Search result for

stealing

(44 entries)
(0.026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stealing-, *stealing*, steal
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stealing(สทีล'ลิง) n. การขโมย,ของโจร,การแอบทำ, Syn. theft,embezzlement

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stealing childrenการลักพาเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I risk my job stealing that for you see if you could wank?I risk my job stealing that for you see if you could wank? ฉันความเสี่ยงของฉันขโมยงานที่สำหรับคุณ \ Nsee หากคุณสามารถ wank? Gas Pills (2008)
If you are caught stealing again, I will not spare you.ถ้าเจ้าขโมยอีกครั้งละก็ ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าอีก The Labyrinth of Gedref (2008)
Wasn't that obvious when you caught me stealing your grain?นั่นมันยังไม่ชัดอีกรึเมื่อเจ้าจับข้าตอนที่กำลังขโมยเมล็ดของเจ้า The Labyrinth of Gedref (2008)
We're just trying to understand why she was stealing prescriptions from your mom.เราแค่พยายามทำความเข้าใจว่าทำไม เธอถึงขโมยใบสั่งยาจากแม่คุณ And How Does That Make You Kill? (2008)
Because it's my understanding that she caught you stealing files.เพราะผมเข้าใจว่าเธอจับคุณกำลังขโมยไฟล์ได้ And How Does That Make You Kill? (2008)
Somebody's been stealing my jewelry.มีคนคอยขโมยอัญมณีของฉันไป The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You have any idea who you're stealing from?แกรู้บ้างไหมว่ากำลังปล้นใครอยู่ The Dark Knight (2008)
This is for stealing my dad's job!นี่โทษฐานแย่งงานพ่อฉัน! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Look, we're stealing his car!- ทำไม - ดูสิ เราขโมยรถเขา Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
This is equivalent to stealing away the rights of these residents.การกระทำนี้เทียบเท่ากับการขโมยสิทธิ์ ของผู้อยู่อาศัย Episode #1.8 (2008)
I wasn't stealing it. I swear.ผมไม่ได้ขโมยอะไรนะ สาบานได้ 24: Redemption (2008)
Juma's soldiers have been crossing the border and stealing our children.ทหารของจูม่ามันข้ามเข้ามา ขโมยเด็กๆ ของพวกเราไป 24: Redemption (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stealingHe accused the man of stealing.
stealingHe blamed the man for stealing.
stealingHe caught a boy stealing his watch.
stealingHe caught them stealing apples.
stealingHe descended to stealing.
stealingHe is capable of stealing.
stealingHe is guilty of stealing.
stealingHe was accused of stealing money.
stealingHe was accused of stealing the jewels.
stealingHe was caught in the act of stealing.
stealingHe was caught in the very act of stealing it.
stealingHe was detected in the very act of stealing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การลัก[N] stealing, See also: theft, pilferage, robbery, Syn. การขโมย, การลักขโมย, Example: การลักของของผู้อื่นเป็นบาป, Thai definition: การลอบทำในสิ่งที่ตนไม่มีสิทธิ์หรือไม่ได้รับอนุญาต เช่น เด็กลักสูบบุหรี่, การทำด้วยอาการเช่นนั้นโดยทุจริตผิดกฎหมาย เช่น การลักทรัพย์
การขโมย[N] stealing, See also: theft, Syn. การลักขโมย, Example: การขโมยสิ่งของเป็นการทำผิดทางกฎหมาย

CMU English Pronouncing Dictionary
STEALING    S T IY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stealing    (v) (s t ii1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
サイクルスチール[, saikurusuchi-ru] (n) {comp} cycle stealing [Add to Longdo]
ホームスチール[, ho-musuchi-ru] (n) stealing home in baseball (wasei [Add to Longdo]
一盗二婢[いっとうにひ, ittounihi] (exp) The most thrilling types of sexual relationship for a man are, first, stealing someone's wife and, second, with a maidservant [Add to Longdo]
失敬[しっけい, shikkei] (adj-na,int,n,vs) rudeness; saying good-bye; acting impolitely; stealing; impoliteness; disrespect; impertinence; (P) [Add to Longdo]
車上荒らし;車上荒し[しゃじょうあらし, shajouarashi] (n,vs) (See 車上) stealing from vehicles [Add to Longdo]
乗り逃げ;乗逃げ[のりにげ, norinige] (n) stealing a ride; stolen ride [Add to Longdo]
窃取[せっしゅ, sesshu] (n,vs) theft; stealing; larceny [Add to Longdo]
窃盗[せっとう, settou] (n,vs,adj-no) theft; stealing; larceny; (P) [Add to Longdo]
窃盗罪[せっとうざい, settouzai] (n) theft; stealing; larceny [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サイクルスチール[さいくるすちーる, saikurusuchi-ru] cycle stealing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Steal \Steal\ (st[=e]l), v. t. [imp. {Stole} (st[=o]l); p. p.
   {Stolen} (st[=o]"l'n); p. pr. & vb. n. {Stealing}.] [OE.
   stelen, AS. stelan; akin to OFries. stela, D. stelen, OHG.
   stelan, G. stehlen, Icel. stela, SW. stj[aum]la, Dan.
   stiaele, Goth. stilan.]
   1. To take, and carry away, feloniously; to take without
    right or leave, and with intent to keep wrongfully; as, to
    steal the personal goods of another.
    [1913 Webster]
 
       Maugre thy heed, thou must for indigence
       Or steal, or beg, or borrow, thy dispense.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The man who stole a goose and gave away the giblets
       in alms.               --G. Eliot.
    [1913 Webster]
 
   2. To withdraw or convey clandestinely (reflexive); hence, to
    creep furtively, or to insinuate.
    [1913 Webster]
 
       They could insinuate and steal themselves under the
       same by their humble carriage and submission.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       He will steal himself into a man's favor. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To gain by insinuating arts or covert means.
    [1913 Webster]
 
       So Absalom stole the hearts of the men of Israel.
                          --2 Sam. xv.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   4. To get into one's power gradually and by imperceptible
    degrees; to take possession of by a gradual and
    imperceptible appropriation; -- with away.
    [1913 Webster]
 
       Variety of objects has a tendency to steal away the
       mind from its steady pursuit of any subject. --I.
                          Watts.
    [1913 Webster]
 
   5. To accomplish in a concealed or unobserved manner; to try
    to carry out secretly; as, to steal a look.
    [1913 Webster]
 
       Always, when thou changest thine opinion or course,
       profess it plainly, . . . and do not think to steal
       it.                  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   {To steal a march}, to march in a covert way; to gain an
    advantage unobserved; -- formerly followed by of, but now
    by on or upon, and sometimes by over; as, to steal a march
    upon one's political rivals.
    [1913 Webster]
 
       She yesterday wanted to steal a march of poor Liddy.
                          --Smollett.
    [1913 Webster]
 
       Fifty thousand men can not easily steal a march over
       the sea.               --Walpole.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To filch; pilfer; purloin; thieve.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stealing \Steal"ing\, n.
   1. The act of taking feloniously the personal property of
    another without his consent and knowledge; theft; larceny.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is stolen; stolen property; -- chiefly used in
    the plural.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stealing
   n 1: the act of taking something from someone unlawfully; "the
      thieving is awful at Kennedy International" [syn:
      {larceny}, {theft}, {thievery}, {thieving}, {stealing}]
   2: avoiding detection by moving carefully [syn: {stealth},
     {stealing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top