Search result for

snob

(58 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snob-, *snob*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snob[N] คนหัวสูง, See also: คนที่คิดว่าตนดีกว่าคนอื่น, คนชอบดูถูก, Syn. proud person, parvenu
snobby[ADJ] ซึ่งทำหัวสูง, See also: ซึ่งวางมาดเป็นผู้ดี, Syn. snobbish
snobbery[N] พฤติกรรมหรือทัศนคติของคนหัวสูง, Syn. snobbism
snobbish[ADJ] ซึ่งทำหัวสูง, See also: ซึ่งวางมาดเป็นผู้ดี, Syn. overproud, high and mighty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snob(สนอบ) n. ผู้ประจบสอพลอคนที่มีฐานะสูงแต่วางตัวปั้นปึ่งกับผู้มีฐานะต่ำกว่า,คนเห่อ,คนเสแสร้ง,คนปลอมแปลง,ผู้อยากเป็นผู้ดี
snoball(สโนบอลล์) <คำแปล>เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการประมวลสายอักขระ (string) บริษัทเบลล์ (Bell) เป็นผู้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1962 ปัจจุบันไม่มีใครใช้ภาษานี้กันแล้ว
snobbery(สนอบ'เบอรี) n. ลักษณะที่เห่อ,ความบ้าเห่อ,การประจบสอพลอคนที่มีฐานะสูงกว่าแต่วางท่าปั้นปึ่งกับผู้มีฐานะต่ำกว่า,คำพูดประจบสอพลอดังกล่าว,ความอยากเป็นผู้ด'
snobbish(สนอบ'บิช) adj.มีลักษณะของ snob (ดู) , เกี่ยวกับ snob (ดู), See also: snobbishly adv. snobbishness n., Syn. haughty
snobby(สนอบ'บี) adj. วางมาด,วางตัวปั้นปึ่ง,บ้าเห่อ,อยากเป็นผู้ดี,หัวสูง,=snobbish (ดู), See also: snobbily adv. snobbiness n. snobbism n., Syn. condescending

English-Thai: Nontri Dictionary
snob(n) คนเห่อ,คนวางท่า,คนวางภูมิ,คนหัวสูง
snobbery(n) การวางท่า,ความบ้าเห่อ,การวางมาด,ความหัวสูง
snobbish(adj) บ้าเห่อ,วางท่า,วางมาด,หัวสูง
snobbishness(n) การวางท่า,ความบ้าเห่อ,การวางมาด,ความหัวสูง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I must be a snob.ฉันต้องเป็นคนหัวสูง Episode #1.8 (2008)
Did the snobs there look down on you, too?มีคนหัวสูงคนอื่น มองคุณต่ำต้อยบ้างมั้ย? Frost/Nixon (2008)
A place the snobs always told us that we'd end up.สถานที่คนหัวสูงพูดอยู่เสมอว่า เราจบสิ้นแล้ว Frost/Nixon (2008)
You've never once felt that they're snobbish, shallow... superficialคุณไม่เคยรู้สึกเลย ว่าพวกเขาทำหัวสูง ผิวเผินดูไม่ลึกซึ้งนัก Invitation Only (2009)
The same society snobs still reigned,ในสังคมเดิมคนหัวสูงยังคงแพร่หลาย The Age of Dissonance (2009)
I'm a bit of a coffee snob.- ใช่ ฉันกินแต่กาแฟดีๆน่ะ Pilot (2009)
You are a snob.เธอมันจู้จี้ Frenzy (2009)
I hate snobs.ฉันเกลียดคนจู้จี้ Frenzy (2009)
But i'm no snob. i love some good grisham.แต่ผมไม่ได้เป็นคนหัวสูง ผมชอบอ่านงานของ จอห์น กริแชม You're Undead to Me (2009)
To really stick it to those city college snobsได้ดีไปกว่าอดีตทนายกันล่ะ Debate 109 (2009)
Don't be a booze snob, darling.อย่าทำเป็นขี้เหล้าไปหน่อยเลยที่รัก Chuck Versus the Role Models (2010)
Hey, Gail. Snob.เฮ้ เกล Mercury Retrograde (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
snobShe has nothing snobbish about her.
snobMy son is not a snob.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้ายศ[ADJ] ceremonious, See also: snobbish, arrogant, priggish, imperious, haughty, Syn. เจ้ายศเจ้าอย่าง, Example: เธอเหลือบมองพี่สาวคนเจ้ายศเห็นหน้าเฉยๆ เหมือนกำลังเจอโจทย์เลขยากอยู่
ยศอย่าง[N] standing on one's dignity, See also: snobbery, arrogance, hauteur, presumption, pretension, pomposity, snootiness, Syn. การถือยศถือศักดิ์, Thai definition: การทำตามแบบอย่างผู้มียศ, การถือยศถือศักดิ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยศอย่าง[n. exp.] (yot yāng) EN: standing on one's dignity ; snobbery ; arrogance ; hauteur ; presumption ; pretension ; pomposity ; snootiness   

CMU English Pronouncing Dictionary
SNOB    S N AA1 B
SNOBS    S N AA1 B Z
SNOBBY    S N AA1 B IY0
SNOBBERY    S N AA1 B ER0 IY0
SNOBBISH    S N AA1 B IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snob    (n) (s n o1 b)
snobs    (n) (s n o1 b z)
snobbery    (n) (s n o1 b @ r ii)
snobbish    (j) (s n o1 b i sh)
snobbishly    (a) (s n o1 b i sh l ii)
snobbishness    (n) (s n o1 b i sh n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Snob {m}snob [Add to Longdo]
Snobismus {m}snobbery [Add to Longdo]
Snobismus {m}snobbishness [Add to Longdo]
snobistisch {adj} | snobistischer | am snobistischstensnobbish; snobby | more snobbish; snobbier | most snobbish; snobbiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スノッブ[, sunobbu] (n) snob [Add to Longdo]
スノビズム[, sunobizumu] (n) snobbism [Add to Longdo]
スノボル[, sunoboru] (n) {comp} SNOBOL [Add to Longdo]
気取り屋[きどりや, kidoriya] (n) snob; affected person [Add to Longdo]
気障[きざ, kiza] (adj-na,n) (uk) (abbr) (See 気障り) affected; smug; pompous; conceited; snobby; pretentious; (P) [Add to Longdo]
偽君子[ぎくんし;にせくんし, gikunshi ; nisekunshi] (n) hypocrite; snob [Add to Longdo]
俗物[ぞくぶつ, zokubutsu] (n,adj-no) worldly-minded person; vulgar person; philistine; snob; vulgar and ostentatious person. [Add to Longdo]
俗物根性[ぞくぶつこんじょう, zokubutsukonjou] (n,adj-no) snobbery; snobbishness; philistinism; vulgar and ostentatious nature (disposition) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スノボル[すのぼる, sunoboru] SNOBOL [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snob \Snob\, n. [Icel. sn[=a]pr a dolt, impostor, charlatan. Cf.
   {Snub}.]
   1. A vulgar person who affects to be better, richer, or more
    fashionable, than he really is; a vulgar upstart; one who
    apes his superiors. --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       Essentially vulgar, a snob. -- a gilded snob, but
       none the less a snob.         --R. G. White.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eng. Univ.) A townsman. [Canf]
    [1913 Webster]
 
   3. A journeyman shoemaker. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   4. A workman who accepts lower than the usual wages, or who
    refuses to strike when his fellows do; a rat; a knobstick.
    [1913 Webster]
 
       Those who work for lower wages during a strike are
       called snobs, the men who stand out being "nobs"
                          --De Quincey.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snob
   n 1: a person regarded as arrogant and annoying [syn: {snob},
      {prig}, {snot}, {snoot}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 snob [snɔp]
   snob
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Snob [snɔp] (n) , s.(m )
   snob
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top