Search result for

solen

(47 entries)
(0.0526 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solen-, *solen*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solenoid[N] ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gasolene(แกส'ซะลีน) n.น้ำมันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม เป็นส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน, Syn. petrol, See also: gasolinic adj.
insolence(อิน'ซะเลินซฺ) n. ความอวดดี,ความทะลึ่ง,ความดูถูก,ความไร้มารยาท.
insolent(อิน'ซะเลินทฺ) n..adj. (คนที่) อวดดี,ทะลึ่ง,ไร้มารยาท., Syn. disrespect

English-Thai: Nontri Dictionary
gasolene(n) น้ำมันเบนซิน
insolence(n) ความทะลึ่ง,ความโอหัง,ความหยาบคาย,ความอวดดี
insolent(adj) ทะลึ่ง,ทะนง,จองหอง,โอหัง,อวดดี,ยโส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solenoidโซเลนอยด์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
solenoid coilขดลวดโซเลนอยด์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solenoid valveวาล์วโซเลนอยด์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
solenoidโซเลนอยด์, ขดลวดที่ได้จากการพันลวดหลายรอบชิดกันเป็นรูปทรงกระบอก ถ้าให้กระแสไฟฟ้าผ่านจะเกิดสนามแม่เหล็กภายในขดลวดและรอบ ๆ ขดลวด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You Solenko?โซเลนโก้ใช่มั้ย Heat (1995)
- Solene LeClaire.- โซลีน เลอแคลร์ Ratatouille (2007)
- Solene LeClaire?-โซลีน เลอแคลร์เหรอ? Ratatouille (2007)
SOLENZ: You're spreading rumors. You start a panic over nothing.นายกําลังปล่อยข่าวลือ ทำให้เกิดความกลัวกันไปทั่ว 24: Redemption (2008)
SOLENZ: The United Nations has no evidence of that.ทางสหประชาชาติไม่มีหลักฐานเรื่องนี้ 24: Redemption (2008)
SOLENZ: Wait.รอเดี๋ยว 24: Redemption (2008)
Short out the posts on the solenoid.ช็อตตรงเสาของวาล์วโซเลนอยด์ The Boost Job (2010)
The timer's connected to an actuator that opens a solenoid valve.ตัวจับเวลาเชื่อมต่อกับตัวกระตุ้น ซึ่งเปิดลิ้นขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า One Will Live, One Will Die (2011)
I cut the solenoid wire and stuck it back in so that'll slow him down.ฉันตัดลวด และพันมันไว้ข้างหลัง มันจะทำให้เขาช้าลง Nebraska (2013)
Solenopsis mandibularis.โซเลน็อปสิส แมนดิบูลาริส Ant-Man (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solenNoise is produced by the sudden flow of current into a solenoid.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำแหง[v.] (kamhaēng) EN: dare ; have the effrontery ; have the nerve ; mutiny ; be insolent ; be intense   FR: oser ; avoir l'audace
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident   FR: s'enhardir
เกกมะเหรก[v.] (kēkmarēk) EN: be insolent ; be delinquent ; misbehave ; be quarrelsome ; be intractable   FR: être un bon à rien
เคร่งขรึม[adj.] (khrengkhreum) EN: solemn ; serious ; stern ; grave ; austere ; seriouslooking   FR: sérieux ; austère ; solennel
ขรึม[adj.] (khreum) EN: reserved ; grave ; serious ; solemn ; stern   FR: grave ; sérieux ; sévère ; posé ; solennel
ความจริงจัง[n.] (khwām jingjang) EN: seriousness ; earnestness ; solemnity ; gravity   FR: sérieux [m] ; gravité [f] ; solennité [f]
เกรงขาม[adj.] (krēngkhām) EN: solemn ; dignified ; grave ; stately   FR: solennel ; digne ; majestueux
ลวนลาม[v.] (lūanlām) EN: take liberties with ; molest ; assault   FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
มโหฬาร[adj.] (mahōlān) EN: vast ; grand ; spacious ; magnificent ; enormous ; gigantic ; great ; huge ; immense ; grand ; on a grand scale ; solemn   FR: gigantesque ; colossal ; démesuré ; énorme ; immense ; grandiose ; monstre ; incommensurable ; cyclopéen (litt.) ; spectaculaire ; solennel
มโหฬาร[adv.] (mahōlān) EN: grandly ; greatly ; elegantly ; ceremoniously   FR: solennellement ; cérémonieusement

Japanese-English: EDICT Dictionary
コリウス;コレウス[, koriusu ; koreusu] (n) coleus (esp. species Solenostemon scutellarioides) (lat [Add to Longdo]
ソレノイド[, sorenoido] (n) solenoid [Add to Longdo]
横柄[おうへい, ouhei] (adj-na,n) arrogance; haughtiness; insolence; (P) [Add to Longdo]
小賢しい[こざかしい, kozakashii] (adj-i) clever; shrewd; crafty; cunning; pretentious; impertinent; insolent [Add to Longdo]
人も無げ;人もなげ[ひともなげ, hitomonage] (adj-na,adj-no) arrogant; insolent; overbearing [Add to Longdo]
人を食った[ひとをくった, hitowokutta] (exp,adj-f) arrogant; insolent; disdainful [Add to Longdo]
尊大不遜[そんだいふそん, sondaifuson] (n,adj-na) arrogant and presumptuous; haughty arrogance; intolerable insolence [Add to Longdo]
大柄[おおへい, oohei] (n,adj-no) (See 横柄・おうへい) arrogance; haughtiness; insolence [Add to Longdo]
電磁弁[でんじべん, denjiben] (n) electromagnetic valve; solenoid valve [Add to Longdo]
能天気;能転気;脳天気;ノー天気[のうてんき(能天気;能転気;脳天気);ノーてんき(ノー天気), noutenki ( nou tenki ; nou ten ki ; noutenki ); no-tenki ( no-tenki )] (adj-na) optimistic; thoughtless; insolent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
线圈[xiàn quān, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ, 线 / ] solenoid (electrical engineering); coil, #26,126 [Add to Longdo]
螺线管[luó xiàn guǎn, ㄌㄨㄛˊ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, 线 / ] solenoid; coil, #142,791 [Add to Longdo]
线圈般[xiàn quān bān, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ ㄅㄢ, 线 / ] solenoid (electrical engineering); coil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solen \So"len\, n. [NL., fr. Gr. ??? channel, a shellfish.]
   1. (Med.) A cradle, as for a broken limb. See {Cradle}, 6.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Any marine bivalve mollusk belonging to {Solen} or
    allied genera of the family {Solenidae}; a razor shell.
    [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Solen [zoːlən] (n) , pl.
   brines
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top