Search result for

sou

(210 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sou-, *sou*. Possible hiragana form: そう
English-Thai: Longdo Dictionary
source(n) แหล่งข่าว, สาย เช่น You have a source inside the company.
financial resource(n phrase ) เงินที่ธุรกิจมีสำหรับใช้จ่ายในรูปของเงินสด สภาพคล่องหลักทรัพย์และวงเงินสินเชื่อ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
soulmate (n ) เนื้อคู่
sound (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) เสียง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sou    [N] เหรียญบรอนซ์ของฝรั่งเศส
souk    [N] ตลาดนัดกลางแจ้งในแอฟริกาและตะวันออกกลาง, Syn. sook
soul    [N] วิญญาณ (ทางศาสนา), Syn. phantom, ghost, spirit
soul    [N] ความคิด, See also: จิตใจ, Syn. intellect, thought, mind
soul    [N] มนุษย์, See also: คน, Syn. human being, man, woman
soup    [N] น้ำแกง, See also: ซุป, Syn. stew
sour    [ADJ] เปรี้ยว, See also: มีรสเปรี้ยว, Syn. acid, Ant. sweet
sour    [ADJ] บูด, See also: เสีย, เหม็นบูด, Syn. rancid
sour    [ADJ] ขุ่นเคือง, See also: บูดบึ้ง, Syn. ill-natured, grouchy
sour    [VI] เปรี้ยว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
souffle, cardiacเสียงฟู่หัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle, fetal; souffle, foetalเสียงฟู่ในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle, foetal; souffle, fetalเสียงฟู่ในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle, funic; souffle, funicular; souffle, umbilicalเสียงฟู่สายสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle, funicular; souffle, funic; souffle, umbilicalเสียงฟู่สายสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle, placentalเสียงฟู่ในรก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle, splenicเสียงฟู่ในม้าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle, umbilical; souffle, funic; souffle, funicularเสียงฟู่สายสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle, uterineเสียงฟู่ในมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle; murmurเสียงฟู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soulวิญญาณ [TU Subject Heading]
Soul (Buddhism)วิญญาณ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Soul matesคู่แท้ [TU Subject Heading]
Soundเสียง (ฟิสิกส์) [TU Subject Heading]
soundเสียง, พลังงานรูปหนึ่ง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความดันที่แผ่กระจายออกไปในตัวกลางทำให้ประสาทหูรู้สึกได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sound archiveจดหมายเหตุเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Sound Exposure Level ระดับเสียงที่สัมผัส
ตัวเลขจำนวนหนึ่งที่แสดงระดับพลังงานเสียงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์หนึ่งๆ ซึ่งถูกย่อให้อยู่ในช่วง 1 วินาที [สิ่งแวดล้อม]
sound intensity levelระดับความเข้มเสียง, ค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบระหว่างความเข้มเสียง ที่ได้ยินกับความเข้มเสียงต่ำสุดที่มนุษย์จะได้ยิน มีหน่วยเป็นเดซิเบล ระดับความเข้มเสียงต่ำสุดที่มนุษย์ได้ยินมีค่า 0 เดซิเบล และระดับความเข้มเสียงสูงสุดที่มนุษย์ทนฟังได้มีค่า 120 เดซิเบล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sound motion picturesภาพยนตร์เสียง [TU Subject Heading]
Sound Pressure Level ระดับความดันเสียง
ระดับความดันเสียงแสดงในหน่วยเดซิเบล โดยมีค่าเป็น 20 x log(p/p ref), เมื่อ p = ค่าความดันเสียงเฉลี่ยกำลังสอง และ pref = 2 x 10-5 N/m2 pref ขึ้นกับค่าความดันของขีดกำจัดการได้ยินเสียง [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
souffle(ซูเฟล',ซู'เฟล) adj. (อาหาร) ตีให้เป็นฟอง,ตีไข่และน้ำนมให้เป็นฟอง. n. อาหารตีให้เข้ากัน,ไข่ทอดฟู, Syn. puffed up
sough(เซา,ซัฟ) vi. เกิดเสียงซู่ซ่า,ทำเสียงอุบ-อิบ,ทำเสียงน้ำไหลในลำธาร. n. เสียงดังกล่าว., See also: fully adv.
sought(ซอท) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ seek
soul(โซล) n. วิญญาณ,จิตวิญญาณ,พลังจิต,มนุษย์,บุคคล,ส่วนที่สำคัญ,แก่นสาร,แบบฉบับ, Soul พระผู้เป็นเจ้า. adj. เกี่ยวกับนิโกร,เป็นลักษณะของนิโกร,คุ้นเคยกับนิโกร,เห็นอกเห็นใจนิโกร, Syn. spirit,basis,essence,person
soul brothern. ชาวนิโกร (ในอเมริกา)
soul kissn. การจูบโดยใช้ลิ้นดุนกัน
soul maten. คู่รัก,คนที่รักกันมาก
soul-destroying(โซลดิสทรอย'อิง) adj. บั่นทอนจิตใจ,ทำลายวิญญาณ,ทำลายหัวใจ
soulless(โซล'ลิส) adj. ไม่มีจิตวิญญาณ,ไม่มีจิตใจ,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความปรานี,ชั่วช้า, See also: soullessness n.
sound(เซาน์ดฺ) n. เสียง vi.,vt. ทำให้เกิดเสียง,ปล่อยเสียง,ได้ยิน,ประกาศ,ปรากฎ,ประกาศ,ออกเสียง,ใช้เครื่องตรวจฟังเสียง,adj. แข็งแรง,มีสุขภาพดี,สมบูรณ์,ไม่มีโรค,มีฐานะการเงินดี,มีความสามารถ,ไม่มีข้อบกพร่อง,ชอบด้วยกฎหมาย,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่ถูกรบกวน,ถ้วนทั่ว,ตลอด vt.

English-Thai: Nontri Dictionary
sought(vt) pt และ pp ของ seek
soul(n) จิตใจ,วิญญาณ,คน,บุคคล,แก่นสาร,แบบฉบับ
soulful(adj) เต็มไปด้วยอารมณ์,ดูดดื่ม,แสลงใจ
soulless(adj) ไม่รู้สึกผิดชอบ,ไม่มีวิญญาณ,ไม่ปรานี
sound(adj) ถูกต้อง,แข็งแรง,หลับสนิท,สมบูรณ์
sound(n) เสียง,อ่าว
sound(vi) เปล่งเสียง,มีเสียง,สอบถาม,ประกาศ
sound(vt) ออกเสียง,เป่าแตร,หยั่งดู,ตรวจสอบ,วัด
sounder(n) เครื่องวัดความลึกของน้ำ,ผู้ส่งเสียง
soundless(adj) ลึกจนหยั่งไม่ได้,เงียบ,สงบ,ไม่มีเสียง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
souAlthough the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.
souA cup of hot soup relaxed me.
souBy installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.
souThat sounds very interesting.
souYour ideas sound crazy.
souYour opinion sounds like a goods idea.
souThat couple gets soused nearly every night.
souThat talent is much sought after.
souThe grapes are sour.
souAlthough the man's ideas are sound, because he can't express them well, he doesn't have a ghost of a chance of getting them accepted.
souThose birds build their nests in the summer and fly to the south in the winter.
souThis will be a good souvenir of my trip around the United States.
souI like the sound of what he says, but it IS just talk, you know.
souIt sounds great!
souNo matter how learned one may be, he or she cannot be called a good person unless he or she has a sound mind.
souThe Internet is an invaluable source of information.
souMy watchdog is alert to the slightest sound and movement.
souQuito, Ecuador, is a little south of the equator.
souYour black soul, rotten to the core.
souIt was so sour an orange that I could not eat it.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
You douse and you souse Rub and you sсrubคุณดับและกดน้ำ และคุณถูขัด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Well, it's good for the soul Аnd it's good for the hide to go...ก็ก็เป็นสิ่งที่ก็ให้กับดวง วิญญาณ และมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการ ซ่อนที่จะไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A beautiful soul.จิตวิญญานที่สวยงาม The Great Dictator (1940)
Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into bloodshed.ความโลภ มีทุกหนแห่ง มีความเกลียดชัง ที่ราบกูส เกิดการนองเลือด The Great Dictator (1940)
The soul of man has been given wings.จิตวิญญาณของมนุษย์ มันมีปีก The Great Dictator (1940)
As I wandered along the crooked streets, there wasn't a soul to be seen.ขณะที่ฉันเดินไปตามถนนคด เคี้ยว มีจิตวิญญาณไม่ได้ที่จะเห็น Pinocchio (1940)
Bless my soul.ให้ศีลให้พรจิตวิญญาณของฉัน Pinocchio (1940)
Not this modern stuff, I hope, you know, portrait of a lampshade upside down to represent a soul in torment.คงไม่ใช่เเบบสมัยใหม่นะ ไอ้ที่วาดโคมไฟกลับหัวเเล้วบอกว่า... สื่อถึงจิตใจที่ทุกข์ทรมานนะ แล้วแล่นเรือเป็นมั้ย Rebecca (1940)
Things I'll never tell a living soul.สิ่งที่ผมจะไม่มีวันบอกใคร Rebecca (1940)
And if my guess is right, Crawley, there's a bit of malice in your soul toward me, isn't there?และถ้าผมเดาถูกนะ ครอว์ลี่ย์ คุณคงผูกใจเจ็บผมอยู่ใช่มั้ยล่ะ Rebecca (1940)
Two or three cigarettes are bartered for a bowl of soup.บุหรี่สองสามมวน แลกซุปหนึ่งถ้วยได้ Night and Fog (1956)
The soup was a diuretic.ซุปที่กินทำให้ถ่ายน้ำออกมา Night and Fog (1956)
The air vents were not soundproof.และช่องระบายอากาศก็ไม่มีการเก็บเสียง Night and Fog (1956)
Said it sounded like a fight.กล่าวว่ามันฟังเหมือนการต่อสู้ 12 Angry Men (1957)
Everybody sounded so positive.ทุกคนฟังที่ดีเพื่อให้ 12 Angry Men (1957)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้มจืด    [N] soup, See also: broth, Syn. แกงจืด, Example: เมื่อได้ที่นั่งตั้งวงเรียบร้อยสำรับกับข้าวเริ่มทยอยมามีทั้งแกงเผ็ด ต้มจืด ขนมจีน ผัดหมี่มากมายจนไม่รู้จะกินอะไรดี, Thai definition: กับข้าวที่ปรุงเป็นน้ำ รสไม่เผ็ด
แก๊ก [ADV] sound of door clicking, Example: ใครทำอะไรอยู่ในครัวเสียงดังแก๊ก, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น
ครืดคราด    [ADJ] sound of dragging heavy things, Example: เสียงครืดคราดจากรถคันเก่าของพ่อทำให้หล่อนนอนไม่หลับ, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น
ซีเกมส์    [N] Southeast Asia Games, See also: SEA GAMES, Syn. กีฬาซีเกมส์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [N] South-east Asia, See also: SEA
เสียงในฟิล์ม [N] soundtrack, See also: sound track, Example: เจ้าของนำกลับมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยใช้เสียงในฟิล์มเหมือนเดิม, Thai definition: เสียงพูดและเสียงต่างๆ ที่บันทึกลงในการถ่ายทำภาพยนตร์
แหล่ง [N] source, Syn. ถิ่น, ที่อยู่, ที่
แหล่งกำเนิด [N] source, Syn. บ่อเกิด, แหล่งเกิด, ที่เกิด, ต้นตอ
รับ    [V] rhyme, See also: sound like, harmonize, Syn. คล้อง, Example: คำในกลอนที่เขาแต่งรับสัมผัสกันดีเหลือเกิน, Thai definition: คล้องจองกัน
หยั่ง    [V] sound, See also: measure, Syn. วัด, Example: เครื่องกำลังหยั่งความลึกของท้องทะเลโดยแสดงผลเป็นตัวเลขขึ้นบนจอ, Thai definition: วัดดูเพื่อให้รู้ตื้นลึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
แอด = แอ๊ด[n.] (aēt) EN: creaking sound ; creak   
อาหารค่ำ [n.] (āhān kham) EN: dinner   FR: dîner [m] ; souper (Belg.) [m]
อาหารมื้อเย็น[n.] (āhān meū yen) EN: dinner ; supper   FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาหารเย็น[n.] (āhān yen) EN: dinner   FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาคเนย์[n.] (ākhanē) EN: southeast   FR: sud-est [m]
อเมริกาใต้[n. prop.] (Amērikā Tāi) EN: South America   FR: Amérique du Sud [f]
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)

CMU English Pronouncing Dictionary
SOUL    S OW1 L
SOUK    S UW1 K
SOUR    S AW1 ER0
SOUS    S UW1 Z
SOUP    S UW1 P
SOUR    S AW1 R
SOULE    S AW1 L
SOUPY    S UW1 P IY0
SOUPS    S UW1 P S
SOUND    S AW1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sou    (n) (s uu1)
soul    (n) (s ou1 l)
soup    (v) (s uu1 p)
sour    (v) (s au1 @ r)
sous    (n) (s uu1 z)
sough    (v) (s uh1 f)
souls    (n) (s ou1 l z)
sound    (v) (s au1 n d)
soups    (v) (s uu1 p s)
sours    (v) (s au1 @ z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
層別[そうべつ, soubetsu] (n) แยกตามระดับชั้น
総武線[そうぶせん, soubusen] (n name) เส้นทางรถไฟสายโซบุของ JR (Japanese Railway) วิ่งระหว่างโตเกียวกับชิบะ สัญลักษณ์ใช้สีเหลือง (ข้อมูล พฤศจิกายน 2546)
送電線[そうでんせん, soudensen] (n) สายส่งไฟฟ้า
葬儀[そうぎ, sougi] (n) พิธีศพ
相似[そうじ, souji] (n) คล้ายคลึง เหมือนกัน
送金[そうきん, soukin] (vt) โอนเงิน,ส่งเงิน
総務[そうむ, soumu] (n) ธุรการ
騒音[そうおん, souon] (n) เสียงรบกวน
総理大臣[そうりだいじん, souridaijin] (n) นายกรัฐมนตรี, See also: 首相
送料[そうりょう, souryou] (n) ค่าขนส่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
草案[そうあん, souan] (n) เอกสารฉบับร่าง
草案[そうあん, souan] (n) เอกสารฉบับร่าง
相関[そうかん, soukan] (n vt) ความเกี่ยวข้องกัน, ความเกี่ยวเนื่อง
総額[そうがく, sougaku] (n) ผลรวม, ยอดรวม , See also: R. 総計、合計
創業費[そうぎょうひ, sougyouhi] ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท
送迎[そうげい, sougei] การรับส่ง
操作[そうさ, sousa] (n) การควบคุม
葬式[そうしき, soushiki] (n) งานศพ
送受信[そうじゅしん, soujushin] (name) รับส่ง
塑性[そうせい, sousei] (n ) Plasticity ความสามารถเปลี่ยนรูปได้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
沿う[そう, sou] Thai: (แล่น)ไปตาม English: to run along
沿う[そう, sou] Thai: ทำตาม English: to follow
送信[そうしん, soushin] Thai: การส่งข้อมูลข่าวสารไปให้ผู้รับ English: transmission (vs)
総合[そうごう, sougou] Thai: ประกอบด้วยหลายส่วน English: synthesis (vs)
総合[そうごう, sougou] Thai: รวม English: coordination
相対[そうたい, soutai] Thai: ที่สัมพันธ์กัน English: relative
総督[そうとく, soutoku] Thai: ผู้บัญชาการทหารสูงสุด English: governor-general
相談[そうだん, soudan] Thai: การปรึกษา English: consultation (vs)
相談[そうだん, soudan] Thai: การเจรจา English: discussion
争議[そうぎ, sougi] Thai: การถกเถียง English: dispute

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Souvernirladen (n ) ร้านขายของฝาก, ร้ายขายของที่ระลึก

French-Thai: Longdo Dictionary
soupe(n) |f| ซุป น้ำซุป เช่น Cette soupe est très facile à faire et les croûtons sont délicieux, à refaire c’est sûr !
sous(prep) ข้างบน หรือ สัมผัสกัน
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
soutenir(vi vt) |je soutiens, tu soutiens, il soutient, nous soutenons, vous soutenez, ils soutiennent| ค้ำจุน สนับสนุน เช่น il soutient que ce n\'est pas possible. เขาสนับสนุนในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
soutenir une thèse(vt) แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง
se souvenir(vt) |je me souviens, tu te souviens, il se souvient, nous nous souvenons, vous vous souvenez| จำได้, นึกออก เช่น Je ne me souviens pas de son nom.

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN [Add to Longdo]
D層[ディーそう, dei-sou] (n) D layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
E層[イーそう, i-sou] (n) E layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
F層[エフそう, efu sou] (n) F layer (of the ionosphere) [Add to Longdo]
M走[メートルそう, me-toru sou] (suf) -meter race (after number) [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一声[yī shēng, ㄧ ㄕㄥ, / ] sound; first tone of putonghua (high level tone) [Add to Longdo]
一灵真性[yī líng zhēn xìng, ㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄓㄣ ㄒㄧㄥˋ, / ] soul; spirit [Add to Longdo]
中南部[zhōng nán bù, ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ, ] south central region [Add to Longdo]
来源[lái yuán, ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ, / ] source (of information etc); origin [Add to Longdo]
传染源[chuán rǎn yuán, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] source of an infection [Add to Longdo]
内源[nèi yuán, ㄋㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] source [Add to Longdo]
出处[chū chù, ㄔㄨ ㄔㄨˋ, / ] source (esp. of quotation or literary allusion); origin; where sth comes from [Add to Longdo]
动静[dòng jìng, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] sound of activity or people talking; news of activity [Add to Longdo]
[nán, ㄋㄢˊ, ] south [Add to Longdo]
南下[nán xià, ㄋㄢˊ ㄒㄧㄚˋ, ] southward [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
せん孔装置[せんこうそうち, senkousouchi] punch [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アウトソーシング[あうとそーしんぐ, autoso-shingu] outsourcing [Add to Longdo]
アダプテーション層[アダプテーションそう, adapute-shon sou] adaptation layer [Add to Longdo]
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] analog device [Add to Longdo]
アナログ伝送[アナログでんそう, anarogu densou] analog transmission [Add to Longdo]
アプリケーション層[アプリケーションそう, apurike-shon sou] application layer [Add to Longdo]
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]
インクジェット印字装置[インクジェットいんじそうち, inkujietto injisouchi] ink jet printer [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
主権[しゅけん, shuken] Souveraenitaet, Oberhoheit [Add to Longdo]
争奪[そうだつ, soudatsu] Wettstreit, Wettbewerb [Add to Longdo]
争奪戦[そうだつせん, soudatsusen] Wettstreit, Wettbewerb [Add to Longdo]
争点[そうてん, souten] Streitpunkt, strittiger_Punkt [Add to Longdo]
争議[そうぎ, sougi] Streit, Zwist [Add to Longdo]
倉庫[そうこ, souko] Speicher, Magazin, Lagerhaus [Add to Longdo]
[そうろう, sourou] JAHRESZEIT, WETTER [Add to Longdo]
[そうろう, sourou] (klassisches_Verb-Suffix) [Add to Longdo]
[そう, sou] BUDDHISTISCHER PRIESTER, BUDDHISTISCHER MOENCH [Add to Longdo]
僧服[そうふく, soufuku] Priestergewand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sou \Sou\, n.; pl. {Sous}or. [F. sou, OF. sol, from L. solidus a
   gold coin, in LL., a coin of less value. See {Sold}, n.,
   {Solid}, and and cf. {Sol}, {Soldo}.]
   An old French copper coin, equivalent in value to, and now
   displaced by, the five-centime piece (1/20 of a franc), which
   is popularly called a sou.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sou
   n 1: a former French coin of low denomination; often used of any
      small amount of money; "he hasn't a sou to his name"

Are you satisfied with the result?

Go to Top