Search result for

solvent

(60 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solvent-, *solvent*
English-Thai: Longdo Dictionary
insolvent(adj) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายล้มละลาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solvent[ADJ] ที่มีเงินเพียงพอ, See also: ซึ่งชำระหนี้ได้
solvent[N] ตัวทำละลาย, Syn. dissolvent, catalyst

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solvent(ซอล'เวินทฺ) adj. สามารถละลาย,ทำให้ละลาย,สามารถชำระหนี้. n. ตัวละลาย,ตัวแก้ปัญหา,สิ่งที่อธิบาย.
dissolvent(ดิซอล'เวินทฺ) adj. ซึ่งสามารถละลายได้. n. ตัวละลาย, Syn. solvent
insolvent(อินซอล'เวินทฺ) adj. ล้มละลาย,ไม่สามารถใช้หนี้สินได้เพียงพอ,n. บุคคลที่ล้มละลาย, Syn. ruined
resolvent(รีซอล'เวินทฺ) adj. เกี่ยวกับการละลายหรือการแตกแยก n. ยาที่ทำให้การบวมหรือการอักเสบหายไป,วิธีแก้ปัญหา

English-Thai: Nontri Dictionary
solvent(adj) ซึ่งละลายได้
solvent(n) ตัวแก้ปัญหา,ตัวทำละลาย
insolvent(adj) ล้มละลาย,หมดตัว,สิ้นเนื้อประดาตัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Solvent ตัวทำละลาย
หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง ของเหลวที่ละลายสารอื่น อาจจะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ตัวทำลายนี้เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ในสารละลาย
หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของเหลวที่ใช้ในการละลายสาร
[สิ่งแวดล้อม]
solventตัวทำละลาย, สารที่เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสารละลายและเป็นส่วนที่มีปริมาณมากกว่าองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งซึ่งเรียกว่า ตัวละลาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Solvent abuseพฤติกรรมการใช้สารระเหยในทางที่ผิด [TU Subject Heading]
Solvent extractionการสกัดด้วยสารตัวทำละลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Solventsสารตัวทำละลาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Exhausted degreasing baths with solvents, no liquid phase."งั้น 4-11 Gomorrah (2008)
Kurt, I'm a girl who knows her solvents, and your breath smells like rubbing alcohol. Oh, Bambi.เคิร์ท ฉันเป็นคนจมูกไวนะ ลมหายใจเธอมีกลิ่นแอลกอฮอล์ โถ.. The Rhodes Not Taken (2009)
Dr. Brennan wants me to identify the best solvent to remove polystyrene from the bones.- ดร.เบรนเนนต้องการให้ผม วิเคราะห์หาสาร ตัวทำละลายที่ดีที่สุด เพื่อเอาโพลีเอสเตอรีนออกไป The Witch in the Wardrobe (2010)
Our solvent filtered?เครื่องกรองสารละลายของเราล่ะ One Minute (2010)
So you need some kind of liquid, some kind of solvent to dissolve all these chemicals in.และคุณก็เอาน้ำ คุณจะจบลงด้วยกรดอะมิโนผงบาง Are We Alone? (2010)
What all life on Earth uses as its solvent is water, liquid water, and so that is what we look for as a first step to looking for life elsewhere -- the presence of liquid water.โปรตีนกรดนิวคลีอิกไขมันไม่กี่ คุณรู้ทุกประเภทของสิ่งเหล่านี้ แต่พวกเขาไม่ได้ทำงาน ในรูปแบบผง Are We Alone? (2010)
A solvent, an antifreeze.ตัวทำละลาย แล้วก็ยากันแข็ง ในสงครามโลกครั้งที่ 2 Sense Memory (2011)
They're expensive, and if we're going to stay solvent, then we need to collect soon.พวกมันแพง และถ้าเราผลาญเงินอย่างนี้กันต่อไปเราจะล้มละลาย ดังนั้นเราจำเป็นต้องอดออมได้แล้ว Chuck Versus the Zoom (2011)
There's loads of flammable solvents used in construction.มันมีสารไวไฟ เป็นตัวที่อยู่ในโตรงสร้าง Desperate Souls (2012)
It's a highly flammable solvent used by architects when building polystyrene models.มันเป็นสารที่เผาไหม้ได้ดี ถูกใช้โดยพวกสถาปนิก เวลาสร้างพวกแบบจำลอง The Partners in the Divorce (2012)
You think Gavin killed Bartlett because of some glue? Solvent, actually.คุณคิดว่าเกวินฆ่าบาร์ทเล็ตเพราะกาวเนี่ยนะ ที่จริงคือตัวทำละลาย The Partners in the Divorce (2012)
It's solvent. Solvent. We got that.มันคือตัวทำละลาย\ เราเข้าใจแล้ว The Partners in the Divorce (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solventHowever, these solvents were identified as carcinogenic.
solventMy responsibility is to keep the company solvent.
solventThese solvents, due to their volatility, evaporate into the atmosphere when used.
solventVaporise the solvent from the liquid. What's left is the perfume component and a lump of vegetable wax.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวทำละลาย[N] solvent, Example: ของเหลวในแก้วประกอบด้วยน้ำมันกับสารตัวทำละลาย ซึ่งจะถูกนำไปกลั่นแยกเอาตัวทำละลายออกไปส่วนที่เหลือจะเป็นน้ำมันดิบ, Thai definition: สารหรือของเหลวที่ทำให้สารอื่นละลาย
ตัวทำละลาย[N] solvent, Example: ของเหลวในแก้วประกอบด้วยน้ำมันกับสารตัวทำละลาย ซึ่งจะถูกนำไปกลั่นแยกเอาตัวทำละลายออกไปส่วนที่เหลือจะเป็นน้ำมันดิบ, Thai definition: สารหรือของเหลวที่ทำให้สารอื่นละลาย
กระสาย[N] solvent, See also: excipient, added ingredient, Thai definition: เครื่องแทรกยา เช่น น้ำเหล้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่มจม[X] (lomjom) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse   FR: être ruiné ; être insolvable
ล้มละลาย[n.] (lomlalāi) EN: become bankrupt : go bankrupt ; become insolvent ; be insolvent; go broke ; go bust   FR: faire faillite ; être en faillite ; faire banqueroute
หนี้สินล้นพ้นตัว[X] (nīsin lonphon tūa) EN: insolvent ; insolvency   
สามารถชำระหนี้ได้[v. exp.] (sāmāt chamra nī dāi) EN: be solvent   FR: être solvable
ตัวทำละลาย[n.] (tūathamlalāi) EN: solvent   FR: solvant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLVENT    S AA1 L V AH0 N T
SOLVENTS    S AO1 L V AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solvent    (n) (s o1 l v @ n t)
solvents    (n) (s o1 l v @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lösungsmittel {n}; Lösemittel {n}; Solvens {n} | alkalisches Lösungsmittelsolvent | alkaline solvent [Add to Longdo]
Lösungsmittelabluftsystem {n}solvent exhaust system [Add to Longdo]
Lösungsmittelkompressibilität {f}solvent compressibility [Add to Longdo]
Lösungsmittelmissbrauch {m}solvent abuse [Add to Longdo]
Schnüffler {m}; Schnüfflerin {f}solvent abuser [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネオリバー[, neoriba-] (n) Neorever (coating remover solvent) [Add to Longdo]
破産者[はさんしゃ, hasansha] (n) a bankrupt or insolvent person [Add to Longdo]
有機塩溶媒[ゆうきえんようばい, yuukienyoubai] (n) organochloride solvent [Add to Longdo]
有機溶剤[ゆうきようざい, yuukiyouzai] (n) organic solvent [Add to Longdo]
溶解力[ようかいりょく, youkairyoku] (n) solubility; solvent power [Add to Longdo]
溶剤[ようざい, youzai] (n) solvent; solution; flux [Add to Longdo]
溶材[ようざい, youzai] (n) solvent [Add to Longdo]
溶媒[ようばい, youbai] (n,adj-no) solvent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
溶剂[róng jì, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] solvent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solvent \Sol"vent\ (s[o^]l"vent), a. [L. solvens, p. pr. of
   solvere. See {Solvable}.]
   1. Having the power of dissolving; dissolving; as, a solvent
    fluid. "The solvent body." --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. Able or sufficient to pay all just debts; as, a solvent
    merchant; the estate is solvent.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solvent \Sol"vent\, n. (Chem.)
   A substance (usually liquid) suitable for, or employed in,
   solution, or in dissolving something; as, water is the
   appropriate solvent of most salts, alcohol of resins, ether
   of fats, and mercury or acids of metals, etc.
   [1913 Webster]
 
   2. That which resolves; as, a solvent of mystery.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solvent
   adj 1: capable of meeting financial obligations [ant:
       {insolvent}]
   n 1: a liquid substance capable of dissolving other substances;
      "the solvent does not change its state in forming a
      solution" [syn: {solvent}, {dissolvent}, {dissolver},
      {dissolving agent}, {resolvent}]
   2: a statement that solves a problem or explains how to solve
     the problem; "they were trying to find a peaceful solution";
     "the answers were in the back of the book"; "he computed the
     result to four decimal places" [syn: {solution}, {answer},
     {result}, {resolution}, {solvent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top