Search result for

sportier

(62 entries)
(0.0269 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sportier-, *sportier*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sportier มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sportier*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a lighter, nimbler, sportier version of the car Wayne Rooney drives.มันเป็นรุ่นที่เบากว่า ไวกว่า สปอร์ตกว่า คันที่เวย์น รูนี่ขับ Episode #18.4 (2012)
Could you help me carry the funds?Hilfst du mir, die Fonds zu transportieren? L'étrange Monsieur Steve (1957)
They've been hauling' gold out of New Orleans under your noses.Sie haben unter unseren Augen Gold aus New Orleans transportiert. The Buccaneer (1958)
Haul away!Abtransportieren! The Buccaneer (1958)
Now look, I have insured a quarter of a million dollars on that ship.Das Schiff transportiert eine Viertelmillion für mich. The Buccaneer (1958)
I can transport matter - anything - at the speed of light, perfectly.Ich kann Materie - was auch immer - mit Lichtgeschwindigkeit transportieren. The Fly (1958)
Anything, even humans, will go through one of these devices.Alles lässt sich damit transportieren, sogar Menschen. The Fly (1958)
If you ever want anything moved, call on Angelo.Wenn Sie je etwas transportiert haben wollen, kommen Sie zu Angelo. Houseboat (1958)
The princess and a few men escaped with the gold for sure.Die Prinzessin und ein paar Männer mit Pferden, die Gold transportieren. The Hidden Fortress (1958)
Everything worth saving has been taken up into the hills.Nein, wir transportierten alles in die Berge, was nicht niet- und nagelfest ist. Operation Petticoat (1959)
It so happens that part of our load there is fuel oil and dynamite.Wir transportieren Heizöl und Dynamit. Rio Bravo (1959)
THIS SHIP WAS NOT DESIGNED TO CARRY PASSENGERS.Dieses Schiff wurde nicht erbaut, um Passagiere zu transportieren. Judgment Night (1959)
Leave me here? We have no transport for the wounded, lieutenant.Wir können keine Verwundeten transportieren, wie Sie wissen. A Quality of Mercy (1961)
You were visiting in St Louis and you carried him all the way with you?Sie waren in St. Louis? So weit haben Sie ihn transportiert? Birdman of Alcatraz (1962)
I say that because the necklace was spotless, and back where I fished it out, the water's very muddy.Diese könnten den Schmuck schon sehr weit transportiert haben... The Awful Dr. Orlof (1962)
You know there's gold going out here every nonth or so.Hier wird jeden Monat eine Ladung Gold abtransportiert. How the West Was Won (1962)
But how can we move him?Aber wie sollen wir ihn transportieren? King Kong vs. Godzilla (1962)
Now, don't rough him around.Transportieren Sie ihn sehr vorsichtig. Panic in Year Zero (1962)
I'm transporting gold from the mining camp up there to the bank down here.Ich transportiere Gold vom Bergarbeitercamp zur Bank. Ride the High Country (1962)
Merely transporting.Wir transportieren nur. Ride the High Country (1962)
Our business is transporting gold, not girls.Wir transportieren Gold, keine Mädchen. Ride the High Country (1962)
We're packing gold, not petticoats.Wir transportieren Gold, keine Unterröcke. Ride the High Country (1962)
You will pick them out... and put them down this chute where they will be conveyed to our factory.Ihr sucht die Teile aus und legt sie in diese Klappe, von wo aus sie in unsere Fabrik transportiert werden. I Sing the Body Electric (1962)
The man is too ill to be moved.Der Mann ist zu krank zum Transportieren. So? The Gift (1962)
I got a van of furniture to get to Yuma before I get back to...Ich muss Möbel nach Yuma transportieren. Seien Sie vernünftig. It's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
Τhen we wouΙd have Ιeft for Αfrica. Τogether. On one of those saiΙing ships that transports oranges.dann wären wir zusammen nach Afrika gefahren, weißt Du... auf einem der Segelschiffe, die Orangen transportieren. Muriel, or the Time of Return (1963)
This car is here to transport materials.Dieses Auto ist dazu da, Baumaterial zu transportieren. Cheryomushki (1963)
And why everything in one go?Wozu alles auf einmal transportieren? The Sucker (1965)
Beirut decided to smuggle to the States the biggest shipment of dope ever. And that's not all.Beirut lässt die größte Ladung Schnee die je transportiert wurde, nach Amerika bringen. The Sucker (1965)
600 barrels of Philadelphia-brewed whiskey moving from here to Denver.600 Fässer Whiskey werden von hier nach Denver transportiert. The Hallelujah Trail (1965)
In the name of suffering humanity, I implore you to halt that wagon train and destroy this poison that they're carrying.Im Namen der Menschheit flehe ich Sie an, die Wagen anzuhalten und das Gift, das sie transportieren, zu vernichten. The Hallelujah Trail (1965)
poor drinking' water, order of wagons in march, and, might I add, in addition to no whiskey ration whatsoever in a whole cargo of whiskey.das schlechte Trinkwasser, die Reihenfolge der Wagen, und ich möchte hinzufügen, dass wir keine Whiskeyrationen kriegen, obwohl wir Whiskey transportieren. The Hallelujah Trail (1965)
Even if we did, how would we capture them and bring them here?Und wie wollen Sie die hierher transportieren? Invasion of Astro-Monster (1965)
How do you plan on moving Godzilla and Rodan?Nun... Wie wollen Sie eigentlich Godzilla und Radon transportieren? Invasion of Astro-Monster (1965)
Positively not carrying contraband cargo.Schon gar nicht, wenn Sie Schmuggelware transportieren. Lord Jim (1965)
You bring nine separate barrels of powder.Sie transportieren neun einzelne Fässer Schießpulver. Lord Jim (1965)
If we can cut a canal from here to the river, we can ship 30 percent more tin.Ein Kanal von hier zum Fluss lässt uns 30 Prozent mehr Zinn transportieren. Lord Jim (1965)
How dare you stop an australian inspector... from departure and hauling him... across London watched by the police?Wie können Sie es wagen, einen Inspektor der australischen Polizei... gewaltsam am Abflug zu hindern und mit Polizeibewachung... quer durch London zu transportieren? - Lieber Wesby! Again the Ringer (1965)
SERGEANT: I give you five minutes! Raus!Ihr habt fünf Minuten, um das Ding abzutransportieren. Anchors Aweigh, Men of Stalag 13 (1965)
We are on our way to Berlin with an important cargo from Norway.- Wir transportieren heiße Fracht. - Von Norwegen nach Berlin. Go Light on the Heavy Water (1965)
No, they'd ship that in a special vehicle.- Nein. Die transportieren sie auf Spezialfahrzeugen. Go Light on the Heavy Water (1965)
Like my men complaining about that thing sitting out there on the truck, containing highly volatile explosives.Zum Beispiel, dass der Wagen da draußen Gummiartikel transportiert. Kommandant of the Year (1965)
It... It's hard to carry loose like that.Es ist sehr schwer, es so lose zu transportieren. Don't Bank on Herman (1965)
All the water used up here has to be carried in.Der Wasservorrat für das Lager muss transportiert werden. Leopard of Madla George (1966)
I was carrying the explosives and the detonator caps?- Gut. Ich hab also den Sprengstoff und die Zündkapseln transportiert? The 43rd, a Moving Story (1966)
Vulkan tells us you want to move a body.Vulkan sagt, Sie wollen jemanden transportieren. Funeral in Berlin (1966)
You'll notice the hornless condition being an innovation... that should meet with the approval of each and every one... who must move or ship cattle.Sie werden merken, der hornlose Bulle ist eine Innovation, die die Zustimmung von jedermann finden sollte, der Vieh transportieren muss. The Rare Breed (1966)
At the Gare du Nord in Paris, a drug trafficker receives from his accomplice a suitcase with a fake bottom in which he is to transport from Belgium a few kilos of cocaine.Am Gare du Nord in Paris, ein Drogenhändler erhält von einem Komplizen einen Koffer mit falschem Boden, in welchem er einige Kilo Kokain von Belgien transportieren wird. Trans-Europ-Express (1966)
But do drugs really get transported in this way?Aber werden Drogen wirklich auf diesem Weg transportiert? Trans-Europ-Express (1966)
"At the Gare du Nord in Paris, a drug trafficker receives from an accomplice in exchange for the suitcase he's bought an identical suitcase with a false bottom to transport from Belgium several kilos of cocaine.""Am Gare du Nord in Paris, erhielt ein Drogenhändler von einem Komplizen im Austausch für den Koffer, den er gekauft hatte, einen identischen Koffer mit falschem Boden, mit dem er einige Kilo Kokain von Belgien transportieren soll." Trans-Europ-Express (1966)

CMU English Pronouncing Dictionary
SPORTIER    S P AO1 R T IY0 ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Waren {pl} | sofort lieferbare Waren | Waren mit Verlust verkaufen | Waren transportieren | gute Ware fürs Geldgoods | spot goods | to sell goods at a sacrifice | to transport goods | a bang for the buck [Add to Longdo]
evakuieren; verlegen; abtransportierento evacuate [Add to Longdo]
transportierbar; transportabel {adj}portable [Add to Longdo]
transportieren | transportierend | transportiert | transportiert | transportierteto transport | transporting | transported | transports | transported [Add to Longdo]
transportieren; übermittelnto convey [Add to Longdo]
wegbringen; abtransportierento cart off; to cart away [Add to Longdo]
ziehen; transportieren | ziehend | zogto haul | hauling | hauled [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はん, han] TRAGEN, TRANSPORTIEREN [Add to Longdo]
[ゆ, yu] SENDEN, TRANSPORTIEREN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top