หรือคุณหมายถึง sprü?
Search result for

sprue

(7 entries)
(0.0292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sprue-, *sprue*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sprue๑. โรคบิดสปรู [มีความหมายเหมือนกับ dysentery, catarrhal]๒. (ทันต.) รูเท๓. (ทันต.) แกนค้างรูเท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sprue๑. รูเท๒. แกนค้างรูเท [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่วง[N] diarrhea, See also: sprue, a deficiency disease, food poisoning, Syn. โรคป่วง, Example: ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้คนล้มตายลงมากเนื่องจากมี โรคป่วงระบาด, Count unit: โรค, Thai definition: โรคลงราก, โรคระบาดมีอาการให้ท้องร่วง และอาเจียน

CMU English Pronouncing Dictionary
SPRUELL    S P R UW1 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angussabfall {m}sprue waste [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sprue \Sprue\ (spr[udd]), n. [Etymol. uncertain.]
   1. (Founding)
    (a) Strictly, the hole through which melted metal is
      poured into the gate, and thence into the mold.
    (b) The waste piece of metal cast in this hole; hence,
      dross.
      [1913 Webster]
 
   2. (Med.) Same as {Sprew}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sprue
   n 1: a chronic disorder that occurs in tropical and non-tropical
      forms and in both children and adults; nutrients are not
      absorbed; symptoms include foul-smelling diarrhea and
      emaciation [syn: {sprue}, {tropical sprue}, {psilosis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top