Search result for

stetes

(245 entries)
(4.5302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stetes-, *stetes*, stete
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stetes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stetes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stet    [VT] ไม่ตัดออก
obstetric    [ADJ] เกี่ยวกับการคลอดลูก, See also: เกี่ยวกับการคลอดบุตร
obstetrics    [N] ์สูติศาสตร์, See also: วิชาผดุงครรภ์
obstetrical    [ADJ] เกี่ยวกับการคลอดลูก, See also: เกี่ยวกับการคลอดบุตร, Syn. obstetric
stethoscope    [N] หูฟังของแพทย์
stethoscopi    [ADJ] เกี่ยวกับหูฟังของแพทย์
obstetrician    [N] สูตินรีแพทย์, See also: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติศาสตร์
stethoscopical    [ADJ] เกี่ยวกับหูฟังของแพทย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paralysis, birth; paralysis, obstetricอัมพาตเหตุบาดเจ็บขณะคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paralysis, obstetric; paralysis, birthอัมพาตเหตุบาดเจ็บขณะคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
steth(o)-ทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
steth(o)-ทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stethographเครื่องบันทึกการเคลื่อนไหวทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stethomeniaภาวะเลือดออกในหลอดลมทับระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stethoscopeเครื่องฟังตรวจ, หูฟัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stethoscopeเครื่องฟังตรวจ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stethoscope, monauralเครื่องฟังตรวจหูเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stethoscopy๑. การฟังตรวจ [มีความหมายเหมือนกับ auscultation]๒. การใช้เครื่องฟังตรวจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stethospasmกล้ามเนื้อทรวงอกหดเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sestetบทหกบาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstetric paralysis; paralysis, birthอัมพาตเหตุบาดเจ็บขณะคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstetrical forcepsคีมทำคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstetricianสูติแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstetricsสูติศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
birth paralysis; paralysis, obstetricอัมพาตเหตุบาดเจ็บขณะคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
monaural stethoscopeเครื่องฟังตรวจหูเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forceps, obstetricalคีมทำคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delivery (Obstetrics))การทำคลอด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Anesthesia, Obstetricalการระงับความรู้สึกทางสูติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Delivery, Obstetricsการทำคลอด (สูติศาสตร์) [TU Subject Heading]
Labor, Obstetricการคลอด [TU Subject Heading]
Obstetric labor, Prematureการคลอดก่อนกำหนด [TU Subject Heading]
Obstetric surgical proceduresศัลยกรรมทางสูติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Obstetrical nursingการพยาบาลสูติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Obstetriciansสูติแพทย์ [TU Subject Heading]
Obstetricsสูติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Vaccuum extraction, Obstetricalการทำคลอดโดยใช้เครื่องดูดสุญญากาศ [TU Subject Heading]
Anesthesia, Obstetricalระงับความรู้สึกทางสูติศาสตร์, การระงับความรู้สึกสูติศาสตร์ [การแพทย์]
Blood in Obstetrics, Use ofการใช้เลือดในสูติกรรม [การแพทย์]
Delivery, Obstetricคลอดบุตร [การแพทย์]
Extraction, Obstetricalการคลอดด้วยเครื่องช่วย,การดึงช่วยคลอด [การแพทย์]
Extractors, Vacuum, Obstetricเครื่องดึงสูญญากาศ [การแพทย์]
Gynecological and Obstetric Diseasesโรคทางสูติศาสตร์และนารีเวช [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obstetric(อับสที'ทริค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการคลอดบุตร,เกี่ยวกับสูติเวช
obstetrical(อับสที'ทริค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการคลอดบุตร,เกี่ยวกับสูติเวช
obstetrician(ออบสทิทริช'เชิน) n. สูติแพทย์
obstetrics(ออบสที'ทริคซฺ) n. สูติศาสตร์
stet(สเทท) vi. ให้คงที่,ไม่ตัดออก. vt. ใส่เครื่องหมาย"stet"
stetho-Pref.=หน้าอก,ทรวงอก
stethoscopic(al) (สเทธธะสคอพ'พิค) n. เกี่ยวกับเครื่องตรวจฟัง,เกี่ยวกับการตรวจฟังได้จากการตรวจฟัง., See also: stethoscopy n.

English-Thai: Nontri Dictionary
stethoscope(n) หูฟังของหมอ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How much?Was kostet das? The Fisher King (1991)
Obstetrician Clinicคลินิกสูติเวช Spin Kick (2004)
Jokainen aseistettu mies, tai sellaista kantamaan kykenevä - polvistukoon!ทุกคนที่ถืออาวุธและใช้มันเป็น, คุกเข่า ! Kingdom of Heaven (2005)
Meidän on kestettävä.เราต้องทำให้สำเร็จl. Kingdom of Heaven (2005)
Um,I remember you mentioning that you liked your obstetrician.อืม,ฉันจำได้ว่าเธอบอกว่า เธอชอบสูตินารีแพทย์ของเธอ The Game (2007)
Well,she had an appointment with this new obstetrician over on river street,but she should be here by now.คือ เธอมีนัดกับหมอสูติ คนใหม่นะแถวๆเลียบแม่น้ำ แต่เธอน่าจะมาถึงแล้ว The Game (2007)
King knows we have nothing on him. Why would he wastethe money?คิงรู้ว่าเราไม่มีหลักฐานจับเขา ทำไมต้องเสียเงินเปล่า? About Last Night (2008)
Any obstetrician, along with a half decent nurse, could do that, but stage three, the birth- that's when you need the scientist.คนทำคลอดเอง ก็ใช้แค่พยาบาลฝึกหัด ก็ทำได้แล้ว,แต ขั้นตอนที่3,ทารกที่เกิดมา จำเป็นต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ Resurrection (2008)
The car that tried to run over your guy was rented by a Dr. Sidney Hayward, an obstetrician.รถที่พยายาม จะชนเพื่อนคุณ ถูกเช่า โดย ดร.ซิดนี่ เฮเวอร์ด สูตินารีแพทย์ Resurrection (2008)
Dr. Helfrich to Obstetrics.คุณหมอเฮลฟ์ริช เชิญที่ห้องทำคลอดค่ะ The Final Destination (2009)
Miss K, a second year student in Shinhwa High School, has been spotted going in and out of the obstetrics hospital.นางสาว เค, นักเรียนปีสองของโรงเรียนชินฮวา ถูกเห็นขณะออกมาจากโรงพยาบาลทำแท้ง Episode #1.2 (2009)
That's why your school nurse is an obstetrician.นั่นคือเหตุผลที่โรงเรียนเธอเอาหมอสูติฯมาประจำห้องพยาบาล Nice Is Different Than Good (2009)
This is Lieutenant Rick Stetler. Who am I speaking with?นี่หมวดริค สเตทเลอร์ ผมกำลังพูดกับใคร? Hostile Takeover (2009)
I don't know where you get your information from,Stetler.ผมไม่รู้ว่าคุณได้ข้อมูล จากที่ไหนสเตทเลอร์ Bolt Action (2009)
Without Stetler in the middle.ไม่มีสเตทเลอร์คั่นกลาง Bolt Action (2009)
My obstetrician?หมอสูติของฉันนี่? Throwdown (2009)
After dentists,obstetricians have the highest rate of suicide among medical professionals.ถ้าไม่นับหมอฟัน หมอสูติมีสถิติฆ่าตัวตายมากที่สุด Throwdown (2009)
so you're gonna want to look at the obstetric fields, uh, nurses, o.b.s.ดังนั้นคุณต้องมองไปยังเรื่อง เกี่ยวกับการคลอดลูก พยาบาล, O.B.S. Cradle to Grave (2009)
The writers of old called this creature a bastet, a monster of nightmare that inhabits the twilight world between the living and the dead.ผู้บันทึกเรียกมันว่า "แบสเทท" สัตว์แห่งฝันร้าย ที่อยู่ระหว่างโลกเป็นกับโลกตาย The Lady of the Lake (2009)
I have a letter here from your obstetrician.ฉันมีหนังสือจาก สูตินรีแพทย์ของคุณ Blowback (2010)
Listen, I promise I'll wear the stethoscope next time we play naughty nurse.คราวหน้าสัญญาว่าจะใส่หูฟัง ตอนเราเล่นหมอพยาบาลกันบนเตียง Love & Other Drugs (2010)
Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow nor for the destruction that wasteth.เจ้าไม่ต้องกลัวสิ่งใด \ ทั้งความมืดมิดแห่งราตรีและลูกศร ไม่ต้องกลัวทั้งการทำลายล้างทั้งลาย \ จะสูญเปล่า The Rite (2011)
You like Stetsons?นายชอบแม่นั่นเหรอ? Hick (2011)
- Matt Hofstetler?- แมท ฮอฟสเตทเลอร์ Fright Night (2011)
But if I see any mylar balloons with-with dogs wearing stethoscopes,แต่ถ้าผมเห็นลูกโป่ง กับหมาที่สวมหูฟังแพทย์ I'm Still Here (2011)
You made a stethoscope happen.นายสร้างหูฟังของหมอได้ Scott Free (2011)
I have almost no experience in obstetrics, and even that was with normal deliveries.ผมแทบจะไม่มีประสบการทางสูติ แม้ว่าจะเป็นการคลอดธรรมดาทั่วไป Episode #2.7 (2011)
you mean a hedgehog with a stethoscope, and to me, art means reaching down your throat, tearing your guts out, and smearing it all over canvas.คุณหมายถึงเม่นกับหูฟัง แต่สำหรับผม ศิลปะหมายถึงบางอย่างที่เข้าถึงภายใน ดึงความกล้าของคุณออกมา และถูกละเลงลงบนภาพเขียน School of Hard Knocks (2011)
I wouldn't be surprised if your obstetrician didn't recommend an immediate emergency C-section.ผมคงไม่แปลกใจ ถ้าสูติแพทย์ของคุณ ไม่ได้แนะนำการผ่าคลอด ฉุกเฉินทันที Birth (2011)
Well, in 24 hours, I will be in the capable hands of my sister and her family and an excellent obstetrician.ภายใน 24 ชั่วโมง ฉันจะไปถึงมือผู้ชำนาญงาน พี่สาวฉัน กับครอบครัวเธอ พร้อมด้วยสูติแพทย์ Birth (2011)
I have got to find an obstetrician in the city.ฉันต้องรีบหา สูตินรีเเพทย์ในเมืองนี้ Father Knows Best (2012)
I'll have your stethoscope.ฉันจะยึดหูฟังแพทย์ของคุณ Virtual Systems Analysis (2012)
Three hours and 20 minutes of racing just flew by, there's a man over there who won, he's now firing six guns in the air, wearing his new Stetson.เวลาที่ใช้แข่งขัน 3 ชั่วโมง 20 นาทีได้ผ่านไป ผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นเป็นผู้ชนะ ตอนนี้กำลังยิงปืนลูกโม่ขึ้นฟ้า ใส่หมวกใบใหม่เอี่ยม และดูสีหน้าสดใส Episode #18.2 (2012)
You've got a Stetson, cowboy boots, chaps, a Harley-Davidson, a Mustang, you like to get a beer and you put cheese on everything.นายมีหมวกมีรองเท้าคาวบอย ฮาร์เลย์ เดวิดสัน รถมัสแตง เหมือนนายจะดื่มแต่เบียร์ และใส่ชีสในอาหารทุกอย่าง Episode #18.2 (2012)
He is my obstetrician.เขาเป็นหมอสูติฯ หนูนะแม่ Give Me the Blame (2012)
Stethoscope. Yeah.หูฟัง / ค่ะ All In (2012)
Obstetrician.สูติแพทย์ Zone of Exclusion (2012)
I'm merely an obstetrician, nothing more.ผมเป็นแค่สูติแพทย์คนนึงเท่านั้น Zone of Exclusion (2012)
I loved you from the second we met... we were alone and my stethoscope was, probably cold, but...ฉันรักเธอตั้งแต่วินาทีแรก เราอยู่ด้วยกันและหูฟังของฉัน คงจะเย็น แต่.. Faes Wide Shut (2013)
Mm-mmm. Slow down, Stetson.ช้าหน่อย พ่อหมวกคาวบอย Broken (2013)
I'm Dr. Halil Gullu. I'm the senior obstetrician at St. Mary's Hospital.ฉันดรลิ Gullu ฉันสูติแพทย์อาวุโสที่โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ Locke (2013)
Okay. I'm Billy Joe Stetson from Dallas, Texas.โอเคผม บิลลี่ โจ เสต็ทสัน จาก ดาลลัส เทกซัส. Closet Bear (2013)
The Stetson man got you pretty good.ไอ้เวรนั่น เล่นงานนายหนักน่าดู Dog Dean Afternoon (2013)
What are you, my obstetrician?คุณเป็นพวกชอบขัดขวางฉันหรอเนี่ย? Out of the Frying Pan (2013)
But Texas is an 800-pound gorilla... in a stetson.แต่ เท็กซัส เป็น กอลิร่าที่หนัก 800 ปอนด์ ที่สวมหมวกอยู่ One Riot, One Ranger (2013)
Arise ye prisoners of want!Die stets man noch zum Hungern zwingt Tikhiy Don (1957)
There're no Cossacks here, and Grisha never leaves his wife's side.Die Kosaken sind weg, Grischka aber ist da und stets mit seiner Frau. Tikhiy Don (1957)
It takes a lot of money to raise a teenager properly.Einen Teenager aufzuziehen kostet viel Geld. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
You did some good writing there, boy.Du hast für sie gute Schreibarbeit geleistetWill Success Spoil Rock Hunter? (1957)
It didn't cost you a kopeck.Es hat Sie nichts gekostetWill Success Spoil Rock Hunter? (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stetIn Japan only women are entitled to take the national obstetrics exam.
stet"The reduction in obstetrician/gynecologists is a reflection of the decrease in births reducing need for medical care" ? Whoa!
stetObstetric care in crisis as the number of obstetricians continues to fall.
stetThe doctor placed a stethoscope on the patient's chest.
stetWith a shortage of midwives added to that of obstetricians it has become clear all over again that our country's obstetric care is in an extremely grave situation.
stetObstetricians also bear a high risk of suits.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผดุงครรภ์    [N] midwife, See also: obstetrician, Syn. หมอตำแย, Example: หัวนมแตกมักจะเกิดจากการดูดนมไม่ถูกต้องควรจะปรึกษาแพทย์หรือผดุงครรภ์, Thai definition: ผู้ทําการคลอดบุตรแผนปัจจุบัน
สูติศาสตร์    [N] obstetrics, Example: เขาจบทางด้านสูติศาสตร์มาจากสหรัฐอเมริกา เลยมีความเชี่ยวชาญมากเป็นพิเศษ, Thai definition: วิชาที่ว่าด้วยการทำคลอด
สูติแพทย์    [N] obstetrician, See also: accoucheur, Example: หญิงในชนบทยังนิยมคลอดลูกกับหมอตำแยมากกว่าจะให้สูติแพทย์ทำคลอดให้, Count unit: คน, Thai definition: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการทำคลอด
นางผดุงครรภ์    [N] midwife, See also: accoucheur, obstetrician, Syn. ผดุงครรภ์, Example: พยาบาลที่สถานีอนามัยเป็นนางผดุงครรภ์รับทำคลอดที่บ้านด้วย, Count unit: คน, Thai definition: สตรีผู้ได้รับการฝึกเพื่อช่วยทำคลอด, ผู้ทําการคลอดบุตรแผนปัจจุบัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องฟังหัวใจ[n. exp.] (khreūang fang hūajai) EN: stethoscope   FR: stéthosope [m]
เครื่องฟังการเต้นของหัวใจ[n. exp.] (khreūang fang kān ten khøng hūajai) EN: stethoscope   FR: stéthosope [m]
ความบริสุทธิ์ใจ[n.] (khwām børisutjai) EN: sincerity   FR: innocence [f] ; sincérité [f] ; chasteté [f]
หมอทำคลอด[n.] (mø tham khløt) EN: obstetrician   FR: obstétricien [m] ; obstétricienne [f]
แผนกสูตินารีเวช[n.] (phanaēk sūtinārīwēt) EN: obstetrics   FR: obstétrique [f]
แผนกสูตินารีเวช แผนกคลอด[n. exp.] (phanaēk sūtinārīwēt phanaēk khløt) EN: obstetrics and gynecology   FR: obstétrique et gynécologie [fpl]
พรหมจรรย์[n.] (phrommajan) EN: study of Buddhist metaphysics ; brahmacharya ; holy life ; chastity ; celibacy   FR: chasteté [f]
สูติกรรม[n.] (sūtikam) EN: childbirth ; delivery ; midwifery ; obstetrics   FR: naissance [f]
สูติแพทย์[n.] (sūtiphaēt) EN: obstetrician ; accoucheur   
สูติศาสตร์[n.] (sūtisāt) EN: obstetrics   

CMU English Pronouncing Dictionary
STET    S T EH1 T
STETZ    S T EH1 T S
ANSTETT    AH0 N S T EH1 T
STETHEM    S T EH1 TH AH0 M
STETHEM    S T EH1 T AH0 M
STETLER    S T EH1 T L ER0
STETSON    S T EH1 T S AH0 N
STETTER    S T EH1 T ER0
STETZER    S T EH1 T Z ER0
STETZEL    S T EH1 T Z AH0 L
STETTLER    S T EH1 T L ER0
DANSTETT    D AE1 N S T EH0 T
STETTNER    S T EH1 T N ER0
GESTETNER    G AH0 S T EH1 T N ER0
HOSTETTER    HH AA1 S T EH0 T ER0
HOSTETLER    HH AA1 S T EH0 T AH0 L ER0
RASTETTER    R EY1 S T EH0 T ER0
OBSTETRIC    AH0 B S T EH1 T R IH0 K
OBSTETRICS    AH0 B S T EH1 T R IH0 K S
KERSTETTER    K ER1 S T EH0 T ER0
KARSTETTER    K AA1 R S T EH0 T ER0
HOFSTETTER    HH AA1 F S T EH0 T ER0
HOSTETTLER    HH AA1 S T EH0 T L ER0
HOSTETTLER    HH AA1 S T EH0 T AH0 L ER0
HUFSTETLER    HH AH1 F S T EH0 T AH0 L ER0
HUFSTETLER    HH AH1 F S T EH0 T L ER0
GLASTETTER    G L AE1 S T EH0 T ER0
HOCHSTETLER    HH AA1 K S T EH0 T AH0 L ER0
HOCHSTETLER    HH AA1 K S T EH0 T L ER0
BRANSTETTER    B R AE1 N S T EH0 T ER0
HELMSTETTER    HH EH1 L M S T EH0 T ER0
WOHLSTETTER    W OW1 L S T EH2 T ER0
STETHOSCOPE    S T EH1 TH AH0 S K OW2 P
HUFFSTETLER    HH AH1 F S T EH0 T AH0 L ER0
HUFFSTETLER    HH AH1 F S T EH0 T L ER0
OBSTETRICIAN    AA2 B S T AH0 T R IH1 SH AH0 N
BRANDSTETTER    B R AE1 N D S T EH0 T ER0
STETHOSCOPES    S T EH1 TH AH0 S K OW2 P S
OBSTETRICIANS    AA2 B S T AH0 T R IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stet    (nil) (s t e1 t)
stetson    (n) (s t e1 t s n)
stetsons    (n) (s t e1 t s n z)
obstetric    (j) (@1 b s t e1 t r i k)
obstetrics    (n) (@1 b s t e1 t r i k s)
obstetrical    (j) (@1 b s t e1 t r i k l)
stethoscope    (n) (s t e1 th @ s k ou p)
obstetrician    (n) (o2 b s t i t r i1 sh @ n)
stethoscopes    (n) (s t e1 th @ s k ou p s)
obstetricians    (n) (o2 b s t i t r i1 sh @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
stetsเป็นประจำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leistetrends [Add to Longdo]
Bedienstete {m,f}; Bediensteterattendant [Add to Longdo]
Bedienstete {m,f}; Bediensteterdependant [Add to Longdo]
Beständigkeit {f}; Stetigkeit {f}consistency [Add to Longdo]
Eigentum {n}; Besitz {m}; Grundbesitz {m}; Grundstück {n} | Eigentum {n}; Grundbesitze {pl} | geistiges Eigentum | gewerbliches Eigentum | Besitz erwerben; Eigentum erwerben | bewegliches Eigentum | unbewegliches Eigentum | unbelasteter Grundbesitzproperty | properties | intellectual property | industrial property | to acquire property | moveables; movable property | immoveables; real property | unencumbered property [Add to Longdo]
Fleischpastete {f} | Fleischpasteten {pl}meat pie | meat pies [Add to Longdo]
Fleischpastete {f}meat turnover [Add to Longdo]
Geburtshelfer {m} | Geburtshelfer {pl}obstetrician | obstetricians [Add to Longdo]
Pastetchen {n} | Pastetchen {pl}patty | patties [Add to Longdo]
gefüllte Pastete {f}vol-au-vent [Add to Longdo]
Pastete {f} | Pasteten {pl}pasty | pasties [Add to Longdo]
Pastete {f}pie [Add to Longdo]
Schweinefleischpastete {f} [cook.]porkpie [Add to Longdo]
Signal {n} | Signale {pl} | abgetastetes Signal | akustisches Signalsignal | signals | sampled signal | audible signal [Add to Longdo]
Steckverbinder {m} [electr.] | Steckverbinder {pl} | angegossener Steckverbinder | anwendungsspezifischer Steckverbinder | berührungssicherer Steckverbinder | fester Steckverbinder | freier Steckverbinder | gasdichter Steckverbinder | geschirmter Steckverbinder | hoch beanspruchbarer Steckverbinder | komponentenseitiger Steckverbinder | rechteckiger Steckverbinder | schwimmend befestigter Steckverbinder | tauchfester Steckverbinder | umweltbeständiger Steckverbinder | vorgerasteter Steckverbinder | Steckverbinder mit Bajonett-Verschluss | Steckverbinder mit Drehverriegelung | Steckverbinder für Chipkarten | Steckverbinder für direktes Stecken | Steckverbinder für direktes Stecken | Steckverbinder für gedruckte Schaltungen | Steckverbinder für Leiterplattenmontage | Steckverbinder mit Schnellkupplung | Steckverbinder mit Zentralschraubeplug connector; circuit connector; male connector | plug connectors; circuit connectors; male connectors | one-piece connector | application related connector | non-touchable connector | fixed connector | free connector; plug straight | sealed connector | shielded connector | heavy-duty connector | assembled connector | rectangular connector | float mounted connector | submersible connector | environment-resistant connector | pre-assembled connector | bayonet nut connector (BNC) | twist-on connector | smart card connectors | edge board connector | edge-socket connector | printed circuit types | board-mounted connector | quick disconnect connector | connector with center screw [Add to Longdo]
Teilzeitbeschäftigte {m,f}; Teilzeitbeschäftigter; vertraglich befristeter Mitarbeitercontractor [Add to Longdo]
Unsicherheit {f}; Unstetigkeit {f}unsteadiness [Add to Longdo]
Unstetigkeit {f}; Unterbrechung {f}discontinuity [Add to Longdo]
Ventilteller {m} [techn.] | federbelasteter Ventiltellervalve plate; valve disk | direct spring-loaded valve disk [Add to Longdo]
steter Wandel {m}; Unbeständigkeit {f}vicissitude [Add to Longdo]
Wetter {n}; Witterung {f} | Witterungen {pl} | bei schönem Wetter | unstetes Wetterweather | weathers | if the weather is kind | dodgy weather [Add to Longdo]
Wildpastete {f}game pie [Add to Longdo]
abbürsten | abbürstend | abgebürstetto brush off | brushing off | brushed off [Add to Longdo]
abforsten; abholzen | abforstend; abholzend | abgeforstet; abgeholzt | forstet ab | forstete abto deforest | deforesting | deforested | deforests | deforested [Add to Longdo]
abfragen; abtasten | abfragend; abtastend | abgefragt; abgetastetto sample | sampling | sampled [Add to Longdo]
ableisten; vollziehen | ableistend; vollziehend | abgeleistetto fulfil; to fulfill [Am.] | fulfilling | fulfilled [Add to Longdo]
abrüsten; entwaffnen | abrüstend; entwaffnend | abgerüstet; entwaffnetto disarm | disarming | disarmed [Add to Longdo]
abtasten; fühlen | abtastend; fühlend | abgetastet; gefühltto feel {felt; felt} | feeling | felt [Add to Longdo]
allemal; immer; stets; prinzipiellalways [Add to Longdo]
andauernd; stetig; konstant; beständig {adj} | beständiger | am beständigstenconstant | more constant | most constant; constantest [Add to Longdo]
angespannt; gespannt; belastet {adj} | angespannt sein; belastet sein (mit)fraught | to be fraught (with) [Add to Longdo]
aufforsten; (wieder) bewalden | aufforstend; bewalden | aufgeforstet; bewaldetto afforest | afforesting | afforested [Add to Longdo]
wieder aufforsten | wieder aufforstend | wieder aufgeforstetto reforest | reforesting | reforested [Add to Longdo]
auflisten; verzeichnen | auflistend; verzeichnend | aufgelistet; verzeichnet | listete auf; verzeichneteto list | listing | listed | listed [Add to Longdo]
aufrüsten | aufrüstend | aufgerüstetto rearm | rearming | rearmed [Add to Longdo]
aufgerüstet {adj}armed [Add to Longdo]
auftauen; entfrosten | auftauend; entfrostend | aufgetaut; entfrostetto defrost | defrosting | defrosted [Add to Longdo]
ausgebürstet; bürstetebrushed [Add to Longdo]
voll ausgelastet; mit Höchstleistung arbeitendworking to capacity [Add to Longdo]
voll ausgelastet seinto be fully stretched [Add to Longdo]
ausgelastetbusy [Add to Longdo]
ausgerüstetapparelled [Add to Longdo]
ausgerüstetequipped [Add to Longdo]
ausgerüstetmounted [Add to Longdo]
ausgerüstet; beschlagene; montiertemounted [Add to Longdo]
austesten; Fehler beseitigen; von Fehlern befreien [comp.] | ausgetestet; von Fehlern befreitto debug | debugged [Add to Longdo]
befristetreprieved [Add to Longdo]
befristetreprieves [Add to Longdo]
befristet; kündbar; begrenzbarterminable [Add to Longdo]
belasten; beschweren | belastend; beschwerend | belastet; beschwertto burden | burdening | burdened [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベルティッドラス[, beruteiddorasu] (n) belted wrasse (Stethojulis balteata) [Add to Longdo]
産科[さんか, sanka] (n,adj-no) obstetrics; (P) [Add to Longdo]
産科医[さんかい, sankai] (n) obstetrician [Add to Longdo]
産科医師[さんかいし, sankaishi] (n) obstetrician [Add to Longdo]
産科医療[さんかいりょう, sankairyou] (n) obstetric care [Add to Longdo]
産科学[さんかがく, sankagaku] (adj-na) obstetrics [Add to Longdo]
産婦人科[さんふじんか, sanfujinka] (n) maternity and gynaecology department (gynecology); department of obstetrics and gynaecology (gynecology); (P) [Add to Longdo]
産婦人科医[さんふじんかい, sanfujinkai] (n) obstetrician and gynecologist [Add to Longdo]
聴診[ちょうしん, choushin] (n,vs,adj-no) auscultation; listening to a person's chest with a stethoscope [Add to Longdo]
聴診器[ちょうしんき, choushinki] (n) stethoscope [Add to Longdo]
婦人科医[ふじんかい, fujinkai] (n) gynecologist; obstetrician [Add to Longdo]
無痛分娩[むつうぶんべん, mutsuubunben] (n) (1) painless childbirth; painless delivery; (2) obstetric analgesia for labor (e.g. epidural) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妇产科[fù chǎn kē, ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ㄎㄜ, / ] department of gynecology and obstetrics; birth clinic [Add to Longdo]
孕产[yùn chǎn, ㄩㄣˋ ㄔㄢˇ, / ] pregnancy and childbirth; obstetrics and gynecology [Add to Longdo]
拔罐[bá guàn, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ, ] cupping glass; fire cupping (acupressure technique of Chinese medicine, with fired vacuum cup applied to the skin); ventouse (vacuum method used in obstetrics) [Add to Longdo]
拔罐法[bá guàn fǎ, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ ㄈㄚˇ, ] fire cupping (acupressure technique of Chinese medicine, with fired vacuum cup applied to the skin); ventouse (vacuum method used in obstetrics) [Add to Longdo]
产科[chǎn kē, ㄔㄢˇ ㄎㄜ, / ] maternity department; maternity ward; obstetrics [Add to Longdo]
产道[chǎn dào, ㄔㄢˇ ㄉㄠˋ, / ] birth canal (in obstetrics) [Add to Longdo]
听筒[tīng tǒng, ㄊㄧㄥ ㄊㄨㄥˇ, / ] a can (loan from English tin); headphone; earphone; earpiece; stethoscope [Add to Longdo]
听诊器[tīng zhěn qì, ㄊㄧㄥ ㄓㄣˇ ㄑㄧˋ, / ] stethoscope; medical device to listen to heart rate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
恒常[こうじょう, koujou] Bestaendigkeit, Stetigkeit [Add to Longdo]
憤然と[ふんぜんと, funzento] aufgebracht, entruestet, zornig [Add to Longdo]
焼き芋[やきいも, yakiimo] geroestete_Suesskartoffeln [Add to Longdo]
荒れる[あれる, areru] stuermisch_sein, wild_sein, verwuestet_sein, stuermisch_werden, wild_werden, verwuestet_werden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top