Search result for

spectroscopes

(43 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spectroscopes-, *spectroscopes*, spectroscope
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spectroscopes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spectroscopes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spectroscope[N] กล้องศึกษาสเป็กทรั่ม, Syn. prism
spectroscope[ADJ] เกี่ยวกับกล้องศึกษาสเป็กทรั่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
magnetic resonance spectroscopy (MRS)สเปกโทรสโกปีเอ็มอาร์ (เอ็มอาร์เอส) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
MRS (magnetic resonance spectroscopy)เอ็มอาร์เอส (สเปกโทรสโกปีเอ็มอาร์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fourier transform infrared spectroscopyฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Raman spectroscopyรามารสเปกโทรสโกปี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
X-ray spectroscopy เอกซเรย์ สเปกโตรสโคปี [TU Subject Heading]
Atomic absorption spectroscopyอะตอมมิก แอบซอร์ปชัน สเปกโตรสโคปี [TU Subject Heading]
Electron spectroscopyอิเล็กตรอน สเปกโตรสโคปี [TU Subject Heading]
Emission spectroscopyอิมิชชัน สเปกโตรสโคปี [TU Subject Heading]
Fluorescence spectroscopyฟลูออเรสเซนซ์ สเปกโตรสโคปี [TU Subject Heading]
Infrared spectroscopyอินฟราเรด สเปกโตรสโคปี [TU Subject Heading]
Magnetic resonance spectroscopyการบันทึกภาพด้วยแมกเนติกสเปกโตรสสโคปี [TU Subject Heading]
Nuclear magnetic resonance spectroscopyนิวเคลียร์ แมกเนติก เรโซแนนซ์ สเปกโตรสโคปี [TU Subject Heading]
Ultraviolet spectroscopyอัลตราไวโอเลต สเปกโตรสโคปี [TU Subject Heading]
Water - vapour spectroscopeสเปคโตรสโคปละอองไอ น้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
spectroscopeสเปกโทรสโคป, อุปกรณ์ที่ใช้ดูสเปกตรัมของแสง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
spectroscopy (n ) การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สเปกตรัม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So we run the image through the spectroscope and now we can detect color differences that are not visible to the human eye.ดังนั้นเมื่อเราให้รูปภาพผ่านเครื่อง spectroscope และตอนนี้เราสามารถตรวจพบความแตกต่างของสีในภาพ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของมนุษย์ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Huh. Anything off the spectroscope?ฮ้า กล้องสเป็กทรั่มจับไม่ได้เหรอ? The Predator in the Pool (2010)
The Raman spectroscope uses lasers and light diffusion to measure minute changes in chemical composition.เครื่องสเปกโตรสโคป ของพวกโรมันใช้แสงเลเซอร์ และการกระจายตัวของแสง เพื่อวัดค่านาทีการเปลี่ยนแปลง ขององค์ประกอบทางเคมี The Beginning in the End (2010)
Some canvas and a spectrum of prewar paint that would pass any wood's light or I.R. spectroscopy they want to throw at it.เศษผ้าบางส่วนและแสงของสีของภาพเขียน นั้นจะผ่านแสงของไม้ หรือ สเปกโตรมิเตอร์ พวกเขาต้องการโยนมันไป On Guard (2011)
Reflective infrared spectroscopy will show that your blood stain and Symchay's happened concurrently.แสงสะท้อนของรังสีอินฟราเรด แสดงว่าเป็นเลือดคุณ หรือซิมเชย์เกิดขึ้นพร้อมๆกัน The Survivor in the Soap (2013)
I ran a spectroscopic analysis of the strawberry seeds and soil found in the sole of Benji's shoe.ผมเอาเมล็ดสตอเบอรี่ และดินในรองเท้าเบนจี้ ไปวิเคราะห์ผ่าน เครื่องสเปกโตรสโคป คุณจะช่วย.. The Fact in the Fiction (2013)
When you look at a star with a spectroscope, you see the dark lines from all the elements in its atmosphere.คุณจะเห็นเส้นสีดำ จากองค์ประกอบทั้งหมด ในชั้นบรรยากาศของมัน แสดงให้ฉันเห็นสเปกตรัม ของอะไร, Hiding in the Light (2014)
But perhaps the greatest revelation of spectroscopy is the discovery of the thing it cannot see.แต่บางทีอาจจะยิ่งใหญ่ที่สุด ของการเปิดเผยสเปกโทรสโก คือการค้นพบในสิ่งที่มัน ไม่สามารถมองเห็น Hiding in the Light (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สเปกโตรสโคป[N] spectroscope, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องมือที่ใช้ศึกษาการวิเคราะห์สเปกตรัม, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECTROSCOPY    S P EH0 K T R AA1 S K AH0 P IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spectroscope    (n) (s p e1 k t r @ s k ou p)
spectroscopes    (n) (s p e1 k t r @ s k ou p s)
spectroscopic    (j) (s p e2 k t r @ s k o1 p i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Infrarotspektroskopie {f}infrared spectroscope [Add to Longdo]
Kernstrahlungsspektroskopie {f}nuclear radiation spectroscopy [Add to Longdo]
Spektroskop {n}spectroscope [Add to Longdo]
Spektroskopie {f}spectroscopy [Add to Longdo]
spektroskopisch {adj}spectroscopic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
天体分光術[てんたいぶんこうじゅつ, tentaibunkoujutsu] (n) astronomical spectroscopy [Add to Longdo]
分光学[ぶんこうがく, bunkougaku] (n) spectroscopy [Add to Longdo]
分光器[ぶんこうき, bunkouki] (n) (See 分光計) spectroscope; spectrograph [Add to Longdo]
分光分析[ぶんこうぶんせき, bunkoubunseki] (n) spectroscopic analysis [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谱学[pǔ xué, ㄆㄨˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] spectroscopy [Add to Longdo]
跃迁[yuè qiān, ㄩㄝˋ ㄑㄧㄢ, / ] transition; jump (e.g. quantum leap in spectroscopy) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top