Search result for

sponsorises

(64 entries)
(1.4891 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sponsorises-, *sponsorises*, sponsorise
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sponsorises มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sponsorises*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sponsoring state partiesรัฐภาคีผู้อุปถัมภ์ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want to thank you for sponsoring this party, William,ฉันอยากจะขอบคุณที่สนับสนุนงานในครั้งนี้ Saw VI (2009)
If Hillary was sponsoring someone, she would take them in the woods so they could get in touch with themselves.- ถ้าฮิลารี่จะเป็นพี่เลี้ยงเลิกเหล้า ให้กับใครสักคน เธอก็คงจะพาพวกเขา เข้าไปในป่า แล้วพวกเขา ก็คงไปกัน - เพื่อให้สามารถสัมผัสกับ พวกเขา ได้อย่างใกล้ชิด The Couple in the Cave (2010)
Thank you for sponsoring us!ขอบคุณที่เป็นสปอนเซอร์ให้พวกเรานะ Episode #1.14 (2010)
I was thinking about sponsoring something like that kind of action that requires a lot of stunts.ผมอย่าให้เราเป็นสปอนเซอร์กับหนังแบบนั้นแบบที่ใช้สตันท์แมนเยอะๆอ่ะครับ Episode #1.2 (2010)
The prince is sponsoring the summit.เจ้าชายเป็นผู้สนับสนุนการประชุม! Unknown (2011)
I want to thank Pistol Patty's Cowboy Creamery for sponsoring our end-of-the-year picnic.ฉันอยากจะขอบคุณ Pistol Patty's Cowboy Creamery ที่เป็นสปอนเซอร์งานปิกนิกสิ้นปีของเรา A Fistful of Paintballs (2011)
Well, you're sponsoring aria, right?ดี คุณจะเป็นสปอนเซอร์ให้เอเรียใช่ไหม? Careful What U Wish 4 (2011)
The mask is from a benefit performance of "Sleep No More" I'm sponsoring tonight.หน้ากากมาจากการแสดงการกุศล เรื่อง "Sleep No More" ที่ฉันเป็นสปอนเซอร์ The Big Sleep No More (2011)
Chuck may be sponsoring a performance, but it's only because in the dark with his mask on, he is safe to reveal his true self.ชัคอาจจะเป็นผู้สนับสนุนการแสดง แต่เพียงเพราะว่าด้านมืดภายใต้หน้ากากของเค้า เค้าจะปลอดภัยต่อการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเค้า The Big Sleep No More (2011)
We are not sponsoring that event.เราจะไม่สนับสนุนเรื่องที่ว่านั่นนะ Crucible (2013)
Sponsoring a raffle to benefit West County 4H... and raffling season tickets for Mizzou football.สนับสนุนการจับฉลากการกุศล 4h เขตตะวันตก และจับฉลากตั๋วฤดูกาลสำหรับ Nmizzou ฟุตบอล Gone Girl (2014)
Bob and lee? What, are you sponsoring a float?บ๊อบกับลี? A Vision's Just a Vision (2008)
With the factory backing, I'll go all over the world.Dank dem Sponsoring, werde ich um die Welt reisen. Kann ich mitkommen? Spetters (1980)
is now referred to with the awful word "sponsorship?Heute benutzt man das grässliche Wort "Sponsoring". Rive droite, rive gauche (1984)
- Sponsorship.- Sponsoring. The Smoke Screen (1986)
Are you happy with your soccer sponsorship?Zufrieden mit lhrem Fussball-Sponsoring? Fourbi (1996)
How about a sponsorship for shirts and throusers?Wie wär's mit einem Hemd-Hosen-Sponsoring? Fourbi (1996)
Amen.(Gebet, Responsorien) The Ogre (1996)
We now had corporate sponsorship.Jetzt hatten wir Firmensponsoring. Fight Club (1999)
I'd also like to mention the public relations and sponsoring budget.Ja, aber es ist wichtig. Ich erwähnen auch das Budget für Werbung und Sponsoring. Merci pour le Chocolat (2000)
Jordan Two Delta sponsor, Sarah Jordan, is in a coma after a car accident.Jordan 2 Deltas Sponsorin Sarah Jordan liegt nach einem Autounfall im Koma. The Island (2005)
Her sponsor lives in New York.Lhre Sponsorin lebt in New York. The Island (2005)
Dad, is Sally still sponsoring you?Ist Sally immer noch deine Sponsorin? Herbie Fully Loaded (2005)
Endorsements.Sponsoring. Rocky Balboa (2006)
Janet, Janet, you're my sponsor.Janet. Janet. Sie sind meine Sponsorin. Under the Influence (2007)
I was your sponsor, but now it's very simple.Ich war Ihre Sponsorin, aber jetzt ist es ganz einfach. Under the Influence (2007)
If you are, I'll be your sponsor again and I'll support you in recovery.Wenn Sie eine sind, bin ich wieder Ihre Sponsorin und helfe Ihnen beim Entzug. Under the Influence (2007)
Gordon Ramsay "Taste the Difference" speciality cheddar, torture-endorsing, massacre-sponsoring,Gordon Ramsay "Taste the Difference" Spezialität Cheddar - Käse, Folter-Billigung, Massaker-Sponsoring, Four Lions (2010)
Your PGA sponsorship could pay for our walk-in clinic, and the money spent on your jets could fund our air ambulance service - for the next three years.Ihr Sponsoring für die PGA könnte unsere Klinik bezahlen und das Geld, dass Sie für zwei volle Tanks in Ihren Privatjets ausgeben, könnte unsere Luftambulanz für die nächsten drei Jahre sichern. 5 to 9 (2010)
The whole reason you have got this job, Annie, is because your mom is my sponsor in AA, and I'm doing her a favor.Sie haben diesen Job nur, Annie, weil ihre Mutter meine Sponsorin bei AA ist, ich tue ihr einen Gefallen. Bridesmaids (2011)
A book, movie, more sponsorships, no matter what.Ein Buch, ein Film, mehr Sponsoring, egal was. Breaking Up (2011)
- This is Mrs. Larchmont, the chairwoman of the acquisitions committee and the proud sponsor of this exhibition.Das ist Mrs. Larchmont. Langjährige Präsidentin des Akquirierenskomittees und die überaus stolze Sponsorin dieser Ausstellung. About Cherry (2012)
First rule of good sponsorship.Erste Regel beim guten Sponsoring. The Long Fuse (2012)
This is my sponsor from a nationally-recognized news service.Das ist meine Sponsorin von einem nationalen Pressedienst. Bad Words (2013)
I'm licensed. I'm the sponsor of the ladies' team and frankly, I can't see that you hav reasonable grounds to deny me.Ich bin lizenziert, ich bin Sponsorin des Damen-Teams, und um ehrlich zu sein, sehe ich keinen gerechtfertigten Grund für eine Ablehnung. Blood at the Wheel (2013)
That's sponsors.Mit Sponsorinnen. This Is Where I Leave You (2014)
Sponsorship is a risky investment of one's time and energy, quite frankly.Sponsoring ist offen gestanden eine riskante Investition an Zeit und Energie. Dead Clade Walking (2014)
The woman sponsored an animal shelter.Die Frau ist Sponsorin des Tierheims geworden. Niyazi Gül Dörtnala (2015)
And you don't want the lines between sponsorship and friendship to continue to blur.Und du möchtest nicht, dass die Grenzen zwischen Sponsoring und Freundschaft weiter verwischen. Under My Skin (2015)
Look, I have this meet-and-greet with these desperate donors down the hallway here.Ich muss nur noch schnell zu ein paar verzweifelten Sponsorinnen ins Foyer. "Schostakowitsch"... Touché Maestro, Touché (2015)
- Sponsorship.-Sponsoring. Eddie the Eagle (2015)
Well, um, for some more shoots obviously, but uh, maybe um, a sponsorship campaign.Naja, für mehr Shootings. Vielleicht für eine Sponsoring-Kampagne. Mothers and Daughters (2016)
See it's not an ad, it's sponsorship.Es ist keine Werbung. - Es ist Sponsoring. The Founder (2016)
You must have done background checks before you sponsored them...Sie müssen sie doch vor dem Visa-Sponsoring auf Vorstrafen überprüft haben. Any Wounded Thief (2016)
And I have some, um, corporate sponsorship ideas.Und ich habe Ideen für Sponsoring durch Unternehmen. Tabula Rasa (2016)
This sponsor of yours what does she want from you in return?Deine Sponsorin, was will sie als Gegenleistung? An American in Paris (1951)
He's got a sponsor that's got more nerve than cash.Er hat eine Sponsorin mit Geld und dickem Fell. An American in Paris (1951)
By the way, I think you might like to know, I'm Jerry's sponsor.Vielleicht interessiert es Sie, ich bin die Sponsorin. An American in Paris (1951)
The response, please, Damien!Die Responsorien, bitte. The Exorcist (1973)
A great sponsor and a great mother.Ein großartige Sponsorin und großartige Mutter. Sweet Movie (1974)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การค้ำจุน[N] supporting, See also: backing, sponsoring, Syn. การสนับสนุน, การช่วยเหลือ, Example: บรรดาประเทศด้อยพัฒนาต่างซาบซึ้งในการค้ำจุนของสหรัฐอเมริกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสนับสนุน[n.] (kān sanapsanun) EN: support ; backing ; sponsoring ; corroboration   FR: soutien [m] ; support [m] ; appui [m] ; parrainage [m]
สนับสนุน[v. exp.] (sanapsanun) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; stick by ; stand up for ; corroborate   FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner
อุปถัมภ์[v.] (uppatham) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up   FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger

CMU English Pronouncing Dictionary
SPONSORING    S P AA1 N S ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sponsoring    (v) (s p o1 n s @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sponsor {m}; Sponsorin {f} | Sponsoren {pl}sponsor | sponsors [Add to Longdo]
protegieren | protegierend | protegiertto sponsor | sponsoring | sponsored [Add to Longdo]
sponsern; finanziell unterstützen | sponsernd; finanziell unterstützend | gesponsert; finanziell unterstütztto sponsor | sponsoring | sponsored [Add to Longdo]
unterstützen; fördern | unterstützend; fördernd | unterstützt; gefördertto sponsor | sponsoring | sponsored [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
主催国[しゅさいこく, shusaikoku] (n) sponsoring nation [Add to Longdo]
提供[ていきょう, teikyou] (n,vs) offer; tender; program sponsoring; programme sponsoring; furnishing; provisioning; supply; (P) [Add to Longdo]
答唱詩編[とうしょうしへん, toushoushihen] (n) responsorial psalm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top