Search result for

sooft

(50 entries)
(0.0275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sooft-, *sooft*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sooft มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sooft*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll say it as much as I like, old man.Ich sage das, sooft ich möchte, alter Mann. The Prodigal Daughter (1981)
We could have it any time we wanted.Wir hätten gekonnt, sooft wir wollten. The Meaning of Life (1983)
- Whenever I got the chance.- Sooft es ging. The Cotton Club (1984)
And give him head whenever he wants.Blasen Sie ihm einen, sooft er will. Sneakers (1992)
Every chance we get.Und dann wieder raus? Sooft es geht. The Long Kiss Goodnight (1996)
I see her when I can.Ich besuche Sie, sooft ich kann. The Corps Is Mother, the Corps Is Father (1998)
I've been through the gate as often as Daniel.Ich habe das Stargate sooft benutzt wie Daniel. Legacy (1999)
Oh, what's the difference?'Oder er glaubt, er kann's haben, sooft erwill! What Women Want (2000)
Well, believe me, I do.Das tue ich...sooft ich an Sie denke. Spirit Folk (2000)
Don't I quote her all the time?Zitiere ich sie nicht andauernd, sooft es nur geht? Anything Else (2003)
Your wives and children may, join as much as possible. 3.2. Eure Frauen und Kinder mögen, sooft es ihnen möglich ist, dabei sein. Go for Zucker (2004)
And... you're always welcome to come and see her.Du kannst sie besuchen, sooft du willst. Hide and Seek (2005)
No matter how many times I say it, it still sounds so strange.Ich kann es sooft aussprechen, wie ich will, es klingt nach wie vor seltsam. Hide and Seek (2005)
I have called the city council office over and over about putting in a light here.Ich hab den Stadtrat schon sooft gebeten hier eine Ampel hinzubauen Corn Snake (2006)
I go down and visit them, as much as I can.Ich gehe, sooft ich kann, dort vorbei und besuche sie. Ohne sie wäre ich nicht mehr hier. Frontier(s) (2007)
Oh eating, drinking killing Wraith We've hit 'em more times than I can count.Oh gegessen, getrunken wraith getötet wir haben sie sooft schon getroffen das vergessen habe mitzuzählen. Reunion (2007)
Then, of course, whenever we tried it... it just didn't work.Und natürlich, sooft wir es probierten, es klappte einfach nicht. Man on Wire (2008)
I hardly saw you that much when we were married.Sooft habe ich Dich nicht gesehen, als wir noch verheiratet waren. Outcast (2008)
I rarely say it because you're a difficult man to compliment.Ich sage es nicht sooft, weil es einem bei Ihnen nicht leicht fällt, es zu sagen. Remnants (2008)
Is that why you bounced from foster home to foster home?Hast du deswegen sooft die Kinderheime gewechselt? Prey (2008)
Look, I've watched you hustle plenty of poker.Ich habe euch sooft beim Pokern zugesehen. The Curious Case of Dean Winchester (2009)
How are you gonna justify flying here so often just to see a friend?Mit welcher Begründung besuchst du sooft eine Bekannte? Bloomington (2010)
If Blair and I are going to end this, we'll have to have sex as many times as we can in the next 24 hours.Wenn Blair und ich dieses beendet haben, werden wir Sex haben, sooft wir können in den nächsten 24 Stunden. Juliet Doesn't Live Here Anymore (2010)
There would be a pattern to the jump intervals, However frequent they are.Es gäbe ein Muster in den Sprungintervallen, sooft wie sie auftreten. Pathogen (2010)
- Mm. I get there whenever I can.- Ich fahre, sooft ich kann. Episode #1.3 (2010)
So often has thou beat me, and would do so, I fear, should we encounter as often as we eat.Und ebenso oft schlugst du mich. Und wirst es, glaub ich, träfen wir uns auch, sooft wie wir essen. Coriolanus (2011)
Now Remus can buy his liquor permits straight from the source, as often as he needs to.Jetzt kann Remus seine Schanklizenzen direkt von der Quelle kaufen, sooft er sie braucht. The Age of Reason (2011)
And I'll just take him to your place as often as he wants, all right?Und ich bring ihn sooft zu dir, wie er möchte, ja? The Hunt (2012)
And you in hell, as oft as he hears Owen Glendower spoke of.Und Euch in der Hölle, sooft er von Owen Glendower sprechen hört. Henry IV, Part 1 (2012)
I want to do this kind of thing whenever possible.Ich will so etwas sooft wie möglich tun. Selma (2014)
"I'll multiply your suffering in pregnancy and you'll bring forth children in pain.Viel Mühsal bereite ich dir, sooft du schwanger wirst. Und unter Schmerzen gebierst du deine Kinder. Perfect Obedience (2014)
- As often as you want.- Sooft Ihr wollt. Le général du roi (2014)
-As often as possible.- Sooft wie nur möglich. By Means Which Have Never Yet Been Tried (2014)
I were you, I'd keep to the group areas as much as possible, shower separate from her and her girls.Wenn ich du wäre, würde ich mich sooft es geht in den Gruppenbereichen aufhalten. Und separat von ihr und ihren Mädchen duschen. Restitution (2014)
♪ I stroke it every chance I get ♪Ich streichle es, sooft es geht Friendless Child (2014)
And I keep the plans changing as often as I can.Und ich werde Planänderungen vornehmen, sooft wie nur möglich. Wonderful Surprises (2015)
After that we just kept seeing each other, as many times as we could.Danach wiederholten wir dieses Treffen, sooft es möglich war. Les heures souterraines (2015)
About as many times as I have to say,Sooft ist es eben sagen muss, O Brother, Where Art Thou? (2015)
They can get up here and act as offended as they want, as often as they want.Sie können sich hier hinstellen und beleidigt tun, sooft sie wollen. Framing Defense (2015)
I can get upset, whenever it suits me!Ich rege mich auf, wann und sooft es mir passt! An Angel on Wheels (1959)
It's so deliciousSooft wir hier sind Chitty Chitty Bang Bang (1968)
It's so deliciousSooft ihr hier seid Chitty Chitty Bang Bang (1968)
You can hit me and you can hit me, but I'll never be a good boy again.Du kannst mich schlagen, sooft du willst, ich werde nie wieder lieb sein. Yours, Mine and Ours (1968)
You may see the girls as often as you wish.Du siehst die Mädchen sooft wie du willst. Airport (1970)
- As many as I Iike.- Sooft ich will. Paper Moon (1973)
"This, oft as you drink it, in remembrance of me,"Dies tut, sooft ihr trinkt, in meinem Gedächtnis. The Wicker Man (1973)
"or as often as you eat this bread"Sooft ihr dieses Brot esst The Wicker Man (1973)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sooft; so oft; wenn auch immerwhenever [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  sooft [zoːɔft]
     whenever
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top