Search result for

stauchen

(6 entries)
(0.0468 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stauchen-, *stauchen*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stauchen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stauchen*)
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rammen; festrammen; einrammen; stauchen; stoßen | rammendto ram | ramming [Add to Longdo]
verstauchen | verstauchend | verstaucht | verstaucht | verstauchteto sprain | spraining | sprained | sprains | sprained [Add to Longdo]
zurechtweisen; zusammenstauchen | zurechtweisend; zusammenstauchend | zurechtgewiesen; zusammengestauchtto carpet | carpeting | carpeted [Add to Longdo]
jdn. zusammenstauchento give sb. a dressing-down [Add to Longdo]
Verstauchung {f}; Verstauchen {n}; Distorsion {f} [med.]sprain; spraining [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  stauchen [ʃtauxən]
     to clinch
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top