Search result for

staut

(56 entries)
(0.0317 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -staut-, *staut*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา staut มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *staut*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jumala peruutti tämän taistelun, - kuten myös valmistautumisen siihen.ผลของสงครามถูกตัดสินใจโดยพระเจ้า. Kingdom of Heaven (2005)
Se johtui siitä, ettemme olleet valmistautuneet hyvin.- นั่นเป็นเพราะเจ้ายังไม่พร้อม. Kingdom of Heaven (2005)
Kun Saladin tulee, - emme pysty puolustautumaan.เมื่อซาลาฮุดดินมา, เราไม่มีทางสู้. Kingdom of Heaven (2005)
Heavy clouds are massing there.Starkes Gewölk staut sich dort auf! Die Walküre (1980)
It's piling against the ridge.Sie staut sich am Bergkamm auf. When Time Ran Out... (1980)
Get these bunks made up! Get your gear stored!Seht zu, dass die Betten gebaut und eure Sachen verstaut werden. Stripes (1981)
Colonel, since your gear is packed and stowed, could we move out now, sir?Colonel, Ihre Sachen sind verpackt und verstaut. Rücken wir jetzt aus? Inside Out (1982)
Stash him in here and lock him up.Also verstaut's irgendwo. The Thing (1982)
No secrets, no grudge collecting.Keine Geheimnisse, kein aufgestauter Ärger. Victor Victoria (1982)
Still a lot of unresolved anger there.Eine Menge angestauter Ärger. The ACM Kid (1983)
I got all these pent-up anxieties from acting straight.All diese aufgestauten Ängste, vom Normalsein spielen. In Plane Sight (1984)
You store your dress uniforms in those.Man verstaut darin seine Uniformen. Pure-Dee Poison (1984)
[ Exhales ] Well, I had a lot of energy... stored up.Ich hatte eine Menge aufgestaute Energie. Steele Sweet on You (1984)
As soon as we get these put away, I wanna take a look at that knee.Sobald wir die Sachen verstaut haben, schaue ich mir dein Knie an. Fearless Dotty (1984)
...all carry-on baggage overhead and secure.Das Handgepäck ist sicher verstautThe Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
I just didn't realize how much rage I had.Ich wusste auch nicht, was sich in mir angestaut hatte. Paris, Texas (1984)
But I just heard traffic is backed up on the Interstate for miles.Auf der Interstate staut sich der Verkehr. The Wrong Crowd (1985)
It has to do with all that water you got stored.Es hat mit dem Wasser zu tun. Das Wasser, das Sie aufgestaut haben. Trumbo's World (1985)
Earlier this evening, he put some papers in a wall safe in the library.Vorhin hat er ein paar Dokumente im Wandtresor in der Bibliothek verstautLife of the Party (1985)
So, Yin, we're all loaded up.Also, Yin, wir haben jetzt alles verstautMissing in Action 2: The Beginning (1985)
-Wreck the stream? -Dam it up, be the end of everything.- Der Bach würde gestautPale Rider (1985)
LaHood dammed up the creek.LaHood hat den Bach gestautPale Rider (1985)
You won't believe what's happened. LaHood dammed up the stream! Spider found a rock full of nuggets!LaHood hat den Bach gestaut, und Spider fand einen Brocken voller Nuggets. Pale Rider (1985)
Then he'll take you away to his meat safe, a rock ledge or log down under the water and jam you under it, tenderise you a bit, good eating.Dann zerrt es Sie zu seinem Fleischvorrat, eine Felsbank oder ein gefällter Baum unter Wasser und es verstaut Sie da, um Sie einzuweichen, zu einer guten Mahlzeit. Crocodile Dundee (1986)
Get those weapons stowed.Verstaut die Waffen. Na los. Aliens (1986)
By the way, you did put it away, hmm?- Habt ihr es sicher verstautDoctor Jack (1987)
I'd be willing to bet they pieced together a mail truck.Wetten, dass sie ein Postauto zusammengebaut haben. Blow Out (1987)
Put out a bulletin to evacuate the Hall of Justice and surrounding buildings. Start surveillance on mail trucks.Schicken Sie eine Meldung raus, das Justizministerium und die umliegenden Gebäude zu evakuieren und jegliche Postautos unter Beobachtung zu nehmen. Blow Out (1987)
I need you to fill that mail truck with cement, fast!Sie müssen dieses Postauto schnell mit Zement auffüllen. Blow Out (1987)
They got 18 hours of air traffic backed up.18 Stunden Flugverkehr haben sich aufgestautPlanes, Trains & Automobiles (1987)
You walk a mile and a half to the highway, the trucks will take you into Jefferson City.Wenn Sie zweieinhalb Kilometer zur Autobahn laufen, nimmt ein Lastauto Sie nach Jefferson City mit. Planes, Trains & Automobiles (1987)
Not long ago, while returning a mysterious Egyptian urn to the safety of the vault,Kurz nachdem wir die ägyptische Urne gefunden und verstaut hatten, zerbrach ihr Deckel. Doorway to Hell (1988)
Well, Jack, I buried that mask deep in the back of the vault.- Ich habe die Maske im Tresor verstaut. - Ah, gut. The Voodoo Mambo (1988)
Yeah, don't wait till it all builds up inside and you gotta run away from home again.Ja, warte nicht, bis sich wieder alles anstaut und du weglaufen musst. The Seven-Month Itch: Part 2 (1988)
If I retain any more water in my body, they could build a pier across my butt.Wenn sich in meinem Körper noch mehr Wasser staut... sollte man einen Pier über meinen Hintern bauen. The Camping Show (1988)
It's like vomiting up every resentment I ever had.Als würde all meine angestaute Wut auf einmal hervorbrechen. Monkey Shines (1988)
The skylight's indented so rain fills it up into a puddle until it becomes a pond, and then...Das Dachfenster ist gewölbt. Der Regen staut sich an, und dann-- Tequila Sunrise (1988)
Sometimes the pressures, you know, they just build up.Wissen Sie, manchmal staut sich der Druck einfach. Vampire's Kiss (1988)
Make sure it's secure and stay close behind the other car.Sorgen Sie dafür, dass es sicher verstaut ist und bleiben Sie hinter unserem Wagen. Triangle at Rhodes (1989)
It's backing up into his kidney.Es staut sich in den Nieren. Born on the Fourth of July (1989)
I've put them away in a nice safe place.Sind verstaut, an einem sicheren Platz. Nuns on the Run (1990)
Must have been all that trapped heat lying low, waiting for some sucker to give it one big gulp of air.Die aufge- staute Hitze blieb auf dem Boden. Sie hat darauf gewartet, dass ihr irgendein Trottel Luft zuführt. Backdraft (1991)
I did not kill him, merely tucked him away very much as I found him, after he'd missed three appointments.Ich habe ihn nicht getötet, sondern nur verstaut, so, wie ich ihn fand, nachdem er drei Termine nicht wahrgenommen hatte. The Silence of the Lambs (1991)
Traffic's backed up to the state line, sir.Der Verkehr staut sich bis zur Grenze. Trial of the Trickster (1991)
Looks like you've socked a couple dozen donuts away or something.Sie haben doch bestimmt auch ein paar Dutzend Doughnuts da drin verstautNothing More Than Feelings (1991)
What did you do after putting in the body?Was hast du gemacht, nachdem die Leiche verstaut war? Dr. Lamb (1992)
I've gοt it tucked away at hοme.Ich habe es gut verstautMiss Marple: The Mirror Crack'd from Side to Side (1992)
Please make sure that all carry-on items are safely secured beneath your seats or properly stored in an overhead compartment.Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Bordgepäck sicher unter den Sitzen oder in einem der Gepäckfächer verstaut ist. Passenger 57 (1992)
The inbound commute from Virginia is quite congested from Morton Avenue.Auf der Schnellstraße von Virginia staut sich der Verkehr ab der Morton Avenue. Thunderheart (1992)
We already stowed all the gear.Das ganze Gerät ist schon verstautUnder Siege (1992)

CMU English Pronouncing Dictionary
STAUTER    S T AW1 T ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefühl {n}; Emotion {f} | Gefühle {pl}; Emotionen {pl} | aufgestaute Gefühle | Gefühl und Verstandemotion | emotions | pent-up emotions | emotions and reasons [Add to Longdo]
Lastwagen {m}; Lastkraftwagen {m}; Lastauto {n}; Laster {m} | Lastwagen {pl}; Lastkraftwagen {pl}; Lastautos {pl}; Laster {pl}lorry [Br.]; truck [Am.] | lorries; trucks [Am.] [Add to Longdo]
gestautdammed up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  staut [ʃtaut]
     dams
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top