Search result for

spaße

(55 entries)
(0.0306 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spaße-, *spaße*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา spaße มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *spaße*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're making a joke, of course.Sie spaßen natürlich. Brubaker (1980)
Nobody knows him. He's not kidding.Mit dem ist nicht zu spaßen. Diva (1981)
That's how they joke now.So spaßen sie heutzutage. Family Relations (1982)
But they're serious. I take on board up anyway.Mit denen ist nicht zu spaßen! Bomber (1982)
I wouldn't fool with him if I was you.Mit ihm ist nicht zu spaßen. Water, Water Everywhere (1983)
I'm the bad guy.Mit mir ist nicht zu spaßen. Steele Knuckles and Glass Jaws (1983)
- They are tricky propositions.- Damit ist nicht zu spaßen. Fearless Dotty (1984)
Part of the fun of these cruises is getting to know your traveling companions.Na los. Teil des Spaßes einer Schiffsreise ist, seine Reisegefährten kennenzulernen. Ship of Spies (1985)
You take your chances with the law.Mit dem Gesetz soll man nicht spaßen. Mad Max Beyond Thunderdome (1985)
- It could be an infection.- Mit einer Infektion ist nicht zu spaßen. La gabbia (1985)
You know, you've got some very unfriendly people out there.Mit den Burschen da draußen ist nicht zu spaßen. The Road Not Taken (1986)
Don't take them lightly.Damit ist nicht zu spaßen. Cupid's Quiver (1987)
One day, you'll be in big trouble then I'll finish you offDu spielst mit dem Feuer! Du solltest nicht mit mir spaßen! A Chinese Ghost Story (1987)
And we're not fooling about that price.Und wir spaßen nicht bezüglich des Preises. Prison (1987)
They are dangerous, but you keep provoking them.Mit diesen Leuten ist nicht zu spaßen! Aber du machst weiter! The Girlfriend (1988)
So let's get into the locker room, put on those gym outfits... and show them that special education is nothing to laugh about.Also geht in die Umkleideräume, zieht eure Trikots an und zeigt denen, dass mit uns nichtzu spaßen ist. Hairspray (1988)
That's no excuse!- Spaße nicht mit mir. Police Story 2 (1988)
- Don't fuck with Dick Tracy.- Mit Dick Tracy ist nicht zu spaßen. Masquerade (1988)
And you don't monkey with tradition!Und mit Tradition ist nicht zu spaßen! Mystic Pizza (1988)
Let's have fun!Laßt uns spaßen! Muzzy Comes Back (1989)
I don't either, but Calhoune ain't the type you fuck with.Ich auch nicht, aber mit Calhoune ist nicht zu spaßen. Harlem Nights (1989)
Don't wanna piss off ATT!Mit Telefongesellschaften ist nicht zu spaßen. K-9 (1989)
A 70-year-old man gets emphysema, it's no joke, you know.Wenn ein 70-jähriger Mann Emphyseme bekommt, ist damit nicht zu spaßen. The Karate Kid Part III (1989)
This guy is serious.Mit dem ist nicht zu spaßen! The Rookie (1990)
Then you know we are not to be trifled with.Dann wissen Sie, dass wir nicht mit uns spaßen lassen. Captain's Holiday (1990)
No offense in the world.Nein, sie spaßen nur. Vergiften im Spaß. Hamlet (1990)
Daddy, I'm not kidding.Daddy, ich spaße nicht. Father of the Bride (1991)
When it comes to a relationship between a man and woman, we don't make jokes,Wenn es um die Beziehung zwischen Mann und Frau geht, lassen wir nicht mit uns spaßen. Attention, Papa Arrives! (1991)
Let me go!Ich glaube, mit den Typen da ist nicht zu spaßen. Once Upon a Time in China (1991)
Keep joking. But I guarantee you're gonna like this burger and you're gonna come back with your friends.Spaße weiter, aber ich garantiere, daß du diesen Hamburger lieben wirst, und du wirst mit deinen Freunden wiederkommen. Lethal Weapon 3 (1992)
In the name of funIm Namen des SpaßeIn the Name of the Father (1993)
Melancholy is no laughing matter.Mit der Melancholie ist nicht zu spaßen. Le parfum d'Yvonne (1994)
Nobody screws with Boris Grishenko.Mit Boris Grishenko ist nicht zu spaßen. GoldenEye (1995)
There is no such luxury at home.Sie kam des Spaßes wegen, den es zu Hause nicht gibt. Sense and Sensibility (1995)
This is what we laughingly refer to as a plan?Das heißt, wir bezeichnen das hier spaßeshalber als Plan, richtig? Strange Days (1995)
The Hungarians knew Soze was tough, not to be trifled with.Die Ungarn wussten, dass Soze keiner war, der mit sich spaßen lässt. The Usual Suspects (1995)
You just play for the pure joy of playing the game.Man spielt nur um des reinen Spaßes am Spielen willens. Dear God (1996)
I mean there's a lot of brothers out here who play for keeps.Ich meine, dass es viele Brüder gibt, mit denen nicht zu spaßen ist. Get on the Bus (1996)
No, no, they do but jest, poison in jest. No offense i' th' world.Nein, nein, sie spaßen nur, vergiften im Spaß, kein Ärgernis der Welt. Hamlet (1996)
It's not easy being funny wearing these teeth.- Ich kann mit den Zähnen nicht spaßen. Apocalypse Rising (1996)
Make you forget.Komm, wir spaßen. Du kommst auf andere Gedanken. An Ambiguous Report About the End of the World (1997)
- I'm not kidding.- Ich spaße nicht. As Good as It Gets (1997)
Just for fun, let's syncopate. Like this...Singt doch mal - spaßeshalber - eine Synkope rein. The Harmonists (1997)
I have the same nasty feeling.Mit der Loge ist nicht zu spaßen. Pandemonium (1997)
We didn't fool around with any of them.Wir haben nicht zu spaßen mit einem von ihnen. The One Where Chandler Can't Remember Which Sister (1997)
We had a deal. You said you wouldn't fuck me... ..and I wouldn't fuck you until... ..we got this fuck outta the fuckin' picture.Du hast gesagt, du würdest nicht mit mir spaßen und ich nicht mit dir, bis wir diesen Arsch aus dem Weg geräumt haben. There's Something About Mary (1998)
He owes money to the bar, the owner, me... and some real tough cookies.Er hat sich Geld vom Club, vom Chef und von mir geliehen. Und von anderen, die nicht spaßen. The School of Flesh (1998)
Believe me, she's a real piece of work.Mit der Dame ist nicht zu spaßen. Mind's Eye (1998)
Going out and playing around with chickenpox almost killed you all.Mit Windpocken ist nicht zu spaßen. Chickenpox (1998)
That bastard is trying appear during my action!Dieser Bastard versucht mich meines Spaßes zu berauben. Fifth Moon (1998)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
scherzen; spaßen; Witze machen | scherzend | scherztto jest | jesting | jests [Add to Longdo]
spaßeshalber {adv}for fun; for the fun of it [Add to Longdo]
Lassen Sie das Spaßen!Stop joking! [Add to Longdo]
Mit ihm ist nicht zu spaßen.He is not a person to be trifled with. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top