Search result for

statten

(82 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -statten-, *statten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา statten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *statten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
May I?GestattenTop Hat, White Tie and Bomb Sights (1965)
Allow me;GestattenFelidae (1994)
May I?Gestatten Sie? Inspector Maigret (1958)
Just like the movies.Wie im Kino. Sie gestattenL'étrange Monsieur Steve (1957)
With the money you're earning now, you could furnish this place more elegantly.Bei dem, was Sie zurzeit gewinnen, könnten Sie Ihre Wohnung besser ausstattenL'étrange Monsieur Steve (1957)
"The authors of this film "were inspired by real events, "but this is not an historical work."Die Autoren dieses romanhaften Films lehnen sich an wahre Begebenheiten an, gestatten sich aber erzählerische Freiheiten. Montparnasse 19 (1958)
Colonel Butler phoned... to ask the major to report to his office right away.Der Major soll sofort in sein Büro kommen und Bericht erstattenFiend Without a Face (1958)
Report back when you have the situation well in hand.Erstatten Sie mir Bericht, sobald Sie die Situation unter Kontrolle haben. Fiend Without a Face (1958)
Right under my nose...Gestatten Sie? Inspector Maigret (1958)
- If I may...- Gestatten Sie... Inspector Maigret (1958)
- May I?- Gestatten Sie? Inspector Maigret (1958)
- Oh, you know.- Gestatten Sie? Inspector Maigret (1958)
May I?Gestatten Sie? Inspector Maigret (1958)
Don't put the milk in the ashtray. Fellow travelers, hi there.Verehrte Mitreisende, gestatten Sie, dass ich das Wort an Sie richte. Don't Interrupt (1958)
May it please Your Highness... I'm directed to express the wish... of the President of the United States of America... for your health and your happiness.Wenn Eure Hoheit gestatten, möchte ich die besten Wünsche des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika für seine Gesundheit und sein Glück überbringen. The Barbarian and the Geisha (1958)
No, please, allow me.Bitte gestatten Sie. Horror of Dracula (1958)
Write a report.Bericht erstattenEve Wants to Sleep (1958)
-Feeling better, Alfred? -Yes, fine.Sie gestatten doch, Alfred? Indiscreet (1958)
Mind some company?Gestatten Sie? Man of the West (1958)
May I?Gestatten sie? Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
- This is my friend- Gestatten Sie. Pigulki dla Aurelii (1958)
- May I?- Gestatten Sie. Pigulki dla Aurelii (1958)
- Would you mind?- Gestatten Sie. Pigulki dla Aurelii (1958)
So maybe you'll follow me. I'll go first.Gestatten Sie vielleicht, dass ich als der Erste gehe. Pigulki dla Aurelii (1958)
Report to me in two Earth days.Erstatten Sie mir in zwei Erdtagen Bericht. Plan 9 from Outer Space (1959)
We are ready to report, Excellency.Wir können nun Bericht erstatten, Exzellenz. Plan 9 from Outer Space (1959)
Report to me when this has been accomplished.Erstatten Sie mir Bericht, wenn Sie das ausgeführt haben. Plan 9 from Outer Space (1959)
- Have Chief Griffin report to me as soon as the crew's aboard.Bootsmann Griffin soll mir Bericht erstatten, sobald die Mannschaft an Bord ist. Ja, Sir. The Atomic Submarine (1959)
We will examine you and the others... discover desirable features to incorporate in our Earth colonizers.Wir untersuchen Sie und die anderen, um wünschenswerte Funktionen zu entdecken mit denen wir unsere Besiedler der Erde ausstatten können. The Atomic Submarine (1959)
Should we visit her?Sollen wir ihr einen Besuch abstattenTwo Men in Manhattan (1959)
I'd like to express the hope that nothing too shocking will transpire.Gestatten Sie mir zu hoffen, dass nichts allzu Anstößiges geschieht. Face of the Frog (1959)
- May I?- Gestatten Sie? The Hanging Tree (1959)
- The railroad is going to have to pay you.Die Eisenbahn muss dir den Verlust erstattenIt Happened to Jane (1959)
All departments check for leaks.Bericht erstattenOperation Petticoat (1959)
- Get on the sound gear and report developments.Gehen Sie hoch zur Funkanlage und erstatten Sie Lagebericht! Operation Petticoat (1959)
Davy, maybe we'd better saddle up and pay this fella a visit.Wir sollten dem Kerl einen Besuch abstattenThe Alamo (1960)
Allow me to introduce myself.Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. The Bellboy (1960)
Mrs. Fremont, may I introduce Maj. Caldwell?- Gestatten Sie, Major Caldwell. Exodus (1960)
- How did your disembarkation go?- Wie ging die Ausschiffung vonstattenExodus (1960)
I don't allow you to accept money from other mushrooms.Ich werde dir nicht gestatten, Geld von anderen Champignons anzunehmen! The Grass Is Greener (1960)
And if you don't mind my saying so, I think that's a pity.Und wenn Sie mir gestatten, das zu sagen: Ich finde das bedauerlich. The Grass Is Greener (1960)
Just one more thing, Mr Preston...Gestatten Sie mir noch eine Frage, Mr Preston: Midnight Lace (1960)
I have urgent business tomorrow.Ihre makabere Drehbühne mit Toten auszustatten! Meine Aufgabe in diesem Hause ist es, Ihrer Tochter zu helfen! Mill of the Stone Women (1960)
I'm visiting Italy and since I was in the area, I decided to pay Marge a visit.Und da ich gerade in der Nähe war, wollte ich Marge einen Besuch abstattenPurple Noon (1960)
May I introduce, Your Highness, the Countess of Sandau.Gestatten, Hoheit, die Schlossherrin Comtesse von Sandau. The Haunted Castle (1960)
May I introduce, Your Highness.Gestatten, Hoheit. The Haunted Castle (1960)
Allow me, gentlemen.Sie gestatten, meine Herren. The 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
Allow me to introduce myself. Lars Schmeel, impresario.Gestatten, Lars Schmeel, Impresario. Shoot the Piano Player (1960)
Do you mind?Sie gestattenVillage of the Damned (1960)
Now, one of the alternatives... just in the event that this last treatment is not successful, is simply to allow you to move into a special area in which people of your kind have been congregated.Nun, eine der Alternativen wäre, nur für den Fall, dass die letzte Behandlung keinen Erfolg hatte, es Ihnen einfach zu gestatten, in eine besondere Gegend umzusiedeln, in der Menschen Ihrer Art versammelt worden. Eye of the Beholder (1960)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*estatten; zulassen; bewilligen | gestattend; zulas* (vi) อนุญาต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bericht {m}; Report {m} | Berichte {pl}; Reporte {pl} | Bericht erstattenreport | reports | to make a report [Add to Longdo]
Besuch {m} | Besuche {pl} | einen Besuch abstattenvisit | visits | to pay a visit [Add to Longdo]
Privileg {n}; Sonderrecht {n} | Privilegien {pl} | mit einem Privileg ausstattenprivilege | privileges | to privilege [Add to Longdo]
Strafanzeige {f} | Strafanzeige erstatten; Strafanzeige stellen (gegen) | Strafanzeige erstatten (gegen)reporing of an offence | to report an offence (against) | to bring a charge (against) [Add to Longdo]
jdm. einen Besuch abstattento pay a visit to someone [Add to Longdo]
abstatten | abstattend | abgestattetto make a call on | making a call on | made a call on [Add to Longdo]
anders ausstattento reconfigurate [Add to Longdo]
ausstattento configurate [Add to Longdo]
ausstatten; ausstaffieren | ausstattend | ausstaffierend | ausstaffiertto fit out | outfitting | fitting out | fitted out [Add to Longdo]
ausstattento equip [Add to Longdo]
ausstatten; ausrüstento furnish [Add to Longdo]
ausstatten; beschenken; subventionieren; unterstützen | ausstattendto endow | endowing [Add to Longdo]
ausstattendappareling [Add to Longdo]
entschädigen; erstatten (für) | entschädigend; erstattend | entschädigt; erstattet | entschädigt | entschädigteto indemnify (for) | indemnifying | indemnified | indemnifies | indemnified [Add to Longdo]
entschädigen; erstatten; zurückerstatten | entschädigend; erstattend; zurückerstattend | entschädigt; erstattet; zurückerstattet | entschädigt | entschädigteto reimburse | reimbursing | reimbursed | reimburses | reimbursed [Add to Longdo]
gestatten; zulassen; bewilligen | gestattend; zulassend; bewilligend | gestattet; zugelassen; bewilligtto allow of | allowing | allowed [Add to Longdo]
gestattendgranting [Add to Longdo]
gestattendlicensing [Add to Longdo]
gestattend; lizenzierendlicensing [Add to Longdo]
gewähren; gestatten | gewährt; gestattetto grant | granted [Add to Longdo]
klagen; Anzeige erstatten (gegen)to complain (of) [Add to Longdo]
kompensieren; erstatten; ausgleichen; abgelten | kompensierend; erstattend; ausgleichend; abgeltend | kompensiert; erstattet; ausgeglichen; abgegoltento compensate | compensating | compensated [Add to Longdo]
restituieren; zurückerstattento restitute [Add to Longdo]
rückerstatten | jdm. die Reisekosten rückerstattento reimburse; to repay | to repay/reimburse sb. his/her travelling expenses [Add to Longdo]
umlagernd; zurückerstattendrestoring [Add to Longdo]
vonstatten gehen; verlaufento take place; to proceed; to go ahead [Add to Longdo]
zurückerstattento recompense [Add to Longdo]
zurückzahlen; erstatten; zurückerstatten; rückvergüten; ersetzen; refundieren [Ös.] | zurückzahlend; erstattend; zurückerstattend; rückvergütend; ersetzend; refundierend | zurückgezahlt; erstattet; zurückerstattet; rückvergütet; ersetzt; refundiert | zahlt zurück; erstattet; erstattet zurück; rückvergütet | zahlte zurück; erstattete; erstattete zurück; rückvergüteteto refund | refunding | refunded | refunds | refunded [Add to Longdo]
zurückzahlen; erstatten | zurückzahlend; erstattendto repay {repaid; repaid} | repaying [Add to Longdo]
Gestatten Sie mir eine Frage?Might I ask a question? [Add to Longdo]
Gestatten Sie, ist dieser Platz frei?Excuse me. Is this seat free? [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top