Search result for

spricht

(76 entries)
(0.0333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spricht-, *spricht*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spricht มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spricht*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unser kleiner Nemetes spricht verdammt nochmal die Wahrheit!อันเซอร์ Kleiner Nemetes spricht verdammt nochmal Wahrheit ตาย! Sacramentum (2012)
This is the harbor patrol.Hier spricht die Küstenwache. Zombie (1979)
This is Dr. Menard calling Guadalupa One.Hier spricht Dr. Menard, Guadalupe Eins, bitte kommen. Zombie (1979)
He talks, he reacts to shapes and stimuli. He'll relay information on human anatomical compensation to interstellar flight almost as well as man.Er spricht und reagiert auf Reize und informiert uns über anatomische Reaktionen auf die Raumfahrt fast so gut, als ob er ein Mensch wäre. Unidentified Flying Oddball (1979)
He's not my brother.- Sie spricht mit Eurem Zwilling. - Er ist nicht mein Zwilling. Unidentified Flying Oddball (1979)
- Word gets around.- Manches spricht sich rum. The Warriors (1979)
That's no way to talk to your father.- So spricht man nicht mit seinem Vater. Don't Go Near the Park (1979)
[ROSE SPEAKING INDISTINCTLY](ROSE SPRICHT UNVERSTÄNDLICH) The Kinfolk (1979)
My daddy says people who talk to themselves are trouble.Mein Dad sagt, wenn jemand mit sich selbst spricht, stimmt was nicht. Space Croppers (1980)
Well, you see, I get just a little bit suspicious when a big-time television reporter like you conveniently shows up just in time for a hot story.Sehen sie, ist doch klar, dass ich etwas misstrauisch werde, wenn eine bekannte Fernsehreporterin auftaucht, gerade rechtzeitig, wenn etwas passiert, was eine heiße Story versprichtThe Super Scouts: Part 1 (1980)
This is Sheriff Ellsworth to all you truckers.Hier spricht Sheriff Ellsworth an alle Lastwagenfahrer. The Super Scouts: Part 2 (1980)
[MOUTHS] I know.(SPRICHT LAUTLOS) Ich weiß. The Inspiration (1980)
[SPEAKING IN SPANISH](SPRICHT SPANISCH) The Medal (1980)
[SPEAKING IN SPANISH](SPRICHT SPANISCH) The Medal (1980)
[SPEAKS IN SPANISH](SPRICHT SPANISCH) The Medal (1980)
[SPEAKS IN SPANISH](SPRICHT SPANISCH) The Medal (1980)
[SPEAKING IN SPANISH](SPRICHT SPANISCH) The Medal (1980)
[SPEAKING IN SPANISH](SPRICHT SPANISCH) The Medal (1980)
[IN NORMAL TONE] No.(SPRICHT NORMAL) Nein. The Medal (1980)
[SPEAKING IN FRENCH](SPRICHT FRANZÖSISCH) The Outrage: Part 1 (1980)
[MOUTHING WORDS](SPRICHT LAUTLOS) The Outrage: Part 2 (1980)
[SPEAKS IN FRENCH](SPRICHT FRANZÖSISCH) The Premonition (1980)
[CORABETH SPEAKING IN FRENCH](CORABETH SPRICHT FRANZÖSISCH) The Prodigals (1980)
Your cousin Erin is a speaking likeness of another lady that I fell in love with when I was 5 years old.Cousine Erin spricht wie eine Dame, in die ich einmal verliebt war, als ich 5 Jahre alt war. The Remembrance (1980)
Oh, that's just the music talking.Ach, aus Ihnen spricht sicher nur die Musik. The Travelling Man (1980)
[SPEAKING IN HEBREW](SPRICHT HEBRÄISCH) The Unthinkable (1980)
He's talking to Godfrey Finch.Er spricht mit Godfrey Finch. Big Brother (1980)
The stage payments arein accordance with all the usual... Humphrey!Ja, nun, soweit ich weiß, entspricht die Auszahlung der Raten allen in solchen Fällen üblichen... Jobs for the Boys (1980)
- Does Bill speak French?- Damit habe ich nicht gerechnet. Seid wann spricht Bill denn Französisch? Open Government (1980)
Did ever any one hear a daughter speak in such a fashion to her father?Spricht so eine Tochter mit ihrem Vater? The Miser (1980)
He speaks like an oracle.Er spricht wie ein Orakel! The Miser (1980)
Mr. Simon talking with your father.Meister Simon spricht mit Eurem Vater? The Miser (1980)
No, on the contrary, you will oblige me. I should be glad to know what people say of me.Im Gegenteil, es geschähe mir ein Gefallen, einmal zu hören, wie man von mir sprichtThe Miser (1980)
One says that you have special almanacks printed where you double the ember days and vigils so that you may profit by the fasts to which you bind all your house.Der eine spricht, Ihr ließet aparte Kalender drucken, in denen die Quatember und die Fasttage doppelt ständen, damit Eure Dienstboten weniger zu essen bekämen, The Miser (1980)
He speaks of it as a lover does of his mistress.Er spricht von ihr wie von seiner Geliebten! The Miser (1980)
He moved me, that's the word.Er spricht mich einfach an. The Conductor (1980)
Tell them that everyone had forgotten about the money?- Hier spricht keiner mehr vom Zaster. Le guignolo (1980)
He speaks six foreign languages.Er spricht 6 Sprachen. Oblomov (1980)
Even when she speaks sarcastically of something, there's such a sparkling grace in her, such a lively mind!Selbst wenn sie sarkastisch über etwas spricht, zeigt sie eine solche Grazie, einen solch lebhaften Verstand. Oblomov (1980)
Who spoke?Da spricht jemand. The King and the Mockingbird (1980)
And he can talk as well!Er fliegt nicht nur, er spricht auch. The King and the Mockingbird (1980)
Yes, it's M. Person speakingJa, hier spricht Monsieur Person. Every Man for Himself (1980)
And then I'd like to offer you work... that suits both your ability and your quality.Und dann möchte ich Ihnen eine Arbeit anbieten, die Ihren Fähigkeiten und Qualitäten entsprichtTom Horn (1980)
This is Captain Oveur speaking.Hier spricht Captain Oveur. Airplane! (1980)
This is Captain Oveur speaking.Hier spricht Captain Oveur. Airplane! (1980)
Ladies and gentlemen, this is your stewardess speaking.Ladys und Gentlemen, hier spricht Ihre Stewardess. Airplane! (1980)
Striker, this is Captain Rex Kramer speaking.Striker, hier spricht Captain Rex Kramer. Airplane! (1980)
He thinks it's chic to have a bilingual wife.Er findet es schick, wenn seine Frau zwei Sprachen sprichtAmerican Gigolo (1980)
Don't let him fool you with his talk about duty and self-sacrifice.Lass dich nicht beeindrucken, wenn er von Pflicht und Aufopferung sprichtAmerican Gigolo (1980)
Did madam see something of interest?Haben Sie etwas gesehen, das Sie besonders anspricht, Madame, The Lady Banker (1980)

German-Thai: Longdo Dictionary
spricht, See also: sprechen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bespricht sichparleys [Add to Longdo]
(einer Sache) entsprechen | entsprechend | entsprochen | es entspricht | es entsprach | es hat/hatte entsprochento correspond (to/with sth.) | corresponding | corresponded | it corresponds | it corresponded | it has/had corresponded [Add to Longdo]
redet; sprichtspeaks [Add to Longdo]
sprechen; reden (über; von) | sprechend; redend | gesprochen; geredet | du sprichst; du redest | er/sie spricht; er/sie redet | ich/er/sie sprach; ich/er/sie redete | er/sie hat/hatte gesprochen; er/sie hat/hatte geredet | ich/er/sie spräche; ich/er/sie redete | sprich!; rede! | Deutsch sprechen | also sprach ...to speak {spoke; spoken} (about) | speaking | spoken | you speak | he/she speaks | I/he/she spoke | he/she has/had spoken | I/he/she would speak | speak! | to speak German | thus spoke ... [Add to Longdo]
versprechen; verheißen | versprechend; verheißend | versprochen | er/sie verspricht | ich/er/sie versprach | er/sie hat/hatte versprochento promise | promising | promised | er/sie promises | I/he/she promised | he/she has/had promised [Add to Longdo]
widersprechen; Einwände erheben; im Gegensatz stehen; konterkarieren | widersprechend; Einwände erhebend; im Gegensatz stehend; konterkarierend | widersprochen; konterkariert | er/sie widerspricht | ich/er/sie widersprach | er/sie hat/hatte widersprochen | sich in Widersprüchen verfangento contradict | contradicting | contradicted | he/she contradicts | I/he/she contradicted | he/she has/had contradicted | to contradict oneself [Add to Longdo]
widersprechen | widersprochen | widersprichtto dissent | dissented | dissents [Add to Longdo]
widerspricht sichtergiversates [Add to Longdo]
Alles spricht dafür, dass ...There is every indication that ... [Add to Longdo]
Das entspricht nicht den Anforderungen.That doesn't come up to scratch. [Add to Longdo]
Das Wetter verspricht gut zu werden.The weather looks promising. [Add to Longdo]
Das spricht für ihn.That says something for him. [Add to Longdo]
Das spricht für ihn.That speaks in his favour. [Add to Longdo]
Das spricht für sich selbst.That speaks for itself. [Add to Longdo]
Entspricht das Ihrem Geschmack?Does this suit your taste? [Add to Longdo]
Er spricht fließend Chinesisch.He is fluent in Mandarin.; He is fluent in Chinese. [Add to Longdo]
Er spricht mal so, mal so.He says one thing, then another. [Add to Longdo]
Es spricht für sich selbst.It tells its own tale. [Add to Longdo]
Man verspricht uns höhere Löhne.We are promised higher wages. [Add to Longdo]
Vieles spricht dafür (dagegen).There is much to be said for (against) it. [Add to Longdo]
Wenn man vom Teufel spricht, dann ist er nicht weit.Talk of the devil, and he is bound to appear. [Add to Longdo]
chinesisch {adj} | Er spricht fliessend Chinesisch.Chinese | He is fluent in Mandarin.; He is fluent in Chinese. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  spricht [ʃpriçt]
     speaks
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top