Search result for

starte

(57 entries)
(1.2968 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -starte-, *starte*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
starter[N] ผู้เริ่มต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
starter(n) ผู้ให้สัญญาณ,ผู้ตั้งต้น,ผู้เริ่มต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
starter motor; cranking motor; starter; starting motorมอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starter pinion gearเฟืองขับมอเตอร์ติดเครื่อง, เฟืองขับมอเตอร์ สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starter relayรีเลย์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
starter; cranking motor; starter motor; starting motorมอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
starterสตาร์ตเตอร์, อุปกรณ์ใช้ในวงจรหลอดเรืองแสง ทำหน้าที่เป็นสวิตช์อัตโนมัติ ประกอบด้วยชุดแผ่นโลหะคู่บรรจุในหลอดแก้วซึ่งมีแก๊สนีออนบรรจุอยู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Starter cultureต้นเชื้อจุลินทรีย์หรือกล้าเชื้อบริสุทธิ์, เชื้อจุลินทรีย์ที่คัดแยกให้บริสุทธิ์ มีทั้งแบบชนิดเดี่ยวหรือแบบผสม ใช้เป็นเชื้อตั้งต้นในกระบวนการหมักอาหาร [เทคโนโลยีชีวภาพ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What if they all started to come true?ถ้าฝันนั้นมันจะเป็นจริง New Haven Can Wait (2008)
I haven't started yet.ชั้นยังไม่ได้ว่าอะไรเลยนะ Chuck in Real Life (2008)
I didn't know you started anything for next season.หนูไม่รู้ว่าคุณเริ่มออกแบบเสื้อผ้าฤดูกาลหน้าแล้ว Pret-a-Poor-J (2008)
oh, we just started hanging out again.อ่อ พวกเราแค่เริ่มออกไปเที่ยวกันอีกครั้ง Pret-a-Poor-J (2008)
you're the one who started this.เธอเป็นคนเริ่มก่อนนะ Pret-a-Poor-J (2008)
And you left right when things started to get interesting.และก็พอจะเดาออกว่าคุณต้องการอะไร Committed (2008)
I started hiking.ผมก็เริ่มออกเดิน Odyssey (2008)
If this thing started as normal bacteria Living in the intestinesถ้าเรื่องนี้เป็นเหมือนเรื่องธรรมดา บักเตรีอยู่ในลำไส้ Not Cancer (2008)
Wilson's got a new job, hasn't started yet, but-วิลสันได้งานใหม่ ยังไม่เริ่มทำแต่ Not Cancer (2008)
He was fine, then all of a sudden, he started seizing.ิเขาปกติดีแล้วอยู่ดีๆ\ เค้าก็ชักกระตุก Adverse Events (2008)
We started him on steroids, iv and cream, To reduce the swelling,เราเริ่มให้steroids, IVn แล้วก็ cream,เพื่อลดบวม Adverse Events (2008)
We're back to where we started.เขากลับมาเป็นเหมือนตอนแรก Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
starteThe meeting started at ten.
starteWhen I called, he had already started.
starteScarcely had we started out before the sky became overcast and down came the rain again.
starteThe production of the automobile started in the 1980.
starteIt was not until he was forty that he started to paint pictures.
starteIt was not until he was thirty that he started to paint.
starteA fight started about nothing between them.
starteThe cat started to scratch the carpet.
starteOh, sure, I studied English in my school days. But it wasn't until two or three years ago that I really started taking it seriously.
starteJohn turned his back on the company and started on his own.
starteI started last in the race but I soon caught up with the others.
starteAs soon as they realized the Mayor was on his way down, his critics started coming out of the woodwork.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยเสด็จพระราชกุศล[v. exp.] (dōisadet phrarāchakuson) EN: contribute to a charity fund started by the king   
คันสตาร์ทรถ[n.] (khan satāt rot) EN: starter   FR: démarreur [m] ; starter [m]
เงินก้นถุง[n.] (ngoenkonthung) EN: reserve money ; starter fund ; seed money ; seed capital ; starter amount for good luck   

CMU English Pronouncing Dictionary
STARTED    S T AA1 R T AH0 D
STARTER    S T AA1 R T ER0
STARTERS    S T AA1 R T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
started    (v) (s t aa1 t i d)
starter    (n) (s t aa1 t @ r)
starters    (n) (s t aa1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Startecke {f} [math.]starting vertex [Add to Longdo]
Starter {m}flagman [Add to Longdo]
Starter {m}; Programmstarter {m}launcher; program launcher [Add to Longdo]
Starter {m}starter [Add to Longdo]
Starterlaubnis {f}; Startfreigabe {f} | Starterlaubnisse {pl}clearance for take off | clearances for take off [Add to Longdo]
Starterzahnkranz {m}starter ring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]
キックスターター[, kikkusuta-ta-] (n) kick starter [Add to Longdo]
グロースターター[, guro-suta-ta-] (n) glow starter [Add to Longdo]
スターター[, suta-ta-] (n) starter; (P) [Add to Longdo]
スターターキット[, suta-ta-kitto] (n) {comp} starters kit [Add to Longdo]
スロースターター[, suro-suta-ta-] (n) slow starter [Add to Longdo]
セルモーター[, serumo-ta-] (n) starter motor (wasei [Add to Longdo]
セル付[セルつき, seru tsuki] (n) with a self-starter [Add to Longdo]
ボタン戦争[ボタンせんそう, botan sensou] (n) (obsc) war started or ended with the push of a single 'launch' button (wasei [Add to Longdo]
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r,vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r,aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top