Search result for

solens

(169 entries)
(0.0376 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solens-, *solens*, solen
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา solens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *solens*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insolent[ADJ] ซึ่งไร้ยางอาย, See also: ทะลึ่ง
insolent[ADJ] อวดดี, See also: โฮกฮาก, ไร้มารยาท
solenoid[N] ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
insolence[N] ความทะนง, See also: ความอวดดี
insolently[ADV] อย่างอวดดี, See also: อย่างโฮกฮาก, อย่างไร้มารยาท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gasolene(แกส'ซะลีน) n.น้ำมันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม เป็นส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน, Syn. petrol, See also: gasolinic adj.
insolence(อิน'ซะเลินซฺ) n. ความอวดดี,ความทะลึ่ง,ความดูถูก,ความไร้มารยาท.
insolent(อิน'ซะเลินทฺ) n..adj. (คนที่) อวดดี,ทะลึ่ง,ไร้มารยาท., Syn. disrespect

English-Thai: Nontri Dictionary
gasolene(n) น้ำมันเบนซิน
insolence(n) ความทะลึ่ง,ความโอหัง,ความหยาบคาย,ความอวดดี
insolent(adj) ทะลึ่ง,ทะนง,จองหอง,โอหัง,อวดดี,ยโส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
premium gasolene; super gasoleneแกโซลีนพิเศษ [มีความหมายเหมือนกับ high-grade petrol] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
leaded gasoleneแกโซลีนมีสารตะกั่ว [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
leaded gasoleneแกโซลีนมีสารตะกั่ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
super gasolene; premium gasoleneแกโซลีนพิเศษ [มีความหมายเหมือนกับ high-grade petrol] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
solenoid coilขดลวดโซเลนอยด์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solenoid valveวาล์วโซเลนอยด์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solenoidโซเลนอยด์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
antidieseling solenoidโซเลนอยด์กันเครื่องเดินค้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
casing head gasolene; natural gasoleneแกโซลีนธรรมชาติ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
clutch solenoidโซเลนอยด์คลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gasolene; gasolineแกโซลีน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
gasolene; gasolineแกโซลีน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gasolene engineเครื่องยนต์แกโซลีน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gasoline; gasoleneแกโซลีน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
gasoline; gasoleneแกโซลีน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
throttle solenoid positionerโซเลนอยด์ควบคุมตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nonleaded gasoleneแกโซลีนไร้สารตะกั่ว [มีความหมายเหมือนกับ unleaded gasolene (ULG) และ unleaded petrol (ULP)] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
nonleaded gasoleneแกโซลีนไร้สารตะกั่ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
natural gasolene; casing head gasoleneแกโซลีนธรรมชาติ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
unleaded gasolene (ULG)แกโซลีนไร้สารตะกั่ว (ยูแอลจี) [มีความหมายเหมือนกับ nonleaded gasolene และ unleaded petrol (ULP)] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
unleaded gasolene (ULG)แกโซลีนไร้สารตะกั่ว (ยูแอลจี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ULG (unleaded gasolene)ยูแอลจี (แกโซลีนไร้สารตะกั่ว) [มีความหมายเหมือนกับ nonleaded gasolene และ ULP (unleaded petrol)] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ULG (unleaded gasolene)ยูแอลจี (แกโซลีนไร้สารตะกั่ว) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
solenoidโซเลนอยด์, ขดลวดที่ได้จากการพันลวดหลายรอบชิดกันเป็นรูปทรงกระบอก ถ้าให้กระแสไฟฟ้าผ่านจะเกิดสนามแม่เหล็กภายในขดลวดและรอบ ๆ ขดลวด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You dare to be insolent to my young master, impoverish kids...เจ้าช่างกล้าไร้มารยาทกับนายน้อยข้า เจ้าเด็กขอทาน... Iljimae (2008)
Insolent!ไร้มารยาท! Iljimae (2008)
SOLENZ: You're spreading rumors. You start a panic over nothing.นายกําลังปล่อยข่าวลือ ทำให้เกิดความกลัวกันไปทั่ว 24: Redemption (2008)
SOLENZ: The United Nations has no evidence of that.ทางสหประชาชาติไม่มีหลักฐานเรื่องนี้ 24: Redemption (2008)
SOLENZ: Wait.รอเดี๋ยว 24: Redemption (2008)
Do control your protégé's insolence so I can concentrate.หยุดความอวดดีของเจ้าไว้ซะ ข้าจะได้เพ่งสมาธิ The Gungan General (2009)
Control your insolence. The count is concentrating.หยุดความอวดดีของเจ้าซะ ท่านเคาท์กำลังเพ่งสมาธิอยู่ The Gungan General (2009)
But I for one have no intention of listening to this kind of insolenceแต่ข้าคนหนึ่งล่ะที่ไม่สนใจจะฟังเรื่องโอหังแบบนี้ Hostage Crisis (2009)
- No, you insolent scrub!- ไม่ใช่ เจ้าโง่เอ้ย Storm Over Ryloth (2009)
You insolence!ไอ้คนอวดดี ! Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
I've not forgotten about your lazy, insolent ways, or the fact that you called me a "clotpole", but I do have to admit that there was some truth in your accusations against Cedric.ข้ายังไม่ลืมเรื่องความขี้เกียด อวดดี, สามหาว รึเรื่องเที่เจ้า เรียกข้าว่า "ไอ้โง่" ด้วย แต่ว่า... ข้าก็ต้องยอมรับ ที่ว่าเจ้าก็พูดถูกอยู่บ้าง เรื่องที่เจ้ากล่าวหาเซดริก The Curse of Cornelius Sigan (2009)
I will have your head if I hear such insolence again.หัวของเจ้าจะขาด หากข้าได้ยินเจ้าดูหมิ่นนางเช่นนั้นอีก Sweet Dreams (2009)
I agree, that insolent prick should be forced out.ผมเห็นด้วย เราต้องเค้น จากไอ้เวรนั่นให้ได้ The Case of Itaewon Homicide (2009)
They were slaughtered for their insolenceพวกมันต้องถูกสังหารหมู่ สำหรับความโอหังของพวกมัน Great and Unfortunate Things (2010)
Don't be insolent.อย่าอวดดีไปหน่อยเลย The Fight (2010)
Short out the posts on the solenoid.ช็อตตรงเสาของวาล์วโซเลนอยด์ The Boost Job (2010)
Their insolence has a price. Like children, they need to be reminded of the order of things.เหมือนการเลี้ยงลูกต้องสอนให้เด็กรู้จักคำว่าคารวะ Clash of the Titans (2010)
Listen to me, you insolent fool. I am your king!ฟังฉันนะ พวกอวดดี ฉันเป็นกษัตริย์ของพวกนายนะ The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
You insolent fool!เจ้าช่างอวดดี Kung Fu Panda 2 (2011)
The timer's connected to an actuator that opens a solenoid valve.ตัวจับเวลาเชื่อมต่อกับตัวกระตุ้น ซึ่งเปิดลิ้นขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า One Will Live, One Will Die (2011)
I guess I'll just have to keep putting up with his casual insolence and being treated like his research assistant.ฉันคิดว่าฉันแค่ต้อง ทนต่อไปกับความทรนงของเขา และถูกทำเหมือนกับว่าเป็นผู้ช่วยวิจัยของเขาน่ะนะ Proof (2011)
What did you say, I'm an insolent woman?คุณพูดอะไรก็ไม่รู้ หาว่าฉันเป็นผู้หญิงใจกล้า Episode #1.8 (2011)
You will be punished for your insolence!ซักวันคุณต้องได้รับโทษ เพราะความทะนงตัวของคุณ Captain America: The First Avenger (2011)
And I don't like insolence.และข้าไม่ชอบความยะโส The Stable Boy (2012)
You're an insolent, annoying child who will never be a woman...คุณมันเด็กอวดดี ทำตัวน่ารำคาญ ที่ไม่เคยทำตัวเหมือนสุภาพสตรี We All Fall Down (2012)
With insolence.ความอวดดี The Disir (2012)
I cut the solenoid wire and stuck it back in so that'll slow him down.ฉันตัดลวด และพันมันไว้ข้างหลัง มันจะทำให้เขาช้าลง Nebraska (2013)
I'll have you flogged for your insolence!ฉันจะเฆี่ยนแก สำหรับความอวดดีนั่น! Bitchcraft (2013)
You're an insolent girl.ช่างเป็นหญิงสาวที่โอหัง The Miller's Daughter (2013)
I will remind the cowards of Greece, that we have not forgotten their insolence.ฉันจะเตือนกรีกขี้ขลาด ... ... การที่เรายังไม่ลืมความอวดดีของพวกเขา 300: Rise of an Empire (2014)
I've had enough of your insolence!ฉันได้มีเพียงพอของความอวดดีของคุณ! A Haunted House 2 (2014)
My what? My insolence?ของผมคืออะไร ฉันอวดดี? A Haunted House 2 (2014)
Talkin' about my insolence.พูดเกี่ยวกับความไร้มารยาทของฉัน A Haunted House 2 (2014)
Take this ha'penny, and buy me a cane, so that I may give your insolent brother a proper flogging.และซื้อฉันอ้อย, เพื่อที่ฉันอาจจะ ให้พี่ชายอวดดีของคุณ เฆี่ยนตีที่เหมาะสม The Electric Boy (2014)
Solenopsis mandibularis.โซเลน็อปสิส แมนดิบูลาริส Ant-Man (2015)
Marius is out there... reeking of canine insolence, plotting our downfall.เมเรียส ออกมี ตุๆของอวดดีสุนัขวางแผนการล่ม สลายของเรา Underworld: Blood Wars (2016)
He had the insolence to pull away from meเขามีความอวดดี to pull ออกไปจากฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Your land, you insolent slut? !ที่ดินเธอ นางหญิงส่ำสอนอวดดี Wuthering Heights (1992)
To honor The reign of the new Birdman, Your insolence today!เพื่อเป็นเกียรติแก่หัวหน้าใหม่ เพราะความอหังการของพวกเจ้าวันนี้ Rapa Nui (1994)
Your insolence and its repercussions.ความอวดดีของเธอ เป็นปัญหา Wild Reeds (1994)
You Solenko?โซเลนโก้ใช่มั้ย Heat (1995)
Insolent dog. Seize him.เจ้าหมาบ้า อวดดีนัก จับมันไว้ Mulan 2: The Final War (2004)
-You insolent little-- -Professor!อะไรนะ แก อวดดียังไง แก... Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Mr Darcy? The insolence of it. What does he think of, coming here?คุณดาร์ซี่งั้นหรือ คนอวดดี เขาคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงมาที่นี่ Pride & Prejudice (2005)
We had to punish them in a manner befitting their insolence.ต้องลงโทษพวกมันให้สาสมกว่านี้ Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
Jung Min-jae, you insolent bastard.จองมินเจ คุณมันอวดดี Love Now (2007)
- Solene LeClaire.- โซลีน เลอแคลร์ Ratatouille (2007)
- Solene LeClaire?-โซลีน เลอแคลร์เหรอ? Ratatouille (2007)
"... insolent, arrogant, impudent,""... อวดดี จองหอง หยิ่งยโส" Becoming Jane (2007)
I think you forget who you're talking to, you insolent bastard.คงลืมไปแล้วซิท่า ว่าพูดกับใครอยู่ ไอ้เวรตะไล RocknRolla (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solenHis manner partakes of insolence.
solenI can not put up with his insolence.
solenI can't do with him and his insolent ways.
solenLet's have a gander at this insolent man.
solenNoise is produced by the sudden flow of current into a solenoid.
solenThese bank employees seem so politely insolent lately. I wonder what's behind it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกกมะเหรก[V] be insolent, See also: be delinquent, misbehave, be quarrelsome, be intractable, Syn. เกเร, เกกมะเหรกเกเร, เกเรเกตุง, Example: ผู้ปกครองควรจะหาเหตุผลอย่างรอบคอบหากเด็กที่เคยว่านอนสอนง่ายเกิดเกกมะเหรกขึ้นมา, Thai definition: มีนิสัยเป็นพาล ชอบแกล้งชอบรังแกและเอาเปรียบเขา
กุกะมะเทิ่ง[V] be insolent, See also: be crude, Syn. ทะลึ่งตึงตัง, Example: เขาเป็นผู้ชายกุกะมะเทิ่ง ทำให้ไม่มีใครกล้าเล่นกับเขา
อวดกล้า[V] be brazen, See also: be impudent, be insolent, be unashamed, be unabashed, be audacious, be bold, Ant. กลัว, ขลาดกลัว, Example: เขาอวดกล้ามากเกินไปเลยถูกหัวหน้าสั่งพักงาน, Thai definition: แสดงว่าตนนั้นกล้าหาญ
ทะลึ่ง[V] be insolent, See also: be rude, be impolite, Syn. ทะเล้น, ทะลึ่งตึงตัง, Ant. สุภาพ, Example: ลูกชายเขาทะลึ่งเอาการ, Thai definition: แสดงกิริยาหรือวาจาอันไม่สมควรในเรื่องที่มิใช่ธุระของตัวหรือในเวลาที่เขาไม่ต้องการ, แสดงกิริยาหรือวาจาอาจเอื้อมไม่รู้จักที่ต่ำสูง
กำเริบ[V] mutiny, See also: be insolent, be intense, Syn. กำแหง, บังอาจ, โอหัง, เหิมเกริม, อหังการ, ผยอง, ลามปาม, โอหัง, Example: ลูกจ้างบางคนเราต้องคอยปรามๆ ไว้ไม่ให้เหลิงหรือกำเริบ
กำเริบเสิบสาน[V] mutiny, See also: be insolent, be intense, run wild, Syn. กำแหง, กำเริบ, โอหัง, เหิมเกริม, ผยอง, เหิมใจ, Example: นับจากศัตรูได้ชัยชนะแล้วก็กำเริบเสิบสานขึ้นทุกที
กำแหง[V] dare, See also: mutiny, be insolent, be intense, Syn. กล้า, บังอาจ, อวดดี, ผยอง, กำเริบ, Example: นักเลงเจ้าถิ่นชอบกำแหงกับคนที่ผ่านไปมา
ความทะนง[N] egoism, See also: arrogance, haughtiness, insolence, conceitedness, self-importance, self-confidence, pride, , Syn. ความทะนงตัว, การถือตัว, ความทระนง, Example: ความทะนงตนทำให้เขาเป็นคนชอบถากถางผู้อื่นไปทุกเรื่อง
จ้วงจาบ[V] be insulting, See also: be insolent, be disrespectful, be offensive, Syn. จาบจ้วง, อาจเอื้อม, ล่วงเกิน, Example: ผมปล่อยให้เขาจ้วงจาบกันด้วยอารมณ์ที่พล่านเดือด, Thai definition: ล่วงเกินผู้อื่นด้วยวาจา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำแหง[v.] (kamhaēng) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense   FR: oser ; avoir l'audace
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident   FR: s'enhardir
เกกมะเหรก[v.] (kēkmarēk) EN: be insolent ; be delinquent ; misbehave ; be quarrelsome ; be intractable   FR: être un bon à rien
เคร่งขรึม[adj.] (khrengkhreum) EN: solemn ; serious ; stern ; grave ; austere ; seriouslooking   FR: sérieux ; austère ; solennel
ขรึม[adj.] (khreum) EN: reserved ; grave ; serious ; solemn ; stern   FR: grave ; sérieux ; sévère ; posé ; solennel
ความจริงจัง[n.] (khwām jingjang) EN: seriousness ; earnestness ; solemnity ; gravity   FR: sérieux [m] ; gravité [f] ; solennité [f]
เกรงขาม[adj.] (krēngkhām) EN: solemn ; dignified ; grave ; stately   FR: solennel ; digne ; majestueux
ลวนลาม[v.] (lūanlām) EN: take liberties with ; molest ; assault   FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
มโหฬาร[adj.] (mahōlān) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn   FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
มโหฬาร[adv.] (mahōlān) EN: grandly ; greatly ; elegantly ; ceremoniously   FR: solennellement ; cérémonieusement
เป็นพิธี[adj.] (pen phithī) FR: solennel ; pompeux
ภาคภูมิ[adj.] (phākphūm) EN: proud of ; dignified   FR: solennel ; pompeux
สมโภช[v.] (somphōt) EN: celebrate ; solemnize   FR: célébrer ; solenniser
ทะลึ่ง[v.] (thaleung) EN: be insolent ; be rude; be impolite ; be impertinent ; assert oneself ; have cheeks ; be fresh ; be assertive   
ทะลึ่ง[adj.] (thaleung) FR: impertinent ; impudent ; insolent ; effronté
ถวาย[v.] (thawāi) EN: offer (solemnly) ; dedicate ; present   FR: offrir (solennellement) ; offrir aux bonzes
อวดดี[adj.] (ūatdī) EN: overconfident ; vain-glorious ; arrogant ; impudent ; impertinent ; vain ; conceited   FR: arrogant ; insolent
วางก้าม[adj.] (wāngkām) EN: overbearing ; insolent   FR: arrogant

CMU English Pronouncing Dictionary
INSOLENT    IH1 N S AH0 L AH0 N T
INSOLENCE    IH1 N S AH0 L AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gasolene    (n) (g a1 s @ l ii n)
insolent    (j) (i1 n s @ l @ n t)
insolence    (n) (i1 n s @ l @ n s)
insolently    (a) (i1 n s @ l @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alleinsein {n}soleness [Add to Longdo]
Frechheit {f}insolence [Add to Longdo]
Hubmagnet {m}; Spule {f}solenoid [Add to Longdo]
Konsolenschelle {f}console clamp [Add to Longdo]
Magentventil {n}solenoid valve [Add to Longdo]
Magnet...solenoid [Add to Longdo]
Magnetantrieb {m}solenoid actuator [Add to Longdo]
Magnetschalter {m}solenoid switch [Add to Longdo]
Magnetventil {n}solenoid valve [Add to Longdo]
Magnetventil-Fortluftklappe {f} [techn.]solenoid valve exhaust air damper [Add to Longdo]
Salzlauge {f}; Sole {f} | Salzlaugen {pl}; Solen {pl}brine | brines [Add to Longdo]
Unverfrorenheit {f}insolence; impudence [Add to Longdo]
Ventil {n} [techn.] | Ventile {pl} | doppelt gebogenes Ventil | drehbares Ventil | dreifach gebogenes Ventil | elektromagnetisches Ventil | einfach gebogenes Ventil | einteiliges Ventil | gebogenes 90-Grad-Ventil | handbiegbares Ventil | zweiteiliges Ventilvalve | valves | double-bend valve | earthmover swivel-type valve; swivel valve | triple-bend valve | solenoid valve | single-bend valve | one-piece valve | right-angle valve | hand-bendable valve | two-piece valve [Add to Longdo]
frech {adj}insolent [Add to Longdo]
frech {adv}insolently [Add to Longdo]
magnetgesteuertsolenoid-operated [Add to Longdo]
unverschämt; unverfroren {adj}insolent [Add to Longdo]
unverschämt; unverfroren {adv}insolently [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コリウス;コレウス[, koriusu ; koreusu] (n) coleus (esp. species Solenostemon scutellarioides) (lat [Add to Longdo]
ソレノイド[, sorenoido] (n) solenoid [Add to Longdo]
横柄[おうへい, ouhei] (adj-na,n) arrogance; haughtiness; insolence; (P) [Add to Longdo]
小賢しい[こざかしい, kozakashii] (adj-i) clever; shrewd; crafty; cunning; pretentious; impertinent; insolent [Add to Longdo]
人も無げ;人もなげ[ひともなげ, hitomonage] (adj-na,adj-no) arrogant; insolent; overbearing [Add to Longdo]
人を食った[ひとをくった, hitowokutta] (exp,adj-f) arrogant; insolent; disdainful [Add to Longdo]
尊大不遜[そんだいふそん, sondaifuson] (n,adj-na) arrogant and presumptuous; haughty arrogance; intolerable insolence [Add to Longdo]
大柄[おおへい, oohei] (n,adj-no) (See 横柄・おうへい) arrogance; haughtiness; insolence [Add to Longdo]
電磁弁[でんじべん, denjiben] (n) electromagnetic valve; solenoid valve [Add to Longdo]
能天気;能転気;脳天気;ノー天気[のうてんき(能天気;能転気;脳天気);ノーてんき(ノー天気), noutenki ( nou tenki ; nou ten ki ; noutenki ); no-tenki ( no-tenki )] (adj-na) optimistic; thoughtless; insolent [Add to Longdo]
不遜[ふそん, fuson] (adj-na,n) arrogance; insolence; disrespect [Add to Longdo]
不届き[ふとどき, futodoki] (adj-na,n) rude; insolent; nefarious [Add to Longdo]
不届千万;不届き千万[ふとどきせんばん, futodokisenban] (n,adj-na) very rude (insolent); extremely reprehensible; outrageous [Add to Longdo]
不埒;不埓[ふらち, furachi] (adj-na,n) insolence; misconduct; rudeness; breach of etiquette [Add to Longdo]
不埒千万[ふらちせんばん, furachisenban] (n,adj-na) very insolent; extremely audacious; reprehensible [Add to Longdo]
傍若無人[ぼうじゃくぶじん, boujakubujin] (adj-na,n,adj-no) arrogance; audacity; (behaving) outrageously as though there were no one around; insolence; defiance; overbearing [Add to Longdo]
無礼者[ぶれいもの, bureimono] (n) insolent fellow; rude fellow [Add to Longdo]
傲慢;ごう慢;強慢(iK)[ごうまん, gouman] (adj-na,n) pride; haughtiness; arrogance; insolence; hubris [Add to Longdo]
傲慢無礼[ごうまんぶれい, goumanburei] (n) (arrogance and) insolence [Add to Longdo]
僭越;僣越[せんえつ, sen'etsu] (adj-na) presumptuous; arrogant; audacious; forward; insolent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ào, ㄠˋ, ] proud; overbearing; insolent; arrogant, #5,966 [Add to Longdo]
线圈[xiàn quān, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ, 线 / ] solenoid (electrical engineering); coil, #26,126 [Add to Longdo]
粗野[cū yě, ㄘㄨ ㄧㄝˇ, ] insolent; boorish; rough (in actions), #43,026 [Add to Longdo]
螺线管[luó xiàn guǎn, ㄌㄨㄛˊ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, 线 / ] solenoid; coil, #142,791 [Add to Longdo]
感应线圈[gǎn yìng xiàn quān, ㄍㄢˇ ˋ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ, 线 / ] induction coil; solenoid [Add to Longdo]
紧凑渺子线圈[jǐn còu miǎo zǐ xiàn quān, ㄐㄧㄣˇ ㄘㄡˋ ㄇㄧㄠˇ ㄗˇ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ, 线 / ] Compact muon solenoid (CMS) [Add to Longdo]
线圈般[xiàn quān bān, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ ㄅㄢ, 线 / ] solenoid (electrical engineering); coil [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top