Search result for

statu

(146 entries)
(0.0436 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -statu-, *statu*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
status quo (n from Latin :stātu quō ) The state of things; the way things are, as opposed to the way they could be; the existing state of affairs.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
statue[N] รูปปั้น, See also: รูปหล่อ, รูปแกะสลัก, Syn. model, sculpture
status[N] สถานภาพ, See also: สภาพ, สถานะ
stature[N] ความสูง (ของร่างกาย), See also: ส่วนสูง, ความสูงของสิ่งของ, Syn. height, tallness
stature[N] ระดับการประสบความสำเร็จ, See also: ความมีชื่อเสียง, ความเจริญเติบโต, Syn. development, growth, reputation
statute[N] รัฐบัญญัติ, See also: พระราชบัญญัติ, Syn. enactment, law
statute[N] กฎ, See also: ข้อบังคับ, ระเบียบ, Syn. rule, regulation
statuary[N] รูปปั้น
statuette[N] รูปปั้นเล็ก
statutory[ADJ] ตามกฎหมาย, Syn. lawful, rightful, sanctioned
status quo[N] สถานภาพปัจจุบัน, See also: สถานภาพที่เป็นอยู่, ฐานะที่เป็นอยู่, สภานการณ์ที่เป็นอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
statue(สแทช'ชุ) n. รูปปั้น,รูปสลัก,รูปแกะสลัก,รูปหล่อ,ผลงานศิลปะสามมิติที่จำลองรูปคนหรือสัตว์, Syn. sculpture,figure
statue of libertyn. อนุสาวรีย์เทพธิดาแห่งเสรีภาพบนเกาะ Liberty ในอ่าวท่าเรือนิวยอร์ค
stature(สแทช'เชอะ) n. ความสูงของสัตว์ (โดยเฉพาะของคน) ,ความสูงของสิ่งของ,ปริมาณการเจริญเติบโต,ระดับความสำเร็จ., Syn. tallness,size
status(สเท'ทัส,สแทท'ทัส) n. ฐานะ,สภาพ,สภาพการณ์,ภาวะ,ตำแหน่ง,ยศ, Syn. position,
status in quon. ฐานะที่เป็นอยู่,สภาพที่เป็นอยู่,สภาพการณ์ที่เป็นอยู่
status quon. ฐานะที่เป็นอยู่,สภาพที่เป็นอยู่,สภาพการณ์ที่เป็นอยู่
statute(สแทช'ชูท) n. บทบัญญัติ,พระราช-บัญญัติ,กฎ,ข้อบังคับ,ระเบียบ,ลายลักษณ์อักษร
statute bookn. หนังสือกฎหมาย (5280 ฟุต)
statute of limitationsn. อายุความ,กฎหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับตามกฎหมาย
in statu quo(อินสเท'ทู โคว) L. ในสภาวะซึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
statuary(n) รูปปั้น,รูปหล่อ,รูปแกะสลัก,งานประติมากรรม
statue(n) รูปปั้น,รูปหล่อ,รูปแกะสลัก,งานประติมากรรม
statuesque(adj) งดงาม,สง่างาม,เหมือนรูปปั้น
statuette(n) รูปหล่อเล็กๆ,รูปปั้นเล็กๆ
stature(n) ส่วนสูง,ความสูง,ขนาด,ภูมิรู้
status(n) ฐานะ,สถานะ,สภาพ,ภาวะ,สถานการณ์,ยศ,ตำแหน่ง
STATUS status quo(n) รูปการปัจจุบัน,สภาพที่เป็นอยู่
statute(n) พระราชบัญญัติ,มาตรา,ข้อบังคับ,กฎ,ระเบียบ
statutory(adj) ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติ,ชอบด้วยกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
statue of fraudsบัญญัติหนังสือสัญญา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stature; height; tallnessความสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
statusสถานภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
statusสถานภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statusสถานภาพ, สถานะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
status animarumสถานภาพบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
status barแถบสถานภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
status barแถบสถานภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
status in employmentสถานภาพการจ้างงาน [ดู employment status] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
status quo (L.)สถานะเดิม, ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Statusสถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ), สถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ)
เช่น แสดงถึงว่ากำลังรอคอยการพิจารณา การสิ้นสุดสิทธิ หรืออยู่ในความคุ้มครองอยู่ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Status (Laws)สถานภาพ (กฏหมาย) [TU Subject Heading]
Status epilepticus ภาวะชักแบบต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
Statute of fraudบทกฎหมายเกี่ยวกับการฉ้อฉล [เศรษฐศาสตร์]
Statutesพระราชบัญญัติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, we just tied that chump to the statue in the gazebo.ช่าย เราเพิ่งมัดไอ้หน้าโง่นั่นไว้กับรูปปั้นในgazebo New Haven Can Wait (2008)
I hope you at least bought the statue a drink first.ฉันหวังว่าอย่างน้อยนายจะซื้อเครื่องดื่มเลี้ยงรูปปั้นก่อน New Haven Can Wait (2008)
Okay, we're doing a petition for landmark status... Uh, which you signedโอเค เรากำลังร้องเรียนเรื่องที่ดิน เอ่อ ไหนหละลายเซนต์เธอ Chuck in Real Life (2008)
But we're already petitioning for landmark statusแต่เรายื่นคำร้องต่อคนดูแลที่ไปแล้ว Chuck in Real Life (2008)
And lobbying for landmark status. So I was telling the truth.และล๊อบบี้ผู้คุมที่ งั้น ฉันจะบอกความจริงเธอนะ Chuck in Real Life (2008)
What's the ship's status?สถานะยานเป็นยังไง Dead Space: Downfall (2008)
What is your status? Qver.สถานะของคุณเป็นยังไง, เปลี่ยน Dead Space: Downfall (2008)
Isn't there a statute of limitations on this kind of thing?มันไม่ได้มีข้อจำกัดของรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้ Birthmarks (2008)
Altered mental status means porphyria's more likely.อารมณ์เปลี่ยนแปลง เหมือนเป็นโรคผีดูดเลือด Emancipation (2008)
So what messes with her lungs, her mental status, and runs her blood through a wood chipper?ดังนั้นอะไรที่รบกวนปอดเธอ อารมณ์ของเธอ และทำให้เลือดเธอเหมือนขี้เลื่อย Emancipation (2008)
- Status. - Her heart's stabilized.ตอนนี้ หัวใจเธอคงที่แล้ว Dying Changes Everything (2008)
- Admiral, status report.-ท่านพลเรือ รายงานสถานการณ์มา Destroy Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
statuAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
statuAnd a wish is engraved on the base of the statue:
statuAn expensive car is a status symbol.
statuA status symbol.
statuHe carved marble into a statue.
statuHe leaned against the pillar and gazed at the Statue of Liberty.
statuHe made a little statue out of soft clay.
statuHe shaped the statue from clay.
statuHe was as still as a statue.
statuHis was a life pursuing social status and power.
statuI'd like to see the Statue of Liberty.
statuI don't talk to anyone who's that status-conscious.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานภาพ[N] status
ศักดิ์[N] rank, See also: status, prestige, Syn. ฐานะ, สถานภาพ, Example: ในกรุงเทพฯ ทุกคนต้องแย่งกันทำมาหากิน แย่งกันมีหน้ามีตา มียศ มีศักดิ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศักดินา[N] status in terms of land, counted in rai, See also: right to the possession of farmland, Example: ข้าราชการชั้นขุนนาง คือ ข้าราชการที่ถือศักดินาตั้งแต่ 400 ไร่ขึ้นไป, Thai definition: อำนาจปกครองที่นา ซึ่งเป็นเครื่องแสดงขั้นสูงต่ำของพลเมืองสมัยก่อน
สถาน[N] status, See also: state, situation, Syn. สถานะ, Example: ผู้อยู่ในวัยเรียนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับสถานและสภาพของตน
รูปปั้น[N] statue, See also: sculpture, molded figure, Example: รูปปั้นไม่มีทางเหมือนคนได้เลย เพราะมันเป็นซากไม่มีชีวิต, Count unit: รูป, Thai definition: รูปที่ปั้นขึ้น
สถานภาพ[N] status, Example: ชนบทบาทและสถานภาพของหญิงสูงขึ้น ทั้งในระดับครอบครัวและระดับสังคม, Count unit: สถานภาพ, Thai definition: ฐานะ, ตำแหน่งหรือเกียรติยศของบุคคลที่ปรากฏในสังคม
ความสูงต่ำ[N] height, See also: stature, Example: มีผู้ให้ข้อสังเกตไว้ว่าเรื่องของความสูงต่ำอ้วนผอมของร่างกายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโภชนาการเป็นอย่างมาก
พระบรมรูป[N] statue of a king, Syn. พระรูป, Example: กลุ่มเกษตรกรภาคอีสานชุมนุมกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้า, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: รูปปั้นของราชา, Notes: (ราชา)
พระพุทธรูป[N] image of Buddha, See also: Statue of Buddha, Buddha image, Syn. พุทธรูป, Example: เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ แบบท่าทางของพระพุทธรูปจึงมีลักษณะเป็นปางต่างๆ ตามพุทธประวัติ, Count unit: องค์, Thai definition: รูปหล่อจำลองพระพุทธเจ้า, รูปปั้นพระพุทธเจ้า
ศักดิ[N] status, See also: rank, Syn. ฐานะ, ตำแหน่ง, ศักดิ์, Example: เขามีศักดิเป็นอาของฉัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ[n. prop.] (Anusāwarī Thēphī Sērīphāp) EN: Statue of Liberty   
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation   FR: prescription [f]
ดำรงฐานะ[v. exp.] (damrong thāna) EN: maintain one's status ; sustain ; hold ; bear ; lead   
หัวนอนปลายตีน[n.] (hūanønplāitīn) EN: background ; origin ; family and status ; antecedents ; person's back ground   
การประชุมก่อตั้งบริษัท[n. exp.] (kān prachum køtang børisat) EN: statutory meeting   
คาดอายุความ[n. exp.] (khāt āyukhwām) EN: statute-barred ; barred by the statute of limitations   
ข้อบังคับ[n.] (khøbangkhap) EN: regulation ; rule ; principle ; by-law   FR: règlement [m] ; règle [f] ; statut [m]
เครื่องหมาย[n.] (khreūangmāi) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker   FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]
ความสูงต่ำ[n. exp.] (khwāmsūng tam) EN: height ; stature   
กฎ[n.] (kot) EN: law ; rule ; regulation ; edict ; enactment ; ordinance ; decree ; statute ; principle   FR: loi [f] ; arrêté [m] ; règle [f] ; règlement [m] ; décret [m] ; principe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STATUE    S T AE1 CH UW2
STATUS    S T EY1 T AH0 S
STATUS    S T AE1 T AH0 S
STATUM    S T AE1 T AH0 M
STATUTE    S T AE1 CH UW0 T
STATUES    S T AE1 CH UW2 Z
STATURE    S T AE1 CH ER0
STATUTES    S T AE1 CH UW0 T S
STATUARY    S T AE1 CH UW0 EH2 R IY0
STATUTORY    S T AE1 CH AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
statue    (n) (s t a1 ch uu)
status    (n) (s t ei1 t @ s)
statues    (n) (s t a1 ch uu z)
stature    (n) (s t a1 ch @ r)
statute    (n) (s t a1 ch uu t)
statuary    (n) (s t a1 ch u@ r ii)
statutes    (n) (s t a1 ch uu t s)
statuette    (n) (s t a2 ch u e1 t)
statutory    (j) (s t a1 ch u t r ii)
statuesque    (j) (s t a2 ch u e1 s k)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tastatur(n) |die, pl. Tastaturen| แป้นพิมพ์ (ของเครื่องพิมพ์ดีด หรือ คอมพิวเตอร์)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Statur {f} | ein Mann von Ihrer Staturfigure; stature; build | a man of your stature; a man of your inches [Add to Longdo]
Status {m}; Zustand {m} | Status {pl}; Zustände {pl}state; status | states [Add to Longdo]
Status quo {m}; gegenwärtiger Zustand; Ausgangszustand {m} | vorheriger Standstatus quo | status quo ante [Add to Longdo]
Statussymbol {n} | Statussymbole {pl}status symbol | status symbols [Add to Longdo]
Statut {m}; Ortsstatut {m} | Statuten {pl}bylaw | bylaws [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お互い様;御互い様;お互いさま[おたがいさま, otagaisama] (adj-na,n) we are of equal status in this regard [Add to Longdo]
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P) [Add to Longdo]
お目にかかる;お目に掛かる;御目にかかる;御目に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp,v5r) (1) (hum) (See 会う,目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed [Add to Longdo]
お目に留まる;お目にとまる;御目に留まる[おめにとまる, omenitomaru] (exp,v5r) to be recognized (by someone of higher status); to be noticed; to get attention [Add to Longdo]
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil [Add to Longdo]
だてらに[, daterani] (suf,prt) a mere (status or characteristic); implies activity unsuited to (status or characteristic); (P) [Add to Longdo]
にして置く[にしておく, nishiteoku] (exp,v5k) (uk) (See にする・1,にする・2,にする・3,にする・4) to leave as; to view as; to maintain the status quo [Add to Longdo]
インド孔雀[インドくじゃく;インドクジャク, indo kujaku ; indokujaku] (n) (uk) Indian peafowl; common peafowl (Pavo cristatus) [Add to Longdo]
ウェストミンスター憲章[ウェストミンスターけんしょう, uesutominsuta-kenshou] (n) Statute of Westminster (1931) [Add to Longdo]
エントリ状況[エントリじょうきょう, entori joukyou] (n) {comp} entry-status [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
塑像[sù xiàng, ㄙㄨˋ ㄒㄧㄤˋ, ] statue [Add to Longdo]
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] statute; constitution [Add to Longdo]
成文法[chéng wén fǎ, ㄔㄥˊ ㄨㄣˊ ㄈㄚˇ, ] statute [Add to Longdo]
自由神像[Zì yóu shén xiàng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄤˋ, ] Statue of Liberty [Add to Longdo]
身才[shēn cái, ㄕㄣ ㄘㄞˊ, ] stature; build (height and weight); figure [Add to Longdo]
身材[shēn cái, ㄕㄣ ㄘㄞˊ, ] stature; build (height and weight); figure [Add to Longdo]
雕像[diāo xiàng, ㄉㄧㄠ ㄒㄧㄤˋ, ] statue [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エントリ状況[エントリじょうきょう, entori joukyou] entry-status [Add to Longdo]
スイッチ状態条件[すいっちじょうたいじょうけん, suicchijoutaijouken] switch-status condition [Add to Longdo]
ステータス[すてーたす, sute-tasu] status [Add to Longdo]
ステータスインジケータ[すてーたすいんじけーた, sute-tasuinjike-ta] status indicater [Add to Longdo]
ステータス行[ステータスぎょう, sute-tasu gyou] status line [Add to Longdo]
チャネルステータスワード[ちゃねるすてーたすわーど, chanerusute-tasuwa-do] channel status word [Add to Longdo]
チャネル状態語[チャネルじょうたいご, chaneru joutaigo] channel status word [Add to Longdo]
プログラム状態語[プログラムじょうたいご, puroguramu joutaigo] program status word (PSW) [Add to Longdo]
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section [Add to Longdo]
基本状態[きほんじょうたい, kihonjoutai] basic state, basic status [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たけ, take] Statur, Groesse, Koerpergroesse [Add to Longdo]
[ぞう, zou] STATUE, -BILD [Add to Longdo]
彫像[ちょうぞう, chouzou] Statue, Standbild [Add to Longdo]
[かく, kaku] STATUS, RANG, RICHTMASS, REGEL, -FALL [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top