Search result for

sparst

(52 entries)
(1.4353 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sparst-, *sparst*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sparst มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sparst*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mr. Economy falls down in gutter after champagne party"."Sparstrumpf Jim Hacker liegt auf Gully in der Gosse nach Champagnerparty" The Economy Drive (1980)
You're poor because you're skimpy.Bist du arm, wenn du so sparstThe Medal (1980)
Oh, you'll save money Knock on woodWenn du sparst Klopf auf Holz Stir Crazy (1980)
Oh, you'll save money Knock on woodWenn du sparst Klopf auf Holz Stir Crazy (1980)
Besides, you get out of a lot of housework that way.Außerdem ersparst du dir so eine Menge Hausarbeit. The Heartache (1981)
Keeps you from bouncing around and hurting your self.Du hoppst nicht auf und ab und ersparst dir die Schmerzen im... im ganzen Körper. When You Comin' Back, Range Rider?: Part 1 (1983)
- Boy, you're saving a fortune on me. - I'll cook.- Du sparst ein Vermögen an mir. Terms of Endearment (1983)
You trying to save on the electricity bills?Sparst du Strom? The Woman in Red (1984)
Thirty years ago, he's hired to find Billie Young. Supposedly, he can't locate her. And yet he retires shortly thereafter with a sizable nest egg.Vor 30 Jahren wurde er engagiert, um Billie Young zu finden, die er angeblich nicht finden kann, geht aber kurz danach in Rente mit einem dicken Sparstrumpf. Steele in the Spotlight (1986)
Are we not gonna get a room because you're saving for Christmas presents? In the middle of June?Wir nehmen uns also kein Zimmer, weil du auf Weihnachtsgeschenke sparstSomething Wild (1986)
Change socks before you get holes in them. Change clothes and you'll avoid half the work and all the shame.Halte deine Kleidung sauber, deinen Namen in Ehren, dann ersparst du dir die halbe Arbeit und die ganze Schande. Pelle the Conqueror (1987)
So why don't you just do it and cut all the bullshit?Warum tust du's nicht und sparst dir den Mist? Reversal of Fortune (1990)
Or you gonna save yourself some trouble and apologize to her?Oder ersparst du dir Ärger und entschuldigst dich bei ihr? Wild at Heart (1990)
One traditional doctrine insists, "Spare the rod, spoil the child,""Sparst du mit Schlägen, verwirrst du das Kind". The Offspring (1990)
The Captain now has to explain to his family what he did with their savings.Der Kapitän überlegt, was er seiner Familie wegen des Sparstrumpfs sagt. Air America (1990)
You can get a Japanese video camera here and save half the price.Hier bekommst du eine Kamera aus Japan und sparst die Hälfte dabei. It's Better to Be Wealthy and Healthy Than Poor and Ill (1992)
- You saved your money.Du sparst dein Geld. Jill's Birthday (1992)
You'll save money.Im Endeffekt sparst du dann Geld. Coneheads (1993)
Good, good byeDann sparst du dir den Gang zur Bank. Prima. Kika (1993)
Butch, why don't you tell us where you're headed... ... andsaveus sometrouble.Butch, warum sagst du uns nicht, wo du hin willst und ersparst uns viele Probleme. A Perfect World (1993)
Now save us a lot of time and just open the vault.Jetzt sei so freundlich und mach ihn für uns auf, so sparst du uns eine Menge Zeit. Killing Zoe (1993)
I thought you were saving that money for a...Ich dachte, du sparst das für... The War (1994)
There he is. Hey, why don't you shut down the power plant And save yourself some trouble of havingHey, warum schließt du nicht einfach das Kraftwerk und sparst dir die Mühe, uns alle persönlich zu töten! Class of Nuke 'Em High Part 3: The Good, the Bad and the Subhumanoid (1994)
ARE YOU SAVING YOUR MONEY TO RUN OFF WITH YOUR LOVER?Sparst du Geld, um mit deinem Liebhaber abzuhauen? Picture Bride (1994)
You save any more back, you give it to me.Wenn du mehr sparst, gibst du es mir. Autumn 1865 - Spring 1866 (1994)
Well, why don't we just save you the trouble and throw it up against the wall?Weshalb sparst du dir nicht den Ärger und wirfst das Ding an die Wand? Quibbling Siblings (1994)
Now, you just relax and save your energy for the...Du entspannst dich... und sparst deine Energie für... No Pot to Pease In (1994)
Well, did you tell them about how much water you save on showers?Hast du ihnen gesagt, wie viel Wasser du beim Duschen sparstRide Scare (1994)
Don't try me. Are you trying me?Du ersparst mir auch nichts. Money Train (1995)
There you go.Wenn du deine Hausaufgaben machst und feststellst, dass du keine Unterwäsche trägst, sparst du dir den ganzen Weg zur Kommode. A Marked Man (1995)
- Jesus Christ. You buckin' for early retirement?Du sparst wohl schon für deine Rente? From Dusk Till Dawn (1996)
What are you saving up for?Worauf sparst du? Hard Eight (1996)
Or do you accept banishment and leave their world to me and spare them the suffering.Oder akzeptierst du die Verbannung, überlässt mir deren Welt und ersparst ihnen das ganze Leid? Twas the Night Before Mxymas (1996)
Butch, why don't you tell us where you're headed... ... andsaveus sometrouble.Butch, warum sagst du uns nicht, wo du hin willst und ersparst uns viele Probleme. Perfect World (1997)
Can you just stop with the Keri analysis just once, please ?Ersparst du mir die Psychoanalyse à la Carrie? Halloween H20: 20 Years Later (1998)
Now it's yours.Das ist mein Sparstrumpf. Psycho (1998)
You're willing to pimp me out to save $4,500?Ich soll mich 'nem Kerl an den Hals werfen, damit du 4.500 Dollar sparstCourt Date (1999)
Next time, bring two. Save yourself a trip.Das nächste Mal 2. Du sparst Dir dabei einen Weg. State and Main (2000)
Why don't you just spare her the pain?Warum ersparst du ihr das nicht? Cruel Intentions 2 (2000)
Jersey, don't ask me to the situation like last night again OK, make it every other nightUnd in Zukunft bitte ich dich, dass du mir Abende wie gestern ersparstChung wah do hap (2000)
This saves you and a couple of years.Und du ersparst dir ein paar Jahre. Never Mind the Wall (2001)
If it saves you some money, it's good.- Wenn du nur Geld sparst... ist dir alles recht. Happy Anniversary (2001)
Saving up for something special?Sparst du für was Bestimmtes? 8 Mile (2002)
-Stop! -Don't worry about it.- Es ist mein Sparstrumpf. Kermit's Swamp Years (2002)
I just wanted that you save time.Ich wollte doch nur, dass du Zeit sparstPure (2002)
And saving yourself a lot of future pain.Und ersparst dir selbst Kummer und Schmerz. A Witch in Time (2002)
That place upstairs was your father's office.Du sparst Geld und er ist beschäftigt. Lost and Found (2002)
I have nowhere near that amount in my nest egg.Ich habe nicht annähernd so viel im Sparstrumpf. Succession (2003)
Then why don't you save yourself the trouble and stop talking to me?Warum sparst du dir dann nicht die Mühe, mit mir zu reden? Canamar (2003)
She's seen you naked?Wir waren uns doch einig, dass du dich aufsparstDog Shelter (2003)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sparstrumpf {m}money sock; stocking for keeping one's savings in [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top