Search result for

stars

(51 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stars-, *stars*, star
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stars and stripesn. ธงชาติอเมริกัน., Syn. Old Glory,The Star-Spangled Banner

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Starsดาว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The stars were shining like diamonds... high above the roofs of that sleepy old town.ถูกดาวส่องแสงเหมือนเพชรสูง ด้านบนหลังคาของเมืองเก่าที่ ง่วงนอน Pinocchio (1940)
The fish never changed his course nor his direction all that night... ... as far as the old man could tell from watching the stars.ปลาไม่เคยเปลี่ยนแปลง หลักสูตรมิได้ของเขา ทุกทิศทางในคืนนั้นเท่าที่เก่า ชายชราคนหนึ่งสามารถบอกได้ จากการดูดาว The Old Man and the Sea (1958)
The first stars were out.ดาวเป็นครั้งแรกที่มีออกมา The Old Man and the Sea (1958)
I'm glad I do not have to kill the stars.ฉันดีใจที่ฉันจะได้ไม่ต้องฆ่า ดาว The Old Man and the Sea (1958)
And one of your stars has just moved from marijuana to heroin.และเป็นหนึ่งในดาวที่คุณเพิ่งย้ายจากกัญชาเฮโรอีน The Godfather (1972)
This is our Studio commissary where some Hollywood stars...นี่เป็นโรงอาหารของโรงถ่าย ดาราหลายคน... Blazing Saddles (1974)
Where only stars get in my hairที่มีแต่ดาวเท่านั้นอยู่ในเส้นผมของฉัน The Little Prince (1974)
In time, I stopped showing my drawing and never again mentioned boa constrictors, elephants or stars.ผมเลิกเอาภาพวาดของผมให้ผู้ใหญ่ดู และไม่เคยพูดถึงงูเหลือม ช้างหรือดวงดาวอีกเลย The Little Prince (1974)
- What you don't understand is, that if someone loves one flower that grows on one star among all the millions and millions of stars in the sky, it's enough to make him happy to look at the stars.- สำคัญสิ สิ่งที่คุณไม่เข้าใจก็คือ ถ้าใครสักคนรักดอกไม้ดอกหนึ่ง ที่เบ่งบานอยู่บนดวงดาวหนึ่ง ในหมู่ดาวหลายล้านดวงในท้องฟ้า The Little Prince (1974)
But if a sheep eats the flower, in one moment, all the stars will go dark.แต่ถ้าแกะกินดอกไม้ไปแล้ว ดวงดาวทั้งหมดก็จะมืดมิด The Little Prince (1974)
Five hundred million and 35. - Stars?500,000,035 The Little Prince (1974)
Stars.- ใช่แล้ว ดวงดาว The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
starsAccording to the stars, she and I aren't supposed to have much chemistry between us.
starsAs the sun rose, the stars faded away.
starsAstronomy deals with the stars and planets.
starsAt night, I think it probable, he looked up with curiosity to the stars.
starsAt night we can see more stars there than in Tokyo.
starsCan these stars be seen in Australia?
starsCountless stars were twinkling in the sky.
starsEarly explorers used the stars for navigation.
starsFormer pop stars are just plain old women by the time they're 40.
starsHe looked up at the stars.
starsHe studies astronomy, or the science of stars.
starsIt is interesting to look at the stars.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวง[n.] (dūang = duang) EN: [classifier : stars, moons, suns; individual lights; postage stamps; seals; medals]   FR: [classificateur : astres (étoile, lune, soleil, planète) ; lampes ; cachets, sceaux ; médailles]
เห็ดเผาะ [n. exp.] (het pho) EN: Barometer Earthstars   
นักษัตร[n.] (naksat) EN: twenty seven constellations of 133 stars   
ธงอเมริกัน[n. exp.] (thong Amerikan) EN: the Stars and Stripes   FR: drapeau américain [m]
ธงสหรัฐ[n. exp.] (thong saharat) EN: the Stars and Stripes   FR: bannière étoilée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STARS    S T AA1 R Z
STARS'    S T AA1 R Z
STARSHIP    S T AA1 R SH IH2 P
STARSIGHT    S T AA1 R S AY2 T
STARSTREAM    S T AA1 R S T R IY2 M
STARSTRUCK    S T AA1 R S T R AH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stars    (v) (s t aa1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
星辰[xīng chén, ㄒㄧㄥ ㄔㄣˊ, ] stars, #18,545 [Add to Longdo]
星斗[xīng dǒu, ㄒㄧㄥ ㄉㄡˇ, ] stars, #48,039 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アステリズム[, asuterizumu] (n) asterism (pattern of stars which do not form a constellation) [Add to Longdo]
イエローテールスターリー・ラビットフィッシュ;イエローテールスターリーラビットフィッシュ;ブラウンスポッティドスパインフィッシュ[, iero-te-rusuta-ri-. rabittofisshu ; iero-te-rusuta-ri-rabittofisshu ; buraunsupotte] (n) brown-spotted spinefoot (Siganus stellatus, species of rabbitfish from the Indian Ocean); starspotted spinefoot; tellate rabbitfish [Add to Longdo]
スターズアンドストライプス[, suta-zuandosutoraipusu] (n) Stars and Stripes; (P) [Add to Longdo]
[かげ, kage] (n) (1) shadow; silhouette; (2) reflection; image; (3) presence; sign; (4) light (stars, moon); (P) [Add to Longdo]
群れ[むれ, mure] (n) group; crowd; flock; herd; bevy; school; swarm; cluster (e.g. of stars); clump; pack (e.g. of dogs); (P) [Add to Longdo]
恒星天[こうせいてん, kouseiten] (n) sphere of fixed stars (in the Ptolemaic system) [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (See 二十八宿) Chinese "Three Stars" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
主系列星[しゅけいれつせい, shukeiretsusei] (n) main sequence star; main sequence stars [Add to Longdo]
瞬き[まばたき;またたき;まだたき(ok);めばたき(ok), mabataki ; matataki ; madataki (ok); mebataki (ok)] (n,vs) (1) blink (of eyes); wink; (2) (またたき, まだたき only) twinkling (of stars); flicker (of light); blink (of light) [Add to Longdo]
瞬く(P);屡叩く;目叩く[またたく(瞬く)(P);しばたたく(瞬く;屡叩く);しばたく(瞬く);まばたく(瞬く);めたたく(瞬く;目叩く);めばたく(瞬く), matataku ( matataku )(P); shibatataku ( matataku ; shibashiba tataku ); shibataku (] (v5k,vt) (1) to twinkle (e.g. stars); to flicker; to waver; (2) to blink (one's eyes); to wink; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  STARS
         Software Technology for Adaptable Reliable Systems
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top