Search result for

stages

(30 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stages-, *stages*, stage
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stages of lifeขั้นตอนของชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Discovery's mission to Jupiter was in the advanced planning stages when the first monolith was found on the moon and sent its signal to Jupiter.ภารกิจดิสคัเฟอรีของดาว พฤหัสบดีอยู่แล้ว ในขั้นตอนการวางแผนขั้นสูง เมื่อ เสาหินขนาดเล็กเป็นครั้งแรกที่ พบใน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Corpse is in advanced stages of decay and desiccation.ร่างนี้สูง 156 เซนติเมตร หนักอย่างมาก 52 ปอนด์ Deep Throat (1993)
No, I'm a lighting director for stages.ไม่หรอก, ผมเป็นผู้กำกับแสงบนเวที April Snow (2005)
It is essential to show the entire graph of Algernon's various stages.มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะแสดงกราฟทั้งหมด ของขั้นตอนต่างๆของ แอลจะโนน Sex Trek: Charly XXX (2007)
I've got six shows in various stages.แล้วก็ยังมีอีกหกรายการที่รอทำให้เสร็จ The Brave One (2007)
Ordinarily we like to treat this in stages.คือตามขั้นตอนแล้วเนี่ยนะ Escape from Dragon House (2008)
And all the stages of her makeup --และทุกๆฉากของการแต่งหน้า Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
The race takes place in 3 stages over 3 days.การแข่งชิงชัยกัน3สนามใน3วัน Death Race (2008)
The first two stages you just gotta try and get rid of as much of the competition as you can.2ครั้งแรกจะเป็นการเก็บคู่ต้อสู้ Death Race (2008)
Or subscribe to all 3 stages for the low price of 250!หรือลงทะเบียนสำหรับทั้ง3ด่านด้วยราคาพิเศษ 250ดอลลาร์ Death Race (2008)
Jas and I invented a snogging scale. The Ten Stages of Snogging.แจ๊สกับฉันคิดตารางการจูบ การจูบสิบขั้น Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Now, folks, I'm here today to announce that we are in the final testing stages of a safe, over-the-counter, home-use shampoo product,ท่านทั้งหลาย ผมขอประกาศว่า เรากำลังทดสอบขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มันคือแชมพู Duplicity (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stagesThe experiment failed in the initial stages.
stagesThe historical thesis can be summarized by saying that Darwinism has undergone three stages of evolution.
stagesWe experience and understand the world through signals that are received by the senses and interpreted by the brain - and both stages are subject to distortion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทวทูต[N] stages of life, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตามขั้นตอน[X] (tām khan tøn) EN: following the procedures ; step by step ; in regular stages   FR: selon les procédures ; étape par étape

CMU English Pronouncing Dictionary
STAGES    S T EY1 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stages    (v) (s t ei1 jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
計画段階[けいかくだんかい, keikakudankai] (n) planning stage; planning stages [Add to Longdo]
五十三次[ごじゅうさんつぎ, gojuusantsugi] (n) the 53 Toukaidou stages; (P) [Add to Longdo]
五味[ごみ, gomi] (n) (1) five flavors (sweet, salty, spicy, sour, bitter); five palates; five tastes; (2) {Buddh} (See 五時教) five flavors (milk at various stages of making ghee [Add to Longdo]
四有[しう, shiu] (n) (in Buddhism) the four stages of existence [Add to Longdo]
守破離[しゅはり, shuhari] (n) {MA} Shuhari; three stages of learning mastery [Add to Longdo]
十牛[じゅうぎゅう, juugyuu] (n) {Buddh} Ten Bulls (ten stages of the herding of an ox, used as an analogy for training the mind on the path to enlightenment) [Add to Longdo]
十地[じゅうじ, juuji] (n) {Buddh} dasabhumi (forty-first to fiftieth stages in the development of a bodhisattva) [Add to Longdo]
初動[しょどう, shodou] (n) (1) initial response (e.g. to a crisis); action in the earliest stages; (2) initial shock (e.g. of earthquake); preliminary tremor [Add to Longdo]
序盤戦[じょばんせん, jobansen] (n) early stages (of a game); opening phase [Add to Longdo]
人質事件[ひとじちじけん, hitojichijiken] (n) incident involving the taking of hostages; hostage situation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top