Search result for

stew

(97 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stew-, *stew*
English-Thai: Longdo Dictionary
stewardship(n) การให้บริการหรือดูแล เช่น There are a variety of volunteer stewardship opportunities at Chicago Park District Nature Areas.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stew[VT] เคี่ยว, See also: ตุ๋น
stewed[ADJ] ซึ่งเคี่ยวแล้ว
stew in[PHRV] ต้มด้วยไฟอ่อนๆ, See also: เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆ
steward[N] บริกรบนเครื่องบิน, See also: สจ็วต
stewardess[N] บริกรหญิงบนเครื่องบิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stew(สทิว) vt. ตุ๋น,เคี่ยว,ต้มอาหารโดยใช้ไฟอ่อน ๆ vi. ตุ๋น,เคี่ยวต้มโดยใช้ไฟอ่อน ๆ ,กังวลใจ,ร้อนใจ,กลัดกลุ้ม, -Phr. (stew in one's own juice ได้ผลจากการกระทำของตัวเอง) n. อาหารตุ๋น,อาหารเคี่ยว,เนื้อเปื่อย,การกังวลใจ,ความร้อนใจ,stews สภาพที่อยู่แวดล้อมที่ยัดเยีย
steward(สทู'เอิด) n. เจ้าหน้าที่บริการในเครื่องบินหรือเรือโดยสารหรือรถไฟ,เจ้าหน้าที่จัดการอาหารของโรงแรม โรงพยาบาลเป็นต้น,ผู้พิ-ทักษ์ทรัพย์สินของผู้อื่น,มหาดเล็ก,พ่อบ้าน,ผู้จัดการแข่งขันงานเต้นรำ,งานชุมนุม. vt.,vi. เป็นเจ้าหน้าที่ดังกล่าว,จัดการ
stewardess(สทู'เออดิส) n. steward (ดู) ที่เป็นหญิงโดยเฉพาะที่ทำงานในเครื่องบินโดยสาร เรือโดยสารหรือรถไฟ

English-Thai: Nontri Dictionary
stew(n) อาหารที่เคี่ยวนาน
stew(vt) ตุ๋น,เคี่ยว,ทำให้เปื่อย
steward(n) สจ๊วตเครื่องบิน,คนจัดการทรัพย์สิน,คนรับใช้ในเรือ,พ่อบ้าน
stewardess(n) หญิงรับใช้ในเรือ
stewardship(n) งานคนใช้ในเรือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stewardship, duringในระหว่างการดำรงตำแหน่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is stewart. He's in love with me.นี่คือ สจ๊วต เขาหลงรักฉัน There Might be Blood (2008)
Stewart, take this.สจ๊วต เอานี่ไป There Might be Blood (2008)
Stewart, wake up.สจ๊วต ตื่น The Itch (2008)
It's okay, Stewart. Calm down.ไม่เป็นไรนะ สจ๊วต ใจเย็นๆ The Itch (2008)
Calm down. Stewart.ใจเย็น สจ๊วต The Itch (2008)
Stewart, I'm gonna sedate you.สจ๊วต ฉันต้องทำให้คุณสงบ The Itch (2008)
Stewart, I know you don't want to talk about this, but... people who get shot often get PTSD.สจวตท์... ฉันรู้ว่าคุณ ไม่ต้องการพูดถึงเรื่องนี้ คนที่ถูกยิงมักจะมีPTSD. The Itch (2008)
Dinner tonight is stew.มื้อค่ำวันนี้เป็นสตูว์ Akai ito (2008)
Here I am, stuffing my face with this delicious stew when you're hungry, too.ยัดหน้าข้ากับสตูที่แสนอร่อยนี่ เจ้าก็หิวเหมือนกันนิ The Labyrinth of Gedref (2008)
Explain yourself, steward!เฮ้! พ่อบ้าน อธิบายมาสิ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Two stews to serve!นี่ หนู ซุปสองที่ได้แล้ว Scandal Makers (2008)
Here's your stew. Enjoy.นี่ซุปค่ะ Scandal Makers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stewA passenger fainted, but the stewardess brought him around.
stewCould you give me a hand with this stew?
stewIt's my special recipe, rabbit stew.
stewThe stew smells delicious.
stewA passenger fainted but the stewardess brought him round.
stewI am in a stew.
stewThis stew tastes acrid.
stewThe stew must have disagreed with me.
stewJane was a stewardess when she was young.
stewThe stew was not half bad.
stewHow do you like your beef stew?
stewHe married a stewardess.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พนักงานเสิร์ฟ[N] waiter/waitress, See also: steward, stewardess, Syn. บ๋อย, บริกร, Example: ผู้หญิงบ้านนอกมักจะนิยมเข้ามาเป็นพนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหาร, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่ยกอาหารมาให้ผู้รับประทานที่โต๊ะอาหาร
สจ๊วต[N] steward, Example: นักเรียนรุ่นที่แล้วจบไปเป็นสจ๊วตอยู่สายการบินไทยกันหลายคน, Thai definition: พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, ผู้บริการบนเครื่องบิน, Notes: (อังกฤษ)
ตุ๋น[ADJ] steamed, See also: stewed, Syn. ต้ม, ต้มเปื่อย, เคี่ยว, Example: ไข่ตุ๋นเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเด็ก เพราะย่อยง่ายและมีประโยชน์, Thai definition: เกี่ยวกับการทำให้สุกด้วยวิธีเอาของใส่ภาชนะวางในภาชนะที่มีน้ำ แล้วเอาฝาครอบ ตั้งไฟให้น้ำเดือด, เคี่ยวให้เปื่อย, Notes: (จีน)
หลน[V] stew, See also: simmer (in a little water), Syn. เคี่ยว, Example: วันนี้แม่หลนเต้าเจี้ยวเป็นอาหารจานเด็ดมื้อเย็น, Thai definition: เคี่ยวของบางอย่างให้ละลายและงวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
แกง[n.] (kaēng) EN: curry ; soup ; stew   FR: curry [m] ; ragoût [m]
การบำบัดน้ำเสีย[n. exp.] (kān bambat nām sīa) EN: wastewater treatment   FR: traitement des eaux usées [m]
หลน[v.] (lon) EN: stew ; simmer   FR: étuver ; mijoter ; cuire à feu doux
หม้อแกง[n. exp.] (mø kaēng) EN: stewpan ; stewpot ; soup pot   
หมูพะโล้[n. exp.] (mū phalō) EN: pork stewed in the gravy   
น้ำเสีย[n. exp.] (nām sīa) EN: dirty water ; wastewater ; sewage ; industrial effluent   FR: eaux usées [fpl] ; eaux résiduaires [fpl] ; eau d'égout [f]
เนื้อตุ๋น[n. exp.] (neūa tun) EN: stewed beef ; stewed meat   
เป็ดตุ๋นน้ำใส[xp] (pet tun nām sai) EN: clear duck stew   
พนักงานเสิร์ฟ[n. exp.] (phanakngān soēp = phanakngān soēf) EN: waiter ; waitress; steward ; stewardess   FR: serveur [m] ; serveuse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STEW    S T UW1
STEWS    S T UW1 Z
STEW'S    S T UW1 Z
STEWED    S T UW1 D
STEWART    S T UW1 ER0 T
STEWING    S T UW1 IH0 NG
STEWARD    S T UW1 ER0 D
STEWARDS    S T UW1 ER0 D Z
STEWART'S    S T UW1 ER0 T S
STEWARDESS    S T UW1 ER0 D AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stew    (v) (s t y uu1)
stews    (v) (s t y uu1 z)
stewed    (v) (s t y uu1 d)
Stewart    (n) (s t y uu1 @ t)
steward    (n) (s t y u@1 d)
stewing    (v) (s t y uu1 i ng)
stewards    (n) (s t y u@1 d z)
stewardess    (n) (s t y u@2 d e1 s)
stewardship    (n) (s t y uu1 @ d sh i p)
stewardesses    (n) (s t y u@2 d e1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steward {m}; Flugbegleiter {m}steward; flight attendant [Add to Longdo]
Stewardess {f}; Flugbegleiterin {f} | Stewardessen {pl}; Flugbegleiterinnen {pl}stewardess | stewardesses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
ちゃんこ[, chanko] (n) traditional sumo stew [Add to Longdo]
ちゃんこ鍋[ちゃんこなべ, chankonabe] (n) weight-gaining stew for sumo [Add to Longdo]
どて焼き;どて焼;土手焼き;土手焼[どてやき, doteyaki] (n) beef sinew stewed in miso and mirin [Add to Longdo]
エアガール[, eaga-ru] (n) air girl; stewardess [Add to Longdo]
エアホステス[, eahosutesu] (n) air hostess; stewardess [Add to Longdo]
シチュー[, shichu-] (n) stew; (P) [Add to Longdo]
スチュワーデス[, suchuwa-desu] (n) stewardess; (female) flight attendant; (P) [Add to Longdo]
スチュワード[, suchuwa-do] (n) steward [Add to Longdo]
スッチー[, succhi-] (n) (abbr) (See スチュワーデス) stewardess; (female) flight attendant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, ] stew slowly, #6,820 [Add to Longdo]
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, / ] stew, #6,820 [Add to Longdo]
空中小姐[kōng zhōng xiǎo jiě, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˇ, ] stewardess; air hostess, #75,893 [Add to Longdo]
[suō, ㄙㄨㄛ, ] Stewartia pseudocamellia, #167,082 [Add to Longdo]
女服务员[nǚ fú wù yuán, ㄋㄩˇ ㄈㄨˊ ˋ ㄩㄢˊ, / ] stewardess [Add to Longdo]
烧茄子[shāo qié zi, ㄕㄠ ㄑㄧㄝˊ ㄗ˙, / ] stewed eggplant [Add to Longdo]
管家职务[guǎn jiā zhí wù, ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄚ ㄓˊ ˋ, / ] stewardship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stew \Stew\, v. i.
   To be seethed or cooked in a slow, gentle manner, or in heat
   and moisture.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stew \Stew\, n. [OE. stue, stuwe, OF. estuve. See {Stew}, v. t.]
   1. A place of stewing or seething; a place where hot bathes
    are furnished; a hothouse. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       As burning Aetna from his boiling stew
       Doth belch out flames.        --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The Lydians were inhibited by Cyrus to use any
       armor, and give themselves to baths and stews.
                          --Abp. Abbot.
    [1913 Webster]
 
   2. A brothel; -- usually in the plural. --Bacon. South.
    [1913 Webster]
 
       There be that hate harlots, and never were at the
       stews.                --Aschman.
    [1913 Webster]
 
   3. A prostitute. [Obs.] --Sir A. Weldon.
    [1913 Webster]
 
   4. A dish prepared by stewing; as, a stewof pigeons.
    [1913 Webster]
 
   5. A state of agitating excitement; a state of worry;
    confusion; as, to be in a stew. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stew \Stew\, n. [Cf. {Stow}.]
   1. A small pond or pool where fish are kept for the table; a
    vivarium. [Obs. or Prov. Eng.] --Chaucer. Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. An artificial bed of oysters. [Local, U.S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stew \Stew\, v. t. [imp. & p. p. {Stewed}; p. pr. & vb. n.
   {Stewing}.] [OE. stuven, OF. estuver, F. ['e]tuver, fr. OF.
   estuve, F. ['e]tuve, a sweating house, a room heated for a
   bath; probably of Teutonic origin, and akin to E. stove. See
   {Stove}, and cf. {Stive} to stew.]
   To boil slowly, or with the simmering or moderate heat; to
   seethe; to cook in a little liquid, over a gentle fire,
   without boiling; as, to stew meat; to stew oysters; to stew
   apples.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stew
   n 1: agitation resulting from active worry; "don't get in a
      stew"; "he's in a sweat about exams" [syn: {fret}, {stew},
      {sweat}, {lather}, {swither}]
   2: food prepared by stewing especially meat or fish with
     vegetables
   v 1: be in a huff; be silent or sullen [syn: {grizzle}, {brood},
      {stew}]
   2: bear a grudge; harbor ill feelings [syn: {stew}, {grudge}]
   3: cook slowly and for a long time in liquid; "Stew the
     vegetables in wine"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top