Search result for

stews

(201 entries)
(1.8719 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stews-, *stews*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stews มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stews*)
English-Thai: Longdo Dictionary
stewardship(n) การให้บริการหรือดูแล เช่น There are a variety of volunteer stewardship opportunities at Chicago Park District Nature Areas.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stewardship, duringในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stew    [VT] เคี่ยว, See also: ตุ๋น
stewed    [ADJ] ซึ่งเคี่ยวแล้ว
stew in    [PHRV] ต้มด้วยไฟอ่อนๆ, See also: เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆ
steward    [N] บริกรบนเครื่องบิน, See also: สจ็วต
stewardess    [N] บริกรหญิงบนเครื่องบิน
wastewater    [N] น้ำที่ใช้แล้ว, See also: น้ำทิ้ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wastewaterน้ำเสีย
น้ำที่ไม่ต้องการ หรือ น้ำใช้แล้วและระบายทิ้ง ; น้ำใช้แล้วจากชุมชน อาจประกอบด้วยสิ่งปะปนที่ติดมาจากกิจกรรมจากที่อยู่อาศัย ธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม และสถาบันต่างๆ รวมกับน้ำใต้ดิน น้ำผิวดิน น้ำฝน [สิ่งแวดล้อม]
Wastewater Farming เกษตรกรรมน้ำเสีย
การเพาะปลูกโดยใช้น้ำเสียที่ระบายทิ้งเป็นปุ๋ย ประกอบ [สิ่งแวดล้อม]
Wastewater Disposal การกำจัดน้ำเสีย
การกระทำโดยวิธีใด ๆ เพื่อกำจัดน้ำเสีย (ต่างจากกับการบำบัดน้ำเสีย) วิธีที่ใช้ทั่วไปได้แก่ การกระจายซึมลงดิน ระบายลงลำน้ำที่มีปริมาณการไหล พอเพียงที่จะเจือจางได้ การใช้บ่อเกรอะบ่อซึม [สิ่งแวดล้อม]
Subsurface Wastewater Disposal การกำจัดน้ำเสียใต้ผิวดิน
วิธีบำบัดและกำจัดน้ำเสีย โดยที่น้ำเสียหรือน้ำทิ้งถูกปล่อยกระจายใต้ผิวดิน โดยระบบท่อที่มีข้อต่อเปิดหรือท่อระบาย [สิ่งแวดล้อม]
Wastewater Reclamation การนำน้ำเสียกลับมาใช้
กระบวนการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ [สิ่งแวดล้อม]
Wastewater Treatment การบำบัดน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Biological Wastewater Treatment การบำบัดน้ำเสียเชิงชีววิทยา [สิ่งแวดล้อม]
Wastewater Renovation การบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ [สิ่งแวดล้อม]
Secondary Wastewater Treatment การบำบัดน้ำเสียขั้นสอง
การบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการทางชีวภาพหลังจาก ผ่านการบำบัดขั้นต้นแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Wastewater Charge ค่าบริการน้ำเสีย
ค่าบริการสำหรับการรวบรวมน้ำเสีย และ/หรือบริการบำบัดน้ำเสีย, ดู Wastewater Rate (Wastewater Rate หมายถึง ค่าบริการสำหรับการรวบรวมหรือ/และบำบัดน้ำเสีย คิดจากปริมาณการใช้น้ำ ปริมาณน้ำเสีย ความเข้มข้นของน้ำเสีย ) [สิ่งแวดล้อม]
Wastewater Irrigation ชลประทานน้ำเสีย
การชลประทานเพื่อการเพาะปลูกโดยใช้น้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Composite Wastewater Sample ตัวอย่างน้ำเสียแบบผสมรวม
ตัวอย่างน้ำเสียที่เก็บมาตามช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปจะเป็น การเก็บทุกๆ ชั่วโมงเป็นระยะเวลาหนึ่ง แล้วนำมาผสมกันก่อนวิเคราะห์ เพื่อกำจัดผลกระทบจากตัวแปรต่าง ๆของตัวอย่างน้ำแต่ละตัวให้มีน้อยที่สุด ตัวอย่างน้ำเสียแต่ละตัวอย่างจึงควรเป็นสัดส่วนคร่าว ๆ กันกับปริมาณน้ำที่ไหลขณะเก็บตัวอย่าง [สิ่งแวดล้อม]
Wastewater น้ำเสีย น้ำที่ไม่ต้องการ หรือน้ำใช้แล้วและระบายทิ้ง
น้ำใช้แล้วจากชุมชน อาจประกอบด้วยสิ่งปะปนที่ติดมาจากกิจกรรมจากที่อยู่อาศัย ธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรมและสถาบันต่าง ๆ รวมกับน้ำใต้ดิน น้ำผิวดิน น้ำฝน [สิ่งแวดล้อม]
Barn Wastewater น้ำเสียคอกสัตว์ [สิ่งแวดล้อม]
Disinfected Wastewater น้ำเสียฆ่าเชื้อโรคแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Sterilized Wastewater น้ำเสียฆ่าเชื้อสมบูรณ์
น้ำทิ้งจากโรงงานบำบัดน้ำเสีย ซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อสมบูรณ์ [สิ่งแวดล้อม]
Domestic Wastewater น้ำเสียชุมชน
น้ำเสียที่ได้จากที่อยู่อาศัย อาคารธุรกิจ สถาบันและอื่นๆ อาจรวมหรือ ไม่รวมน้ำบาดาล น้ำผิวดิน น้ำฝนที่รั่วซึมเข้ามาในท่อระบาย เรียกอีกอย่างว่า sanitary wastewater [สิ่งแวดล้อม]
Sanitary Wastewater น้ำเสียชุมชน
น้ำเสียจากแหล่งชุมชน, ดู Domestic Wastewater (Domestic Wastewater หมายถึง น้ำเสียที่ได้จากที่อยู่อาศัย อาคารธุรกิจ สถาบันและอื่นๆ อาจรวมหรือ ไม่รวมน้ำบาดาล น้ำผิวดิน น้ำฝนที่รั่วซึมเข้ามาในท่อระบาย เรียกอีกอย่างว่า sanitary wastewater ) [สิ่งแวดล้อม]
Raw Wastewater น้ำเสียดิบ
น้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัด [สิ่งแวดล้อม]
Clarified Wastewater น้ำเสียทำใสแล้ว
น้ำเสียซึ่งของแข็งตกตะกอนได้ ส่วนใหญ่ถูกกำจัดไปแล้วด้วยการตกตะกอน อาจเรียก settled wastewater [สิ่งแวดล้อม]
Combined Wastewater น้ำเสียรวม
น้ำเสียที่มาจากการผสมระหว่างน้ำฝนกับน้ำเสีย จากอาคารหรืออุตสาหกรรม [สิ่งแวดล้อม]
Industrial Wastewater น้ำเสียอุตสาหกรรม [สิ่งแวดล้อม]
Wastewater Lagoon สระรับน้ำเสีย
สระที่น้ำเสียถูกปล่อยลงไปด้วยอัตราที่ต่ำพอ ที่จะทำให้เกิดการออกซิเดชันได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ [สิ่งแวดล้อม]
Wastewater Oxidation ออกซิเดชันของน้ำเสีย
กระบวนการซึ่งอินทรียสารในน้ำเสียถูกเปลี่ยน ให้อยู่ในรูปที่เสถียรขึ้น โดยจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน [สิ่งแวดล้อม]
Wastewater Rate อัตราค่าบริการน้ำเสีย
ค่าบริการสำหรับการรวบรวมหรือ/และบำบัดน้ำเสีย คิดจากปริมาณการใช้น้ำ ปริมาณน้ำเสีย ความเข้มข้นของน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
wastewaywasteway, ทางทิ้งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stewA passenger fainted, but the stewardess brought him around.
stewThe stew must have disagreed with me.
stewThe stew smells delicious.
stewCould you give me a hand with this stew?
stewJane was a stewardess when she was young.
stewThe stew was not half bad.
stewA stewardess was rescued from the wreck.
stewThe stewardess can speak French after a fashion.
stewAt last she got a job as a stewardess.
stewI am in a stew.
stewHow do you like your beef stew?
stewA passenger fainted but the stewardess brought him round.
stewIt's my special recipe, rabbit stew.
stewI started to make stew.
stewIs there a Japanese-speaking stewardess?
stewHe married a stewardess.
stewThis stew tastes acrid.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stew(สทิว) vt. ตุ๋น,เคี่ยว,ต้มอาหารโดยใช้ไฟอ่อน ๆ vi. ตุ๋น,เคี่ยวต้มโดยใช้ไฟอ่อน ๆ ,กังวลใจ,ร้อนใจ,กลัดกลุ้ม, -Phr. (stew in one's own juice ได้ผลจากการกระทำของตัวเอง) n. อาหารตุ๋น,อาหารเคี่ยว,เนื้อเปื่อย,การกังวลใจ,ความร้อนใจ,stews สภาพที่อยู่แวดล้อมที่ยัดเยีย
steward(สทู'เอิด) n. เจ้าหน้าที่บริการในเครื่องบินหรือเรือโดยสารหรือรถไฟ,เจ้าหน้าที่จัดการอาหารของโรงแรม โรงพยาบาลเป็นต้น,ผู้พิ-ทักษ์ทรัพย์สินของผู้อื่น,มหาดเล็ก,พ่อบ้าน,ผู้จัดการแข่งขันงานเต้นรำ,งานชุมนุม. vt.,vi. เป็นเจ้าหน้าที่ดังกล่าว,จัดการ
stewardess(สทู'เออดิส) n. steward (ดู) ที่เป็นหญิงโดยเฉพาะที่ทำงานในเครื่องบินโดยสาร เรือโดยสารหรือรถไฟ

English-Thai: Nontri Dictionary
stew(n) อาหารที่เคี่ยวนาน
stew(vt) ตุ๋น,เคี่ยว,ทำให้เปื่อย
steward(n) สจ๊วตเครื่องบิน,คนจัดการทรัพย์สิน,คนรับใช้ในเรือ,พ่อบ้าน
stewardess(n) หญิงรับใช้ในเรือ
stewardship(n) งานคนใช้ในเรือ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็ดพะโล้ [N] pot-stewed duck, Example: ร้านตี่โภชนาอยู่ทางขวามือ มุมขวาของร้านมีตู้แขวนเป็ดย่าง เป็ดพะโล้ เอาไว้ให้ชมเพื่อเรียกนํ้าย่อย, Count unit: ตัว, Thai definition: อาหารคาวที่นำเป็ดมาต้มในน้ำพะโล้
ปฏิคม    [N] receptionist, See also: host, hostess, steward, stewardess, welcomer, Syn. ผู้ต้อนรับ, ผู้รับแขก, ผู้ดูแลต้อนรับ, Example: ผู้ที่ทำหน้าที่ปฏิคมในงานประชุมระดับนานาชาติต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง
เด็กเสิร์ฟ [N] waiter/waitress, See also: server, steward/stewardess, Syn. บ๋อย, Example: ร้านอาหารนี้ใช้เด็กเสิร์ฟเป็นผู้ชายหมดเพื่อป้องกันปัญหาชู้สาว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ยกอาหารมาให้ผู้รับประทานที่โต๊ะอาหาร
พนักงานเสิร์ฟ    [N] waiter/waitress, See also: steward, stewardess, Syn. บ๋อย, บริกร, Example: ผู้หญิงบ้านนอกมักจะนิยมเข้ามาเป็นพนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหาร, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่ยกอาหารมาให้ผู้รับประทานที่โต๊ะอาหาร
พะโล้    [N] a kind of Chinese dish, See also: pork stewed in the gravy, Example: สุภาลูกอาเสี่ยมักจะมีหมูแดง หมูแผ่น หมูหยอง พะโล้มากินอยู่บ่อยๆ, Thai definition: ชื่ออาหารแบบจีนชนิดหนึ่ง น้ำแกงปรุงด้วยเครื่องเทศ รสค่อนข้างหวาน
สจ๊วต    [N] steward, Example: นักเรียนรุ่นที่แล้วจบไปเป็นสจ๊วตอยู่สายการบินไทยกันหลายคน, Thai definition: พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, ผู้บริการบนเครื่องบิน, Notes: (อังกฤษ)
ตุ๋น    [ADJ] steamed, See also: stewed, Syn. ต้ม, ต้มเปื่อย, เคี่ยว, Example: ไข่ตุ๋นเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเด็ก เพราะย่อยง่ายและมีประโยชน์, Thai definition: เกี่ยวกับการทำให้สุกด้วยวิธีเอาของใส่ภาชนะวางในภาชนะที่มีน้ำ แล้วเอาฝาครอบ ตั้งไฟให้น้ำเดือด, เคี่ยวให้เปื่อย, Notes: (จีน)
ทนายหน้าหอ    [N] majordomo, See also: head of servants, butler, chief steward, Thai definition: หัวหน้าคนรับใช้ที่ใช้ออกหน้าออกตา, ผู้รับหน้าแทนนาย
แกง [N] curry, See also: soup, stew, Example: ฝรั่งคนนี้อยู่เมืองไทยนานจนชอบรับประทานแกงทุกชนิด, Thai definition: กับข้าวประเภทที่เป็นน้ำ มีชื่อต่างๆ ตามวิธีปรุงและเครื่องปรุง
หลน    [V] stew, See also: simmer (in a little water), Syn. เคี่ยว, Example: วันนี้แม่หลนเต้าเจี้ยวเป็นอาหารจานเด็ดมื้อเย็น, Thai definition: เคี่ยวของบางอย่างให้ละลายและงวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
แกง[n.] (kaēng) EN: curry ; soup ; stew   FR: curry [m] ; ragoût [m]
การบำบัดน้ำเสีย[n. exp.] (kān bambat nām sīa) EN: wastewater treatment   FR: traitement des eaux usées [m]
หลน[v.] (lon) EN: stew ; simmer   FR: étuver ; mijoter ; cuire à feu doux
หม้อแกง[n. exp.] (mø kaēng) EN: stewpan ; stewpot ; soup pot   
หมูพะโล้[n. exp.] (mū phalō) EN: pork stewed in the gravy   
น้ำเสีย[n. exp.] (nām sīa) EN: dirty water ; wastewater ; sewage ; industrial effluent   FR: eaux usées [fpl] ; eaux résiduaires [fpl] ; eau d'égout [f]
เนื้อตุ๋น[n. exp.] (neūa tun) EN: stewed beef ; stewed meat   
เป็ดตุ๋นน้ำใส[xp] (pet tun nām sai) EN: clear duck stew   
พนักงานเสิร์ฟ[n. exp.] (phanakngān soēp = phanakngān soēf) EN: waiter ; waitress; steward ; stewardess   FR: serveur [m] ; serveuse [f]
โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ [n. exp.] (rōng-ngān prapprung khunnaphāp nām) EN: wastewater treatment plant   FR: station d'épuration [f] ; station d'épuration des eaux usées [f]
ทนายหน้าหอ[n. exp.] (thanāi nā hø) EN: majordomo ; head of servants ; butler ; chief steward ; spokesman   
ต้มเค็มปลาทูสด [xp] (tom-khem plāthū sot) EN: sweet and salty fresh mackerel stew   
ตุ๋น[v.] (tun) EN: simmer ; stew ; steam ; cook by steaming   FR: mijoter ; cuire à feu doux ; cuire en ragoût ; laisser mijoter ; faire une décoction

CMU English Pronouncing Dictionary
STEW    S T UW1
STEWS    S T UW1 Z
STEW'S    S T UW1 Z
STEWED    S T UW1 D
STEWARD    S T UW1 ER0 D
STEWING    S T UW1 IH0 NG
STEWART    S T UW1 ER0 T
STEWARDS    S T UW1 ER0 D Z
STEWART'S    S T UW1 ER0 T S
WASTEWATER    W EY1 S T W AO2 T ER0
STEWARDESS    S T UW1 ER0 D AH0 S
STEWARDSHIP    S T UW1 ER0 D SH IH2 P
STEWARDESSES    S T UW1 ER0 D AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stew    (v) (s t y uu1)
stews    (v) (s t y uu1 z)
stewed    (v) (s t y uu1 d)
Stewart    (n) (s t y uu1 @ t)
steward    (n) (s t y u@1 d)
stewing    (v) (s t y uu1 i ng)
stewards    (n) (s t y u@1 d z)
wastewater    (n) (w ei1 s t w oo t @ r)
stewardess    (n) (s t y u@2 d e1 s)
stewardship    (n) (s t y uu1 @ d sh i p)
shop-steward    (n) - (sh o1 p - s t y u@1 d)
stewardesses    (n) (s t y u@2 d e1 s i z)
shop-stewards    (n) - (sh o1 p - s t y u@1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gewerkschaftlicher Vertrauensmann {m}shop steward [Add to Longdo]
Verwalter {m}; Verwalterin {f}steward [Add to Longdo]
Verwaltung {f}; Verwalteramt {n}stewardship [Add to Longdo]
schmoren; dämpfen | schmorend; dämpfend | geschmort; gedämpft | schmort; dämpft | schmorte; dämpfte | im eigenen Saft schmoren [übtr.]to stew | stewing | stewed | stews | stewed | to stew in one's own juice [Add to Longdo]
Abwasserreinigung {f}wastewater treatment; effluent treatment [Add to Longdo]
Abwasserreinigungsanlage {f}wastewater treatment plant [Add to Longdo]
Aufwärter {m}steward [Add to Longdo]
Aufwärterin {f}stewardess [Add to Longdo]
Betriebsratsvorsitzender {m}shop chairman; shop steward [Add to Longdo]
Eintopfgericht {n}; Stewstew [Add to Longdo]
Gemüseeintopf {m}vegetable stew [Add to Longdo]
Haushofmeister {m}steward [Add to Longdo]
Haushofmeisteramt {n}; Verwalteramt {n}stewardship [Add to Longdo]
Kellner {m}steward [Add to Longdo]
Klärwerk {n}; Kläranlage {f}sewage treatment plant; wastewater treatment plant [Add to Longdo]
Kohl {m}stew [Add to Longdo]
Kompott {m}stewed fruit [Add to Longdo]
Ordner {m}; Ordnerin {f}steward [Add to Longdo]
Steward {m}; Flugbegleiter {m}steward; flight attendant [Add to Longdo]
Stewardess {f}; Flugbegleiterin {f} | Stewardessen {pl}; Flugbegleiterinnen {pl}stewardess | stewardesses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
ちゃんこ[, chanko] (n) traditional sumo stew [Add to Longdo]
ちゃんこ鍋[ちゃんこなべ, chankonabe] (n) weight-gaining stew for sumo [Add to Longdo]
どて焼き;どて焼;土手焼き;土手焼[どてやき, doteyaki] (n) beef sinew stewed in miso and mirin [Add to Longdo]
エアガール[, eaga-ru] (n) air girl; stewardess [Add to Longdo]
エアホステス[, eahosutesu] (n) air hostess; stewardess [Add to Longdo]
シチュー[, shichu-] (n) stew; (P) [Add to Longdo]
スチュワーデス[, suchuwa-desu] (n) stewardess; (female) flight attendant; (P) [Add to Longdo]
スチュワード[, suchuwa-do] (n) steward [Add to Longdo]
スッチー[, succhi-] (n) (abbr) (See スチュワーデス) stewardess; (female) flight attendant [Add to Longdo]
タンシチュー[, tanshichu-] (n) stewed tongue [Add to Longdo]
チゲ[, chige] (n) Korean stew (kor [Add to Longdo]
ビーフシチュー;ビーフ・シチュー[, bi-fushichu-; bi-fu . shichu-] (n) beef stew [Add to Longdo]
フェジョアーダ;フェジョアダ[, fejoa-da ; fejoada] (n) feijoada (Portuguese stew of beans with beef, pork, etc.) [Add to Longdo]
レトルト[, retoruto] (n) (1) {food} retort; sealed plastic pouch typically containing ready-made sauce or stew; boil-in-the-bag; (2) {chem} retort (dut [Add to Longdo]
闇汁[やみじる, yamijiru] (n) (See 闇鍋) stew prepared from ingredients contributed by members of a party, and eaten in the dark for fun [Add to Longdo]
闇鍋[やみなべ, yaminabe] (n) (See 闇汁) stew prepared from ingredients contributed by members of a party, and eaten in the dark for fun [Add to Longdo]
芋煮会[いもにかい, imonikai] (n) outdoor party where guests cook various types of vegetables (esp. in Tohoku); stewed potato party [Add to Longdo]
牡丹鍋[ぼたんなべ, botannabe] (n) boar's meat stew [Add to Longdo]
夏椿[なつつばき;ナツツバキ, natsutsubaki ; natsutsubaki] (n) (uk) Japanese stewartia (Stewartia pseudocamellia) [Add to Longdo]
家司[けいし;けし;いえづかさ, keishi ; keshi ; iedukasa] (n) (1) steward in charge of the affairs of nobles of the third rank and higher (from the middle of the Heian period); (2) (See 政所・3) administrative position (Kamakura and Muromachi periods) [Add to Longdo]
家従[かじゅう, kajuu] (n) steward; butler; attendant [Add to Longdo]
家扶[かふ, kafu] (n) steward [Add to Longdo]
家務[かむ, kamu] (n) (1) family affairs; family business; (2) steward in charge of the affairs of a samurai family (middle ages) [Add to Longdo]
家令[かれい, karei] (n) steward; butler [Add to Longdo]
角煮[かくに, kakuni] (n) stew made with cubed (possibly rectangular) pieces of meat or fish [Add to Longdo]
巻繊;巻煎[けんちん;けんちゃん;けんちぇん, kenchin ; kenchan ; kenchien] (n) (1) fried finely minced daikon, great burdock, carrot and shiitake mushrooms wrapped with crumbled tofu in dried beancurd and deep-fried; (2) (abbr) (See 巻繊汁) Japanese tofu and vegetable chowder; (3) (arch) (orig. meaning) black soybean sprouts fried in sesame seed oil wrapped in dried beancurd and stewed [Add to Longdo]
関東炊き;関東煮き;関東煮[かんとうだき;かんとだき;かんとに(関東煮), kantoudaki ; kantodaki ; kantoni ( kantouni )] (n) (かんとだき is ksb and かんとに is Nagoyaben) (See 御田) oden (various ingredients, such as egg, daikon, or konnyaku stewed in soy-flavored dashi) [Add to Longdo]
寄せ鍋;寄鍋(io)[よせなべ, yosenabe] (n) (See 寄せ・2) pot of chicken or seafood, and vegetables in a dashi broth, usu. cooked at the table (traditionally a winter meal); seafood and vegetable stew or chowder [Add to Longdo]
客室係[きゃくしつがかり, kyakushitsugakari] (n) room clerk (hotel); steward (ship) [Add to Longdo]
御田[おでん, oden] (n) (uk) oden (various ingredients, such as egg, daikon, or konnyaku stewed in soy-flavored dashi); (P) [Add to Longdo]
御用人[ごようにん, goyounin] (n) (hon) (See 用人・1) manager; steward; person next in rank to the chief retainer and in charge of general management and accounting in a samurai family (Edo period) [Add to Longdo]
治部煮;じぶ煮[じぶに, jibuni] (n) duck meat stew (dish from Ishikawa prefecture) [Add to Longdo]
執事[しつじ, shitsuji] (n,adj-no) (1) steward; butler; (2) court official; (3) deacon (Anglican, Lutheran, etc.) [Add to Longdo]
煮る[にる, niru] (v1,vt) (See 茹でる・ゆでる) to boil; to simmer; to stew; to seethe; (P) [Add to Longdo]
煮合[にあい, niai] (n) (obsc) stew made from multiple ingredients [Add to Longdo]
煮込み[にこみ, nikomi] (n) stew; hodgepodge [Add to Longdo]
煮浸し;煮びたし[にびたし, nibitashi] (n) type of stew, usu. fish or vegetables in a mild broth; fish grilled unseasoned and then simmered slowly in soy and mirin broth [Add to Longdo]
重手代[おもてだい, omotedai] (n) head steward (of an estate) [Add to Longdo]
石狩鍋[いしかりなべ, ishikarinabe] (n) Ishikari stew; salmon stew; salmon and vegetable stew with miso and butter [Add to Longdo]
太夫;大夫[たゆう, tayuu] (n) (1) (See 能太夫) high-ranking Noh actor; (2) head of a school of noh performance; (3) high ranking courtesan (esp. in Yoshiwara) (Edo-period); (4) (See 浄瑠璃,万歳・まんざい) joruri narrator; manzai narrator; (5) (See 女形) female role actor in kabuki; (6) (See 御師) low ranking priest in a Shinto shrine; (7) (太夫 only) lord steward (formerly the fifth court rank) [Add to Longdo]
大夫[だいぶ;たいふ, daibu ; taifu] (n) high steward; grand master [Add to Longdo]
地頭[じとう, jitou] (n) (1) lord of a manor; (2) estate steward [Add to Longdo]
筑前煮[ちくぜんに, chikuzenni] (n) chicken stew with taro, carrot, burdock, etc. [Add to Longdo]
土手[どて, dote] (n) (1) embankment; bank; (2) (abbr) (See どて焼き) beef sinew stewed in miso and mirin; (P) [Add to Longdo]
土手煮[どてに, doteni] (n) beef sinew stewed in miso and mirin [Add to Longdo]
鍋物;なべ物[なべもの, nabemono] (n) stew; food cooked in a pot [Add to Longdo]
南蛮煮[なんばんに, nanbanni] (n) (1) sauteed vegetables with fish or poultry made into a stew; (2) poultry or fish stew with chili peppers and Welsh onions mixed in [Add to Longdo]
肉ジャガ[にくジャガ, niku jaga] (n) meat and potato stew [Add to Longdo]
葱鮪鍋[ねぎまなべ, negimanabe] (n) (See 葱鮪) stew based on spring onions and tuna [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
协管[xié guǎn, ㄒㄧㄝˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] to assist in managing (e.g. traffic police or crowd control); to steward [Add to Longdo]
协管员[xié guǎn yuán, ㄒㄧㄝˊ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] assistant manager; steward [Add to Longdo]
原汁[yuán zhī, ㄩㄢˊ ㄓ, ] stock (liquid from stewing meat etc) [Add to Longdo]
女服务员[nǚ fú wù yuán, ㄋㄩˇ ㄈㄨˊ ˋ ㄩㄢˊ, / ] stewardess [Add to Longdo]
帕内尔[Pà nèi ěr, ㄆㄚˋ ㄋㄟˋ ㄦˇ, / ] Parnell (name); Charles Stewart Parnell (1846-1891), Irish nationalist politician [Add to Longdo]
[suō, ㄙㄨㄛ, ] Stewartia pseudocamellia [Add to Longdo]
清炖[qīng dùn, ㄑㄧㄥ ㄉㄨㄣˋ, / ] to stew meat without seasoning [Add to Longdo]
卤法[lǔ fǎ, ㄌㄨˇ ㄈㄚˇ, / ] to simmer; to stew [Add to Longdo]
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, ] stew slowly [Add to Longdo]
[biān, ㄅㄧㄢ, ] to stir-fry before broilng or stewing [Add to Longdo]
[āo, , ] to boil; stew; to simmer [Add to Longdo]
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, / ] stew [Add to Longdo]
[shāo, ㄕㄠ, / ] to burn; to cook; to stew; to bake; to roast; fever [Add to Longdo]
烧茄子[shāo qié zi, ㄕㄠ ㄑㄧㄝˊ ㄗ˙, / ] stewed eggplant [Add to Longdo]
空中小姐[kōng zhōng xiǎo jiě, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˇ, ] stewardess; air hostess [Add to Longdo]
空姐[kōng jiě, ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄝˇ, ] abbr. for 空中小姐; stewardess; air hostess; female flight attendant [Add to Longdo]
管家职务[guǎn jiā zhí wù, ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄚ ㄓˊ ˋ, / ] stewardship [Add to Longdo]
纠察[jiū chá, ㄐㄧㄡ ㄔㄚˊ, / ] to maintain order; steward (policing a meeting) [Add to Longdo]
[juǎn, ㄐㄩㄢˇ, ] fat, rich; a stew of fish [Add to Longdo]
杂烩[zá huì, ㄗㄚˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] a stew; fig. a disparate collection [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top