Search result for

spoils

(36 entries)
(0.0307 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spoils-, *spoils*, spoil
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spoilsport[N] ผู้รบกวน, Syn. holdout, resister

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spoils system; system, spoilsระบบเล่นพวก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These columns over here were brought back as spoils of war after the sacking of Byzantium during the Crusades.เสาพวกนี้ ที่ตรงนี้ ถูกนำกลับมาในแบบที่เสียหายไปเพราะสงคราม หลังจากขับไล่พวก ไบเซนเทียมออกไป ระหว่างสงครามครูเสด Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Lady Eboshi spoils them.เลดี้ Eboshi ทำลายพวกเขา Princess Mononoke (1997)
Spoils worthy of such a noble...ได้มาจนได้... Ice Age (2002)
Promise to take me with you and share in the spoils of your adventures.สัญญาว่าจะพาข้าไปร่วมผจญภัยด้วย The Scorpion King (2002)
Who I trust will not be forgotten when the spoils are tabulated.ฉันวางใจว่าพวกเราจะไม่ถูกลืม เมื่อคู่สัญญาได้ดี Underworld (2003)
Enjoy your spoils... while I sit on one per cent.นายคงพอใจมาก... ขณะที่ฉันต้องทนรับแค่ 1%. National Treasure (2004)
Don't worry about it, Charlie. That man spoils his daughter.อย่าไปสนใจเลยชาร์ลี พ่อนั่นทำทุกอย่างให้ลูกสาวเขา Charlie and the Chocolate Factory (2005)
To the victor goes the spoils...นี่มัน... เพื่อชัยชนะไปทำให้เสีย... Shadowless Sword (2005)
To the victor go the spoils!ที่ผู้ชนะจะได้รางวัล Chuck Versus the First Date (2008)
Until I return with the spoils from the new country Stevie will be in charge!จนกว่าเราจะกลับมาพร้อมกับของแปลกๆ จากประเทศอื่น สตีวี่จะดูแลแทนเรานะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Wat Tambor spoils for others what he cannot possess.วัต ทัมบอร์บอกกับคนอื่นๆ ว่าเขาไม่สามารถยึดครองได้ Liberty on Ryloth (2009)
Who is enjoying her first taste Of the spoils of dirty oil.ผู้เพลิดเพลินกับการลิ้มรสแรก ของอำนาจแห่งน้ำมันดิบ The Wrath of Con (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spoilsMany a mother spoils her sons by not being strict enough.
spoilsOne rotten apple spoils the barrel.
spoilsPolite language, in a sense, spoils a casual atmosphere.
spoilsThe figure on the left spoils the unity of the painting.
spoilsToo much liberty spoils all.
spoilsToo much spoils, too little does not satisfy. [Proverb]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOILS    S P OY1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spoils    (v) (s p oi1 l z)
spoilsport    (n) (s p oi1 l s p oo t)
spoilsports    (n) (s p oi1 l s p oo t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kriegsbeute {f}spoils of war [Add to Longdo]
Vergünstigungen {pl} im Amtspoils of office [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スポイルズシステム[, supoiruzushisutemu] (n) (See 猟官制) spoils system [Add to Longdo]
ネタバレ;ネタばれ[, netabare ; neta bare] (n) (See ねた,ばれる) spoiler; something that spoils the ending of a story or movie [Add to Longdo]
獲物[えもの, emono] (n) game; spoils; trophy; prey; (P) [Add to Longdo]
強奪物[ごうだつぶつ, goudatsubutsu] (n) plunder; spoils [Add to Longdo]
朱に交われば赤くなる[しゅにまじわればあかくなる, shunimajiwarebaakakunaru] (exp) (id) he who touches pitch shall be defiled therewith; one rotten apple spoils the barrel [Add to Longdo]
戦利品[せんりひん, senrihin] (n) spoils of war; booty [Add to Longdo]
盗品[とうひん, touhin] (n,adj-no) stolen goods; loot; spoils; (P) [Add to Longdo]
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) (1) (uk) (sl) stock; products; (2) stolen goods; loot; spoils [Add to Longdo]
分かち取る[わかちとる, wakachitoru] (v5r) to divide the spoils; to receive a share [Add to Longdo]
猟官制[りょうかんせい, ryoukansei] (n) spoils system [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top