Search result for

spuming

(70 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spuming-, *spuming*, spum
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spuming มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spuming*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spume[N] ฟอง, See also: ฟองแตก
spumone[N] ไอศกรีมอิตาเลียนทำเป็นหลายสีหลายชั้น
spumoni[N] ไอศกรีมอิตาเลียนทำเป็นหลายสีหลายชั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spume(สพิวมฺ) vt. ปล่อยออกเป็นฟอง,ลอยขึ้นเป็นฟอง. n. ฟอง,ฟองฝอย,ฟองลอยน้ำ., See also: spumous,spumy adj., Syn. foam,froth

English-Thai: Nontri Dictionary
spume(n) ฟอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Spumoni. Just like old times.ไอศกรีมอิตาเลียน ก็เหมือนทุกครั้ง Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
- A little Asti Spumante, huh?- น้อย Asti Spumante, ฮะ? Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Spumoni.Spumoni. Do Rico (2000)
Holy spumoni!โธ่ บรรลัยล่ะ ! An American Tail (1986)
- Auxiliary pump out of action.- Hilfspumpe ausgefallen. Das Boot (1981)
Go past the irrigation pump.Geh bis zur Bewässerungspumpe. Children of the Corn (1984)
We pumped your stomach and came up with this.Als wir Ihnen den Magen auspumpten, entdeckten wir dies. The Natural (1984)
This piece is called Lick My Love Pump.Das Stück heißt Leck meine Liebespumpe. This Is Spinal Tap (1984)
We have to pump your stomach!Wir werden Ihnen den Magen auspumpen müssen. Postcards from the Edge (1990)
Atmosphere pumps on deck one are operating in negative mode.Atmosphären-Konditionierungspumpen arbeiten mit Umkehrschub. Brothers (1990)
It's on Level 1, by the gas pumps.Im 1 . Stock, bei den Gaspumpen. Lethal Weapon 3 (1992)
We gotta pump out all those ballast tanks one at a time.Wir müssen nach und nach die Ballasttanks auspumpen. Bad Water (1993)
Pump out ballast.- Ballast auspumpen! Bad Water (1993)
We've identified 943 tiny fluctuations in the primary communication relays and several power distribution junctions.Wir haben 943 kleine Fluktuationen in den primären Kommunikationsrelais und in einigen Energieverteilungspumpen identifiziert. The Assignment (1996)
It's good she was found quickly. They pumped her stomach.Zum Glück wurde sie so schnell gefunden, dass man ihr den Magen auspumpen konnte. The Eel (1997)
The bio- ablation pump is engaged and pressurized.Die Bio-Ablationspumpe ist in Betrieb und steht unter Druck. Retrospect (1998)
That's why it's Krystal and not Astifucking Spumanti.Deshalb ist das 'Cristal' und kein 'Asti Spumante' The Corruptor (1999)
Emily, we have to pump your stomach, okay?Wir müssen dir den Magen auspumpen. Almost Famous (2000)
He had this thing where he'd pump his stomach so he wouldn't get a hangover.Er hatte so ein Ding zum Auspumpen des Magens, von wegen Kater vermeiden. 28 Days (2000)
Your fraternity buddies want to spread the word of a student-professor affair, date-rape, medication and stomach-pumps.Deine Kumpels wollen Gerüchte von einer Affäre, sexueller Ausbeutung, Medikamenten und Magenauspumpen ausstreuen. Loser (2000)
- Pump his stomach?- Den Magen auspumpen? Funhouse (2000)
But then I had to take Nicole to the emergency room to get her stomach pumped again and there he was.Dann musste ich Nicole wieder ins Krankenhaus fahren, um ihren Magen auspumpen zu lassen und da war er dann. Buying the Cow (2002)
Do you have any experience repairing extraction pumps?Haben Sie Erfahrung beim Reparieren von Extraktionspumpen? Marauders (2002)
Prepare to pump her stomach.Sofort Magen auspumpen. Frozen Land (2005)
We've pumped his stomach twice.Dann muss man ihm den Magen auspumpen. Barefoot (2005)
Now I want to chill him.Jetzt muss ich ihn auspumpen. Tideland (2005)
I took her to St. Luke's ER. I had her stomach pumped.Ich ließ ihr im Krankenhaus den Magen auspumpen. 4.0 (2005)
Let's cut the bullshit, get the water turned off and pump out the damn basement.Lasst uns das Wasser abstellen und den Keller auspumpen. Moe n' Joe (2006)
She is resisting our efforts to pump her stomach.Sie weigert sich, uns ihren Magen auspumpen zu lassen. Nice She Ain't (2006)
Give me a gastric lavage. We need pump her stomach. Go.Wir müssen ihren Magen auspumpen, los. Joyce and Sharon Monroe (2007)
Would one of you please put it down her throat?Würde ihr bitte einer den Magen auspumpen? Joyce and Sharon Monroe (2007)
We need to get her stomach pumped.Wir müssen ihren Magen auspumpen. One Day, One Room (2007)
Getting your stomach pumped takes a toll on the body.Das Magenauspumpen - war anstrengend für den Körper. Eating Away (2007)
The way you deal with bullies, you take your right foot bring it right up and catch him in his little piss pump.Bei solchen Schlägertypen nimmst du deinen Fuß... holst aus und trittst ihm in die Pisspumpe. Hancock (2008)
We're gonna have to pump his stomach.- Wir müssen seinen Magen auspumpen. Enigma (2009)
That really is one hell of a ticker, the heart they gave you, isn't it?Das ist ja echt eine Wahnsinnspumpe, die Vieillard Ihnen gegeben hat, was? Tell Tale (2009)
Yes That's one hell of a tickerJa, das ist wirklich eine Wahnsinnspumpe. Tell Tale (2009)
He said she blew the whole football team and had to have her stomach pumped.Sie blies das ganze Football-Team und musste ihren Magen auspumpen. American Pie Presents: The Book of Love (2009)
Pepperoni, spumoni, calzone.Pepperoni, Spumoni, Calzone. Pilot (2009)
You think mom would be proud you're getting a penis pump? (mark) okay.Du denkst, dass Mom stolz wäre, dass du eine Penispumpe bekommst? Tainted Obligation (2009)
You should probably get your stomach pumped.- Lass dir lieber den Magen auspumpen. Transylmania (2009)
There's the piss pump.Hab noch eine Pisspumpe. High School (2010)
Okay, where's my piss pump?"Mrs. Gordon bläst gut, liebt Schwänze. 424 210 9909" Okay, wo ist meine Pisspumpe? High School (2010)
I have a penis pump just in case, but...Zur Not hab ich auch ne Penispumpe, die ist aber... Run If You Can (2010)
Well, yeah, stomach pumping's a big turnoff, so... well...Nun, ja, Magenauspumpen ist ein großer Abtörner, also... - Nun. Pilot (2010)
I had a little cubicle, And I -- and I wore my tennis shoes to work And changed into my work pumps.Ich hatte eine kleine Arbeitsnische, ging mit meinen Tennisschuhen zur Arbeit... und wechselte zu meinen Arbeitspumps. Moon Landing (2010)
We had to get her stomach pumped.Wir mussten ihr den Magen auspumpen lassen. VIP Treatment (2010)
It's stomach pumping.Das ist Magenauspumpen. Beyond Belief (2010)
- From my hospital bed, after I had my stomach pumped.Vom Krankenbett aus, nach dem Magenauspumpen. Consumed (2010)
What are you making, a piñata penis pump?Was machst du, eine Piñata-Penispumpe? Chapter 11 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟองฟอด[N] foam; froth; lather; spume; suds, See also: bubbles, Example: ถ้าเห็นฟองฟอดแล้วมีกลิ่นด้วยแล้วล่ะก็ แสดงว่าแกงถ้วยนี้บูดแล้วแน่นอน, Thai definition: ฟองที่มีมากเป็นกลุ่มก้อนรวมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟองฟอด[n.] (føngføt) EN: foam ; froth ; lather ; spume ; suds ; bubbles   FR: mousse [f] ; écume [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spume    (n) (s p y uu1 m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entwässerungspumpe {f}drains pump [Add to Longdo]
Fasspumpe {f}barrel pump [Add to Longdo]
Öldiffusionspumpe {f}oil diffusion pump [Add to Longdo]
Schaum {m} | Schäume {pl}spume | spumes [Add to Longdo]
auspumpen | auspumpendto poop | pooping [Add to Longdo]
auspumpen; ausschöpfen; absaugen; evakuierento exhaust [Add to Longdo]
auspumpen; leer pumpento pump dry [Add to Longdo]
herauspumpen; luftleer pumpento evacuate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノーツポンプ[, no-tsuponpu] (n) {comp} NotesPump [Add to Longdo]
発泡ワイン[はっぽうワイン, happou wain] (n) sparkling wine; spumante; mousseux [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ノーツポンプ[のーつぽんぷ, no-tsuponpu] NotesPump [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Spume \Spume\, v. i. [imp. & p. p. {Spumed} (sp[=u]md); p. pr. &
     vb. n. {Spuming}.] [L. spumare.]
     To froth; to foam.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top