Search result for

spear

(85 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spear-, *spear*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spear[N] หอก, See also: ทวน, หลาว, แหลน, Syn. lance, pike, javelin
spear up[PHRV] แทงด้วยไม้ (กีฬาฮ็อกกี้)
spearman[N] คนที่ใช้อาวุธจำพวกหอกทวน
spearfish[N] ปลาตระกูล Istiophoridae
spearhead[N] ผู้นำหน้า, See also: กองหน้า, แนวหน้า, ผู้นำการโจมตี, Syn. front line, front rank, forward troops
spearhead[N] หัวหอก, See also: ปลายหอก
spearmint[N] สมุนไพรตระกูลมิ้นท์กลิ่นหอม
spear-shaped[N] ซึ่งมีรูปร่างเหมือนหอกหรือทวน, Syn. lance-shaped

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spear(สเพียร์) n.,vi,vt. (แทงด้วย) หลอก,หลาว,แหลน,ทวน,ฉมวก,การแทงด้วยอาวุธดังกล่าว., See also: spearer n.
spear gunn. ฉมวก
spearfish(สเพียร์'ฟิช) n. ปลาจำพวก Tetrapturas vi. จับปลาได้ด้วยฉมวก
spearhead(สเพียร์'เฮด) n. หัวหอก,ผู้เป็นกองหน้า,ผู้นำหน้า. vt. เป็นกองหน้า,นำหน้า,โจมตี, Syn. lead,attack
spearmint(สเพียร์'มินทฺ) n. พืชจำพวกสะระแหน่
shakespearean(เชคสเพีย'เรียน) adj. เกี่ยวกับเชคสเปียร์หรือผลงานของเขา., See also: Shakespeareanism n. Shakespearianism n., Syn. Shakespearian

English-Thai: Nontri Dictionary
spear(n) ทวน,หอก,หลาว,สามง่าม,ฉมวก
spear(vt) พุ่งหลาว,แทงด้วยหอก
spearhead(n) กองหน้า,ปลายหอก,หัวหอก,ผู้นำหน้า
spearman(n) พลหอก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Merlin! Spear.เมอลิน, หอก! Le Morte d'Arthur (2008)
I throw a spear... wrestle with Kowali, she is orangutan.ฉันขว้างหอกออกไป... ปล้ำกับ คูวาลี มันเป็นอูรังอูตังน่ะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Sweet spear.หอกสวยนี่ Day of the Dead (2008)
You see a black man with a sharp stick and it's supposed to be a spear?นายเห็นคนดำ ถือไม้ด้ามยาว เลยนึกว่ามันเป็นหอกงั้นสิ? Day of the Dead (2008)
Beware of my spear!ระวังทวนของข้า ! Three Kingdoms (2008)
I'm having a major nervy B. Zitney Spears or what?มีปัญหาอย่างแรงเลย สิวหรืออะไรนี่แหละขึ้น? Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
You kept him at the tip of the spear.เธอยืนกรานที่นำตัวเขาออกจากโซน่า Scylla (2008)
It pains me we live in a world... where nobody's heard of Spearmint.มันทำให้ผมเจ็บปวดจริงๆที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่... ไม่มีใครเคยได้ยินวง สเปียร์มินต์ 500 Days of Summer (2009)
Twin gas-propelled grappling spears and triple-explosive, heat-seeking, fire-and-forget rockets.หอกกระบอกถังแกสคู่ เครื่องยิงระเบิด 3 ชุด ค้นหาเป้าหมายด้วยความร้อนจรวดไม่พลาดเป้า G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Mm, spearmint okay? - Yeah, fine.อืม Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Dad, you'll give me the spear gun?พ่อจะให้ปืนฉมวกกับหนูมั้ย? Dogtooth (2009)
This day was how to use a speargun to hunt fish.วันนั้นเขาสอนเราให้ใช้ ปืนฉมวกล่าปลา Harbingers in a Fountain (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spearHe darted a spear at his enemy.
spearThe soldier worries about spears.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักดิ[N] spear, See also: lance, javelin, Syn. หอก, หลาว, ศักดิ์
ชนัก[N] harpoon, See also: spear on a rope thrown by hand for catching animals, spear, Thai definition: เครื่องแทงสัตว์ชนิดหนึ่ง ทำด้วยเหล็กปลายเป็นรูปลูกศร มีด้ามยาว มีเชือกชักเมื่อเวลาพุ่งไป
หอก[N] spear, See also: lance, pike, Example: วัวถูกแทงด้วยหอกจนตาย, Count unit: เล่ม, Thai definition: อาวุธสำหรับแทงชนิดหนึ่ง ทำด้วยโลหะ มีด้ามยาว
หอก[N] spear, Example: วัวถูกแทงด้วยหอกจนตาย, Count unit: เล่ม, Thai definition: อาวุธสำหรับแทงชนิดหนึ่ง ทำด้วยโลหะ มีด้ามยาว
หัวหอก[N] spearhead, Example: กองทัพให้รัฐบาลเป็นหัวหอกในการจัดที่ดินทำกินของประชาชน, Thai definition: ผู้นำกลุ่มชน, ผู้นำทางความคิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉมวก[n.] (chamūak) EN: harpoon ; spear   FR: harpon [m] ; trident [m]
หอก[n.] (høk) EN: spear   FR: lance [f] ; sagaie [f] ; haste [f] (vx)
หลาว[n.] (lāo) EN: spear ; lance ; wooden spear ; javelin   FR: lance [f] ; javelot [m] ; pique [f]
สัก[v.] (sak) EN: spear ; stab ; pierce   FR: transpercer ; percer
สะระแหน่[n.] (saranaē) EN: mint ; peppermint ; Spearmint ; Lemon balm ; Kitchen Mint ; Marsh Mint   FR: menthe [f]
แทง[v.] (thaēng) EN: stab ; pierce ; puncture ; gore ; spear ; prick ; sting ; penetrate   FR: transpercer ; harponner ; encorner ; percer ; piquer ; enferrer (r.)
แทงปลา[v. exp.] (thaēng plā) EN: spear fish   FR: harponner un poisson
ทวน[n.] (thūan) EN: spear ; lance; gold-smith's holder; collet; end-piece of a Thai fiddle   FR: lance [f] pique [f] ; hallebarde [f]
วิลเลียม เชกสเปียร์ = วิลเลียม เช็คสเปียร์[n. prop.] (Winlīem Chekspīa) EN: William Shakespeare   FR: William Shakespeare

CMU English Pronouncing Dictionary
SPEAR    S P IH1 R
SPEARE    S P IY1 R
SPEARS    S P IH1 R Z
SPEARING    S P IH1 R IH0 NG
SPEARMAN    S P IH1 R M AH0 N
SPEARHEAD    S P IH1 R HH EH2 D
SPEARHEADED    S P IH1 R HH EH2 D AH0 D
SPEARHEADING    S P IH1 R HH EH2 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spear    (v) (s p i@1 r)
spears    (v) (s p i@1 z)
speared    (v) (s p i@1 d)
spearing    (v) (s p i@1 r i ng)
spearhead    (n) (s p i@1 h e d)
spearmint    (n) (s p i@1 m i n t)
spearheads    (n) (s p i@1 h e d z)
spearheaded    (n) (s p i@1 h e d @ d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Speer {m} | Speere {pl}spear | spears [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
たんぽ槍[たんぽやり, tanpoyari] (n) padded spear (for practice) [Add to Longdo]
ウーメラ;ウメラ[, u-mera ; umera] (n) woomera; womera; Australian aboriginal spear throwing implement [Add to Longdo]
オノコロ島;オノゴロ島;磤馭慮島(oK)[オノコロじま(オノコロ島);オノゴロじま(オノゴロ島);おのころじま(磤馭慮島);おのごろじま(磤馭慮島), onokoro jima ( onokoro shima ); onogoro jima ( onogoro shima ); onokorojima ( ketsu] (n) (1) (arch) (See 天の瓊矛) Onokoro Island (in Japanese mythology, the island formed by drops of water falling from the heavenly jeweled spear); Onogoro Island; (2) Japan [Add to Longdo]
オランダ薄荷[オランダはっか;オランダハッカ, oranda hakka ; orandahakka] (n) (uk) (See スペアミント) spearmint (Mentha spicata) [Add to Longdo]
グーングニル[, gu-nguniru] (n) Gungnir (spear of Odin) [Add to Longdo]
スピア[, supia] (n) spear; (P) [Add to Longdo]
スピアートゥース・シャーク;スピアートゥースシャーク[, supia-tou-su . sha-ku ; supia-tou-susha-ku] (n) speartooth shark (Glyphis glyphis, species of fresh water requiem shark from the western Pacific known only from the original description of 1839) [Add to Longdo]
スピアフィッシング[, supiafisshingu] (n) spear fishing [Add to Longdo]
スペア[, supea] (n) (1) spare; (2) spear; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] spear [Add to Longdo]
[gē, ㄍㄜ, ] spear; surname Ge [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] spear [Add to Longdo]
[máo, ㄇㄠˊ, ] spear; lance; pike [Add to Longdo]
矛头[máo tóu, ㄇㄠˊ ㄊㄡˊ, / ] spearhead; barb; an attack or criticism [Add to Longdo]
[móu, ㄇㄡˊ, ] spear [Add to Longdo]
[shā, ㄕㄚ, / ] spear [Add to Longdo]
[cōng, ㄘㄨㄥ, ] spear; to plunge (with spear) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spear \Spear\, v. t. [imp. & p. p. {Speared}; p. pr. & vb. n.
   {Spearing}.]
   To pierce with a spear; to kill with a spear; as, to spear a
   fish.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spear \Spear\, v. i.
   To shoot into a long stem, as some plants. See {Spire}.
   --Mortimer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spear \Spear\, n. [OE. spere, AS. spere; akin to D. & G. speer,
   OS. & OHS. sper, Icel. spj["o]r, pl., Dan. spaer, L. sparus.]
   1. A long, pointed weapon, used in war and hunting, by
    thrusting or throwing; a weapon with a long shaft and a
    sharp head or blade; a lance.
 
   Note: [See Illust. of {Spearhead}.] "A sharp ground spear."
      --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         They shall beat their swords into plowshares, and
         their spears into pruning hooks.  --Micah iv. 3.
      [1913 Webster]
 
   2. Fig.: A spearman. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. A sharp-pointed instrument with barbs, used for stabbing
    fish and other animals.
    [1913 Webster]
 
   4. A shoot, as of grass; a spire.
    [1913 Webster]
 
   5. The feather of a horse. See {Feather}, n., 4.
    [1913 Webster]
 
   6. The rod to which the bucket, or plunger, of a pump is
    attached; a pump rod.
    [1913 Webster]
 
   {Spear foot}, the off hind foot of a horse.
 
   {Spear grass}. (Bot.)
    (a) The common reed. See {Reed}, n., 1.
    (b) meadow grass. See under {Meadow}.
 
   {Spear hand}, the hand in which a horseman holds a spear; the
    right hand. --Crabb.
 
   {Spear side}, the male line of a family. --Lowell.
 
   {Spear thistle} (Bot.), the common thistle ({Cnicus
    lanceolatus}).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spear
   n 1: a long pointed rod used as a tool or weapon [syn: {spear},
      {lance}, {shaft}]
   2: an implement with a shaft and barbed point used for catching
     fish [syn: {spear}, {gig}, {fizgig}, {fishgig}, {lance}]
   v 1: pierce with a spear; "spear fish"
   2: thrust up like a spear; "The branch speared up into the air"
     [syn: {spear}, {spear up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top