizlice hareket etmek
 5. gizlice ve yavaş yavaş gitmek
 6. (beysbol) bir kaleden diğerine ustalıkla koşmak
 7. hırsızlık etmek
 8. çalma, hırsızlık
 9. çalınmış şey
 10. (beysbol) ustalıkla başka bir kaleye ulaşma
 11. (argo) kelepir
 12. hileli alışveriş. steal a look çaktırmadan bakmak. steal a march on one başkasından evvel bir hedefe gizlice ulaşmak. steal away yavaşça savuşmak, çaktırmadan geçmek steal one' thunder başkasına galebe çalmak.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top