Search result for

stapeln

(62 entries)
(0.3286 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stapeln-, *stapeln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stapeln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stapeln*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With all the omens stacked up against us.Die Omen stapeln sich vor uns wie eine Mauer des Verderbens. Carry On Constable (1960)
Stacks of it.In Stapeln davon. Ocean's 11 (1960)
Dump it and flake out, you guys.Hier stapeln und dann abtreten. Hell Is for Heroes (1962)
Here they are again. But arranged in two piles now.Das Geld, da ist es wieder, aber diesmal in zwei StapelnCloportes (1965)
Sure, Schultz. Why do you pile the bricks up here when you're building the steps over there?Warum stapeln Sie die Steine hier, wenn die Stufen da drüben gebaut werden sollen? The Gold Rush (1966)
You were up to your neck in mud while you piled the sandbags.Man stand bis zum Hals im Schlamm, um Sandsäcke aufzustapelnCountdown for Paula (1967)
This morning, dear, you have to rinse the barrels, sort the beet, milk the cow, get out the tractor, take in the harvester, stack the logs, pick the carrots, hoe the strawberries,Schatz, heute Vormittag: Tonnen ausspülen, rote Beete sortieren, Kuh melken, Traktor rausholen, Mähmaschine reinholen, Holz stapelnVery Happy Alexander (1968)
Just pile up these baskets of filth And come with me.Stapeln Sie die Körbe und kommen Sie mit mir. E. Henry Thripshaw's Disease (1972)
I will talk to O'Neil.Das Getreidestapeln kann warten. A Harvest of Friends (1974)
Which will be put in stacks of 200 bills each, bound with two thick elastic bands.Sie werden mit je zwei Gummibändern zu Stapeln von 200 Scheinen gebunden. The Taking of Pelham One Two Three (1974)
What gives you the damn right to keep our cigarettes piled up on your desk and to squeeze out a pack onlу when you feel like it, huh?Was gibt Ihnen das Recht, unsere Zigaretten auf Ihrem Tisch zu stapeln und ein Paket herauszulassen, nur wenn es Ihnen gefällt? One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
You think I'm ready to haul freight in some fucking warehouse for two dollars an hour so you can have a little brat suck on your tit?Glaubst du, ich werde jetzt irgendwo verfickte Kisten stapeln, für 2 Dollar die Stunde, damit dein Balg an deiner Titte nuckeln kann? Maggie's Stiletto Sisters (1975)
Come on, you have to help me get these rocks up, dam it up.Komm, du musst mir helfen, diese Steine aufzustapeln, einen Damm zu machen. The Boondoggle (1975)
You can make a quick trick, chick stack."Sie können einen schnellen Trick machen und die Kücken stapeln." Capricorn One (1977)
You can make a quick trick, clock stack."Sie können einen schnellen Trick machen und die Uhren stapeln." Capricorn One (1977)
Why do I have to stack the dishes again?Wieso muss ich immer das Geschirr stapelnMeatballs (1979)
Less flak, more stack.Weniger meckern, mehr stapelnMeatballs (1979)
I can't stack.Ich kann nicht stapelnMeatballs (1979)
We got orders piled up to the ceiling, son and you take an extra half-hour for lunch?Die Bestellungen stapeln sich, und du überziehst deine Mittagspause? The Prodigals (1980)
Your mail will start stacking up, forever.Deine Post wird sich auf ewig stapelnThere's Always a Catch (1983)
Pile the furniture on me?Willst du die Möbel auf mir stapelnGorky Park (1983)
No human being would stack books like this.Kein Mensch würde Bücher so stapelnGhostbusters (1984)
Why do corpses have to pile up before people decide it's time to go home?Müssen sich hier die Leichen stapeln, bevor alle beschließen heimzufliegen? The Killing Fields (1984)
We've got a lot of stiffs out there. They're stacking up like cordwood.Die Leichen stapeln sich wie Holz. Steele in the Family (1985)
When we commissioned the Schmectel Corporation to research this precise event-sequence scenario, it was determined that the continual stockpiling and development of our nuclear arsenal was becoming self-defeating.Als wir die Schmectel-Corporation damit beauftragten, dieses Szenario zu entwerfen, wurde entschieden, dass das beständige Stapeln und Entwickeln von Nuklearwaffen selbstzerstörerisch wird. Spies Like Us (1985)
But she's been quite ill lately... and the hospital bills have been adding up.Aber jetzt ist sie sehr krank und die Krankenhausrechnungen stapeln sich. Dirty Rotten Scoundrels (1988)
Confessions really pouring into that rag of yours, huh?Die Geständnisse stapeln sich schon bei Ihrem Blatt, was? Was ist dabei, ein paar Informationen auszutauschen? Asian Cut (1989)
I pay my maintenance fee every month If I find you lazy again I'll file a complaint against youSie können den Müll doch nicht einfach auf der Treppe stapelnThe Killer (1989)
My mother calls it piling.Meine Mutter sagt "stapeln" dazu. Episode #2.3 (1990)
So he can now exercise his intellect, stacking school texts at $1.25 an hour.Wahrscheinlich durfte er dort zur Intelligenzförderung Bücher stapelnJFK (1991)
Stack her over here.- Hier aufstapelnTeenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze (1991)
I got people waiting.In meinem Büro stapeln sich Aufträge. Hero (1992)
They're gonna stack us.Sie werden uns stapelnDeath of a Shoe Salesman (1992)
He had this magnificent dream, to sell as many cars as he could, and stack them up until they got high enough so he could walk to the moon.Er träumte, so viele Autos wie möglich zu verkaufen und sie dann so hoch zu stapeln, bis er darauf zum Mond hinaufkäme. Arizona Dream (1993)
I'm okay, I'm just... just stacking cars.Alles klar. Ich bin nur dabei, Autos zu stapelnArizona Dream (1993)
Well, uh, coach Burnett called, and they want guys to put sandbags up in front of the all-purpose room in case there's a missile attack.Also, Coach Burnett hat angerufen... wir sollen Sandsäcke vor dem Mehrzweckraum stapeln... für den Fall eines Raketenangriffs. Matinee (1993)
So this is how you're spending your day, not sandbaggin' the all-purpose room.Nicht mit Sandsäcke stapeln vorm Mehrzweckraum, und nicht mit mir. Matinee (1993)
Stack them up.StapelnSunday at the Hotel with George (1993)
Can I stack them on top of the yamok sauce if I can reach?Kann ich sie über der Yamok Sauce aufstapeln, wenn ich drankomme? Progress (1993)
Please slide your answer slab into the numbered envelope provided and stack them neatly on my desk.Bitte stecken Sie Ihre Antworttafel in den vorgesehenen numerierten Umschlag... und stapeln Sie sie ordentlich auf meinen Schreibtisch. The Flintstones (1994)
To be lost in the stacks.Sich in Bücherstapeln zu verlieren. Threesome (1994)
Yet?Auf Stapeln von immenser Höhe. Et fremmed legeme (1994)
Now we need to pack the uridium around the door.Jetzt stapeln wir das Uridium vor die Tür. Civil Defense (1994)
The bags are piling up in your head.Tüten stapeln sich im Kopf. The Switch (1995)
The bags are piling up in your head.Tüten stapeln sich im Kopf. The Abstinence (1996)
If we pile up these mattresses, we can reach the top and get out.Wenn wir die Matratzen übereinanderstapeln, kommen wir nach oben und können raus. 19:19 (1997)
So I line up my cold cuts on the couch next to me but as I'm stacking them up they keep falling into my footbath.Ich sortiere Aufschnitt auf dem Sofa neben mir... aber beim Stapeln fällt er mir ins Fußbad. The Van Buren Boys (1997)
There's dead bodies piling up and there's only one guy missing.Die Leichen stapeln sich. Nur ein Mann ist nicht dabei. I Still Know What You Did Last Summer (1998)
Stack 'em high, sell 'em fast, make a killing."Hoch stapeln, schnell verkaufen, einen Mordsgewinn machen." Croupier (1998)
There's plenty of room around.Wir brauchen uns nicht zu stapelnGirl on the Bridge (1999)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablage {f}; Aufstapeln {n}; Aufschichten {n}; Kellern {n}stacking [Add to Longdo]
aufstapeln; aufschichtento pile up [Add to Longdo]
aufstapeln | aufstapelndto stockpile | stockpiling [Add to Longdo]
lagern; stapeln [mil.]to dump [Add to Longdo]
sammeln; stapelnto stack [Add to Longdo]
stapeln; schichten | stapelnd; schichtendto pile | piling [Add to Longdo]
auf Paletten stapeln; palettieren | auf Paletten stapelnd; palettierendto palletize | palletizing [Add to Longdo]
stapeln; stapelweise verarbeiten [comp.]to batch [Add to Longdo]
stoßweise; stapelweise {adv}; in Stapelnby the pile; in piles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  stapeln [ʃtaːpəln]
     to stack
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top