Search result for

socket

(63 entries)
(0.0297 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -socket-, *socket*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
socket[N] เบ้าปลั๊กตัวเมีย, Syn. holder, opening, outlet
socket[N] เบ้าตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
socket(ซอค'คิท) n. เบ้า,ส่วนบุ๋มสำหรับรองรับกระบอกตา,เบ้าตา,เบ้าข้อต่อ,โพรง,ส่วนกลาง,รู,ปลั๊กตัวเมีย,เบ้าปลายกระดูก,เบ้าเสียบ,ปลอกเสียบเสาธง,ปลอกเสียบเทียนไข vt. ทำเบ้าให้กับ...,ตีลูกกอล์ฟด้วยปลายไม้กอล์ฟ
socket wrenchn. กุญแจกระบอกที่เปลี่ยนหัว ได้
eye socketเบ้าตา

English-Thai: Nontri Dictionary
socket(n) เบ้า,ร่อง,กระบอกตา,ปลั๊กตัวเมีย,โพรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
socket๑. เต้ารับ [มีความหมายเหมือนกับ jack]๒. ซ็อกเก็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
socket๑. เต้ารับ [มีความหมายเหมือนกับ jack]๒. ซ็อกเก็ต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
socketเต้ารับ, เต้ารับ [มีความหมายเหมือนกับ jack] สามารถเขียนทับศัพท์เป็น ซ็อกเก็ต [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Janis, set up a secure VPN socket.เจนิส ช่วยเปิดช่องสัญญาณส่วนตัว Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Why do you need a VPN socket?คุณจะเอาไปทำไมค่ะ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
It's from the ball and socket joints.มันมาจากสิงที่ตามองเหง The Good Wound (2009)
I wish to know why he didn't use more ball and socket joints when he made you.ผมอยากจะรู้ ทำไมเค้าไม่ใช้ ดวงตาให้มากกว่านี้ เมื่อเค้าสร้างคุณขึ้นมา The Good Wound (2009)
Hand me that socket plug.ช่วยหยิบเต้ารับอันนั้นให้ทีสิ Storm Over Ryloth (2009)
Once I saw my brother strangle a man so forcefully, blood dripped from his eye sockets.ตอนผมเห็นพี่ชายใช้กำลังรัดคอคน เลือดไหลออกทางนัยน์ตาของเขา To Hell... And Back (2009)
You can do to eyes and sockets.กับการกระทำกับลูกนัยน์ตา และเบ้าตา The Eyes Have It (2009)
The eyeball is held in the socketลูกนัยน์ตาถูกยึดไว้กับเบ้าตา The Eyes Have It (2009)
These are pictures of john o'heron's eye sockets.นี่คือรูปเบ้าตา ของจอห์น โอแฮนรอน The Eyes Have It (2009)
He managed to avoid cutting the socketsเขาทำเพื่อเลี่ยง การตัดถูกเบ้าตา The Eyes Have It (2009)
Is no longer seated in the glenoid socket,ไม่อยู่ในเบ้าล่ะก็ ผมคิดว่าจำเป็น The Adhesive Duck Deficiency (2009)
That we are not against breaking your eye sockets...เราจะทำให้เป้าตาคุณแตกแน่... Pilot (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
socketThe eye socket is the bone receptacle in which the eye fits.
socketThe fat woman, the young couple, the sleeping Indian and the tall man in black, but now skin and flesh and hair had disappeared, and empty eye sockets stared from gleaming white skulls.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต้ารับ[N] socket, Count unit: เต้า, Thai definition: อุปกรณ์ไฟฟ้า มีรู 2 รู สำหรับเต้าเสียบ เพื่อให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครบวงจร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้า[n.] (bao) EN: socket   FR: soquet [m]
หัวขั้ว[n.] (hūakhūa) EN: socket   
ขั้วไฟฟ้า [n.] (khūa fai fā) EN: electrode ; electric socket   FR: électrode [f]
กระบอกตา[n. exp.] (krabøk tā) EN: eye socket   FR: orbite de l'oeil [f]
ปลั๊ก[n.] (plak) EN: plug ; socket   FR: prise [f] ; contacteur [m]
ปลั๊กสามตา[n. exp.] (plak sāmtā) EN: multiple socket extension cord   FR: prise multiple [f]
ปลั๊กตัวเมีย[n. exp.] (plak tūamīa) EN: plug socket   
เต้ารับ[n.] (taorap) EN: socket ; receptacle   

CMU English Pronouncing Dictionary
SOCKET    S AA1 K AH0 T
SOCKETS    S AA1 K AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
socket    (n) (s o1 k i t)
sockets    (n) (s o1 k i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchsenkontakt {m}; Sockelkontakt {m}socket contact [Add to Longdo]
Einsteckschweißen {n}; Muffenschweißen {n}socket welding [Add to Longdo]
Höhle {f} | Höhlen {pl}socket | sockets [Add to Longdo]
Inbusschraube {f} [tm]; Innensechskantschraube {f} [techn.]socket screw; socket head screw; hexagon socket screw; Allen screw [Add to Longdo]
Steckdose {f}; Fassung {f} | Steckdosen {pl}socket | sockets [Add to Longdo]
Steckschlüssel {m}socket wrench [Add to Longdo]
Steckstellenauswahl {f}socket option [Add to Longdo]
Stiftleiste {f}socket board [Add to Longdo]
Zylinderschraube {f} (Inbusschraube) [techn.]socket head screw; Allen screw [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SSL[エスエスエル, esuesueru] (n) secure socket layer; SSL [Add to Longdo]
オレンジソケットサージョンフィッシュ;オレンジソケットサージャンフィッシュ[, orenjisokettosa-jonfisshu ; orenjisokettosa-janfisshu] (n) orange-socket surgeonfish (Acanthurus auranticavus, species of the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
ソケット[, soketto] (n) socket [Add to Longdo]
ソケットサービス[, sokettosa-bisu] (n) {comp} socket services [Add to Longdo]
ソケットサンナナマル[, sokettosannanamaru] (n) {comp} Socket 370 [Add to Longdo]
ソケットセブン[, sokettosebun] (n) {comp} Socket 7 [Add to Longdo]
ボックスレンチ[, bokkusurenchi] (n) socket wrench; box wrench; socket spanner [Add to Longdo]
眼孔[がんこう, gankou] (n) eye socket [Add to Longdo]
眼窩[がんか, ganka] (n,adj-no) eye socket; orbit [Add to Longdo]
眼窩底[がんかてい, gankatei] (n) orbital floor (thin bone floor of eye socket) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凹槽[āo cáo, ㄠ ㄘㄠˊ, ] socket [Add to Longdo]
插座[chā zuò, ㄔㄚ ㄗㄨㄛˋ, ] socket; outlet [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソケット[そけっと, soketto] socket [Add to Longdo]
ソケットサービス[そけっとさーびす, sokettosa-bisu] socket services [Add to Longdo]
ソケットサンナナマル[そけっとさんななまる, sokettosannanamaru] Socket 370 [Add to Longdo]
ソケットセブン[そけっとせぶん, sokettosebun] Socket 7 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Socket \Sock"et\, n. [OE. soket, a dim. through OF. fr. L.
   soccus. See {Sock} a covering for the foot.]
   1. An opening into which anything is fitted; any hollow thing
    or place which receives and holds something else; as, the
    sockets of the teeth.
    [1913 Webster]
 
       His eyeballs in their hollow sockets sink. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, the hollow tube or place in which a candle is
    fixed in the candlestick.
    [1913 Webster]
 
   3. (Electricity) the receptacle of an electric lamp into
    which a light bulb is inserted, containing contacts to
    conduct electricity to the bulb.
    [PJC]
 
   4. (Electricity) the receptacle fixed in a wall and connected
    by conductive wiring to an electrical supply, containing
    contacts to conduct electricity, and into which the plug
    of an electrical device is inserted; -- called also a
    {wall socket} or {outlet}. The socket will typically have
    two or three contacts; if three, the third is connected to
    a ground for safety.
    [PJC]
 
       And in the sockets oily bubbles dance. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Socket bolt} (Mach.), a bolt that passes through a thimble
    that is placed between the parts connected by the bolt.
 
   {Socket chisel}. Same as {Framing chisel}. See under
    {Framing}.
 
   {Socket pipe}, a pipe with an expansion at one end to receive
    the end of a connecting pipe.
 
   {Socket pole}, a pole armed with iron fixed on by means of a
    socket, and used to propel boats, etc. [U.S.]
 
   {Socket wrench}, a wrench consisting of a socket at the end
    of a shank or rod, for turning a nut, bolthead, etc., in a
    narrow or deep recess.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 socket
   n 1: a bony hollow into which a structure fits
   2: receptacle where something (a pipe or probe or end of a bone)
     is inserted
   3: a receptacle into which an electric device can be inserted

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top