Search result for

stöbern

(61 entries)
(0.0408 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stöbern-, *stöbern*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stöbern มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stöbern*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In other words you wouldn't go after the executive, the money... or anyone else involved... even quietly?Sie würden also weder den Direktor noch das Geld aufstöbern wollen? Steele Waters Run Deep (1982)
There are thousands of children all over this beloved land of ours scavenging the larders for something sweet.Überall in unserem geliebten Land gibt es Abertausende von Kindern... die die Speisekammern nach etwas Süßem durchstöbernThe Dresser (1983)
I gotta know where Mason is. Well that's impossible. The satellite is out!Wir haben es geschafft die Bande aufzustöbernGo for It (1983)
- l'm going to Rimini tomorrow, to look for this Luigi Costa character.Ich fahre morgen nach Rimini, diesen Luigi Costa aufstöbernRevenge of the Dead (1983)
Obviously somebody is using our mystery buffs to ferret out the people... who blackmailed Fowler into embezzling the money.Jemand benutzt unsere Krimi-Fans, um die Leute aufzustöbern, die Fowler erpresst haben. Elementary Steele (1984)
I may have to break into someone else's house and go through their personal things.Ich muss womöglich wieder irgendwo einbrechen und persönliche Dinge durchstöbernA Relative Situation (1985)
Once found we had to arrest him and get him back to Hong Kong. At last we caught up with our rotten apple in the Tokyo subway.Wir reiten in inkognito nach Japan, um dort einen unserer Bullen aufzustöbern, der mit einem Vermögen in Form von geklauten Diamanten nach Tokio flüchtete. My Lucky Stars (1985)
Go through the bags and see if you can come up with a name.Stöbern Sie die Taschen durch, ob Sie einen Namen finden. Miami Supercops (1985)
You know how bad it feels when you wake up and realize you have nothing?Wir dachten, Sie könnten uns helfen, ihn aufzustöbern. Was wäre es Ihnen denn wert? Definitely Miami (1986)
No, I'm killing time. I just want to browse.Nein, ich wollte nur etwas stöbernHannah and Her Sisters (1986)
Always wanted to poke around down there.Ich wollte da unten schon immer mal rumstöbernHellowe'en (1987)
We thought we'd browse around a bit. Dry off.Wir wollten nur ein wenig herumstöbern und uns aufwärmen. The Inheritance (1987)
Now, I can have 10 or 12 officers here every day for the next two years if you want poking around, asking questions.Ich kann also jeden Tag hier 10 oder 12 Polizisten für die nächsten 2 Jahre haben, wenn Sie wollen, die herumstöbern und Fragen stellen. Rumors of My Death (1987)
If it keeps up, I'll go to England and browse around my bookshop myself.Wenn das weitergeht, dann kann ich selber nach England fahren und im Laden stöbern84 Charing Cross Road (1987)
♪ Da-da-da-da-da... ♪ Tres bien, tres bien.Nehmen Sie jemanden mit und durchstöbern Sie die Wälder, Lake! Ja, Sir! Modge, kommen Sie! Agatha Christie's Miss Marple: 4:50 from Paddington (1987)
I love to browse Laguna's art galleries... and my dream is to one day... have some of my things hanging here.Ich liebe es, in den Galerien von Laguna zu stöbern... und ich träume davon, eines Tages... auch meine Dinger dort hängen zu sehen. Amazon Women on the Moon (1987)
And if you were still on the case how would you track him down?Angenommen Sie würden die Untersuchungen führen, wie würden Sie ihn aufstöbernThe Fourth Protocol (1987)
Gee, tonight's just a walk down memory lane.Heute stöbern wir in alten Erinnerungen. Talk Radio (1988)
If you agree to stay up in the attic and be quiet while we're having our party then you can have two hours to forage and devour the carcass.Wenn du zustimmst, während der Party still auf dem Dachboden zu bleiben, darfst du 2 Stunden herumstöbern und die Knochen abnagen. It's My Party (1989)
We were practicing our browsing.Wir haben uns in Stöbern geübt. Little Shop of Sweaters (1989)
It was liking what was stopping of rummaging through the garbage.Ich wünschte, sie würden aufhören, die Abfalleimer zu durchstöbernMurder in the Mews (1989)
Come back. We'll rummage.Komm vorbei, wir stöbern den Müll durch. The Fisher King (1991)
All right. I want to find this Mooney guy, and I want you to start digging through Jim's stuff.Ich werde diesen Mooney finden und ich will, dass Sie Jims Sachen durchstöbernThere But for the Grace (1991)
if we stick together, we can find him.Ich weiß, was er wurde. - Zusammen stöbern wir ihn auf. Innocent Blood (1992)
Anyway, Joy is what she wears, and I got to tell you. That heady musk spicy experience, tempered by a sweet innocence has this boy rooting and foraging morning, noon and night.Sie trägt Joy, und ich muss sagen, die Moschusnote, der würzige Unterton, von süßer Unschuld gemäßigt, lässt mich morgens, mittags und abends stöbern und genießen. For Love or Money (1993)
"Rooting and foraging"?Stöbern und genießen? For Love or Money (1993)
As my accountant, tell me, should I be alarmed that the auditors are reviewing my books?Sagen Sie mir als mein Buchhalter, ob ich mir Sorgen machen muss... weil die Wirtschaftsprüfer in meinen Büchern stöbernSchindler's List (1993)
- He was making the most absurd allegations against Lily, accusing her of interfering with his private papers, spying.Er hat Lily die absurdesten Vorwürfe gemacht. Er beschuldigte sie, in seinen Papieren zu stöbern, zu spionieren. The Underdog (1993)
I think you'd be much happier poking about the ruins of Tartaras V.Sie wären glücklicher, wenn Sie auf Tartaras in Ruinen herumstöbern könnten. Q-Less (1993)
What will people say if we're seen together?Dinge aufstöbern, um sie zu verkaufen! Haufenweise Papierkram. Born to the Purple (1994)
I think maybe I can find them.Ich denke, ich kann sie aufstöbernFoundling (1994)
They could have been using Car-Trac to catch us.Sie können uns über Car-Trac aufstöbernFair Game (1995)
Look, if you still want me to babysit Bowzer, you better be nice to me. Her name is Esmeralda. Yeah, I don't care what her name is.Bei Sonnenaufgang finden wir das Auto... fahren los, stöbern Opa auf... und überfahren ihn. Bearly Men (1995)
Now, I know you all think your problems might be strange or... unique.Wir können Opa beweisen, dass wir Männer sind. Wir stöbern ihn auf, wir zeigen ihm den Bären. Dann muss er Jabba the Hutt... in die Star-Wars-Kneipe zurückbringen, wo sie hingehört. Bearly Men (1995)
- Security will find you out.- Die Sicherheit wird Sie aufstöbernPrime Factors (1995)
I thought we could disguise ourselves as tourists... and do some on-site reconnaissance.Wir könnten als Touristen erkennungsdienstlich stöbernAustin Powers: International Man of Mystery (1997)
To get something new.Um etwas Neues aufzustöbernSue (1997)
You can't rummage through my life.Sie können nicht mein Leben durchstöbernRandom Hearts (1999)
Browsing!! DurchstöbernManny's First Day (2000)
As we speak there are three guys rummaging through everything I spent a week packing.Während wir reden, durchstöbern drei Kerle alles, was ich in einer Woche eingepackt habe. Spy Game (2001)
You guys have better things to do than to rummage through my office.Ihr Jungs habt Besseres zu tun, als mein Büro zu durchstöbernSpy Game (2001)
Nash, you might want to stop shuffling your papers for five seconds.Nash, vielleicht hören Sie für fünf Sekunden auf, lhre Unterlagen zu durchstöbernA Beautiful Mind (2001)
Can I sniff around?-Darf ich mal rumstöbernMiss Minoes (2001)
Brothers missing, prophets talking, I had no trouble tracking you down. Pretty careless.Ein Bruder verschwindet, Propheten reden, ich konnte euch leicht aufstöbernThe Demon Who Came in from the Cold (2001)
So, what, you want me to do a little supernatural inspection?Also soll ich ein bisschen übernatürlich herumstöbernThe Good, the Bad and the Cursed (2001)
So when do I get to scroll through your lyrical pen scratchings?Wann darf ich nun endlich in deinen lyrischen Werken stöbernShorties in Love (2001)
You'd think they could find whatever they're looking for with those antennas of theirs.Man sollte meinen, dass sie alles mit ihren Antennen aufstöbern könnten. The Andorian Incident (2001)
We could go to a bookstore, I'll watch you browse for some hours.Oder in den Buchladen, ich sehe dir beim Stöbern zu, 6-7 Stunden lang. Hammers and Veils (2001)
- So you wanna look through Dan's room?- Du willst bei Dan herumstöbern4:00 p.m.-5:00 p.m. (2002)
- I'll just flush him out and...- Ich will ihn nur aufstöbern und... Spin the Bottle (2002)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufstöbern; aufspüren | aufstöbernd; aufspürend | aufgestöbert; aufgespürtto track down | tracking down | tracked down [Add to Longdo]
durchstöbern | durchstöbernd | durchstöbertto ransack | ransacking | ransacks [Add to Longdo]
durchstöbernto comb through [Add to Longdo]
herumstöbern | herumstöberndto fossick | fossicking [Add to Longdo]
herumstöbern; stöbern; herumwühlen; wühlen (in)to rake (into; among; around in) [Add to Longdo]
stöbern (in) | stöbernd | gestöbert | stöbert | stöberteto rummage (in) | rummaging | rummaged in | rummages | rummaged [Add to Longdo]
stöbern | stöbertto quarry | quarries [Add to Longdo]
stoßen; stecken; stöbernto poke [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  stöbern [ʃtøːbrn]
     to poke; to quarry; to rummage in
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top