Search result for

stiert

(71 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stiert-, *stiert*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stiert มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stiert*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- So do not think thereAlso glauben Sie nicht, dass es existiertDon't Go in the House (1979)
- No. Does not exist.Nein, es existiert nicht. Don't Go in the House (1979)
Nothing, they don't exist.Nichts, sie existiert nicht. The Super Scouts: Part 1 (1980)
which would nowhave disbanded if it had existed and the members returned to do theirdepartments, if indeed there had been any such members.Wüsste man von einer Projektgruppe, die sich, hätte sie existiert, worüber ich nicht sprechen darf, inzwischen, wenn sie jemals existiert hätte, aufgelöst hätte und die Mitglieder wären zurückgekehrt in ihre Ministerien, wenn es derlei Mitglieder gegeben hätte. Big Brother (1980)
We do not admit that Ml6 exists.Wir geben nicht zu, dass der MI6 existiertThe Economy Drive (1980)
Everybody knows it exists.Jeder weiß, dass er existiertThe Economy Drive (1980)
I suppose we don'twant the Soviets to invest in Buranda, do we?Ich nehme an, wir sollten verhindern, dass die Sowjetunion in Buranda investiertThe Official Visit (1980)
They've been at it for 5 hours now.Die Probe dauert schon 4 Stunden. Niemand protestiertThe Conductor (1980)
The club was founded only three years ago.Unser Klub existiert seit 3 Jahren. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
You've been getting along without her until now.Du hast ja auch ohne sie bestens existiertMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
And in spite of Oblomov's protesting, complaining and arguing, he gave in to his friend and followed him everywhere.Ilja Iljitsch protestierte, jammerte, stritt, aber er war von seinem Freund eingenommen und folgte ihm immer. Oblomov (1980)
Does the world really exist? Does the sun really shine?Stimmt es, dass die Erde existiert und die Sonne scheint? The King and the Mockingbird (1980)
The world exists, the sun shines and there are birds.Die Welt existiert, die Sonne scheint, und es gibt Vögel. The King and the Mockingbird (1980)
- And time still exists...- Und Zeit existiert noch... Every Man for Himself (1980)
If women have their place - and I'm not sure such a place exists...Wenn Frauen einen eigenen Ort haben - und ich bin nicht sicher, ob dieser existiertEvery Man for Himself (1980)
Once I've said the words, my anxiety becomes manifest, a fact.Wenn ich die Worte gesagt habe, habe ich meine Unruhe manifestiertFrom the Life of the Marionettes (1980)
I protested by saying that that point had been raised much too late. But in fact, they're right. It'll be difficult to dismiss their demand.Ich protestierte, da ich fand, dass sie reichlich spät auf den Tisch kam, aber in der Sache haben sie Recht, und es wird schwer sein, ihre Forderungen zurückzuweisen. From the Life of the Marionettes (1980)
Yes, I'm going She's got to show up now! We'll finally see this ideal which I say doesn't existJa, gewiss, jetzt muss sie sich zeigen, dieses Gespenst, von dem ich weiß, dass es nicht existiertCity of Women (1980)
Now all I gotta do is find this Yoda... if he even exists.Jetzt muss ich nur noch diesen Yoda finden... falls er überhaupt existiertStar Wars: The Empire Strikes Back (1980)
The Anoat system. There's not much there.Da existiert nicht viel. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
There is no known photograph of him.Es existiert kein Foto von ihm. The Falls (1980)
It was consequently believed that the film no longer existed, or indeed had ever existed, but was a hoax set up by Fallcatti to dupe a public eager to identify with any ornithological red herring.Man nahm deshalb an, dass der Film nicht mehr existierte oder sogar nie existiert hatte, sondern nur ein Trick Fallcattis war, ein leichtgläubiges ornithologisches Publikum zu verhöhnen. The Falls (1980)
Yes, sir.Unser Aufklärungsflugzeug hat gerade Fotos von etwas gemacht, das nicht mehr existiertThe Final Countdown (1980)
She's assisting Dr. Kramer in a very delicate operation.Sie assistiert Prof. Kramer bei einer schwierigen Operation. Nightmare City (1980)
He no longer exists for you.Dann existiert er für Sie nicht mehr. The Night of the Hunted (1980)
The only thing that exists is the present moment. Right now.Nur das Hier und Jetzt existiertThe Night of the Hunted (1980)
I'll leave someone on the door. Wiser, isn't it?Ich hab hier sicherheitshalber einen Mann bei lhnen vor der Tür postiert3 hommes à abattre (1980)
Thanks to fuchs, we had nuns protesting outside when i got here.Dank roy fuchs haben nonnen heute früh vor unserer tür protestiertUsed Cars (1980)
They don't actually exist in nature. Not in our nature.Diese Zellform existiert nicht in der Natur, nicht in unserer Natur. Contamination (1980)
A drover seizes it around the neck from below.Jetzt greift der eine Stiertreiber von unten um den Hals, Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
We were beginning to believe it never really existed.Wir glaubten schon gar nicht mehr daran, dass er wirklich existierte. The Hot Rod (1981)
Are you sure he's real?Existiert er wirklich? The Lumberjack (1981)
As a matter of fact, up until a few days ago you denied that there even was a Kathy.Bis vor ein paar Tagen hast du geleugnet, dass Kathy existiertThe Pursuit (1981)
So I spent our $100 on this stuff.Also habe ich unsere $100 investiertThe Victims (1981)
I think our Minister doesn't believe he exists unless he's in the papers.Wissen Sie, Bernard, ich denke manchmal, unser Minister glaubt nicht, dass er existiert, wenn die Zeitungen nicht permanent über ihn schreiben. A Question of Loyalty (1981)
Evil existed long before good.Das Böse existierte lange vor dem Guten! Time Bandits (1981)
There is a place where we could find the greatest thing man could want, the goal of everybody's hopes and dreams.Es gibt etwas, wo alles das existiert, was man sich wünschen kann. Dort findet man das Ziel aller seiner Hoffnungen und Träume. Time Bandits (1981)
It does exist.Es existiert tatsächlich! Time Bandits (1981)
He's not a real person?- Er existiert nicht? - Condorman? Condorman (1981)
Not work against the country that has invested so much in you!Die Schuld sollen Sie zurückzahlen und dem Staat, der in Sie investiert hat, nicht schaden. Man of Iron (1981)
If I didn't have reason to believe that this tape exists...Hätte ich nicht Grund zu der Annahme, dass dieses Band existiertDiva (1981)
It exists, you can't deny it. It's not a question of pride.Sie existiert, das ist eine Tatsache und keine Frage des Stolzes mehr. Diva (1981)
You're in love with a girl who no longer exists.Du liebst ein Mädchen, das nicht mehr existiertEndless Love (1981)
Boy, that's ugly.- Oliver. Ich hätte nicht gedacht, dass so was wirklich existiertThe Funhouse (1981)
Music began long before it was formalized into notes and phrases.Musik existierte schon lange, bevor es Noten und Melodien gab. History of the World: Part I (1981)
But the servant waits while the master baits.Aber der Diener friert, während der Herr sich verlustiertHistory of the World: Part I (1981)
I wonder if this is a real place.Ob der Ort wirklich existiertThe Howling (1981)
I told you. My thesis claims that cannibalism as an organized practice of human society does not exist.Meine These behauptet, dass Kannibalismus im alltäglichem Leben nicht existiertCannibal Ferox (1981)
And historically has never existed.Und auch nie existierte. Cannibal Ferox (1981)
Cannibalism as an organized practice of human society does not exist.Kannibalismus im täglichen Leben existiert nicht Cannibal Ferox (1981)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
amnestieren; begnadigen | amnestierend; begnadigend | amnestiert; begnadigtto amnesty | amnestying | amnestied [Add to Longdo]
assistiert; hilftassists [Add to Longdo]
assistierte; halfassisted [Add to Longdo]
bestehen; insistieren; dringen (auf) | bestehend; insistierend; dringend | bestanden; insistiert; gedrungento insist (on) | insisting | insisted [Add to Longdo]
eichen; kalibrieren; justieren | eichend; kalibierend; justierend | geeicht; kalibriert; justiert | ieichte; kalibrierte; justierteto calibrate | calibrating | calibrated | calibrated [Add to Longdo]
existiertexisted [Add to Longdo]
vorher existiertpreexisted [Add to Longdo]
gestiertgoggled [Add to Longdo]
insistiertinsists [Add to Longdo]
insistierteinsisted [Add to Longdo]
investieren | investierend | investiert | investiert | investierte | nicht investiertto invest | investing | invested | invests | invested | uninvested [Add to Longdo]
justiert; verstelltadjusts [Add to Longdo]
koexistieren | koexistierend | koexistiert | koexistierteto coexist | coexisting | coexists | coexisted [Add to Longdo]
manifestieren; offenbaren; kund tun; bekunden | manifestierend; offenbarend; kund tuend; bekundend | manifestiert; offenbart; kund getan; bekundet | manifestiert; offenbart; tut kund; bekundet | manifestierte; offenbarte; tat kund; bekundeteto manifest | manifesting | manifested | manifests | manifested [Add to Longdo]
neu investieren | neu investierend | neu investiert | investiert neu | investierte neuto reinvest | reinvesting | reinvested | reinvests | reinvested [Add to Longdo]
protestiertexpostulated [Add to Longdo]
protestieren | protestierend | protestierend | protestiertto remonstrate | remonstrating | remonstrative | remonstrated [Add to Longdo]
testierter Abschlussaudited accounts [Add to Longdo]
travestiertetravestied [Add to Longdo]
unausgerichtet; unjustiert {adj}unjustified [Add to Longdo]
vorhanden sein; bestehen; existieren; leben | vorhanden seiend; bestehend; existierend; lebend | vorhanden gewesen; bestanden; existiert; gelebt | es ist vorhanden; es besteht; es existiert; es lebt | es war vorhanden; es bestand; es existierte; es lebte | es ist/war vorhanden gewesen; es hat/hatte bestanden; es hat/hatte existiert; es hat/hatte gelebtto exist | existing | existed | it exists | it existed | it has/had existed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top