ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spate

S P EY1 T   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spate-, *spate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spate[N] น้ำท่วม, See also: น้ำล้นตลิ่ง, Syn. flood

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spate(สเพท) n. ปริมาณมากมาย,จำนวนมากมาย,คำมากมาก,อารมณ์มาก,น้ำท่วม,อุทกภัย,แม่น้ำที่มีน้ำล้นฝั่ง,ฝนตกหนักและกะทันหัน
crispate(ครีส'เพท,-ทิด) adj. หยิก,เป็นลอน,เป็นคลื่น,ย่น, See also: crispation n. ดูcrispate
crispated(ครีส'เพท,-ทิด) adj. หยิก,เป็นลอน,เป็นคลื่น,ย่น, See also: crispation n. ดูcrispate
cuspateadj. ซึ่งมีปลายโผล่,ซึ่งมีส่วนยื่นแหลม
cuspatedadj. ซึ่งมีปลายโผล่,ซึ่งมีส่วนยื่นแหลม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In dozens of major cities around the world, this morning's panic is trending towards spates of both individual and group suicides.ในหลายเมืองใหญ่ๆทั่วโลก มีเหตุการณ์ที่น่าตื่นตระหนกเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ มีทั้งการฆ่าตัวตายเดี่ยวและหมู่ A New Hope (2012)
New details have emerged in the spate of jail deaths that rocked central New Mexico three days ago.รายละเอียดที่ได้รับเเจ้งเข้ามาเพิ่มเติม นักโทษก่อจลาจลในคุกนิวเม็กซิโก เมื่อ 3 วันที่ผ่านมา Gliding Over All (2012)
You could take your current spate of masterpieces and you could clear out of this joint and leave nothing behind... but my wife.นายอาจเอาผลงานชิ้นเอก ที่มีอยู่อย่างมากมายไป และอาจจะเก็บของออกจากไปห้องถูกๆ นี่ และไม่เหลืออะไรไว้ ยกเว้นภรรยาฉัน Justice (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำท่วม[n.] (nāmthūam) EN: flood ; inundation ; spate   FR: inondation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPATE    S P EY1 T
SPATES    S P EY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spate    (n) spˈɛɪt (s p ei1 t)
spates    (n) spˈɛɪts (s p ei1 t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
späterหลังจากนั้น, ทีหลัง
sich verspäten(vt) |verspätete sich, hat sich verspätet| มาสาย, มาช้า เช่น Der Zug kam nicht pünktlich, und so haben wir uns um eine Stunde verspätet. รถไฟมาไม่ตรงเวลา เลยทำให้พวกเรามาสายไปหนึ่งชั่วโมง, See also: Related: Verspätung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spatel {m}; Spachtel {m}spatula [Add to Longdo]
Spaten {m} | Spaten {pl}spade | spades [Add to Longdo]
Spatenbeschlag {m}; Spatenschuh {m}spade iron [Add to Longdo]
Spatelraubmöwe {f} [ornith.]Pomarine Skua (Stercorarius pomarinus) [Add to Longdo]
Spatelente {f} [ornith.]Barrow's Goldeneye [Add to Longdo]
Spatelliest [ornith.]Common Paradise Kingfisher [Add to Longdo]
Spatelracke {f} [ornith.]Racquet-tailed Roller [Add to Longdo]
Spateldrongo [ornith.]Lesser Racquet-tailed Drongo [Add to Longdo]
Spatelbaumelster {f} [ornith.]Black Racquet-tailed Tree Pie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spate \Spate\, n. [Of Celtic origin; cf. Ir. speid.]
   A river flood; an overflow or inundation. --Burns.
   [1913 Webster]
 
      Gareth in a showerful spring
      Stared at the spate.           --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spate
   n 1: (often followed by `of') a large number or amount or
      extent; "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot
      of money"; "he made a mint on the stock market"; "see the
      rest of the winners in our huge passel of photos"; "it must
      have cost plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of
      money" [syn: {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great
      deal}, {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle},
      {mint}, {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile},
      {plenty}, {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew},
      {spate}, {stack}, {tidy sum}, {wad}]
   2: a sudden forceful flow [syn: {rush}, {spate}, {surge},
     {upsurge}]
   3: the occurrence of a water flow resulting from sudden rain or
     melting snow [syn: {freshet}, {spate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top