หรือคุณหมายถึง söben?
Search result for

soeben

(54 entries)
(0.0635 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soeben-, *soeben*
Possible hiragana form: そえべん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา soeben มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *soeben*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Child's head has just appeared.Soeben wird der Kopf des Kindes sichtbar. Caligula (1979)
A further group of Cabinet appointments has now been announced from Number Ten.Downing Street Nr. 10 hat soeben die Namen weiterer Kabinettsmitglieder bekannt gegeben. Open Government (1980)
We are just getting reports of a coup d'etat in Buranda, the West African State, formerly British Equatorial Africa.Soeben erreichen uns Berichte über einen Staatsstreich in Buranda. Dieser westafrikanische Staat war ehemals Britisch Äquatorial Afrika. The Official Visit (1980)
The FBI has just arrested John Arlington in Arizona.Das FBI hat John Arlington soeben in Arizona verhaftet. Bronco Billy (1980)
Skywalker has just landed, lord.Skywalker ist soeben gelandet, mein Lord. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
I was just thinking about mama. You're what?Ich dachte soeben an meine Mama. Little Lord Fauntleroy (1980)
Tell his Lordship that it's obvious Americans do not have a monopoly on rudeness. Tell the lady she offends me.Soeben beweist er, dass wir darauf kein Monopol haben. Little Lord Fauntleroy (1980)
"Uncovers Aphrodite fragment from 5th century BC, stop."Hat soeben Teil von Aphrodite entdeckt" "aus dem fünften Jahrhundert vor Christus. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
My car's just been nicked, with my movie camera and my French cigarettes and now she tells me there's no more 'Crunchy'!Man hat mir soeben meinen Wagen gestohlen, mitsamt meiner Super-8, meinem Gitane und meinem François. Und du quatschst davon, dass es keine Cracker gibt! On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
He just arrived this minute, Doctor, now everyone is here.Doktor, er ist soeben eingetroffen. Nun sind alle Gäste da. Patrick Still Lives (1980)
Have you just arrived, Sir?Sind Sie soeben angekommen, Sir? Patrick Still Lives (1980)
Let's see... just got into town.Ich bin soeben angekommen... Private Benjamin (1980)
The fugitive you're looking for has just broken into our house.Der Flüchtige, den Sie suchen, brach soeben in unser Haus ein. Seems Like Old Times (1980)
The Bandit just entered Louisiana.Bandit hat soeben Louisiana betreten. Smokey and the Bandit II (1980)
Well, listen to this. Warden Beatty has just informed me that he and Warden Sampson have so much faith in their boys that instead of splitting the purse as usual it'll be a winner-take-all event.Soeben hat mich Direktor Beatty informiert... dass er und Direktor Sampson so viel Vertrauen in ihre Jungs haben... dass sie nicht wie üblich den Gewinn teilen werden. Stir Crazy (1980)
You just handed it to me on a silver platter.Du hast es mir soeben geschenkt, nachträglich zu weihnachten. Used Cars (1980)
Rudy, we just lost our one-car safety margin, pal.Notruf! Wir haben soeben unsere 18 fuß überlänge verloren. Used Cars (1980)
The group of terrorists who captured eight hostages in the American consulate at midday have presented an ultimatum to the civil authorities.Die Terroristen haben sich in der amerikanischen Botschaft verschanzt und acht Geiseln genommen. Wie soeben bekannt wurde, sollen sie den Behörden ein Ultimatum gestellt haben. Hell of the Living Dead (1980)
- ...to make a thorough investigation and to present a full report. It is hoped that this will satisfy the public demand for information.Wie ich soeben von meinem Kollegen erfahren habe werden wir Ihnen nun einen Bericht zeigen der Ihnen hoffentlich mehr Informationen zu diesem Vorfall geben kann. Hell of the Living Dead (1980)
Someone is looking at you.Man hat Sie soeben avisiert, mein Kind. Egon Schiele: Excess and Punishment (1980)
The Wulfgar Command has just struck a blow against British colonialism.Wulfgar hat dem britischen Kolonialismus soeben einen Schlag versetzt. Nighthawks (1981)
Uh, Deputy London has just informed me... that a prowler has been seen around the campus, and, uh-Deputy London hat mich soeben informiert, dass sich ein Mann auf dem Campus herumtreibt. The Prowler (1981)
Her husband Alfio was just telling usSoeben hat ihr Mann Alfio uns davon berichtet Cavalleria rusticana (1982)
I'm glad you're here. Charlotte Knight.- Russ, Mitch ist soeben gestorben. Etched in Steele (1982)
The teams of the 50 participating countries are marching into the stadium.Der Vorbeimarsch der Mannschaften aus 50 Nationen hat soeben begonnen. Ace of Aces (1982)
There go the peace doves... followed by cannon shots, ordered by the Führer himself.Der Führer hat soeben die Olympischen Spiele eröffnet! Hunderte von Tauben, Friedenstauben hoffentlich, verlassen das Stadion... und steigen in den Himmel auf! Ace of Aces (1982)
I've just had a telephone call from your friend, Sir Horace.Sir Horace hat soeben angerufen. Evil Under the Sun (1982)
Redfern's right, this knocks your theory out of court.- Ihre Theorie ist soeben verpufft. Evil Under the Sun (1982)
Priabin has just arrested Boris Glazunov at his flat.Priabin hat Boris Glazunov soeben festgenommen. Firefox (1982)
He's discovering India.Er entdeckt soeben Indien. Gandhi (1982)
Just got back from Italy. and find the lovely Euraly.Ich komme soeben aus Italia und finde die liebe Eulalia. La passante du Sans-Souci (1982)
Miss Griffin, you just hired the A-Team.Miss Griffin, Sie haben soeben das A-Team angeheuert. Diamonds 'n Dust (1983)
- You just landed, brother.- Du bist soeben gelandet, Kumpel. Mexican Slayride (1983)
Young lady, your agency has just been fired.Sie wurden soeben entlassen. Hearts of Steele (1983)
You just managed to smudge any worthwhile prints.Sie haben soeben die letzten brauchbaren Abdrücke verwischt. Steele Flying High (1983)
We have just captured the leader of the most successful espionage ring in the country.Wir haben soeben den Anführer des erfolgreichsten Spionagerings gefangen. Saved by the Bells (1983)
And your man just gave Rostov to him.Ihr Mann hat denen soeben Rostov übergeben. Saved by the Bells (1983)
Citizens, the session is open.Wir erfuhren soeben... Danton (1983)
We've just received word that Alf Hewitt is standing by St. Joseph's for a live report.Uns wurde soeben gemeldet... dass Alf Hewitt gleich live vom St. Joseph's Krankenhaus berichtet. Blue Thunder (1983)
Now, meditate on what we have heard.Jetzt denkt darüber nach, was wir soeben gehört haben. Dark Habits (1983)
So I have my own opinion of the English and it's just been beautifully confirmed.Also habe ich meine eigene Meinung über die Engländer, und die wurde soeben wundervoll bestärkt. The Scarlet and the Black (1983)
Ten minutes ago, it was my chair.Soeben war es noch meiner. To Be or Not to Be (1983)
Pity you didn't get here sooner. You just missed Madam Bronski.Zu schade, Sie haben soeben Madame Bronski verpasst. To Be or Not to Be (1983)
We just made an extra $347,000.Wir haben soeben 347.000 $ dazuverdient. Trading Places (1983)
But I've just been handed a piece of news.Aber soeben hat uns eine Nachricht erreicht. Under Fire (1983)
You have just passed all of your classes this semester.Du hast soeben alle Prüfungen in diesem Semester bestanden. WarGames (1983)
You have just become the father... of a 20-year-old bouncing boy called Dan.Du wurdest soeben Vater eines kerngesunden, 20-jährigen Jungen namens Dan. Yellowbeard (1983)
Oh, I say. Who was that chap who just seized hold of my wife? Do you know him?Wer ist der Kerl, der sich soeben meine Frau geschnappt hat? Yellowbeard (1983)
I was just saying good day to Mr. Pew.Ich habe soeben Mr Pew verabschiedet. Yellowbeard (1983)
Sir, I was just thinking... Her Majesty can have no idea... how much treasure we've got. Can she, sir?Sir, ich dachte soeben, Ihre Majestät hat sicher keine Ahnung davon, wie groß der Schatz ist, den wir haben, nicht wahr, Sir? Yellowbeard (1983)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eben jetzt; soebenjust now [Add to Longdo]
soeben; gerade {adv}just now [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  soeben [zoːeːbən]
     just now
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top