Search result for

spirées

(201 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spirées-, *spirées*, spirée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spirées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spirées*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spire[N] ยอดแหลมของตึก, Syn. steeple, tower
spire[N] เส้นขด, See also: วงก้นหอย, Syn. coil, spiral
aspire[VI] มีความต้องการ, See also: มีความปรารถนา, ทะเยอทะยาน, Syn. yearn, want
inspire[VT] ดลใจ, See also: ดล, บันดาลใจ, ดลบันดาลใจ, ให้กำลังใจ, กระตุ้น
inspire[VT] ทำให้เกิด
respire[VI] หายใจ, Syn. breathe, inhale
respire[VT] หายใจ, Syn. breathe, inhale
conspire[VI] ร่วมกันวางแผนอย่างลับๆ, Syn. plot, scheme, plan
inspired[ADJ] ที่ถูกดลใจ
inspired[ADJ] ยอดเยี่ยม, See also: ฉลาด, หลักแหลม
perspire[VI] เหงื่อออก, Syn. glow, sweat
perspire[VT] เหงื่อออก, See also: ขับเหงื่อ, Syn. glow, sweat
aspire to[PHRV] อยากมี, See also: ต้องการ, ปรารถนาที่จะ, มุ่งที่จะเป็น, แสวงหา, Syn. aspire after
transpire[VI] ปรากฏ, See also: ปล่อยออกมา, เปิดเผย
inspire in[PHRV] ทำให้เร้าใจ, See also: กระตุ้น, เร่งเร้า, Syn. infuse into
uninspired[ADJ] ซึ่งไม่ถูกใจ, See also: ไม่ต้องตาต้องใจ, ไม่เตะตา, สามัญ, ธรรมดา, Syn. arid, unexceptional, lacklustre, pedestrian, unimagination, Ant. inspired
aspire after[PHRV] อยากมี, See also: ต้องการ, ปรารถนาที่จะ, มุ่งที่จะเป็น, แสวงหา, Syn. aspire to
inspire with[PHRV] ทำให้เร้าใจด้วย, See also: กระตุ้นด้วย, เร่งเร้าด้วย, Syn. infuse with
conspire against[PHRV] วางแผนลับเพื่อต่อต้าน, See also: สมคบคิดกันต่อต้าน, Syn. intrigue against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aspire(อัสไพร์'เออะ) vi. ต้องการ,อยากได้,
conspire(คันสไพ'เออะ) {conspired,conspiring,conspires} v. วางแผนร้ายร่วมกัน,สมคบร่วมคิด,รวมหัวกันคิดอุบาย., See also: conspirator,conspirer,conspiratress conspiringly adv., Syn. plot
inspire(อินสไพ'เออะ) v. ดลใจ,กระตุ้น,เร้าใจ,ปลุกปั่น,ผลักดัน,ดลบันดาล,ทำให้เกิด,หายใจเข้า., See also: inspirable adj. inspirative adj. inspirer n. inspiringly adv., Syn. motivate,inhale
inspired(อินสไพ'เออร์ดฺ) adj. ดลใจ,เร้าใจ,หายใจเข้า., See also: inspiredly adv., Syn. aroused,animated
perspire(เพอสไพ'เออ) vi. เหงื่อออก
respire(รีสไพ'เออะ) vi.,vt. หายใจ,สูดอากาศ,มีชีวิตอีก
spire(สไพ'เออะ) n. ยอดแหลมของตึก,สิ่งที่คล้ายยอดแหลมของตึก,ทรงเจดีย์,ทรงกรวย,หน่อ,หน่อไม้. vi. แตกหน่อ, Syn. belfry
transpire(แทรนซไพ'เออะ) vi. ปรากฎ,เกิดขึ้น,บังเกิด,ปล่อยออกมา,หนีออกมา,เปิดเผย,รั้วไหล. vt. ปล่อยออกมา,ระเหย,รั่วไหล., See also: transpirable adj. transpiration n. transpiratory adj., Syn. emerge,arise

English-Thai: Nontri Dictionary
aspire(vi) ปรารถนา,ต้องการ,ทะเยอทะยาน
conspire(vi) สมรู้ร่วมคิด,คิดกบฏ,วางแผนร้าย
inspire(vi) หายใจเข้า
inspire(vt) ทำให้รู้สึก,ดลใจ,ดลบันดาล,กระตุ้น,ปลุกปั่น
perspire(vi) ขับเหงื่อ
respire(vi) สูดอากาศ,หายใจ
spire(n) ทรงกรวย,ยอดแหลมของตึก,ทรงเจดีย์,หน่อไม้
suspire(vi) หายใจออก,ถอนหายใจยาว
transpire(vi) รั่วไหล,ระเหย,กลายเป็นไอ,เกิดขึ้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Air, Inspiredอากาศที่หายใจเข้า [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บันดาล[N] inspirer, See also: catalyst, Syn. คนบันดาล, Example: คนบางกลุ่มมีความเชื่อว่า เทพเจ้าเป็นผู้บันดาลให้พืชพันธุ์ธัญชาติงอกงาม หรือทำให้เสียหายได้, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้เป็นไป
บันดาลใจ[V] inspire, Syn. ดล, ดลบันดาล, ดลใจ, Example: นวนิยายบันลือโลกบันดาลใจให้ เขาสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้น, Thai definition: ทำให้อยาก
ปลุกเร้า[V] encourage, See also: urge, arouse, awaken, rouse, inspire, stimulate, summon up, Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, เร่งเร้า, กระตุ้นเร้า, Example: ผู้นำสหรัฐฯ ปลุกเร้าจิตสำนึกให้คนผิวดำ โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คนผิวดำขึ้น, Thai definition: ทำให้มีชีวิตชีวา, กระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกตื่นตัว
มั่ว[V] assemble, See also: conspire, swarm, gather, congregate, mustre, rally, Syn. มั่วสุม, Example: วัยรุ่นสมัยนี้มักพากันไปมั่วในผับในเธคอย่างไม่คิดถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่, Thai definition: มาอยู่รวมกันหรือมาสุมหัวกัน (ใช้ในทางไม่ดี)
ร่วมหัว[V] conspire, See also: put heads together, Syn. รวมหัว, Example: หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่เรียกลูกสมุนข้างกาย ร่วมหัววางแผนสังหารกัปตันผู้ทรงคุณค่าของวงการหนังสือพิมพ์, Thai definition: ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ
รู้เห็น[V] witness, See also: be an accomplice, conspire, connive, Syn. รู้เหตุการณ์, รู้เรื่อง, ทราบเหตุการณ์, ทราบเรื่อง, Example: นางถูกกล่าวหาว่ามีส่วนรู้เห็นในแผนการลอบสังหารครั้งนี้
สมคบคิด[V] conspire with, See also: be an accessory to, be in cahoots with, work hand in glove with, Syn. คบคิด, Example: กลุ่มโจรสมคบคิดที่จะปล้นธนาคาร, Thai definition: ร่วมคบคิดกันกระทำไม่ดี
มักใหญ่[V] be ambitious, See also: be over-ambitious, aspire, Syn. ใฝ่สูง, มักใหญ่ใฝ่สูง, ทะเยอทะยาน, Example: ท่านนายอำเภอกินอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่มักใหญ่ใฝ่สูงจนเกินไป
นึกหวัง[V] hope, See also: expect, look forward to, desire, long, aspire, Syn. หวัง, Example: ความฝันของเขาเป็นจริงตามที่นึกหวัง
จุดประกาย[V] spark, See also: inspire, provoke, stimulate, trigger (off), precipitate, Example: ครูเป็นคนจุดประกายให้เขาทำตามฝันที่เขาตั้งใจไว้, Thai definition: ทำให้เกิดความหวังหรือความคิดที่เริ่มจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มักใหญ่ใฝ่สูง[V] be over ambitious, See also: aspire, be wild with ambition, Syn. ทะเยอทะยาย, ใฝ่สูง, Example: เด็กบางคนมักใหญ่ใฝ่สูงอย่างแก้ไม่ได้พอโตขึ้นก็จะมีปัญหาในการดำเนินชีวิต, Thai definition: อยากเป็นใหญ่เป็นโตและมียศศักดิ์สูง
งุบงิบ[V] conspire, See also: collude, Syn. ซุบซิบ, Example: พวกเขาเดินไปเดินมาด้วยความงุ่นง่านเสร็จแล้วก็ไปนั่งงุบงิบกันอยู่ที่มุมห้อง, Thai definition: ทำอย่างเงียบๆ, ทำกันอย่างปิดบัง
รู้กัน[V] conspire, See also: connive, encourage, be an accomplice or accessory, Syn. เป็นใจ, รู้เห็นเป็นใจ, Example: พิธีกรกับผู้เล่นเกมรู้กัน จึงตอบคำถามได้ถูกทุกข้อ, Thai definition: เป็นใจกัน, สมรู้ร่วมคิดกัน
เป็นใจ[V] conspire, See also: connive, encourage, be an accomplice or accessory, Syn. รู้กัน, สมรู้ร่วมคิด, รู้เห็นเป็นใจ, Example: เขาเป็นใจให้ลูกสาวหนีตามผู้ชายไป
รู้เห็นเป็นใจ[V] connive, See also: conspire, be party to, give aid and comfort, Example: เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดรู้เห็นเป็นใจกับผู้ขอประทานบัตรสัมปทานเหมืองหินอ่อน เพราะได้นำเอกสารที่สภาอบต. มีมติคัดค้านไปกักไว้ถึง 14 วัน, Thai definition: ทราบเรื่อง และร่วมใจด้วย
สมคบ[V] conspire, See also: collaborate with, be an accomplice, collude with, associate with, plot, Syn. สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด, รวมหัว, ร่วมกัน, ร่วมมือ, Example: พนักงานของธนาคารเองสมคบกับลูกน้องอีก 5-6 คนวางแผนปล้นธนาคาร, Thai definition: คบคิดกระทำมิดีมิร้าย, รู้เห็นเป็นใจกัน
สมรู้[V] conspire, See also: collaborate with, be an accomplice, collude with, associate with, plot, Syn. สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด, รวมหัว, ร่วมกัน, ร่วมมือ, Example: เขาสมรู้กับศัตรูช่วยทำลายชาติบ้านเมือง, Thai definition: ร่วมคิดกัน, เป็นใจกัน (มักใช้ในทางที่ไม่ดี)
สมรู้ร่วมคิด[V] conspire, See also: collaborate with, be an accomplice, collude with, associate with, plot, Syn. สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด, รวมหัว, ร่วมกัน, ร่วมมือ, Example: ลูกในไส้สมรู้ร่วมคิดกับคนอื่นทำลายครอบครัวตนเอง, Thai definition: ร่วมคิดกัน, เป็นใจกัน (มักใช้ในทางที่ไม่ดี)
สุมหัว[V] conspire, See also: cooperate, concur, conduce, Syn. รวมหัว, ชุมนุม, Example: เพื่อนบ้านสุมหัวกันคิดกลั่นแกล้งครอบครัวของเธอ, Thai definition: มามั่วสุมหรือชุมนุมกันเพื่อกระทำการในทางไม่ดี
แดดาล[V] inspire, See also: motivate, cause, Syn. ถึงใจ, ดลใจ, เกิดขึ้นในใจ
ตะโกรง[V] be ambitious, See also: desire, crave, want exceedingly, aspire, Syn. ทะเยอทะยาน, อยากได้, Thai definition: เต็มไปด้วยความอยาก, ตะกลาม
แตก[V] sweat, See also: perspire, Example: ผมไม่มีความสบายเลยทั้งกายและใจ เหงื่อแตกท่วมไปทั้งตัว, Thai definition: ไหลออกมาเอง
รวมหัว[V] conspire, See also: join force, Example: พวกพ่อค้ารวมหัวกันขึ้นราคาสินค้าที่จำเป็น, Thai definition: ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ
ปรารถนา[V] desire, See also: long for, want, wish, hope for, yearn, aim, aspire, Syn. มุ่งหมาย, อยากได้, ต้องการ, หมาย, อยาก, ประสงค์, หวัง, Example: การตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนา แต่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่พ้นไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนเพียงใด
ชูใจ[V] encourage, See also: inspire, hearten, cheer, enhance one's spirit, Syn. ปลุกใจ, ให้กำลังใจ, Example: คำพูดของเขาช่วยชูใจเธอได้เป็นอย่างดี, Thai definition: ทำให้ใจมีกำลังขึ้น
คบคิด[V] conspire, See also: intrigue, connive, plot, Example: หล่อนคบคิดกับชู้หลอกเอาเงินสามี, Thai definition: ร่วมคิดกันทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่เปิดเผย
ดลใจ[V] inspire, See also: motivate, cause, influence, spur, Syn. บันดาลใจ, จุดประกาย, ดลบันดาล, Example: คำพูดของคุณครูดลใจลูกศิษย์ให้ประพฤติตนเป็นคนดีตลอดเวลา, Thai definition: มีเหตุอันไม่ปรากฏจูงใจให้คิดหรือให้ทำ เช่น เทวดาดลใจ กุศลดลใจ มารดลใจ
ดลบันดาล[V] inspire, See also: cause, bring forth, create, spur, urge, Syn. บันดาลใจ, ให้เป็นไป, บันดาล, Example: ขอให้ความศักดิ์สิทธิ์ของดวงพระวิญญาณของพระองค์ดลบันดาลให้เป็นไปตามที่มุ่งหวัง
วางแผน[V] conspire, See also: intrigue, connive, plot, Syn. คบคิด, ออกอุบาย
หวังผล[V] wish, See also: want, desire, long for, yearn for, hanker for, aspire to, look forward to, Example: อิรักบุกคูเวต เพื่อหวังผลจะปลดปล่อยขบวนการกู้อิสรภาพปาเลสไตน์ออกจากอิสราเอล, Thai definition: คาดว่าจะได้สิ่งตอบแทน
หวังผล[V] wish, See also: want, desire, long for, yearn for, hanker for, aspire to, look forward to, Example: อิรักบุกคูเวต เพื่อหวังผลจะปลดปล่อยขบวนการกู้อิสรภาพปาเลสไตน์ออกจากอิสราเอล, Thai definition: คาดว่าจะได้สิ่งตอบแทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดดาล[v.] (daēdān) EN: inspire   
ดลใจ[v.] (donjai) EN: inspire ; motivate ; cause ; influence ; spur   FR: inspirer ; susciter ; motiver
ดูด [v.] (dūt) EN: suck ; absorb ; imbibe ; soak up ; draw in   FR: sucer ; absorber ; aspirer
หายใจ[v.] (hāijai) EN: breathe   FR: respirer
หายใจเข้า[v.] (hāijai khao) EN: inhale ; breathe   FR: inhaler ; inspirer ; aspirer
หายใจไม่ออก[v.] (hāijai mai øk) EN: choke ; suffocate ; be unable to breathe   FR: suffoquer ; étouffer ; respirer avec difficulté
จรรโลงใจ[v.] (janlōngjai) FR: inspirer ; insuffler ; encourager
จุดประกาย[v. exp.] (jut prakāi) EN: spark ; inspire ; provoke ; stimulate ; trigger (off) ; precipitate   
คิดถึง[v. exp.] (khit theung) EN: think of ; miss ; yearn   FR: penser à ; songer à ; avoir la nostalgie de ; aspirer
คิดเถิง [v. exp.] (khit thoēng) EN: think of ; miss ; yearn   FR: penser à ; songer à ; avoir la nostalgie de ; aspirer
คนบันดาล[n. exp.] (khon bandān) EN: inspirer   
คบคิด[v.] (khopkhit) EN: conspire ; intrigue ; connive ; plot   FR: conspirer ; comploter ; intriguer ; machiner ; manigancer
กระสัน[v.] (krasan) EN: yearn ; crave ; have a desir ; lust   FR: avoir envie ; aspirer à ; désirer
มักใหญ่[v.] (makyai) EN: be ambitious ; be over-ambitious ; aspire   FR: être ambitieux ; aspirer à
เหงื่อออก[v.] (mī ngeūa øk) EN: sweat ; perspire   FR: transpirer
นึกหวัง[v. exp.] (neuk wang) EN: hope ; expect ; look forward to ; desire ; long ; aspire   
เหงื่อออก[v.] (ngeūa øk) EN: sweat ; perspire   FR: transpirer ; suer
งุบงิบ[v.] (ngup-ngip) EN: conspire ; collude ; talk in whispers ; confer in whispers ; agree in secret   FR: agir dans le secret ; conspirer
ปราสาท[n.] (prāsāt) EN: castle ; tower ; royal hall ; religious hall ; house of the gods ; small ornate building with a cruciform ground plan and needle-like spire   FR: château [m] ; ancienne tour [f] ; palais [m]
ปรารถนา[v.] (prātthanā) EN: wish ; desire ; long for ; hope for ; yearn ; aim ; aspire   FR: souhaiter ; désirer ; aspirer
ร่วมหัว[v.] (ruamhūa) EN: conspire ; put heads together   
รวมหัว[v.] (rūamhūa) EN: conspire ; join force ; collude ; put heads together ; act in collusion   FR: se liguer ; s'assembler ; se joindre
รู้กัน[v.] (rū kan) EN: conspire ; connive ; encourage ; be an accomplice or accessory   
สมคบ[v.] (somkhop) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; be accessary   FR: conspirer ; comploter ; fomenter ; être de connivence
สมคบคิด[v.] (somkhopkhit) EN: conspire with ; be an accessory to ; be in cahoots with ; work hand in glove with   
สมรู้[v.] (somrū) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot   FR: comploter ; conspirer
สมรู้ร่วมคิด[v. exp.] (somrū ruam khit) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot   
สุมหัว[v.] (sumhūa) EN: conspire ; gang up with   
สูบ[v.] (sūp) EN: suck ; draw into ; pump   FR: pomper ; aspirer
สูด[v.] (sūt) EN: snuff ; sniff ; nose ; scent   FR: humer ; aspirer
สูดดม[v.] (sūtdom) EN: smell ; scent ; sniff   FR: respirer ; renifler
สูดกลิ่นดอกไม้[v. exp.] (sūt klin døkmāi) EN: sniff at a flower   FR: respirer le parfum d'une fleur
อยากได้[v.] (yāk dāi) EN: want (sth) ; would like ; look for ; should like ; covet   FR: vouloir (qqch) ; souhaiter (qqch) ; désirer obtenir ; avoir envie de ; aspirer à

CMU English Pronouncing Dictionary
SPIRE    S P AY1 R
ASPIRE    AH0 S P AY1 R
SPIRES    S P AY1 R Z
ASPIRED    AH0 S P AY1 R D
ASPIRES    AH0 S P AY1 ER0 Z
INSPIRE    IH2 N S P AY1 R
PERSPIRE    P ER0 S P AY1 R
INSPIRES    IH2 N S P AY1 R Z
INSPIRED    IH2 N S P AY1 ER0 D
CONSPIRE    K AH0 N S P AY1 ER0
CONSPIRED    K AH0 N S P AY1 ER0 D
TRANSPIRE    T R AE0 N S P AY1 ER0
TRANSPIRED    T R AE0 N S P AY1 ER0 D
TRANSPIRES    T R AE0 N S P AY1 ER0 Z
UNINSPIRED    AH2 N IH2 N S P AY1 ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spire    (n) (s p ai1 @ r)
aspire    (v) (@1 s p ai1 @ r)
spires    (n) (s p ai1 @ z)
aspired    (v) (@1 s p ai1 @ d)
aspires    (v) (@1 s p ai1 @ z)
inspire    (v) (i1 n s p ai1 @ r)
respire    (v) (r i1 s p ai1 @ r)
conspire    (v) (k @1 n s p ai1 @ r)
inspired    (v) (i1 n s p ai1 @ d)
inspires    (v) (i1 n s p ai1 @ z)
perspire    (v) (p @1 s p ai1 @ r)
respired    (v) (r i1 s p ai1 @ d)
respires    (v) (r i1 s p ai1 @ z)
conspired    (v) (k @1 n s p ai1 @ d)
conspires    (v) (k @1 n s p ai1 @ z)
perspired    (v) (p @1 s p ai1 @ d)
perspires    (v) (p @1 s p ai1 @ z)
transpire    (v) (t r a1 n s p ai1 @ r)
transpired    (v) (t r a1 n s p ai1 @ d)
transpires    (v) (t r a1 n s p ai1 @ z)
uninspired    (j) (uh2 n i n s p ai1 @ d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
志す[こころざす, kokorozasu] Thai: ปรารถนา English: to aspire to

Japanese-English: EDICT Dictionary
インスパイアー;インスパイア[, insupaia-; insupaia] (vs) (1) to inspire; (n) (2) inspiration [Add to Longdo]
グルになる[, guru ninaru] (exp) to conspire [Add to Longdo]
葦手[あしで, ashide] (n) (1) painting representing reeds around water with rocks, grass or birds made using characters (Heian period); (2) characters written in a way inspired from that style [Add to Longdo]
下毛野[しもつけの, shimotsukeno] (n) (arch) (See 下野・しもつけ) Japanese spirea (Spiraea Japonica) [Add to Longdo]
下野;繍線菊[しもつけ;シモツケ, shimotsuke ; shimotsuke] (n) (uk) (abbr) (See 下毛野) Japanese spirea (Spiraea Japonica) [Add to Longdo]
感奮[かんぷん, kanpun] (n,vs) stirred up; inspired; moved to action [Add to Longdo]
汗する[あせする, asesuru] (vs-s,vi) to perspire; to sweat [Add to Longdo]
汗っ掻き[あせっかき, asekkaki] (n) great sweater; one who perspires freely [Add to Longdo]
汗をかく;汗を掻く;汗を搔く(oK)[あせをかく, asewokaku] (exp,v5k) to perspire; to sweat [Add to Longdo]
汗掻き[あせかき, asekaki] (n) one who perspires freely; great sweater [Add to Longdo]
雁金草;雁草[かりがねそう;カリガネソウ, kariganesou ; kariganesou] (n) (uk) blue spirea (Caryopteris divaricata); blue mist shrub [Add to Longdo]
企む[たくらむ, takuramu] (v5m,vt) (uk) to scheme; to plan; to play a trick; to invent; to conspire; to frame up; (P) [Add to Longdo]
語らう[かたらう, katarau] (v5u,vt) to talk; to tell; to recite; to pledge; to conspire with; (P) [Add to Longdo]
志す[こころざす, kokorozasu] (v5s,vi) to plan; to intend; to aspire to; to set aims (sights on); (P) [Add to Longdo]
示し合わす[しめしあわす, shimeshiawasu] (v5s) to conspire (with); to prearrange [Add to Longdo]
示し合わせる;示し合せる[しめしあわせる, shimeshiawaseru] (v1,vt) to arrange beforehand; to make a sign to each other; to conspire [Add to Longdo]
小手毬[こでまり, kodemari] (n) Reeves spirea (Spiraea cantoniensis) [Add to Longdo]
乗り移る;乗りうつる;乗移る[のりうつる, noriutsuru] (v5r,vi) to change (cars or horses); to transfer; to possess; to inspire [Add to Longdo]
神品[しんぴん, shinpin] (n) an inspired work [Add to Longdo]
吹き込む(P);吹きこむ;吹込む[ふきこむ, fukikomu] (v5m,vi,vt) (1) to blow into; to breathe into; (v5m,vt) (2) to inspire; to indoctrinate; (3) to record (music, video, etc.); (P) [Add to Longdo]
雪柳[ゆきやなぎ, yukiyanagi] (n) Thunberg spirea; Spirea thunbergii [Add to Longdo]
先塔;尖塔[せんとう, sentou] (n) spire; steeple; pinnacle; minaret [Add to Longdo]
掻く(P);搔く[かく, kaku] (v5k,vt) (1) (uk) to scratch; (2) (See 汗をかく) to perspire; (3) to shovel; to paddle; (P) [Add to Longdo]
頂(P);頂き;戴き[いただき, itadaki] (n) (1) (esp. 頂) crown (of head); summit (of mountain); spire; (2) (頂き,戴き) easy win for one; (3) (頂き,戴き) something received; (P) [Add to Longdo]
天来[てんらい, tenrai] (n,adj-no) heavenly; divine; inspired; heaven sent [Add to Longdo]
[とう, tou] (n,n-suf) (1) tower; steeple; spire; (n) (2) (abbr) (original meaning) (See 卒塔婆・1,塔婆・1) stupa; pagoda; dagoba; (P) [Add to Longdo]
動かす[うごかす, ugokasu] (v5s,vt) (1) to move; to shift; to operate; to set in motion; to mobilize; to mobilise; (2) to inspire; to rouse; to move (e.g. feeling); to influence; (3) to deny; to change; (P) [Add to Longdo]
馴れ合う[なれあう, nareau] (v5u,vi) to collude (with); to conspire (with); to establish a secret liaison (with); to make friends with; to get along well with; to become intimate (with opposite sex) [Add to Longdo]
発憤;発奮[はっぷん, happun] (n,vs) inspired; stimulated; roused [Add to Longdo]
鳩首謀議[きゅうしゅぼうぎ, kyuushubougi] (n,vs) go into a huddle (over); hold a secret conference (about); put heads together and conspire [Add to Longdo]
反閇;返閉;反陪[へんばい, henbai] (n) (1) (See 禹歩・1) ceremony performed by a sorcerer to protect a noble setting out on a trip; (2) dance steps inspired by this ceremony [Add to Longdo]
奮起一番[ふんきいちばん, funkiichiban] (n) bracing oneself up to action, being inspired by something; getting down to work, putting heart and soul into it; tackling (a job) with gusto [Add to Longdo]
奮激[ふんげき, fungeki] (n,vs) rouse; stir; inspire [Add to Longdo]
穂咲下野[ほざきしもつけ;ホザキシモツケ, hozakishimotsuke ; hozakishimotsuke] (n) (uk) Spiraea salicifolia (species of spirea) [Add to Longdo]
抱かせる[だかせる, dakaseru] (v1) to raise; to inspire; to arouse [Add to Longdo]
勇気百倍[ゆうきひゃくばい, yuukihyakubai] (n,vs) inspire someone with fresh courage; with redoubled courage [Add to Longdo]
幼芽鞘[ようがしょう, yougashou] (n) coleoptile; acrospire [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuàn, ㄔㄨㄢˋ, ] to string together; to mix up; to conspire; to connect; a string (computing); (classifier for rows or strings) [Add to Longdo]
共谋[gòng móu, ㄍㄨㄥˋ ㄇㄡˊ, / ] conspire [Add to Longdo]
出汗[chū hàn, ㄔㄨ ㄏㄢˋ, ] to perspire; to sweat [Add to Longdo]
合谋[hé móu, ㄏㄜˊ ㄇㄡˊ, / ] to conspire; to plot together [Add to Longdo]
同谋[tóng móu, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄡˊ, / ] to conspire with sb; to plot; a conspirator; a partner in crime; an accomplice [Add to Longdo]
启发[qǐ fā, ㄑㄧˇ ㄈㄚ, / ] to enlighten; to explain and arouse interest; to inspire [Add to Longdo]
图谋[tú móu, ㄊㄨˊ ㄇㄡˊ, / ] conspire [Add to Longdo]
大义凛然[dà yì lǐn rán, ㄉㄚˋ ㄧˋ ㄌㄧㄣˇ ㄖㄢˊ, / ] devotion to righteousness that inspires reverence (成语 saw) [Add to Longdo]
奸官[jiān guān, ㄐㄧㄢ ㄍㄨㄢ, ] a treacherous official; a mandarin who conspires against the state [Add to Longdo]
奸臣[jiān chén, ㄐㄧㄢ ㄔㄣˊ, ] a treacherous court official; a minister who conspires against the state [Add to Longdo]
尖塔[jiān tǎ, ㄐㄧㄢ ㄊㄚˇ, ] spire [Add to Longdo]
感召[gǎn zhào, ㄍㄢˇ ㄓㄠˋ, ] to rally; to call; to move and inspire; inspiration (e.g. divine inspiration); to impel [Add to Longdo]
感召力[gǎn zhào lì, ㄍㄢˇ ㄓㄠˋ ㄌㄧˋ, ] inspiration; the power to inspire [Add to Longdo]
感奋[gǎn fèn, ㄍㄢˇ ㄈㄣˋ, / ] moved and inspired; fired with enthusiasm [Add to Longdo]
感发[gǎn fā, ㄍㄢˇ ㄈㄚ, / ] to move and inspire [Add to Longdo]
振奋[zhèn fèn, ㄓㄣˋ ㄈㄣˋ, / ] to stir oneself up; to raise one's spirits; to inspire [Add to Longdo]
授意[shòu yì, ㄕㄡˋ ㄧˋ, ] to inspire; to incite [Add to Longdo]
教唆[jiào suō, ㄐㄧㄠˋ ㄙㄨㄛ, ] to conspire with; to abet; to urge on a criminal act; to foment [Add to Longdo]
朋比为奸[péng bǐ wéi jiān, ㄆㄥˊ ㄅㄧˇ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄢ, / ] to conspire; to gang up [Add to Longdo]
汗如雨下[hàn rú yǔ xià, ㄏㄢˋ ㄖㄨˊ ㄩˇ ㄒㄧㄚˋ, ] sweating like rain (成语 saw); to perspire profusely; sweating like a pig [Add to Longdo]
热望[rè wàng, ㄖㄜˋ ㄨㄤˋ, / ] aspire [Add to Longdo]
老骥伏枥,志在千里[lǎo jì fú lì, ㄌㄠˇ ㄐㄧˋ ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ, zhi4 zai4 qian1 li3, / ] lit. an old steed in the stable still aspires to gallop 1000 miles (成语 saw); fig. old people may still cherish high aspirations [Add to Longdo]
老骥伏枥,志在千里[lǎo jì fú lì, ㄌㄠˇ ㄐㄧˋ ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ, zhi4 zai4 qian1 li3, / ] lit. an old steed in the stable still aspires to gallop 1000 miles (成语 saw); fig. old people may still cherish high aspirations [Add to Longdo]
兴致勃勃[xìng zhì bó bó, ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ ㄅㄛˊ ㄅㄛˊ, / ] (set phrase) to become inspired; to be full of zest [Add to Longdo]
谋反[móu fǎn, ㄇㄡˊ ㄈㄢˇ, / ] to plot a rebellion; to conspire against the state [Add to Longdo]
谋害[móu hài, ㄇㄡˊ ㄏㄞˋ, / ] to conspire to murder; to plot against sb's life [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top